הרדגה
.ריהב-בהבהצ אוה אירב םדאב ןתש עבצ
.ןתשה עבצ תועמשמ ואר
.ןתשב םד תואצמיה העמשמ הירוטמה
ןתשב םדב ןיחבהל ןתינ .םודא-םוח היהי הז בצמב ןתשה עבצ
ל"מ 1 לע הלוע ןתשב תיסחיה ותומכ םא קר תניוזמ יתלב ןיעב
.ןתש רטיל 1-ל
קיודמ ןוחביא שורד ןכלו לודג ךכל םיירשפאה םימרוגה ןווגימ
.אפורב תוצעייתה ךות
םימרוג
וא הילכ תלחמ םה ןתשב םד תואצמהל םיירקיעה םימרוגה
.ןתשה יכרדב הלחמ

...םיגירח 2 םימייק תאז םע
.קיתרנב ורוקמ השעמל ךא ןתשהמ אב םדהש הארנ .םישנ
לא ערז ןהו ןתש ןה הריבעמ (Urethra) הכפושה .םירבג
תויהל לולע ,ןתשב םדכ םיתיעל הארנש המו ףוגל ץוחמ    
.תינומרעה לש הייעב בור-יפ-לע הרוקמש ,תימד הטילפ    

דחוימב ,םירבגב רשאמ ,םישנב רתוי תוחיכש ןתשה יכרדב תוקלד
ןתמ ןמזב הבירצב וא באכב ,ללכ-ךרדב ,תוולמ ןה .ןוירהה ןמזב
.ןתשב םדב תוולמ ןה םיתיעלו ןתש תתל ףוחדו ףוכת ךרוצב ,ןתש
.תופורת תליטנ בקע םג ןכתי ןתשה עבצב יוניש

...םניה םיחיכש םימרוג 

.הכפושב ןתש תיחופלש ינבא
.ןתשה תיחופלשב לודיג
.(Urethritis) הכפושה תקלד
.ןתשה תיחופלש תקלד
.תוילכב םינבא
.תינומרע תקלד
.ןתשה יכרדב םילודיג
.(Glomerulonephritis) הילכה תויעקפ תקלד
.ןתשה יכרדב תרזוח תקלד וא תינורכ תקלד
.(Pyelonephritis) הילכהו הילכה ןגא תקלד
.(Urethral ulceration) הכפושה תובייכתה
...בקע (Hypercalciuria) ןתשב ןדיס רתי
.תונתשמ תופורת תליטנ
.ןגמה תטולב לש תוליעפ רתי
.ןגמה תטולב תוליעפ תת
.םד-ץחל רתי
.םיריעצב ,תינורגיש םיקרפ תקלד
.(Medullary cystic disease) תידשל תיטסיצ תקלד
.(Metabolic acidosis) תילובטמ תצמח
.(Neoplasm) לודיג
.(Sarcoidosis) סיזודיאוקרס
.(Acute tubular necrosis) םיירלובוטה םיאתה לש קמנ
.(Meatal stenosis) הכפושה חתפ תורציה
...(השק תינפוג העיגפ) המוארט
.הילכב ערק
.הכפושב יזיפ קזנ
.םייכריה ןגאב רבש
.תוילכב הלבח
,(Catheterization) רותניצ םיללוכה ,םיינשלופ םיכילה
.הילכה לש היספויבו חותינ ,(Circumcision) הלימ    
.(Anticoagulants) השירק יענומ ומכ ,תופורת
הפירח תקלד בקע ןתשב הלגומ תולגתהל הלולע םידליב
,(Acute Glomerulonephritis) הילכה תויעקפ לש    
.םד-ץחל רתיו (Proteinuria) ןתשב ןובלח יווילב    
וא (Pyelonephritis) הילכהו הילכה ןגא תקלד
םוהיז בקע םימרגנה (Urocystitis) ןתשה תיחופלש תקלד    
לש םתואצמיה - (Pyuria) ןתשב הלגומב םיוולמ יקדייח    
,ןותחת בג באכ ,תורומרמצ ,םוח - ןתשב םינבל םד-יאת    
ןתש ןתמ ןמזב באכ ,(Micturition) ןתש ןתמב ףוכת ךרוצ    
.דועו (Urodynia)    
אלל ,םדב ןתש תואצמיה הלולע 40 ליג לעמ םישנאב
,םינימסת ויהי ולא םירקמב .לודיג לע דיעהל ,הוולנ באכ    
.דועו לקשמב הדירי ,תושישת ומכ ,םיפסונ    
ןגאה תקלדו (Acute appendicitis) הרומח ןתפסות תקלד
.ןתשב םד לש תינמז תואצמיה םורגל םילולע ,השאב    
םיללוכ ןתשב םד תעפוהל םימרוגה רתוי םירומח םירקמ
סגה יעמה ןטרס ,(Rectum cancer) תעבטה-יפ ןטרס    
.תולחשב ריאממ לודיגו    
תוקידב
איה ןתשב םדה רוקמ תעיבקל רתויב תיסיסבה הקידבה
.ןתשב סוכ םימעפ 3 אלמל שקבתמ הלוחה .תוסוכה 3 תקידב
דיעהל הלולע הנושארה סוכב םד תואצמיה
תישילשה סוכב ותואצמיהו הכפושב ורוקמש
ירשפא רוקמ איה ןתשה תיחופלשש העמשמ
.הייעבל
ינפל אוה םדה רוקמש ועמשמ ,תוסוכה 3 .לכב םד תואצמיה
.ןתשה תיחופלש

