הרדגה
איה השוחתה .'הזחב ץחל' תיניטלב אוה 'סירוטקפ הניגנא' רוקמ
וא (Sternum) הזחה םצע ירוחאמ ,הזחה זכרמב ץוויכו ץחל לש
.הזחה תמדק לש לאמש דצב
בורל) ןהיתש וא תחא עורז לא ,ץוח יפלכ  ןירקהל לולע באכה
,תסלב ,ןורגב תושוחת תויהל םג תולולע .(תילאמשה עורזה יפלכ
.םייפתכה יבהל ןיב םג תורידנ םיתיעלו הביקב
...םה הניגנאה לש םיירקיעה היגוס תשולש
תעב םיעיפומ םיבאכה .(Stable angina) הביצי הניגנא .1
הביצי הניגנאל ירקיעה םרוגה .שארמ םתופצל ןתינו ץמאמ   
.בלה קרוע לש תשרט אוה   

שחרתהל הלולע וז .(Variant angina) הנתשמ הניגנא .2
תוצווכתה אוה ירקיעה םרוגה .החונמ תעבו ץמאמ תעב   
הלולע בלה קרוע תשרט םג ךא ,בלה קרוע לש תימואתפ   
.הז הרקמב םרוג תווהל   

תשחרתמ איה .(Unstable angina) הביצי יתלב הניגנא .3
.בל ףקתהל הרהמב רדרדיהל הלולעו םדקומ ןמיס לכ אלל   


(םירגירט) םיליעפמ
.(ינפוג לוגרת ללוכ) תינפוג תוליעפ
.הדבכ החורא .זע רוק .ישפנ חתמ
 
ךות ,באכה םג ,ללכ-ךרדב ,קספי ,ליעפמה םרוגה קספיה םע
.תוקד 10
םימרוג
,(Coronary atherosclerosis) תילילכ םיקרוע תשרט םרוגה בורל
.בלל םד םיקפסמה ,םיילילכה םיקרועה תושקתהו תובעתה ונייהד
ךרדבו (Cardiac muscle) בלה רירשל םד םיקפסמ ולא םיקרוע
.הנוזת ירמוחו ןצמח בלה לבקמ וז
הניטקמ בלה יקרועמ דחא לש (המיסח וא) תורציה
דחוימב שגרומ רבדה .בלה רירשל םדה תקפסה תא
ומכ ,תרבגומ םד תקפסהל קוקז בלה רירש רשאכ
.יעגר ץמאמב ףאו לוגרית תעב

,ןצמח לש ידמ הלד הקפסה ךות ,בלה לש הדובעה סמוע תלדגה
בלה רשאכ ,שחרתהל רבדה לולע םיינוציק םירקמב .באכ םורגת
.החונמב אצמנ

בלה רירש לש הימכסיא לש ןימסת איה סירוטקפ הניגנא
,םדב ימוקמ רוסחמ רמולכ ,(Myocardial ischemia)
לבקמ וניא (Myocardium) בלה רירש רשאכ שחרתמה
.קוקז אוה (הל ןצמחה תומכ תא רמולכ) םדה תומכ תא 

...בצמה תא רימחהל תולולעש תורחא תולחמ
.הימנא .ךשמתמ ,ריהמ בל קפוד
ומע ,(Valvular heart disease) בלה םותסש לש תולחמ
(Severe aortic stenosis) םיקרועה בא לש הפירח תורציה    
:בלה רירש תובעתהו בלב המרזהה םותסש תורציה בקע    
םילבוסה ולאב םישחרתמה (Hypertrophy)-היפורתרפיה    
.םינש רפסמ ךשמ ,םד-ץחל רתימ    
(Hypertrophic הלחמ בקע בלה רירש לש רתי תלדגה
.לפוטמ וניאש םד ץחל רתי בקע ,cardiomyopathy)    
הרומח תוצווכתה תויהל םרוגה לולע תורידנ םיתיעל
לבוס הלוחה רשאכ שחרתהל הלולעש ,בלה קרוע לש    
.הלק תשרטמ    
...הזחב המוד השוחת םורגל תולולעש תורחא תולחמ/תויעב
.תברצ םרוג רשא ,(Acid reflux) יתצמוח סקולפר/רזחה
.תואיר תקלד

