םימדקומ םינמיס
.הרק העיז
.ימואתפ ןורוויח
.ץאומ בל בצק
.(Dizziness) תרוחרחס
.(Nausea) הליחב
.הקומע תושישת
 
תרוחרחס
בבותסמ לכהש השוחת איה (Vertigo וא Dizziness) תרוחרחס
.העונת ןמזב רימחמ בצמה .לקשמ יוויש רסוח תשוחת תמייקו

םימרוג
עובנל ונייהד ,םינווגמ תויהל םילולע (הרכה רסוח) ןופליע ימרוג
.םימרוג לש בר רפסממ
.םרוגה תא רתאל ןתינ אל םהב םירקמ םנשי

הרכה רסוח
תועדומה תקספה לש בצמ אוה ,(Unconsciousness) הרכה רסוח
תוששואתההו ינמז הז בצמ רשאכ .הביבסל תועדומהו תימצעה
.(Syncope) הפוקניס וא ןופליע העפותה תארקנ ,תינטנופס איה

הניאש תומכ אוה ,הרכה רסוחל ,רתויב ץופנה ,רישיה םרוגה
.חומל ,םדה תועצמאב ,ןצמח תקפסא לש תקפסמ    
.תוקד רפסמ דע לש ןמז קרפל הרכהה דוביא םורגי רבדה    

.תופלעתה םורגל אוה םג לולע םדה-ץחלב תימואתפ הליפנ
ולש תומיעפה בצק תא ץיאהל לגוסמ וניא בלהש הרוק    
,תקפסמ תוריהמב ביגהל םילגוסמ םניא םד-ילכש םג ןכתיו    
.הלדג ,ףוגה קוקז הל ,ןצמחה תומכ רשאכ    

...ש םדא תורקל הלולעו םישישקב דחוימב הצופנ העפותה
.תוריהמב םק
.דאמ םח רשאכ דחוימב ,ץמאמ ךות קחשמ וא דבוע
.(Hyperventilation) רתי תמישנ וז .ידמ רהמ םושנל ליחתמ
םיטלושה םיבצעה לע עיפשהל לולע רבדה .דאמ זגרתמ
.םדה-ץחל לע     
...ל/גוסמ תופורת לטונ
.(Antihypertensives) םד-ץחל רתי
.(Antihistamines) םינימטסיה-יטנא
.(Vasodilators) םד-ילכ יביחרמ
.(Decongestants) שדוג יקלסמ
.(Central nervous system depressants) העגרה

תדרוהל הפורת תליטנ אוה םרוגהש ששח םייק רשאכ
המגודל ,ןונימה תא ןיטקהל תוסנל ןתינ ,םד-ץחל רתי
.םלש רודכ םוקמב רודכ 1/2-לוטיל
ןונימה תדרוהש אדוולו הדיפקב םדה-ץחל תא רטנל שי
!יוצרל רבעמ םדה-ץחל תא התלעה אל םנמוא

...חומל ןצמח תקפסאב עוגפל םילולעש םיפסונ םימרוג
.תוחתמתה
,הפישנ-ילכב הפישנ
.ץמאמ ךות     
.תושבייתה

.ךשמתמ קזח לועיש
,הקינחמ הביבסב הייהש
.ןצמח טעמ הב     
.ץמאמ ךות תונקורתה
.ןוסיקרפ תלחמ
.ןופליע םורגל הלולע ,הנאוחירמ וא ןיאקוק ,לוהוכלא תכירצ
תורבטצה תאצות ,ןופליע םורגל הלולע תכשוממ הדימע
.חומה קוקז ול םד ןובשח-לע םיילגרב םד לש הלודג תומכ     
םורגל םילולע ,ראווצה רוזיאב ץחולה רזיבא וא ןוראווצ
.ןופליע     
.ישפנ חתמ .דחפ
...ןכו
.זע באכ

העותה בצעה לש רתי יוריג םירצוי םינורחאה םימרוגה תשולש
המישנה לע הטילשב עייסמו חומל ליבומה ,(Vagus nerve)
.םדה-רוזחמו

וראותש םירקמה דחא תאצות ,תופלעתה לש ימעפ-דח הרקמ
!תינשנ העפותה םא אלא ,גיאדהל רומא וניא

םירומח ןופליע ימרוג
.(Seizures) תיווע יפקתה
.רידס יתלב בל בצק ומכ ,בל תויעב
.חומה לא ליבומה םד-ילכ תייעב
.('Near-Stroke') 'יחומ ץבש טעמכ' וא) חומ ץבש
.הנרגימ

