רתי תעזהו העיז תוטולב
,ךוכיח ירוזיאב רקיעב ,ותוא ןמשלו רועה תא ררקל העיזה דיקפת
.םיילגרה ןיבו םיידשל תחתמ ,יחשה תיב ומכ
איה ,הבע רוע תבכשל תחתמ תויוצמ ,תוריעזה העיזה תוטולב
חלמו םילזונ ןוניס ידי-לע העיז תורציימ ןה .(Dermis) סימרדה
תוריעז תוירוניצ תועצמאב ,רועה יפ לע ותוא תושירפמו םדהמ
תויבובקנב תומייתסמה ,העיזה תולעת ,וב תוריעז תוירוניצ
.(Stratum corneum) תינוציחה רועה תבכשב

תורחאבו העיז תוטולב לש הובג זוכיר ונשי םהב ,רוע ירוזא םנשי
,(Armpits) יחשה יתבב םה רתויב םיהובגה םיזוכירה .תוחפ שי
.(Soles) םיילגרה תופכבו (Palms) םיידיה תופכב

,(Sebaceous glands) ןמוש תוטולב רועב תויוצמ ןהל ףסונב

.הרעש שרוש לכ טעמכ תופטועה
תוטולב ןנשי ,(Groin) העשפמהו יחשה תיב ומכ ,םירוזיא המכב
,דאמ הכימס העיז תושירפמה ,(Apocrine gland) תודחוימ העיז
.םיינונמש םירמוח לש תולודג תויומכ הב

םירמוח קרפל םילגוסמה םיקדייח םייח רועה ינפ לע
.ינייפואה ףוגה חיר והז .חיר תריצי ךות ,הלא
,הרומח הייעב םורגלו םהדזהל תוטולבה תולולע םיתיעל
לופיט תשרודה ,Hidradenitis suppurativa היורקה
.חותינ תועצמאב וא הקיטויביטנאב

...םיבצע תוכרעמ 2 תוטלוש ןלוכ תוטולבב
תוריבגמה ,(Sympathetic nerves) םייטתפמיסה םיבצעה
.דחפ וא תושגרתה תעב העיז תשרפה    
(Parasympathetic nerves) םייטתפמיסאראפה םיבצעה
.רועב העיז תשרפה םיניטקמה    

םירטימסנרטוריונ
םיימיכ םירמוח םניה ,(Neurotransmitters) םירטימסנרטוריונ
םיילמשח תותוא םיריבעמו םיבצעה תוצקמ םיררחתשמה ,םידחוימ
.םהיתוצקב םיאצמנה םיאתל
ןילוכליטצא ארקנ םייטתפמיסה םיבצעה תוצקב רבעומה רמוחה
,העיזה תוטולב תברקב ,ונממ ידמ הלודג תומכ .(Acetylcholine)
.הלודג לזונ תומכ רצייל םהל םורגת
.Palmar hyperhidrosis : םיידיה תופכב רתי תעזה
.Axillary hyperhidrosis : יחשה תיבב רתי תעזה
.Plantar hyperhidrosis : םיילגרה תופכב רתי תעזה
םימרוג
רמולכ ,תיטפוידיא הניה רתי תעזהמ םילבוסב תירקיעה הייעבה
'תוללותשה' םימרוג רשא ,םייטתפמיסה םיבצעה לש רתי יוריג
.םיבצעה תוצקב םירטימסנרטוריונה לש

.דאמ ריעצ ליגב העיפומו תיתשרות הייעבה תובורק םיתיעל

ףקתה םורגלו םיבצעה תכרעמ תא תורגל תולולעה תולועפ
...תוללוכ רתי תעזה
.ינפוג ץמאמ
.הקזח תילנויצומא תושגרתה
.תונבצע וא ישפנ ץחל

.םיקזח תוחיר
.לבותמ ןוזמ
.הרוטרפמט תיילע

...ומכ ,תויאופר תויעבב ןרוקמ םיפסונ םימרוג
.תרכוס
.הרדישה דומעב הלבח
.ןגמה תטולב לש 'עפ רתי
.יבצע קזנ
,(Panic attacks) הקינפ יפקתה :תוירטאיכיספ תוערפה
.'דכו (Anxiety) הדרח   
.רבעמה ליג תא םינייפאמה םוח ילג לש האצות
תשלוח ,(AIDS) סדייא ,תינומרע ןטרסב לופיטל תופורת
.רתי תעזה תומרוגה ,דועו (Myasthenia gravis) םירירש   

