תושדח -םידיאונובלפ
Flavonoids - News

...םינובלפו םילונובלפ ,םידיאונובלפ ואר


2000 ראורבפ

תויתקלד-יטנא תונוכת ילעב רדה ירפב םידיאונובלפ
יוצמה (Nobiletin) ןיטליבונ דיאונובלפלש חוודמ ינפי רקחמ
קזחתל יושע אוה םהירבדל .תויתקלד-יטנא תונוכת שי רדה ירפב
םיקזנ תעינמ ידי-לע (Articular cartilage) יקרפמ סוחס
.ינווינ ןורגישו תינורגיש םיקרפ תקלד :תוינורגישה תולחמ םירצונה

Tokyo University of Pharmacy and Life Science ירקוח
ןיטר'גנטיסקותמד ,(Tangeretin) ןיטר'גנט :םידיאונובלפ 6 ודדוב
5-Demethylnobiletin) ןיטליבונליתמד ,(6-Demethoxytangeretin)
ןיטליבונו (Sinensetin) ןיטסנניס ,(6-Demethoxynobletin
.(Nobiletin)

Rheumatol


2006 ראוני
תינפוג תוליעפ בקע תינוצמיח הקע םימצמצמ םידיאונובלפ
םיטנדיסקוא-יטנאב םירישע (Sports drinks) טרופס תואקשמ
.תינפוג תוליעפ ללגב המרגנש תינוצמיח הקע םצמצל םייושע

,תינוצמיח הקע םורגל לולע ץמאמ לוגרית
,תומקר םיישפוח םילקידאר םיפקות הב
ומכ ,תולחמב םינכסמו תונקדזה םיציאמ
.תוירלוקסו-וידרק תולחמו רמייהצלא ,ןטרס

הקשמש וליג דרפס San Antonio Catholic University ירקוח
תיחפמ ,תוינמדמדו לטפ ,םירוחש םיבנע לש םיזיכרת ליכמה
ינפל ,םיאטרופס 30 ורטונ רקחמב .23%-ב םינובלח ןוצמיח
CPK ויה םיזיכרתהמ ועפשוהש םינמסה .וירחאו ינוציק ץמאמ
.(Lipid oxidation - TBARS) םינמוש ןוצמיחו


2006 ראורבפ
םד-ץחל םידירומ ואקקב םילונובלפ
ךרענש ,עצוממב 72 ינב ,םישישק םירבג 470-ב השענש רקחמ
לש העובק הכירצש הליג ,דנלוה Wageningen University-ב
תוומל ןוכיס תיצחמב ןיטקהל היושע םילונובלפ ריתע דלוקוש
.תירלוקסו-וידרק הלחמ ללגב
רחבמ ולבק ,הנש 15 ךשמנש רקחמב ופתתשהש ,םינייסנה
םע םי'ציודנס ,דלוקוש יקתממ םהב ,ואקק יריתע ןוזמ ירצומ
.ואקק יפסותו ואקק תואקשמ ,דלוקוש יחוניק ,דלוקוש חרממ

ךומנ םד-ץחל אצמנ םויב ואקק םרג 2.3-מ רתוי וכרצש ולאב
.2.1mmHg-ב ילוטסאידהו 3.7mmHg-ב ילוטסיסה :רתוי
ואקק לש תירעזמ תומכ וכרצש ולא תמועל התשענ האוושהה
.(םויב םרג 0.36)
תבחרהל תמרוג ואקק תכירצש וליג םימדוק םירקחמ רפסמ
.םתוא םיפצמה םיאתה ידוקפית תא תרפשמו םדה-ילכ

Archive of Internal Medicine


2006 יאמ
רועה תא רפשמ לונובלפב רישע דלוקוש
תובעל םייושע םילונובלפ יריתע ןוזמ ירצומו ואקק תואקשמ
םינעדמ ירבדל תאז ,25%-ב ותומדאה תא םצמצלו רועה תא
.ףרודלסיד Heinrich-Heine University-מ םיינמרג
ואקק הקשמ ,ליגרה ןטירפתל ףסונב ,םוי ידמ הלבק םישנ תצובק
.דבלב ג"מ 25 הלביק תרוקיב תצובקו םילונובלפ ג"מ 326 ליכהש

תופתתשמה לש ןרוע ףשחנ יוסינב
,תועובש 6 לש שרפהב ,םימעפ 3
הלועה המצועב ,לוגס-ארטלוא תנירקל
.רועה תומדאהל תמרוגה וז לע
ושענ רתויב הלודג םידיאונובלפ תנמ תא ולבקש םישנש אצמנ
תרוקיבה תצובק תמועל ,םדקתה יוסינהש לככ ,תושיגר תוחפ
.יוניש לכ לח אל הב

