הרדגה
ןתשה תיחופלש לש תינוצר יתלב תונקורתה העמשמ הגלבה יא
יאוול תעפות וא םוטפמיס הניה וז העפות .םייעמה תלוכת וא
.תרחא תיאופר הייעב לש

ןתשה תיחופלש
ירירשו שימג ,לודג ןולב ןיעמ איה (Bladder) ןתשה תיחופלש
.תוילכב רצונה ןתשה תא רוגאל הדיקפת .ןטבה ילופישב אצמנה
תונקורתהה ןמזבו לדגו ןולבה חפנתמ ןתש תורבטצה ןמזב
.ןטקו ץווכתמ אוה
אצמנ ןתשה תיחופלש סיסבב
וכרד (Urethra) הכפושה רוניצ
.ףוגל ץוחמ לא ןתשה םרוז
לש ןונגנמ יוצמ הכפושה ביבס
רגוס רירש ארקנה ירירש םותסש
.(Sphincter)
רומשל ידכ רוגס רתונ םותסשה
ןתשה תיחופלש ךותב ןתשה לע
.ונוקיר ךרוצל חתפנו

ןיב םואית ונשי התונקורתהו ןתשה תיחופלש יולימ ןמזב
תרבעה לע .ןתשה תיחופלש ץוויכל רגוסה רירשה רורחש
.חומהמ תודוקפ םיריבעמה ,םיבצע םיארחא ולא תולועפ

ןתשה תומכ רשאכ אירב םדאב שחרתמ ןקורתהל ךרוצה
רוגאל לוכי עצוממ םדא .ךרעב רטיל-ילימ 200-ל העיגמ
.ןתש רטיל-ילימ 550 דע 350
ןיב ,עגפנ ולא םיכילהתמ דחא רשאכ תשחרתמ הגלבה יא
.הלחמ וא תיזיפ העיגפמ


.תוריעצב הז ללכב ,םישנבו םירבגב הצופנ ןתש ןתמב הגלבה יא
לש יאוול תעפות חרכהב הווהמ הניאו לופיטל דימת תנתינ איה
.תונקדזהה ךילהתל
.םישנב לופכ רועישבו םישישקה םירבגהמ 10%-ב הצופנ איה
.ןהייחב והשלכ בלשב ךכמ תולבוס םישנהמ 50%-כ
םימרוגו גוויס
...םיגוס 4-ל הגלבהה יא תעפות תא קלחל ןתינ
.(Urge incontinence) תצחול הגלבה יא
.(Stress incontinence) תיתקוצמ הגלבה יא
.(Functional incontinence) תילנויצקנופ הגלבה יא
.(Overflow incontinence) תשלוג הגלבה יא

(Urge incontinence) תצחול הגלבה יא
תלוכיה תא םידבאמ ,הז בצמב ,ןתש ןתמב ךרוצ ררועתמשכ
תוילמרונ אל תויוצווכתה בורל אוה ,ךכל םרוגה קפאתהל
.תיחופלשה תואלמתה תליחת םע תורצונש ןתשה תיחופלש לש

...מ עובנל הלולע תצחול הגלבה יא

.הרדישה דומעב הייעב
.םימוהיז

.ץבש
.הצופנ תשרט
.ןוסניקרפ תלחמ

רבדה .הייעבה רוקמ לע רוריבב עיבצהל ןתינ אל תובורק םיתיעל
.םישישק יבגל דחוימב ןוכנ

(Stress incontinence) תיתקוצמ הגלבה יא
רשא תימואתפ תוליעפמ האצותכ תמרגנ איה ,םשה דיעמש יפכ
.התגילזל תמרוגו ןתשה תיחופלש לע ץחל הפיסומ

...מ האצותכ םרגיהל הלולע תיתקוצמ הגלבה יא

.קוחצ.שוטיע.לועיש

םייוניש םילח ןהב ,םישנב דחוימב ץופנ הגלבה יא לש הז גוס
...בקע ןתשה תיחופלשב

(Functional incontinence) תילנויצקנופ הגלבה יא
גוסמ םילבוסל .ןתשה תיחופלשל רושק וניא הז הרקמב םרוגה
ללגב ,םיתורישל ןמזב עיגהל הייעב הנשי הגלבה יא לש הז
.הבשחמ וא תרושקת ,תודיינ תייעב
.םיזפשואמ רשא םישישק ברקב ץופנ הגלבה יא לש הז גוס