ןוכיס ימרוג
הלחמה .תוחתופמ תוצראב םיבר םישנאב תעגופ םיקרוע תשרט
.םינשה םע תרבגתמו םירשע ליג תוביבסב תחתפתמ
...םיבר ןוכיס ימרוג םיקרוע תשרטל
ההובג המר :(Hypercholesterolemia) םדב לורטסלוכ רתי
.ישפנ חתמ
.ןושיע
.רתי תנמשה
.םיקרוע תשרט לש יתחפשמ עקר
.(היגוס ינש לע) תרכוס
.תינפוג תוליעפ רדעה
.רכז אוה הלוחה

םימוטפמיס
.ישפנ חתמ וא ינפוג ץמאמ תלעפהל םירושק םינימסתה לכ
...'הדבכ החורא' רחאל םיתיעלו רעוס/רק ריווא גזמב םירימחמ םה
הוולתמה ,הזחב דבכ ץחל וא הטיבצ תשוחת
,ףתכב ,עורזב השוחת יאו  תודבכ תשגרהל    
.(לאמש דצב בורל) דיב וא קפרמב    
 
.ןורגב ץוויכ תשוחת

,תסלל ,תועורזל תנרקומ תויהל הלולעש ,תוחונ יא תשוחת
.םייפתכה תומכש ןיבו הביקל ,םיינזואל ,םיינישל    

.תינפוג תוליעפ ןמזב המישנ רצוק תורבגתה


ןוחביא
תיאופר הירוטסיה ,םייניפוא םינימסת יפל השעי ןוחביאה
(Glyceryl trinitrate) ןירצילגורטינ סיסרתל הלוחה תבוגתו    
.םיבאכה לע הליקמה ,ןושלה תחת ולא תולולג תליטנל וא    

 םישרת (ECG) המרגוידרקורטקלא
לש תילמשחה ותוליעפ תא הארמה    
.ליעות ,באכה תעב ,בלה    

ןוכילה לע הכילה ןמזב ץמאמ תקידב לע תורוהל יושע אפורה
בלה רירש םא עובקל ידכ ,רשוכ ינפוא לע הביכר וא ילמשח    
.םילוח-תיבב עצובת הקידבה .באכל םרוגה אוה    

המרגויגנא :בלה קרוע תקידב שרדת םיבר םירקמב
תיטסלפ תירוניצב) םדל קרזויש ידוגינ רמוח .(Angiogram)   
בלה קרוע תטלבהל םורגי ,(העשפמב יזכרמה קרועל רדחותש     
.םילוח תיבב עצובת הקידבה .ןגטנר םוליצב    


לופיט
...תורפשמה תופורת תועצמאב סירוטקפ הניגנאב לפטל ןתינ
.בלה רירשל םד תקפסה
,(coronary vasodilators) םד ילכ תוביחרמה תופורת ולא     
רטוקה תלדגה תא תורשפאמו םד ילכ תונפד תייפרה ךות     
בלה לע סמועהו לדגת םהב  םדה תמירז .םהלש ימינפה     
.(Nitroglycerin) ןירצילגורטינ איה ןלוכמ העודיה .ןטקי     
 
.בלה רירשל ןצמח תקפסה
.םד ץחל תנטקהל תופורתב שומיש השעי
תבחרה לש הזל המוד היהית תיפוסה האצותה
.תופורתה יגוס יש בוליש םג ןכתי .םדה ילכ
 