Journal of Nutrition


2006 ילוי
המתסא ענומ תוריפו תוקריב דיאונובלפ
,תוריפו תוקרי ,םיחמצב יוצמה ,(Apigenin) ןינגיפא דיאונובלפה
המתסאל םירושקה ןוסיחה תכרעמב םינדגונ לש םהיתומר תיחפמ
וליג Kyushu University-מ םיינפי םירקוח .תורחא תויגרלאלו
.םירבכעב יוסינ ךות תאז
ןגהל יושע הז דיאונובלפב רישע טירפתש איה רבדה תועמשמ
תורושק רשא תורחא תויגרלא וא המתסא יפקתה תיחפהל וא
.(Immunoglobulin E - IgE) יא ןילובולגונומיאל

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 טסוגוא
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסמ םיניגמ םידיאונובלפ
יושע תוקריבו תוריפב םרוקמ רשא םידיאונובלפב רישע טירפת
תאז ,40%-מ רתויב תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל
.Universita Degli Studi di Milano-ב יקלטיא רקחמ יפל
,סגה יעמה ןטרסב םילוחה שיא 1,953 לש םטירפת יבכרה וקדבנ
.תוינטרס ןניאש תולחמב םילוח 4,154 הללכש הרקב תצובק תמועל

הניטקמ םינושה םהיגוסל םידיאונובלפ לש ההובג הכירצש אצמנ
תילמינימ הכירצל האוושהב ,הז ןטרסב תוקלל ןוכיסה תא 46%-ב
ינטרס-יטנא לאיצנטופ םויק וחיכוהש קר אל רקחמה יאצממ .םהמ
לש תימוי הכירצב ךרוצ שדחמ םישיגדמ םה אלא ,םידיאונובלפב
.תוקריבו תוריפב רישע ,ןזואמו אירב טירפת
Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention


2007 ראוני
תוילכ ןטרסל ןוכיס םידירומ םילונובלפו םינובלפ
Istituto di Ricerche Farmacologiche-מ םייקלטיא םירקוח
דחוימבו םידיאונובלפ לש םתכירצ תרבגהש ואצמ הילטיא ונלימ
רתויב תוילכ ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע םילונובלפו םינובלפ
.30%-מ
,הז ןטרס ילוח 767 לש ןוזמה תכירצ בכרה תא ורטנ םירקוחה
הובג הנגהה םרוגש אצמנ .הרקבכ ושמישש םישנא 1,534 תמועל
.םידיאונובלפה יגוס ינשמ איה הכירצה רשאכ דחוימב

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2007 לירפא
בלבל ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םילונובלפ ריתע טירפת
םדסטופ German Institute of Human Nutrition-מ םירקוח
לצב ומכ ,ןוזמהמ םילונובלפב רישע טירפתש ואצמ הינמרג
לורפמק יוצמ םהב בורכו דרת ,(Quercetin) ןיטצרווק שי וב
,(Myricetin) ןיטצירימ שי וב םודא לצב ,(Kaempferol)
תוחתפתהל ןוכיס תיחפהל יושע םיירגרג תוריפו ץע-יחופת
.25%-ב בלבל ןטרס
.59%-ל עיגמו רתוי הברה לודג ןורתיה םינשעמב
.יאווהבו הינרופילקב םיבשות 183,518 ינותנ ןחב רקחמה

Annual Meeting of the
American Association for Cancer Research


2007 יאמ
ןורכיז רפשמ ןי'צטקיפא
תוינמכוא ,ואקק ,התב (Epicatechin) ןי'צטקיפא תבוכרת
Salk Institute ירקוח .םדא-ינבב ןורכיז רפשל היושע םיבנעו
ךיישה ,ןי'צטקיפאש ,םירבכעב יוסינב ,וליג ב"הרא הינרופילק
םיידוקפיתו םיינבמ םייוניש דדועל יושע ,םילונובלפה תצובקל
.ןורכיזלו הדימלל יארחאה וב קלחב ,חומב
ןי'צטקיפא וכרצש םירבכע לש ןורכיז יעוציב ןיב וושיה םירקוחה
הליעומ העפשה שי ןי'צטקיפאלש אצמנ .ונממ וכרצ אלש ולאל
.םינוריונ תורדרדיה ענומ אוה יכו ןורכיזה רשוכ לע
לע ולגריתש םירבכע יבגל רתוי הקזח וז העפשהש םג הלגתה
.םויב םייתעש ,לגלג