םימוטפמיס
...תוימוימוי תולועפ עוציבב םיישק
תענומה ,תדמתמ תוחל םהב תמרוג ,םיידיה תופכב רתי תעזה
םיעתרנ םיבר :יתרבח טביה םג הייעבל .םיצפח תזיחא םיתיעל    
.תוחל םיידי ילעב םע עגממ    
,םידגב תמתכה לש הייעב שי יחשה תיבב רתי תעזהמ םילבוסל
.םתשיבל רחאל רצק ןמז    
רשא ,הובג תוחל םהב תמרוג ,םיילגרה תופכב רתי תעזה
.םימיענ יתלב תוחיר תמרוגו םיילענבו םייברגב תגפסנ    
לבוקמ לופיט
םיבצעה יפחד תא ןיטקהל שי ,העיזה תשרפה תא תיחפהל ידכ
תא סורהל ,ןילוכליטצאה תומכ תא ןיטקהל ,העיזה תוטולבל
עיגת אל העיזהש ךכ ,העיזה תוירוניצ תא םוסחל וא תוטולבה
.רועל

...ןה הלועפה תויורשפא
תובעתהל העיזל םרוג רועה לע םשוימה ,יתפורת לופיט 
יענומ םירישכת םילעופ וז ךרדב .העיזה תוירוניצ תא םוסחלו
.חירו העזה תתחפהל ,יחשה תיבב (Antiperspirants) העזה
םוינימולא דירולכ ומכ ,םוינימולא יחלמ בורל שי םירישכתב
וסמי תרחא ,תובורק םיתיעל םשייל שי .(Aluminum chloride)
.שדחתת העפותהו תומיסחה

םיברו םיריעז םהש ןוויכ ךא ,העיזה תוטולב תא סורהל ןתינ 
,(Electrolysis)..הזילורטקלא ומכ תוטיש ,רועב קומע םייוצמו
.תוישעמ ןניא
,יחשה תיב ומכ ,דבלב םיוסמ רוזיאב תשחרתמ רתי תעזה רשאכ
העיזה תוטולב תוקחרומ הב ,Liposuction תטיש תמשוימ
.תויפיצפסה

רועב ילמשח םרז תרבעה .(Iontophoresis) סיזרופוטנויא 
םתוליעפ תא עונמלו העיזה תוטולב דוקפית תא שבשל היושע
.הכורא הפוקת ךשמ
םמהמה ילמשח םרז רבעומ וכרד ,טבמאב וידי תא חינמ הלוחה
.ןתוששואתה דע העיז רצייל תוקיספמ ולא .העיזה תוטולב תא
.עובשל תועש 6 ןיב הענ לופיטה תעפשה
ךשוממ שבויב אטבתי ,עובשב םימעפ רפסמ הז רישכמב שומיש
.תועובש רפסמ ךשמ ,לפוטמה רוזיאב
לבגומ רפסמב תמייק רתיה תעזה תייעב םא קר ליעות הטישה
.עובק ןפואב ןתינ לופיטה .םצמוצמ לדוג םהל ,םירוזיא לש

םיליבומה םייטתפמיסה םיבצעה תא סורהל וא קתנל ןתינ 
םיכומסה םירוזיאב הלא םיריעז םיבצעל םיעיגמ .העיזה תוטולבל
םיזקנתמ םיבר םיבצע וב םוקמ ,(Spinal cord) הרדישה דומעל
,(Sympathetic ganglia) יטתפמיסה ןוילגנגה ארקנה הנבמל
.ףוגב םינוש תומוקמל םילצפתמ םהש םדוק

םהילא ,העיז תוטולב וקיספי ,םתסירה וא םיבצעה קותינ םע
 .העיז שירפהל ,םיבצעה םיליבומ

,תופסונ העיז תוטולב לע םג עיפשת הלועפה
,תאז הביסמ .םיבצע םתואל ןה םג תורשוקמה
.הרוטרפמט תסוול ורשוכ תא דבאל רועה לולע
.ומוח תדיריו רוע ןורוויחב אטבתהל לולע רבדה
תוורל םייושע ,(םינפה רוע דחוימבו) רועה תומדאהמ םילבוסה
,םירוזיא םתואב תומדאהה רשוכ תא ודבאי םהש ןוויכ ,תחנ ךכמ
.חותינה עיפשה םהילע