קרוע תבחרהל ינשלופ לופיט (ךרוצל םאתהב) רידסי בלה אפור
...ידי-לע ,בלה
.הקיטסלפויגנא
- וא - 
םילטונ וב ךילה ,(By-pass) םיפקעמ חותינ
ותוא םירבחמו לגרהמ ינויח וניאש דירו    
.םד תמיסח ףוקעל ידכ ,בלה קרועל ליבקמב    

הלחמה תוחתפתה
הלולע (Coronary artery atherosclerosis) בלה קרוע תשרט
קרועב תורציה רשאכ ,הזובמורט/תקקפ תוחתפתה םורגל םיתיעל
לש הפירח תנומסת םרגיהל הלולע הז הרקמב .תעקופ ילילכ
ןמזב הפירח הניגנא) הביצי יתלב הניגנאל המודב ,ילילכה קרועה
תמירגו ילילכה קרועה תמיסח :בלה רירש לש םטוא וא (החונמ
.בלה רירשל קזנ

תמרזה םוקיש ידי-לע ,דיתעב םיפקתהה רפסמ תא תיחפהלל ןתינ
חותינ וא ןולב תועצמאב ילילכה קרועה תבחרה תרזעב בלל םדה
.לופיט :ואר .םיפקעמ


תופורתו העינמ
העינמ
תא םילכוא םהב תוקרי :אירבו ןווגמ טירפת לע ודיפקה
וענמה) ןמוש לד ןוזמ ,םיאלמ םינגד ,הקוריה הוולעה    
.םיביסב ריתע ןוזמו (םייוור םינמושמ     
.(!קיזמ יביספ ןושיע םג) .ןושיעמ וענמיה
.הובג אוה םא ,לקשמב ותיחפה
.םויב העש דועצל ולדתשה .תינפוג תוליעפ
.לופיטב ךישמהל םד-ץחל רתיו (םיגוסה 2) תרכוס ילוח לע
תופורת
.היינשל תחא ,םד תויסט תודמציה ענומ ךומנ ןונימב ןיריפסא
.תקקפ תריצי תעינמב רזוע רבדה    
,(Adrenaline) ןילנרדא ןומרוהה תלועפ םיבכעמ התב ימסוח
 .ןטק םדה-ץחלו טאומ בלה תומיעפ בצקש ךכ    
.בלה רירשל םדה תקפסא תא רפשמו ןצמחל בלה תוקקדזה    
.בל-יפקתה רחאל בלה תנגהל םג בושח רבדה    
תא םיענומ (Calcium channel blockers) ןדיס יצורע ימסוח
העיגרמה הלועפ ,ותוא םיביחרמו ילילכה קרועה רירש חתמ    
םגו תאו ןצמחב ולש ךרוצה תא הניטקמו בלה רירש תא טעמ    
.םדה-ץחל תא    

,םדה-ילכ ןפוד רירש חתמ תא תוניטקמה תופסונ תופורת ןנשי   
.ןצמח תקפסאו םד תמירז תורפשמ ,ותוא תוביחרמ   
.םיניטאטס :ואר   


יתנוזת לופיט
היושעו םינמוש תלבוהב הבושח L-carnitine ונימאה תצמוח
,םרג 1 ןב ןונימש ,ואצמ םינוש םירקחמ .בלל היגרנא ףיסוהל   
לקיו בלה דוקפית תא רפשי ,םויב םימעפ שולש דע םיימעפ   
.םינימסתה לע   

.בלה לש היגרנאה ןזאמל אוה םג םרות Q-10 םיזניא-וק
רתי ומיגדה ,ג"מ 150..תב תימוי הנמ הנתינ םהל םילוח   
.ץמאמ עוציבב תלוכי   

