ןגמה תטולב תוליעפ תת יהמ
?ןגמה תטולב יהמ :ואר
רוציי העמשמ (Hypothyroidism) ןגמה תטולב תוליעפ תת
.(Thyroxine : T4) ןיסקורית ןומרוהה לש ,ףוגל שורדהמ ךומנ
םימוטפמיס
םיינרופיצו רעיש ,רוע
,ינונמש ,עיזמ וניא ללכ וא טעמ עיזמה שביו רק ,הבע רוע
.בהבהצ ןווג לעב ,הרגמו ישקשק    
.תיטיא המלחההו תולקב עצפיהל הייטנ
.ליגרהמ הכומנ הרוטרפמט לשו רוק לש תידימת השוחת
.םייניעל תחתמו םיפעפעה דחוימב ,םיחופת םינפו םיידי
.לומינ תושוחת
.(Carpal Tunnel Syndrome) דיה ףכ שרוש תרהנמ תנומסת
.םייניעה תובגמו העשפמה רוזיאמ ,תפקרקהמ רעיש תרישנ
.שק יומד רעיש תשוחת
.לזרקתהל הטונ רעישה
.תוחירפו תובע םיינרופיצ

לוכיעה תכרעמ
.תוריצעל הייטנ
.הובג לורטסלוכ
.תוחיפת יילע

הייברה תכרעמ
.דבכ רוזחמ
.תולפה
.ךומנ קונית לקשמו תמדקומ הדיל

בלה תכרעמ
.ליגרהמ יטיא קפוד
.הקזח המיעפ וירחאלו רידס יתלב בל קפוד
.הזחב םיבאכ
.המישנ רצוק
.היתובקעב תושישתו הנישב רבגומ ךרוצ
.תובורמ תוחינג
.בר ץמאמ תשרוד הלועפ לכ
.ןלצע לאכ הלוחל םיסחייתמ הדובעל םירבחו החפשמ ינב
.תינורכ הימנא בקע ,לזרב ףסות תליטנב ךרוצ
.םדה-ץחלב (הדירי וא היילע) יוניש

שגרו שפנ
.לופריע תשוחת
.תוטלחה תלבקב ישוקו ליגרהמ תיטיא תילטנמ תלוכי
.ןורכיזב תורדרדיה
.תיארנ הביס אלל יכבו בצע ,ןואכיד תשוחת
.םש םייק וניאש ,דצב המ רבד תואצמה לש השוחת

םירירשה תכרעמ
.רעישב לופיט תעב ,הלעמ םיידיה תקזחהב ישוק
.םירירש תויוצווכתה
.לקשמה יוויש ןדבוא
.םייטיא םיסקלפר

ןורגו ףא ,ןזוא ,ןיע
.סביירג תלחמ :ואר ,ןיעל עגונב
.וידרה לוק תא ריבגהל ,ךכ בקע ,ךרוצו העימשב העיגפ
.רתוי הבע וא דורצ לוק
.רובידה ןמזב םילימ תעילב
,ןורגה לע ץחל תשוחתו ראווצה לש ימדקה וקלחב תוחיפנ
.העילבה תלוכי לע םישקמה    
.םיפוכת םימוהיזו תויוררקתה
תוקידבו תונכס ,םרוג
לש תינומיא-וטוא תינורכ תקלד אוה הייעבל ירקיעה םרוגה
היורקה ,(Chronic autoimmune thyroiditis) ןגמה תטולב
רשא ,םינדגונ תרציימ ןוסיחה תכרעמ הב ,וטומישאה תלחמ
.ןגמה תטולב תקלד :ואר .ןגמה תטולב תמקרב םיעגופ

דליבו קוניתב ילכש רוגיפ םורגל לולע הייעבב לופיט רדעה
.הברהב הלק םירגובמ לע העפשהה .היוקל תוחתפתהו
תודונת ,תוגהנתהב םייוניש םורגל הייעבה הלולע ,םירענב
.תינימהו תינפוגה תוחתפתהב הטאהו דומיל יישק ,לקשמב

השעת (Thyroid Stimulating Hormone) TSH םד תקידב
.ינושאר ןוחביא םשל

תקידבו ןגמה תטולב ןומרוה :T4 תקידב תואצות
תולולע ,התוליעפ תא דדועממה ןומרוהה :TSH
יללכה דוקפיתה תא תופקשמ ןהש ןוויכ ,תועטהל
.ןגמה תטולב לש

התירכ בייחל רבדה לולע ,הטולבב לודיג יוליג לש הרקמב
.הנרקהב הב לופיט וא הלש תיקלח    

הווהמה ,דויב רוסחמ תויהל הלולע ,(הרידנו) תפסונ הביס
.ןגמה תטולב לש םינומרוהה רוצייב ינויח ביכרמ    
רגובמ ליגב דחוימבו ליג לכב ררועתהל הלולע הייעבה    