(ןילוכליטצאה תא) ,םירטימסנרטוריונ תומסוחה תופורת שי 
תוטולב יוריג תא ךכ תוענומו (ןילוכליטצאה) ,םירטימסנרטוריונה
.העיזה
ףוג תושרפה שבוי ,הפ שבוי ומכ ,יאוול תועפות לע ףסונב
םירחא םירוזיא לע ולא תופורת ועיפשי ,דועו תוריצע ,תורחא
.ףוגב

תמייק םהב ,ףוגב םינטק םירוזיא לע תלעופ תרחא הטיש 
םונילוטוב ןלערה תקרזה תועצמאב ,רתי תעזה לש הייעב
.יחשה תיב ומכ ,םינטק רוע ירוזיאל
דע ,םישדוח רפסמ ךשמ ןילוכליטצאה תא תמסוח וז הלועפ
.םישדוח השיש דע שדוח רחאל ,הגפ התעפשהש
.העיזה תוטולב תא תושביימו תוצווכמה תוחשמ ןנשי 

.העגרה תופורתב לפוטת ,ישפנ חתמ בקע רתי תעזה 

.תיחותינה הטישה םשוית ,אוושל תוטישה לכ וסונ םא 

יאוול תועפותו םינוכיס - חותינ
...ינפמ ששח םייק חותינ לכב
.םוהיזו תופורת ,המדרה ירמוחל תיגרלא הבוגת
.םיבצעו םד-ילכב העיגפל תורשפא

,(Compensatory sweating) הצפמ העזה :יאוול תעפות ןכתית
רתי תעזהב תאטבתמ וז .םיחתונמהמ 50%-ב תשחרתמה
לע תוצפל ףוגה הסנמ הב הלועפ ,ףוגב םירחא םירוזיאב
.הקספוה איה םהב תומוקמב עיזהל תלוכיה יא
,זוכעב ,ןטבב ,םינפב אטבתהל הלולע השדחה רתיה תעזה
.םיילגרב וא םייכריב
10% דע ךא ,לק דרטמ לאכ ךכל םיסחייתמ םיחתונמה תיברמ
.םוימויה ייחב ךכמ לובסל םילולע
,(Gustatory sweating) תימעט העזה :תפסונ יאוול תעפות
.הליכא ןמזב רתי תעזהמ חתונמה לבסב תאטבתמה    
אפרמ-יחמצ
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל תיעבט הקיטויביטנא .סולגרטסא
.תועיגרמ תונוכת תלעב .(Wheat) הטיח
.העיגר הרשמ .לימומק הת
.רתי תעזה דגנ ליעומ .(Fo-Ti) יט-ופ
.רוע תוקלדב לופיטו םינלער דגנ .הלוק וטוג
.םיינוציק הדרח יבצמב לופיטל .תינועש
.רתי תעזה דגנ תעייסמ .הוורמ
.ןותמ דע לק ןואכידב לופיטל עייסמ .ערפ
.הקינפ יפקתהו יבצע חתמ לע לקמ .ןאירלו

תושדח
2001 ראורבפ
םונילוטוב ןלער
ןתינש הנקסמל ועיגה הינמרג University of Munich-מ םירקוח
.םונילוטוב ןלער תרזעב העזהב טולשל
.ללודמה ןלערה תא םילוח 145 לש יחשה תיבב וקירזה םירקוחה
תומכהמ 15%-ל םהב העזהה תומכ הדרי לופיטה רחאל םייעובש
.רתוי עיזהל םילוחה ולחה ןכמ רחאל .יוסינה ינפלש
תומכהמ תיצחמ ,עצוממב ,םיפתתשמה ועיזה תועובש 26 רחאל
.יוסינה ינפל ועיזה םה התוא
ןתינ המוד לופיט .םישדוח 6 דע 3 ידמ ולא תוקירז לע רוזחל שי
.תיסחי הרקיה התולע אוה וז הטיש ןורסח.םיידיב םג תתל
.יבצע קזנ םימרוג םירזוח םילופיט םא קדבנ םרט

.The New England Journal of Medicine