ןוכיסב רושק ,E ןימטיו דחוימב ,םיטנדיסקוא-יטנאב רוסחמ
.הלחמב תוקלל רתי   

EPAומכ תורכומ ,תוינויח ןמוש תוצמוח ליכמה ,םיגד ןמש
,רתוי וא םרג 3 ןב ןונימש ,ואצמ םירקחמ רפסמ .DHA   
(DHA.םרג 2EPA םרג 3.םיקפסמה) םויב םימעפ 3   
.ןירצילגורטינל תוקקדזהה םג ומכ ,הזחה יבאכ תא וניטקה   
.תאז ששאל וחילצה אל םירחא םירקחמ רפסמש ןייצל שי   
ףסותל םג ףסונב קקדזיהל םייושע ,םיגד ןמשב םישמתשמה   
.ףוגב ןוצמיחמ םיגדה ןמש לע ןגהל ידכ ,E ןימטיו   
.םיגדה ןמש לש הכירצה תומכב היולת תומכה   
E ןימטיו 'חי 300 תויהל תומכה לעש ,אצמ םירקחמה דחא   
.םויב םיגד ןמש םרג 6 תכירצ דגנכ ,םויב   

םיקרועה תויוצווכתהל םרוג תווהל לולע םויזנגמב רוסחמ
ושמתשה םירקחמב .הנתשמ הניגנאב דחוימב ,םיילילכה   
איה םג היהית הפב הליטנ םא רורב אלו םויזנגמ תקרזהב   
.תיביטקפא   

הבוגת ךות ,םיקרוע תוביחרמ ,תומוד תופורתו ןירצילגורטינ
.המצוע בר הבחרה םרוג ,(Nitric oxide) ןקנח תצומחת םע   

.(Arginine).ןיניגרא ונימאה תצמוחמ היושע ןקנח תצומחת
,ןקנח תצומחת יד םירציימ םניא הניגנא םילוח לש םמד יאת   
.ולש םירמוחה ףוליחב הגירחהמ קלח תווהל יושעש רבד   
,דבלב םימי 3 ךשמב ,םויב םימעפ 3 ,ןיניגרא םרג 2 תליטנ   
.ץמאמ ליעפהל הניגנא ילוח תלוכי הרפיש   
,םויב םרג 9 תליטנ רחאל רכינ רופיש הליג רקובמ יתלב רקחמ   
.םישדוח 3 ךשמב   
םדה-ילכ תבחרה ןונגנמ םויק םה םג ורשיא םירחא םירקחמ   
.ןיניגרא תועצמאב   

רפשל היושע N-acetyl cysteine (NAC) ונימא תצמוח
יתלב הניגנא ילוח .הניגנא ילוחב ןירצילגורטינה תלועפ תא   
תקבדמ םע בולישב ,םויב םימעפ..3 ,ג"מ 600 ולטנש הביצי   
(Nitroglycerin transdermal) ילמרדסנרט ןירצילגורטינ   
.בל-יפקתה לש רתוי ךומנ רועישמ ולבס ,םישדוח 4 ךשמב   

ןיילמורבב שומישש אצמ ,םיפתתשמ בר ,םידקמ רקחמ
ינימסת לכש ,ךכ ידכ דע הניגנא ילוחל עייסמ (Bromelain)   
.םוי 90 דע 4 ךות ,ומלענ הלחמה   


אפרמ-יחמצ
םינידינאיצוטנא םנשי ,ויחרפבו וילעב ,דרזועה ירפב
.םיקזנ ינפמ םדה ילכ לע םיניגמה ,(Anthocyanidins)   
ןידינאיצוטנאורפ 18.75% הליכמה ,תיצמת ג"מ 60 תליטנ     
דוקפית תא הרפיש ,םויב םימעפ 3 ,(Proanthocyanidins)   
.הניגנא ילוח לש ץמאמה תלוכי תאו בלה    

.הניגנאב לופיטל וזדוקב תשמתשמ תיניסה האופרה
  

תתחפהב ,הרוטקנופוקא עייסל היושע םירקמהמ קלחב
.חותינב ךרוצ תעינמב ףאו תופורתב שומיש