ןורוב
Boron

הרוצב עבטב אוצמל ןתינ אל ותוא ,ינויח טרוק דוסי אוה ןורוב
,(Orthoboric acid) תירובותרוא הצמוחכ אלא ,תישפוח
.(Borates) רוב תצמוח חלמכו םיינקלוו תונייעמ רפסמב
.(Tincal) לקניטו (Rasorite) טירוזר םה עבטב ןורוב תורוקמ
.היקרוטבו ב"הראב םייוצמו תיסחי םירידנ םהינש לש םיצברמ

(Boric acid/acidum boricum/boracic acid) תירוב הצמוח
תסימתב ץימחמ םרוגו ץווכמ תשמשמה הנידע הצמוח איה
אטחמ רמוח םג ומכ ,הימיכב (Buffer solution) הציצח
םימורק ינפ לע ,רועה ינפ לע םיקדייח לטוקה (יטפסיטנא)
.ןיעה תינרקבו םייריר
.ונממ עולבל אלש רמשיהל שיו ליער רמוחה
!עוצפ רועה רשאכ תירוב הצמוחב שמתשהל ןיא
.רוב תצמוח יחלמו סקארוב ,תירוב הצמוח :ואר

ןורובה ידיקפת
תמר ןוזיא ידי-לע ,תואירב תומצע לע הרימשב עייסמ אוה
.סיזורופואטסוא ךכ ענומו (םדב ןדיסה   
,D ןימטיו תוליעפו ,(Joints) םיקרפמ דוקפיתל ינויח אוה
.ףוגב ןדיסה תגיפסל עייסמה   
.ףוגב ןחרזוםויזנגמ תגיפסל רזוע אוה
.םינומרוה רוצייב עייסמ ןורובה

תטולב תרתויב יוצמ ףוגב ןורוב לש רתויב ההובגה זוכירה
.ןגמה תרתוי תויעב :ואר .(Parathyroid glands) ןגמה
.ג"מ 5 דע 3 איה םדאל השורדה תימויה ןורובה תמר

בל-תלחממ םילבוסה בל-ילוחל עייסל יושע ןורוב ףסות
בל תויעבמו (Ischemic heart disease) תימכסיא     
.תורחא םדה-ילכו    
(Osteomalacia) תומצע תככרב לופיטל שמשמ ןורוב
.(Rickets) תככרו    

רוסחמ
...םורגי ןורובב רוסחמ
.ןתשב םויזנגמו ןדיס לש רתי תשרפה בקע סיזורופואיטסוא
,םדב ןורטסוטסטו ןגורטסא םינומרוהה תומרב תדירי םג   
.םצעה תסמ לודלדו ןדיס ןדבוא תמירג   

.ןורובב עקרקה רשועל הרושק ,םיקרפ תקלד-תוחיכש
ירקמ רועיש ןכלו ההובג עקרקב ןורובה תומכ לארשיב
.(היסולכואהמ 1%-כ) דאמ ךומנ םיקרפה תקלד
.ךופה בצמה ,תאז תמועל ,הקיימא'גב

רתי תכירצ
.ג"מ 9 ןב ןוילע הכירצ לובג דע החוטב ןורוב תכירצ
ליער אוה (םויב ג"מ 500 לעמ) דאמ םיהובג הכירצ ירועישב
...םורגיו (Cytotoxic) םיאתה תכרעמל
.םילושליש.תואקה.תוליחב

...בולישב דחוימב הליעי ןורוב תגיפס


תורוקמ
,םיחופת ומכ ,תוריפב דחוימב ,םיבר םילכאמב יוצמ ןורוב
.םיבנעו םיסגא ,םיקסרפא
,המדא-יחופת ,םיזופת ץימ ,הוולע יקורי תוקריב יוצמ אוה
.בלחבו הפק ,םיקומיצ ,ןיי ,םיזוגא ,תוינטק

תושדח
2006 רבמטפס
ןורוב ףסות תליטנמ תוירשפא תולעות
תומישמ עוציבב רופיש לע חוודמ םדא ינבב ךרענש םידקמ רקחמ
ןורכיזו חווט רצק ןורכיז ,הסיפת ,בל תמושת ,די-ןיע תיצנידרואוק
םיבייחמ ולא םיאצממ .ןורוב ףסות תליטנ תובקעב חווט ךורא
.םיפסונ םירקחמ

.MedlinePlus