ץחל אוה ,הדיצה שארה תייטהמ האצותכ תופלעתהל םרוגה
.חומה לא םיליבומה םד-ילכ לע רצונה
!אפורל דיימ ךכ-לע וחווד

.תופלעתה םורגל ,איה םג הלולע םדב רכוסה תמרב הדירי
,םירחאב םג ךא ,תרכוס ילוחב םרגיהל הלולע העפותה
.בר ןמז הליכא יא רחאל


סקוטס-םדא תלחמ
,תפלוח הייעב איה (Adams-Stokes disease) סקוטס-םדא תלחמ
.בלה בצקב הערפה בקע תמרגנה
.תותיוועב תוולמ ןניאש/תוולמה תויופלעתהב תנייפאתמ איה
רדחל בלב ןוילעה רדחהמ רבועה ,בלה קפודב הערפה אוה םרוגה
רוסחמ ךכמ האצותכו בלה בצקב תרכינ הטאה תמרגנ .ןותחתה
.חומל םד תקפסאב

ןוחביא
אוה התוא תוליעפה תא דומאל הסניו הלוחה םע חחושי אפורה
הלוחל ויהש תושוחתהמ םשרתהל הסני אוה .תופלעתה ינפל עציב
.הירחא דיימו תופלעתהה ינפל רצק ןמז

...הלוחב קודבי אפורה
.םד-ץחל .בל קפוד
.(ECG) בלה לש תילמשח תוליעפ

...תופסונ תוקידבו
.םרגנש קזנ ךירעהל עייסל היושע העימש תקידב
םיגדהל תויושע MRICT תוקירסו ןגטנר םוליצ
.תורחא תוינבמ תויעבו םילודיג ,םייבצע םיקזנ    

.דיימ ובכש ,ףלעתהל םידמוע םתאש םישח םכניה םא
,םינפל ףוגה תא וטהו ובש ,בכשל םילוכי םכניא םא
.חומל םדה תמירזל עייסל ידכ ,םייכרבה ןיב שארהשכ     
םדוק ,(תוקד 15 דע 10 יוצר) בוט ושוחתש וניתמה
.ומוקתש     

אפורל תונפל יתמ
בצמב אצמנ הנממ לבוסהו ימעפ-דח הרקמ איה תופלעתה רשכ
.אפורל תונפל (ללכ-ךרדב) ךרוצ ןיא ,ןיקת יתואירב
,בל תייעב ומכב ,הרומח הייעבמ הלוחה לבוס םהב םירקמב
.אפורל תונפל וילע ,תרכוס וא םד-ץחל רתי

...םיאבה םירקמהמ דחאב רבודמ
.ילכש לובלב
.הכובמ
.רוביד תייעב
.שאר תייטה תעב ןופליע
.שדוחב םעפמ רתוי ןופליע

.רידס יתלב בל בצק
.הזחב םיבאכ
.המישנ רצוק
םיצוצקיע/השוחת רסוח
.ףוגב אוהשלכ רביאב    
.תשטשוטמ הייאר

ףלועמ םדאב לופיט
יכרדו ובג לע בכשיש ךכ ,ךופהל שי וינפ לע בכושש םדא
.ףלועמ םדא בישוהל ןיא .םיישפוח וראשי ולש ריוואה      
.חומל םד תמירזב הערפה בקע ,תותיווע םורגל לולע רבדה      
שי המישנ רסוח לש הרקמב .םשונ אוהש אדוולו קודבל שי
.האייחה וב עצבל      
ואצמיש ךכ ,ןיקת ןפואב םשונש םדא לש וילגר םירהל שי
.חומל םדה תמירז לע לקהל ידכ ,שארהמ הובג      
דגב לכו םינוראווצ ,תורוגח :ץחול רבד לכ ררחשל שי
.רחא ץחול רזיבא וא      

יתנוזת לופיט
.רתוי תופוכתו תונטק תונמב הליכא לע םיצילממ םיאנוזת
...תכירצ/...מ ענמיהל םג םיצילממ םה

 
.ןושיע/ןיטוקינ
רכוס ,ןמוש יריתע םילכאמ
.היגרלא ימרוג םירמוחו     
.ןיאפק
.לוהוכלא

...ץלמומ
.חלמ לד טירפת

תותנוזת תומלשה
.(Magnesium citrate) טרטיצ םויזנגמ
.(B-12 ןימטיו בושח דחוימב)-B ןימטיו סקלפמוק

אפרמ-יחמצ
.תרוחרחס ינימסתב לופיטל ליבגנז
ריבגהלו תרוחרחסה תא ןיטקהל היושע הבוליב וקני'ג
.חומל םד-תמירז