הרדגה
.םדה יאת לש ןטרס איה הימקול
.םדיקפתו םדה יאת לע רתוי דומלל ץלמומ אשונה תנבהל
ףוגה רציימ םדה ןטרס תלחמ ןמזב
.םיילמרונ אל םד-יאת לש הלודג תומכ
םיליגר םיאתמ םילדבנ ולא םיאת
.יוקלה םדוקפיתבו םארמב

.םינבל םד יאתב רבודמ םירקמה תיברמב
הימקולה יגוס
...תוצובק 2-ל םיקלחנ ולאו הימקול יגוס רפסמ םנשי
.הב הרמחההו הלחמה תוחתפתה תוריהמל םאתהב .1
.עגפנש םדה יאת גוסל םאתהב .2

תינורכ הימקולו הפירח הימקול
םד יאת םה םישדח םד יאת ,(Acute L.) הפירח הימקולב
םילגוסמ םניא םה ןכל .הלאכ וראשנו (Blasts) ולישבה םרטש  
תוריהמב לדג ולא םיאת רפסמ .ילמרונ דיקפת לכ אלמל  
.םאתהב הרימחמ הלחמהו  
.םישדח םיאת רפסמ םנשי (Chronic L.) תינורכ הימקולב
אלמל םילגוסמו רתוי ההובג תולשב תגרדב ללכ-ךרדב ולא  
.ודעונ םה םהל םידוקפיתהמ קלח  
הפירח הימקולב רשאמ תויטיא רתיב םירצונ םישדח םיאת  
.תויתגרדהב הרימחמ הימקולהש איה האצותהו  

הפירח הימקולב םיברועמה םינבלה םדה יאת יגוס
(Myeloid cells) הרדש יאת לש תוצובקל בורל םיגרודמ ולא
דשל המקול חונימה ןאכמו (Lymphoblasts) םיטסלבופמילו
תיטסלבופמילו (Acute Myeloid Leukemia - AML) הפירח
.(Acute Lymphoblastic Leukemia - ALL) הפירח

תינורכ הימקולל תיאת הקולח תמייק המודב
תינורכ תינגוליימ היימקול .1
(Chronic Myelogenous Leukemia - CML)  
תינורכ תיטיצופמיל הימקול .2
(Chronic Lymphocytic Leukemia - CLL)  

ןוכיס
הלחמה יכ םע ,םינש 7 דע 3 םיליגה ןיב אוה האולחתה איש
.50 ליג תוביבסב םירגובמב םג תיפצנ

רחאל םישחרתמ תינורכה תיטיצופמילה הימקולה ירקממ 90%
תינורכה תינגוליימה היימקולה ירקמ תיברמש דועב ,50 ליג
.תומדקומה הדימעה ליג תונשב םישחרתמ

(Down's syndrome).ןואד תנומסתמ םילבוס רשא םידלי
.הלחמל רתי ןוכיסב םייוצמ
.ןוכיסה תא ןה םג תולידגמ תורחא תויטנג תוערפה רפסמ