(Overflow incontinence) תשלוג הגלבה יא
האלמ ןתשה תיחופלש רשאכ תשחרתמ תשלוג הגלבה יא
.ןקורתהל בייח ןתשהש ,ךכ ידכ דע

...םיירקיע םימרוג 2 ונכתי וז הגלב יאל
האצות ,יבצע קזנ ללגב ,םישלח ןתש תיחופלש ירירש
.תרחא הלחמ וא תרכוס לש   
האצותכ ,םירבג לצא הרוק רבדה.הכפושה תמיסח
.הילכב םילודיג וא הילכ ינבא ,תלדגומ תינומרע תטולבמ   
הלחממ םילבוסה ,םישישק םירבגב דחוימב ינייפוא רבדה   
.תינומרעה תטולבב   

תואקשמ תכירצ וא תומיוסמ תופורת תולולע םישנבו םירבגב
...הגלבה יא םורגל םימיוסמ
.הפק וא לוהוכלא לש תולודג תויומכ
.(לועיש תומרוג ןה רשאכ) תוירגיס ןושיע
.תונתשמ תופורתב שומיש
(Beta-blockers) אתיב ימסוח גוסמ תופורת שומיש
.תותיווע תעינמל תופורת
.ןואכיד תודגונ תופורת
.(Antihistamines) תוינימטסיה-יטנא גוסמ תופורת
.תוננטצה/לועיש דגנ תופורת
.המתסא ילוח תושמשמה ,וימודו (Ventolin) ןילוטנו

לש תויעבב הרושק ,םירקמה תיברמב ,העפותה היהית םירבגב
.(Prostate gland) תינומרעה תטולב

ןוחביא
םע היולג החיש ךות עצובי הל םרוגהו הגלבהה יא גוס ןוחביא
.הלוחה לש יאופרה ורבע תא ררבי רשא ,אפורה
תויהל אפורה לעו הייעבה תא רימחהל תולולע תומיוסמ תופורת
.ןהל עדומ
.הייעבה רוקמ תא דקמל ידכ ,תינפג הקידב עצבי אפורה

...תואבה תוקידבה עוציב לע תורוהל יושע אוה םויסל

ןתשה תיחופלש תלוכת
.האלמה ןתשה תיחופלש לש לוביקה תלוכי תא תדדומ וז הקידב
דדמי ךכ-רחאו םימ לש דאמ הלודג תומכ תותשל היהי הלוחה לע
.אצויה ןתשה חפנ

תירויש תומכ
רחאל ןתשה תיחופלשב רתונש ןתשה חפנ תא תדדומ וז הקידב
ףוסאל ידכ רתנצ תרדחה ידי-לע עצובמ רבדה .אלמה הנוקיר
.הרתונש ןתשה תומכ תא דודמלו

הקוצמ תקידב
ןתש דוביא רתאל הסני אפורה .תיתקוצמ הגלבה יא תקידב יהוז
.םיכרצ תיישע תעב ומכ ,ץחל וא קזח לועיש ןמזב הרוקש

(Urodynamics) הקימנידורוא
בצק תאו ןתשה תיחופלש ךותב םיצחלה תא תדדומ וז הקידב
.הצוחה הכותמ ןתשה תמירז
.גולוקיניג-ורוא וא גולורוא ידי-לע השעת הקידבה

(Cystoscopy) היפוקסוטסיצ
תרדחה ידי-לע ןתשה תיחופלש ךות לא תוננובתהב רבודמ
ןוחבל ידכ ,ןתשה תיחופלש ךותל הכפושה ךרד הקד תירוניצ
.הייעבל תוירשפא תוביס

(Ultrasound) דנואסרטלוא
שומיש ידי-לע ,ןתשה ילכ תכרעמ לע ץוחהמ היימדה תייפצ
.םיילוק-לע םילגב

לופיט
ינושאר לופיט .הגלבהה יא גוסו םרוגה יפל הנתשת לופיטה תטיש
.הקיטויביטנא תרזעב ,התלגתה וז םא ,תימוקמ תקלדב היהי
...לופיט יכרד רחבמ םייק ךשמהכ

(Kegel exercises) לגק יליגרת
תא םיקזחמו תיתקוצמ הגלבה יאמ םילבוסל ודעונ ולא םיליגרת
.רגוסה רירשה תאו םייכריה ןגא ירירש
.םינימסתה לע הלקהב םתוליעי תא וחיכוה ולא םיליגרת

