םייתמקר-ןיב םיללחב םילזונ לש תורבטצה איה (תמיימ וא) תקצב
.חופנ ףוג הארמל םרוגה רבד ,ףוגב (Interstitial fluid)
היורקו םיילגרה תופכב וא םיילגרב ללכ-ךרדב תשחרתמ תקצב
.(Peripheral edema) תיפקיה תקצב הז הרקמב

תויתכרעמ תולחמ ןה תיפקיה תקצב ימרוג
תוילכהו דבכה ,בלה םיברועמ ןהב רשא
.(ףוגהמ חלמ יפדוע זוקינל תויארחא רשא)
ףוגב חלמ ידמ רתוי תריצאל איבמ רבדה
.וב םימ תורבטצה רתיל הזו
.םייתמקר-ןיבה םיללחל םיפלוד ולא םימ
.תוילכה תועצמאב ףוגהמ חלמ יפדוע םיקחרומ אירב םדאב

ופוגמ םיחלמ יפדוע תשרפה רשוכב תעגופה הלחממ לבוסה לע
,תונתשמ תופורתב לופיט לבקל וא חלמ-לד טירפתל רובעל היהי
.ףוגהמ םילזונו חלמ לש םתשרפה תלוכי תא תורפשמה

,תקצבב אטבתת תוילכל םד תמירז תנטקהל תמרוגה הלחמ לכ
לע יוציפכ ,םילזונ תורבטצה רתיל איבתש חלמ תריגאל רמולכ
.תאז תושרפמ תוילכהש יפכ ,ףוגב םדה תומכ תדירי

ומכ ,תורידת תשחרתמ (Cutaneous edema) תירוע תקצב
בקע רוע תקלדמ האצותכ וא הרובד וא שותי תציקע רחאל
 תושיגר תמייק ויפלכ ,(םימיוסמ םיחמצ הז ללכב) רמוחב עגמ
.היגרלא וא

םימרוג
םיחופנ םידירו/תוילד םה תימוקמ תקצבל םיצופנה םימרוגה
םיקומע םידירוב (Thrombophlebitis) םידירו תקלדו םיילגרב
.םיילגרב

תקצב םורגל םילולעש הלחמ ימרוג
.(Congestive heart failure) שדגומ בל תקיפס יא
.תוילכ תלחמ
.תינוירה תלער
.(Chronic venous insufficiency) תינורכ םד-ילכ תקיפס יא
.(Trauma) תינפוג הלבח
.(Cirrhosis) תמחש
.תקלד
...בקע ,סרה וא (Lymphedema) הפמילה תכרעמב המיסח
.םילדגומ הפמיל ירשק
.(Mastectomy) דש תתירכ ומכ .חותינ
.ןטרס תלחמ
.הנרקהב לופיט


תקצבו תוילכ תלחמ
...תוביס יתשמ תקצבל תמרוג תוילכ תלחמ
וא ,ןתשב ןובלח לש לודג ןדבוא .1
.םוגפ יתיילכ דוקפית .2

תקצב םע דחי (םויב םרג 3 לעמ) ןתשב ןובלח לש לודג ןדבוא
.(Nephrotic syndrome) תיטורפנ תנומסת םייורק
,םדב (Albumin) ןימובלא זוכיר תנטקהל תמרוג וז תנומסת
.(Hypoalbuminemia) םדב ןימובלא טועימ היורקה העפות

הנטק ,םדה-ילכב םדה תומכ לע הרימשב עייסמ ןימובלאש ןוויכ
תורמושו םדה תומכ תתחפה תא תוהזמ תוילכה .םהב םדה תומכ
.םייתמקר-ןיבה םיללחל םיפלודה ,םימו חלמ ןכל

תופורת תועצמאב ןתשל ןובלח ןדבוא תתחפה ךות השעי לופיטה
ןיסנטויגנא ידגונו ACE יבכעמ :םדה ץחל תנטקהל תושמשמה
.תכרצנה חלמה תומכ םוצמצ ידי-לעו

תלוכיב םג אטבתמה ,יוקל יתיילכ דוקפיתמ םילבוס רשא םילוח
ןרתנה תכירצ םא ,תקצבמ ולבסי ,ןתשל ןרתנ שירפהל תתחפומ
.ותשרפה תלוכימ הלודג היהית םדי לע (חלמה)

לופיט
לפטל ןיא םלועל ,תינפוג הלבח אוה םרוגהש רורב ןכ םא אלא
.הל םרוגה ןוחביא ינפל תקצבב

...םיכרד רפסמ שי המצע תקצבב לופיטל
רומשל שי רשפאתמ רבדהש םעפ לכב .םייחה ןונגיס יוניש
.ףוגה ירבא ראשל תיסחי הובג אצמי עוגפה רוביאהש ךכ-לע    
.עוגפה רביאהמ םילזונה תא הכישמה חוכ זקני ךכ    
וא הבישימ ענמיהל שי םיילגרב םילזונ תורבטצה תעינמל
.העונת אלל ךשוממ ןמז ךשמב הדימעמ    
ןוויכ ,חלמ לש הבר תכירצמ ענמיהל שי .םייתנוזת םייוניש
.תקצבה תרמחהלו םילזונ תריצאל תמרוג וזש    

יתנוזת לופיט
.לופיטב ועייסי ןיטורו ןיטצרווק ,ןיראמוק ומכ םידיאונובלפ
.(Hydroxyethylrutosides) םידיסוטורליתאיסקורדיה
אפרמ-יחמצ
.תוילכה תוליעפ תא םידדועמה אפרמ-יחמצ וליעוי הז הרקמב
קלחב וליעוי ולא ךא ,תונתשמ תונוכת ילעב םיחמצב רבודמ
..דבלב םירקמהמ
יערזמ םינינופאס 30 בלשמה רצומ והז .(Aescin) ןיצסאא
.(Horse chestnut) םיסוסה ןומרע ץע    

ןגלשא ןדבואו תונתשמ תופורת
.ןתשל ןגלשא לש ןדבואל םג תומרוג תונתשמה תופורתהמ קלח
ןגלשאה תא םילשהל היהי ולא תופורתב םישמתשמה םילוחה לע
...ומכ ,ןגלשאב רישע ןוזמ תכירצ וא םיפסות ידי-לע םא ןיב רסחה

.םיזופת ץימ
.המדא-יחופת
.תוננב
.תוינבגע