םימוטפמיס
.תעפש לש ולאל םימודה םירחא םינימסתו תרומרמצ ,םוח
.תושישתו השלוח
.םיפוכת םימוהיז
.לקשמב הדירי וא/ו ןובאית רסוח
,(Lymph nodes) הפמילה ירשק לש תושיגר וא תוחפנתה
.לוחטהו דבכה    
.םיפוכת םימומיד
(Petechiae) םייתדוקנ םימומיד :םיריעז םימודא םימתכ
.רועה ינפל תחתמ    
.םיממדמ וא/ו םיחופנ םייכינח
.םיקרפמ וא/ו תומצע יבאכ
תוקידבו ןוחביא
ךורעיו יאופרה ורבע יבגל הלוחה תא אפורה רקחתי תישאר
.תינפוג הקידב   
:הפמילה ירשקבו לוחטב ,דבכב תוחיפנ ינמיס רתאל הסני אוה
.ףרועבו העשפמב ,תועורזל תחתמ   
קרוס ומכ ,הימדה תוקידבב שומיש תועצמאב םג השעי רבדה   
.MRI וא CT   
,פוקסורקימ תועצמאב םיאתה הנבמב תוננובתה .םד תוקידב
.ולישבה םרטש ולאו םילשבה םיאתה רפסמ תעיבקל   
,הימקולמ לבוס הלוחה םא עובקל ןתינ םדה תוקידבמש םגה   
.הימקולה גוס תא םתועצמאב עובקל ןתינ אל   
תא םיפקשמ רשא םירמוח רותיאל וכרעי תופסונ םד תוקידב
.הלחמה תוטשפתה תובקעב ,תוילכהו דבכה לש םדוקפית   
.הכורא טחמב (ךריה םצע ללכ-ךרדב) הלודג םצע רוקינ עצובי
.םצעהמו םצעה חומ לזונמ הריעז המיגד חקלית   
גולוקנוא ,(םדל החמומ) גולוטמה ידי-לע ןחבית המיגדה   
.פוקסורקימב (תולחמל החמומ) גולותפ וא (םילודיגל החמומ)   
תכרעהל תופסונ תוקידב וכרעי המיגדב הימקול יאת יוליג םע
.הזחה לש ןגטנר םוליצ וא ינתומ רוקינ ומכ ,הלחמה תומדקתה   
לופיט
גוסב קר אל יולת רבדה .הלוחל הלוחמ הנוש היהי לופיטה ןפוא
ומכ ,הימקולה יאת לש םירחא םינייפאמב םג אלא ,הימקולה
.רבעב הלפוט איה םאו הלחמה תומדקתה רועיש
.ותואירב בצמבו םימוטפמיסב ,הלוחה ליגב יולת היהי לופיטה
היסימר/הגופה תגשה איה הרטמהשכ ,דיימ ליחתההל לופיטה לע
.(Remission)
,לופיטב ךישמהל ךרוצ היהיש ןכתי הלחמה ינמיס תומלעה םע
.הלחמה תושדחתה תא עונמל ידכ

הנרקהב-לפוטי רחאה םקלחו-היפרתומיכב ולפוטי םילוחה תיברמ
.םצע חומ תלתשהב וא/ו
.(Spleen) לוחטה תקחרהב ךרוצה ןכתי םימיוסמ םירקמב

הנוזת
ךכלו ונובאית תא דבאי הלוחה .הליכאב השקתי םילוחהמ קלח
.הפ יעצפו תואקה ,הליחב :םילופיטה לש יאוולה תועפות ופסוותי
ול היהי אלש וא הנוש םעט ןוזמל היהי םימיוסמ םילפוטמ יבגל
.םעט לכ
םינובלחו תוירולק לש תקפסמ הטילק השורפ התואנ הליכא
.לפוטמה קוקז הל ,היגרנאה לודלדו לקשמב הדירי תעינמל
.םירחאמ רתוי בוט ושיגרי לופיטה ןמזב בטיה םילכואה םילוח
.לופיטה לש יאוולה תועפות ינפב רתוי בוט םג ודמעי םילוח םתוא
ץבא ףסות
ץבאב םירסחממ םילבוס הימקול ילוחש וארה םיינילק םייוסינ
.םבצמ רופישבו העינמב עייסל יושע ףסות יכו םמדב
גישהל ידכ תאז ,הלודג תובישח ץבאה תליטנ יותיעלו ןונימל
.תורחאה תופורתה לש ןתלועפב העיגפ עונמלו תיברימ תוליעי
.ץבא תליטנ תולבגמל עגונב לפטמה אפורב ץעוויהל שי
אפרמ-יחמצ
...ןוסיחה תכרעמ תא םיקזחמה אפרמ-יחמצ  

.ןומניק תפילק
.(Cnidium) םוידינק
.שוש
.Tang-kuei
.(Peony) תינומדא
.(Atractylodes) ןבל סודוליטקרטא
.גנסני'ג
.(Alisma) עדרפצה ףכ
.(Hoelen) הרופ תיירטפ
העינמ

,ןושיעמ תוענמיהו תינפוג תוליעפ ,טירפת יוניש
יגוס לכ תעינמל רתויב םיבוטה םיעצמאה םה
.הימקול םהבו ןטרסה
.ןטרס ימחול םילכאמ :ואר

...תושדח