ןטרס ימחול םילכאמ
Cancer Fighting Foods


ב"הראב (NFCR) ןטרס רקחמל תימואלה ןרקה םעטמ םוסרפב
.תוקריו םיירגרג תוריפ ,ץע-יחופת לש עבק תכירצ לע הצילממ איה

,A ןימטיו ,C ןימטיול ןייוצמ רוקמ םיווהמ םיריהב םילפלפ
.ןגלשאו תילופ הצמוח   

,תיבורכ ,ילוקורב ,בורכ ומכ ,םיבילצמה תחפשממ תוקרי
.םילחנה ריגרגו תפל ,תינונצו ןונצ ,לדרח ילע ,םינצינ בורכ   
תרידח םיענומ ,ןטרס םיענומה םינוש םירמוח םיליכמ םלוכ   
.םימייק םילודיג םיאכדמו םיאתל םינטרסמ םימרוג   

,הדש-תותו לטפ ,ןהיגוסל תוינמכוא םהב ,םיירגרג תוריפ

םיבוטה תואקשמה םה ןיאפק לוטנ התו םיילרנימ תונייעמ ימ
,םתגיפסו הנוזת ירמוח תרבעהב בושח דיקפת םילזונל .רתויב   
.לקשמה תרימשו ףוגה תרוטרפמט תוסיוב   
.םילזונ/םימ ילפס 8 דע 6 םוי ידמ ותש   

קסר ,הטספ בטור ומכ ,םהירצומבו תוינבגעב יוצמה ןפוקיל
תויטנדיסקוא-יטנא תונוכתב ןחנ ,הסלסו פושטק ,תוינבגע
יגוסו תינומרע ןטרס עונמל היושע ולא לכ תכירצ .תוקזח
יכילהת תטאהב חתפמ דיקפת שי ןפוקילל .םירחא ןטרס
.תוינווינ תולחמ תעינמבו תונקדזהה

וב שי .רתויב תואירבה ןמושה תורוצמ תחא אוה םיתיז ןמש
.E ןימטיוו םיטנדיסקוא-יטנא   
.סגה יעמה ןטרסו דש ןטרס תעינמב תעייסמ תיז ןמש תכירצ   

םילודיג םימלובו ןטרסב םימחולה םירמוח םנשי ץע-יחופתב
.םתפילק לע ץע-יחופת לוכאל שי .דבכבו סגה יעמב   
דחוימבו ןטרסב םימחולה םידיאונטורק שי הטטבבו תעלדב
.ןיטורק התב