םיקרוע תשרט
Arteriosclerosis (תינדיס) םיקרוע תשרט
Atherosclerosis (תינמוש) םיקרוע תשרטהרדגה
(םיינלוח) םייגולותפ םיבצמ רפסמל תללוכ הרדגה איה םיקרוע תשרט
תונפד לש יטסלאה רשוכה דוביאו תויושקתה ,תויובעתה תורצונ םהב
םירבאו תומקר לש םדוקפיתב םייוניש םירצונ ךכמ האצותכו םדה-ילכ
.ףוגב
םימרוג
ףוליח ךילהתב םילחה םייונישו ליגה םה םיקרוע תשרטל םימרוגה
תועפשה ,לפוטמה לש ונימ םג םיעיפשמ ףסונב .ףוגב םירמוחה
.םייתשרות םימרוגו תויגולויזיפ ,תויגולוכיספ ,תויתביבס

...םינמנ ןוכיסה ימרוג לע
.תרכוס
.ןושיע
תיתחפשמ הירוטסיה
.םיקרוע תשרט לש  
.םד ץחל רתי
.תינפוג תוליעפ רסוח
םע דדומתהל תלוכי יא
.הקוצמ יבצמ  

התומתה רועיש 44 דע 35 םיליגה חווטב) רכז אוה הלוחה
.(השאה לש רשאמ 6 יפ אוה ןבלה רבגה לש  
.םידירצילגירטו לורטסלוכ דחוימב ,םדה ינמוש תומכב לודיג
םימוטפמיס
ןפודה ינפ לע ןדיס תורבטצה התועמשמ תינדיס םיקרוע תשרט
.םיקרועה לש תימינפה  
תורבטצה איה תינמוש םיקרוע תשרט
ןפודה לע ,םיינמוש םירמוח לש  
.םיקרועה לש תימינפה  

ןפואב םדה-רוזחמל םיקיזמו םילעופ ולא םיקרוע תשרט יגוס ינש
.םד-ץחל רתיו בל-תולחמ ,םיצבש םימרוג םהש ךכב ,המוד
תורציהו תינדיס םיקרוע תשרטל םורגל לולע םד-ץחל רתי ךפהלו
.אליממ הובג רבכ רשא ,םדה-ץחל תיילעל הדיצמ תמרוגה םיקרוע

,םיאת תבערה איה םישימג תוחפל םיקרועה לש םתכיפה תאצות
.םהיכרוצ תא קפסל ידכ יד וב ןיאש םדה רוזחמב יוקיל ללגב

.הרצק (ומצע בלה לש םדה ילכ המיתס) בל-ףקתהל ךרדה ןאכמ
םיעקשמ תורבטצה ללגב הז םא ןיב ירמגל םסחנ ילילכ םד-ילכ
.עקשמב זחאנש הזכ וא םוקמב רצונש םד שירק וא
.םיריעצ רשאמ רתוי םירגובמ םינמינ תאז ןוכיס תצובק לע

המיסח תרצוי תינדיס םיקרוע תשרט
ץבש שחרתמ חומל םד ליבומה קרועב   
.חומה לש םד-ילכ   
תמירז רבעמ תא םירצמה ,םיינמוש םיעקשמ םירצונ רשאכ
,תושישתו םיילגרבו םיילוסרקב םיבאכ םיעיפומ םייפגל םדה   
.םירירש תויוצווכתה תעב םיעיפומה ולאל המודב   
(םסחנש קרועב יולת) םייכריבו םיינתומב םיבאכ םג ונכתי
.הבישי וא החונמ תעב םיפלוחה ,הכילה ןמזב םיילגר יבאכו   
לש השוחתו השלוח ,השוחת רסוח םיללוכ םיפסונ םינמיס
.תודבכ םיילגר   
תויורבטצהב םימוסח םיקרוע לע םידיעמ ולא םימוטפמיס
.לורטסלוכ   