Journal of Neuroscience


2007 יאמ
דלוקושבו ואקקב םידיאונובלפ קוזיח
לידגמ רשא ינשדח ךילהת חותיפ לע םיחוודמ םיידרפס םינעדמ
םה .ואקק תקבאב םידיאונובלפהמ קלח לש םתמר תא 8 יפ
דוביע ךילהת תעב היילקהו הססתהה יכילהת לע גלדל םיעיצמ
.ואקקה ילופ
ואקקה ילופ תנבלה ידי-לע םיניכמ השדחה ואקקה תקבא תא
זדיסקוא םיזנאה תלועפ תא לרטנל ידכ ,םימח םימב םיירטה
לע יארחא רשא (Polyphenol oxidase enzyme) לונפילופ
םישביימ ןכמ רחאל .ואקקה ילופב םילונפילופה לש םנוצמיח
םהב ןמושהמ קלח םיקיחרמ ,םינחוט ,םתוא םיפלוק ,םתוא
.םוקאווב םתוא םישביימו
םינידינאיצורפב 4 יפ הרישע הז ךילהת הרבעש ואקק תקבא
ןידינאיצורפבו (Epicatechin) ןי'צטקיפאב 8 יפו (Procyanidins)
.לבוקמ ךילהת הרבעש הקבא תמועל ,(Procyanidin B2)

Journal of Agricultural and Food Chemistry

2007 רבמטפס
המישנה יכרדב תקלד םיענומ םיחופת
ב"הרא הניילורק ןופצ Appalachian State University ירקוח
םיירגרג תוריפו ץע-יחופת ומכ ,תוריפב יוצמה דיאונובלפש וליג
ץמאמ ועצבש ולאב המישנה יכרדב תוקלד תנטקהב רוזעל יושע
.השק ינפוג
הניילורק ןופצ Appalachian State University ירקוחה ירבדל

תיחפמ (Quercetin) ןיטצרווק ףסות ,ב"הרא
תונוילעה המישנה יכרדב תוקלד לש ןתוחיכש
(Upper Respiratory Tract Infections -
URTI)
ורשוכ תא וקדב רשא םימדוק םירקחמ יאצממ קזחמ הז אצממ
ךרענו ןטרס עונמל ולוכי תאו ןיטצרווקה לש יטנדיסקוא-יטנאה
.ב"הרא אבצ ילייח לש םנסוח רופישל םיכרד תולגל ידכ
םרג 1 םימי 3 ךשמ ולביקש ,םיינפוא יבכור 40 ופתתשה יוסינב
.םויב ץע-יחופת 100 תכירצל ךרע הווש ,ןיטצרווק

Medicines and Science in Sports Exercise


2007 רבמבונ
בל תלחמ עונמל רזוע לצב
םיתיחפמ ץע-יחופתו לצב ,הת ומכ ,םיימוימוי םירצומ תכירצ
Institute of Food Research-ב רקחמב .בל תלחמל םינמס
עונמל היושע םידיאונובלפב הריתע החוראש םגדוה הינטירב
.םיקרועה תובעתהל תמרוגה תינורכ תקלד
תובקעב ףוגב תורצונה תובוכרת לש םתעפשה תא ונחב םירקוחה
.(Quercetin) ןיטצרווקה תוקרפתה
ןיטצרווקש הליגש ,רחא רקחמ לש אצממ תובקעב השענ הז רקחמ
יכ ררבתמ .םדב ותולגל ןתינ אל ןכלו תוריהמב ףוגב קרפתמ
תונפד יאת לע העפשה ןיידע שי (םיטילובטמ) ותכירצ תואצותל
.םדה-ילכ


2008 ראוני
תיטנמיד םיבצע תלחמ דגנ רדה ירפב םינונובלפ
(Hesperetin) ןיטרפסה ,(Hesperidin) ןידרפסה םינונובלפה
םיבצעה תכרעמ לע םיניגמ (Neohesperidin) ןידרפסהואנו
.(DNA) ייא.ןא.יד יקזנו ןצמח-ימ לש םתוליער ינפמ
National Chung Hsing University לש ףתושמ רקחממ
Food Industry Research and Development Institute
,תינוצמיח הקע ינפמ םיניגמה ,ולא םיטנדיסקוא-יטנאש הארנ
.רמייהצלא תלחמ ומכ תויעב דגנ תופורתב ושמשי

Journal of Agricultural and Food Chemistry