...ןה ,עצבל ךרוצ היהיש ןכתי ןתוא תוקידב
לע היה םתוא ,תלוספ ירמוחו םד תריפס ומכ ,םד תוקידב
.קיחרהל תוילכה   
,םימודא םד-יאת :ןתשה לש תיתדבעמ הקידב .ןתש תקידב
.ןתשב םינובלח רתי תואצמיהו םוהיז ,םינבל םד יאת   
תועצמאב ,תילאוזיו הקידב .(Cystoscopy) היפוקסוטסיצ
הכפושה לא תרדחומה ,הקד תירוניצ הצקב הריעז המלצמ   
.ןתשה תיחופלש לש הכות תריקסל   
.(Kidney biopsy) תוילכה תמקרמ המיגד תליטנ :היספויב
,לודיג יוליגל תוילכהו םייכריה ןגא לש (IVP) ןגטנר םוליצ
תלדגומ תינומרע תטולב ,ןתשה תיחופלשב וא תוילכב םינבא   
.ןתש יכרדב תרחא המיסח וא   
.ןטבה לש (Ultrasound) דנואסרטלוא תקירס
.ןטבה לש CT תקירס

לופיט
ישוק םייק ןכ םא אלא ,םילזונ לש תולודג תויומכ ותש
.תויצומח ץימ ליעי דחוימב .םיחופנ םילוסרק וא יתמישנ     
םקיספהל שי ,ןימ יסחי םויק תובקעב תקלד לש הרקמב
.רפתשי בצמהש דע     
.םקיחרהל ךרוצ היהי תוילכב םינבא לש םייוליג םע
תליטנב ךרוצ היהיש ןכתי תינומרע תקלד לש הרקמב
.הקיטויביטנא     
.חותינב ךרוצ היהיש ןכתי תרזוח הייעבה םא
,תופסונ תועפותב הוולמ ןתשב םדה תעפוה םא בל םישל בושח 
ךכ-לע חוודלו תורחא תועפות וא בג יבאכ ,ןטב יבאכ ,םוח ומכ 
.אפורל 
אפרמ-יחמצ
הדיעמ הניא אפרמ-יחמצ תרזעב םומיד תריצעו תנטקה
,םומיד תורצועש ,תוצווכמ תונוכת ילעב םיחמצ .יופיר לע
.הילכ ינבא לש םירקמב םיליעי םניא

תויתקלד-יטנא תונוכת םהל ,אפרמ-יחמצב שומיש תושעל ןתינ
.תקלדל םיארחאש הלחמ ימרוגב לופיטל תוילאיבורקימ-יטנאו

...םיאבה םישבוימה םיחמצהמ םיקלח תווש תבורעת וניכה

ותשו לפס לכ דגנכ וז תבורעתמ תויפכ 2 וטליח
.םייתעש ידמ לפסה אולמ
.תונותמ תוילאיבורקימ-יטנאו תועיגרמ ,תוצווכמ תונוכת הטילחל