ןצמוחמ םד-תקפסאב רוסחמ הניה ,ולא םירקמב ,באכה תביס
.תונוא ןיא איה הלחמה לש יאוולה תואצותמ תחא .םיילגרל
לופיטו םייח ןונגס
.ןושיעמ תורזנתה
.ישפנ חתמ יבצממ תוענמה
.רתי לקשמ תדרוהל לופיט
.םד-ץחל רתיב לופיט
.העובק תינפוג תוליעפ
תוצמוח תלד הטאיד
.יוור ןמוש  
.תרכוסב לופיט


.החוראה ןמזב ,תוסומכ 2 .ןיטיצל
.םדב םינמושה תוסיול ,תוארוהל םאתהב .םושתולולג
.לוכיעה רופישל ,החוראה ןמזב .םייטילואוטורפ םימיזנא
.E ןימטיו לש ודוקפית רופישל ,םויב םעפ ,ג"מ 200 .םוינלס
'חי 25,000 .(לרנימ/ןימטיו-יטלומ וא)E ןימטיוו A ןימטיובילחת
.ךשמהב לידגהל שי םתוא E ןימטיו 'חי 1,000 דע 400-ו A ןימטיו  
.םויה ךשמב קלוחמ ,ג"מ 10,000 דע 6,000 .(ההשומ)C ןימטיו
.תומקרה ןוצמיח רופישל ,םויב ג"מ 100 .Q-10 םיזנא-וק
רופישלו לורטסלוכה תמר תדרוהל ,םויב ג"מ 200 .םוינמרג
.םיאתה ןוצמיח  
.םדב םינמושה תמר תדרוהל ,תוארוהל םאתהב .םידיפיל יקרפמ
.Phosphatidyl choline אוה רתויב ליעיה  
.םויב ג"מ 1,500 .ןדיס
.םויב ג"מ 750 .םויזנגמ
ובש B3 ןימטיו .םויב םימעפ 3 ,ג"מ 100B ןימטיו סקלפמוק
.רתוי םינטקה םדה-ילכ תא ביחרמ  
.םויב ג"מ 50 .ץבא
.םויב ג"מ 3 .תשוחנ
אפרמ-יחמצ
תוצלמה
,E ןימטיו טירפתל ףיסוהל ןתינ השירקה ידגונ תלועפ תרבגהל
.תוינמח יניערגו היוס ילופ   
.דבלב םיקקוזמ םימ ותש
.טירפתב םיביס תכירצ וריבגה
.םדב לורטסלוכה תמר תדרוהל םיתיז ןמשב ושמתשה
.חלמו ןבל רכוס ,ןבל חמק ,םודא רשב טירפתהמ ואיצוה
.םיססות תואקשמו הפק ומכ ,םיררועמ תואקשמ תכירצמ ורזניה
.לבותמ ןוזמ תכירצמו ןושיעמ וענמיה
הייטנ םיענומה ,םדה לוליד ירמוח תלועפ תא שבשל אל ידכ
ללוכ ,ויתורוצ לכ לע K ןימטיותכירצמ וענמיה םדה תשירקל   
דרת ,דבכ ,הציב ןומלח ,תיבורכ ,ילוקורב ,תספסא) ןוזמב   
.הקוריה הוולעה םילכוא םהב תוקריה לכו   
תימצע הקידב
.הטושפ הקידב תרזעב םיילגרב םדה תמירז ביט תא ןחבאל ןתינ
קפודב שוחל ןתינ םהב הנותחתה לגרה קלחב תומוקמ 3 םנשי
...קרועה תואצמיה םוקמב הלק העיגנ ידי-לע
.לגרה לש ןוילעה הקלחב .1
.לוסרקה לש ימינפה וקלחב .2
.ךרבה לש ימינפה הקלחב .3
.ולא תומוקמ לש קיודמ רותיאל אפורב וצעוויה
ליבומ קרועה תורציה ועמשמ ולא תומוקמב קפוד תשוחת רסוח
.לגרל םד

...תושדח - םיקרוע תשרט