.60 ליג ורבעש ,םירבגהמ 9%-בו םישנהמ 17%-ב תעגופו    
לבוקמ לופיט
ןיסקורטלא הפורתה תועצמאב :טושפ וניה יתפורתה לופיטה
(םירודכב) הפורתה תא לוטיל היהי לפוטמה לע .(Eltroxin)
.יאופר בקעמב תויהלו וייח לכ ךשמב
.ןונימב םילק םייוניש ונכתי ןמזה םע
!סיזורופואטסוא םורגל לולע רתי ןונימ
יתנוזת לופיט
,םיפסותו ןוחט רקב רשבו תוצא ,םימ ,בלח ,דוי יחלמ .דוי
.תוצא תיצמת ומכ    
לופיטה םיתיעלו דויב רוסחמל רושק וב רוסחמ םג .םוינלס
.םהינש תא בלשמ    
רוצייב ןוטיק םרוג ונייהד ,ךופה ןפואב עיפשמ B3 ןימטיו
.ןגמה תטולבב    
.םויב ג"מ 50 .דויב רוסחמל םרוג וב רוסחמ .ץבא
לע ,םויב םיימעפ ,ג"מ 500 ,L-Tyrosine ונימא תצמוח
.הקיר הביק    
.םויב תולולג 10 דוי הליכמ .פלק תצא
רופישל ,תוחוראה ןמזב ,ג"מ 100 .B ןימטיו סקלפמוק
.םיאתה ןוצמיח    
,םויב םימעפ 3 ,הציצמ תוילבטב ,ג"מ 15 .B12 ןימטיו
.הקיר הביק לע    
.םויב םיימעפ ,ג"מ 50 .B2 ןימטיו
.רישע יתנוזת רוקמ םיווהמ .תיוותל םאתהב .הסיסת ירמש
.ןיבולגומהו םימיזנא רוצייל בושח ,תיוותל םאתהב .לזרב
תואנ דוקפיתל ,תיותל םאתהב ,תויוור יתלב ןמוש תוצמוח
.ןגמה תטולב לש    
.םויב 'חי 15,000 .ןיטורק הטב תפסותב A ןימטיו
.םויב םימעפ 4 ,ג"מ 500 .C ןימטיו
.םויב 'חי 400 .E ןימטיו

,ליער רמוחל םיפושח זילפ תקיצי ידבועש אצמ רקחמ
.ןגמה תטולב ינומרוה תמר תדיריל םרוגה
.ההז העפשה (Carbon disulfide) ןמחפה תרופגת-ודל
אפרמ-יחמצ
.Lungwort
.(Motherwort) יראה בנז
.דפרס
ןבלה ןולאה תפילק
.(Oak, white)   
.הירלטוקס
.םילחנה רגרג

.Bayberry-ה ץע תפילק
.וטמלפ וס
.רוחש שוהוק
.האצניכא
.בהז םתוח
.(Irish moss) יריא בחט
.פלק תצא

,ןגמה תטולב ינומרוה תזטניס ךילהתב םיעירפמ תוקרי רפסמ
...(Goitrogens) םינגורטיוגה
,(Cauliflower) תיבורכ ,(Brussels sprouts) םינצינ בורכ ,בורכ
.ילוקורבו תוטטב ,סרית ,(Cassava) הבסק
.וב עירפמה םרוגה תא לרטנמ םינצינה בורכ לושיב
תוצלמה
ןומלח ,היליזורטפ ,(Molasses) תוסלומ טירפתל ופיסוה
,(Prunes) םישבוימ םיפיזש ,םירמת ,(Apricot) שמשמ ,הציב     
.תוניבגו בלח ,ףוע וא םיגד     
רולכמו םייניש תוחשמל םיפיסומ ותוא ,רואולפמ ורזנתה
ןגמה תטולב ינטלוק תא םימסוח םהינש .(Chlorine)    
.הדי לע םירצוימה םינומרוהה תומכ תא םיניטקמו      
.רכוסו ןבל חמק ומכ ,דבועמ ןוזממ וקחרתה
(Sulfa) הפלוס תוליכמה תופורתב שומישמ ןענמיה
.אפור תארוהב רבדה םא אלא ,םינימטסיה-יטנאמו      
תושדח
2004 טסוגוא
בל תלחמו ןגמ תטולב תוליעפ תת
ןפי יקסגנ Radiation Effects Research Foundation ירקוח
רמולכ ,תינילק-תת ןגמ תטולב תוליעפ תתב םילוחה ולאש ואצמ
,(Subclinical hypothyroidism) םיעירפמ רשא םינימסת אלל
.תילילכ בל תלחמב תוקלל רתי ןוכיסב םייוצמ
.םישנ רשאמ רתוי ךכמ םיעגפנ םירבג

.Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism