חור בצמ ררועמו םיענ ,אירב אוה ינחירו יקנ רעיש
.ךכל בטיה םישמשמ ןילבתו אפרמ-יחמצ .בוט

...םירחא ףיסוהל ןתינו יונישל םינתינ ןלהל םיבכרהה

.רעישה תא הקירבמ
.רעישה תחימצ דדועמוו תפקרקה תא עיגרמ
.םישיגדמו םיקירבמ
ומקרמו ועבצ תא רפשמ ,רעישה תא ךכרמ
.םישקשק דגנ בוטו
הבוטו החימצ תדדועמ ,קרב הפיסומ
.םישקשק דגנ
דדועמו ותוא ךכרמ ,רעישה תא ההכמ
.ינונמש רעישל בוט .ותחימצ תא
.רעישה תא ההכמ
.הנותמ רעיש תרישנ דגנ
.ינונמש רעישל הבוט
.ינשוח חוחינ הפיסומ
.םילותחה תיפנ
.לימומק
.לותח ינרופיצ
.דפרס

.היליזורטפ

.ןירמזור

.הוורמ
.תינרוק תב
.האליכא
.ילו'צטפ

רעישל תינחיר תבורעת
םירמוח
.רדנוול ןמש
.טומגרב ןמש תופיט
.ילו'צטפ ןמש תופיט
.ינחיר םוינרג ןמש תופיט
.ןטק תיכוכז קובקב
תופיט 20
תופיט 20
תופיט 10
תופיט 4
1

הנכה תוארוה
...טבמאל
.בטיה ורענו קובקבל םירמוחה לכ תא וקצ
.טבמאל תבורעתה תא ,שורדה יפכ ,ופיסוה

...רעישל
.םיכז םימל תבורעתה תא ופיסוה
.רעישב התוא וריבעהו דיה ףכ לע טעמ ופטפט
.ושירבהו םיידיה יתשב בטיה וסע
.יוצרה יפל םיביכרמה יסחי תא תונשל ןתינ :הרעה
רעישל ינומיל חוחינב הפיטש-ימ
תפסוהלו תדרגמ תפקרק תעגרהל ודעונ ולא הפיטש ימ
.רעישל לק חוחינו קרב
םירמוח
.תשבוימ תיאופר הסילמ

הנכה
תשבוימ תיאופר הסילמ תופכ 2 לע םיחתור םימ ילפס 3 וקצ
.תוקד 10 וניתמהו    
.ץמוח לפס ופיסוהו וננס

שומישה ןפוא
,הפיטשה-ימב ,הרעק לעמ םימעפ המכ רעישה תא ופטש
.הב ורגאי הפיטשה-ימש ךכ    
.םימב רעישה תא ופטש
.הוורמ וא ןירמזורמ הפיטשה-ימ תא וניכה ןמש רעישל :הרעה
רעישל ץמוחו רדנוולמ הפיטש-ימ
םירמוח

.רטיל 1 תנצנצ
.ויחרפו רדנוול ילע
.ןבל ץמוח
.םיקקוזמ םימ

הנכה תוארוה
.ויחרפו רדנוולה ילעב התיצחמ דע תנצנצה תא ואלמ
.םיחרפהו םילעה תא תא הסכיש ךכ ץמוחה תא ופיסוה
.הסכמב ורגסו קיטסלפ תיקשב תנצנצה תא ומטא
.שדוח ךשמל ךושח םוקמב תנצנצה תא וחינה
.םיקקוזמה םימהו תבורעתה תא הוושב הווש ובברע

שומיש תוארוה
.תבורעתב רעישה תא ,ותפיפח רחאל ,ופטש
ןירמזורב רעישב לופיט
.רעישה תא קזחמו ךכרמ ,ההכמ הז לופיט

המחה הטישה
הנכה תוארוה
תוינמח ןמשב וסכו םיירט ןירמזור ילועבגב תנצנצ ואלמ
.םידקש ןמשב וא    
לע וממחו םימ םע ריסב (הראווצ דע) תנצנצה תא וחינה
.תועש 3 ךשמב הנטק שא    
.םוח קובקבב ורמשו דב תסיפ ךרד וננס

הרקה הטישה
הנכה תוארוה
תוינמח ןמשב וסכו םיירט ןירמזור ילועבגב תנצנצ ואלמ
.םידקש ןמשב וא    
.תועובש 3 ךשמל שמשב תנצנצה תא וחינה
.םוח קובקבב ורמשו דב תסיפ ךרד וננס
ןירמזורה ילועבג יאלמ שודיח ךות ,ךילהתה לע רוזחל ןתינ
.זוכירה קוזיחל ,םעפ לכב
שומישה ןפוא
.רעישה ךותל ןמשה תא וסע
.המח תבגמ הילע וחינהו קיסלפ תעיריב רעישה תא ופטע
.ופטשו וריסה ,(בוט רפס תאירק בגא) העש וניתמה