(Electrostimulation) היצלומיטסורטקלא
םייכריה לוגרת תמלשהל דעונ ,םיילמשח םייוריג תרזעב ,הז לופיט
.לגק יליגרת תרגסמב
תיחופלשב הטילשה ירירש קוזיחל םג םירזוע ולא םיילמשח םייוריג
תיתקוצמ הגלבה יאמ םילבוסל הדעונ היצלומיטסורטקלא .ןתשה
.תצחול הגלבה יא וא

ןתשה תיחופלש לוגרת
.קבדיפויב בולישב ,םינמז חולל יפל ןתש ןתמב רבודמ
,תצחול הגלבה יאמ םילבוסל דחוימב ליעוהל יושע הז לוגרת
.תשלוג הגלבה יאמו תיתקוצמ הגלבה יא

יתפורת לופיט
תויוצווכתהה וב בצמה תא תורפשמה תופורת רפסמ תומייק
רגוסה רירשה תא תוקזחמה תופורת םג ןנשי .הגלבה יא תומרוג
.תיתקוצמ הגלבה יא לש בצמב ךכ תועייסמו
הגלבה יא לש םירקמב רוזעל היושע םינומרוה תפלחה תייפרת
.רבעמה ליג תועפותל תיוולנה

(Pessaries) ימחר ךות ןקתה
.תיתקוצמ הגלבה יאב רזועו הכפושה בוצייב רזוע הז ןקתה

םינופמט ייומד םינקתה
.הפילד ךכ םיענומו םיחפונמ ,הכפושל םירדחומ ולא םינקתה
.הגלבה יא לש םילק םירקמל םיבוט ולא

חותינ
.תשלוג הגלבה יא תומרוגה תומיסחמ םילבוסל ליעות וז היצפוא

(Catheterization) רותניצ
,המיסח בקע תשלוג הגלבה יא לש םירקמב שמשמ רותניצ
.ןובשחב אב וניא חותינ םהב םירקמב דחוימב

ימעפ-דח שומישל םידפ
.ליעל וראותש םילופיטה רתיל המלשה םישמשמ ולא םידפ

(Collagen) ןגלוק תקרזה
,הכפושה תא תופיקמה תומקרל םרוגה ,רתוי ינשלופ לופיט והז
.ןתשה תיחופלש סיסב תא רוגסלו חפנתהל

,רגוסה רירשה וא םייכריה ןגא תומקר תוטטומתהב רבודמ רשאכ
.םקשמ חותינ ךע ץילמהל אפורה יושע

תושדח
2003 ילוי
הגלבה יאב שידח לופיט
ב"הרא University of Michigan Health System יאפור
רובע Tension-free vaginal tape - TVT :שידח לופיט וחתיפ
.(Stress incontinence) תיתקוצמ הגלבה יאמ תולבוסה םישנ
.הב ךומתל ידכ הכפושה זכרמב תיטטניס תשר תעבוקמ הז ךילהב
.ימוקמ שוחליא השאה תלבקמ וכלהמבו תוקד 30 ךילהה ךרוא

Health and Age


2006 רבמבונ
תושישקב הגלבה יאו תינימ תוליעפ
ןתמב הגלבה יאו תינימ תוליעפ ןיב רשקה תא קדבש רקחמ
ירוביצ דסומב תוררוגתמה ,95 דע 55 תונב םישנ 2,361-ב ןתש
תוכישממו ןהו העירפמ הניא הגלבהה יא תייעבש הליג ,הדנקב
.ליגרכ תינימה ןתוליעפב


2006 רבמצד
ץבש רחאל ןתש ןתמב הגלבה יא תויעב
םישנהמ קלח היגברונUniversity of Oslo-מ םירקוח ירבדל
ןתמב הגלבה יאמ ךכמ האצותכ תולבוס תולבוס ץבש ורבעש
.ןתש
הייעבה התלגתה ץבשה רחאל םישדוח 3 וקדבנש םישנ 315 ךותמ
םינימסתה ולגתה ןכותמ 27-בו ץבשה רחאל רצק ןמז ,םישנ 65-ב
.ךכל םייסלקה
רחאל דע ,הייעבהמ תולבוס ןהש ךכל תועדומ אל ללכ םישנ 16
.הייעבל ללכב ושחכתה תורחאה םישנה 22-ו הפילדה תורק
.רכינ יחומ קזנ לע הייעבה תשחכה העיבצמ םירקוחה ירבדל

Journal of the American Geriatrics Society