...תילוכשא ואר

 
2002 ראוני
הזרמ תוחוחינ תבורעת
...ירבדל


2005 ילוי
הביק יביכל תילוכשא יניעלג תיצמת
,ןילופ Jagiellonian University Medical College ירקוח
לפטל תרזוע תילוכשא יניעלג תיצמתש ואצמ ,תודלוחב יוסינב
.הביק יביכב

רשא תויטנדיסקוא-יטנאו תוילאירטקביטנא תונוכת שי תיצמתל
.הביקה תכרעמ תא תועיגרמ

Digestive Disease Week conference in Chicago


2006 ראורבפ
םיינטרס םיאת ןקתמ ןינגנירנ
- זופתבו תילוכשאב יוצמה דיאונובלפ - (Naringenin) ןינגנירנ
ינעדמ ירבדל תאז .םיינטרס םיאתב םוגפ DNA ןוקיתב עייסמ
.ב"הרא UCLA

Journal of Nutritional Biochemistry


2006 ראורבפ
בל-תלחמל ןוכיס התיחפמ המודא תילוכשא
המודא תילוכשא יכ וליג םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ירקוח
רועישב םדב לורטסלוכה תמר תא תיחפהל היושע םויב תחא
.17%-ב םדב םידירצילגירטה תמר תאו 15%
.םדא-ינבבו הדבעמ יאנתב ןה וכרענ םייוסינה

Journal of Agricultural and Food Chemistr


2006 יאמ
תופורתו תילוכשא ןיב רשקה
םרוגה תא והיז ב"הרא University of North Carolina ינעדמ
.תופורתהמ קלח לש ןתכירצ תוליעי לע תילוכשאה ץימב עיפשמה

םע היצקאר רצוי רשא (Furanocoumarin) ןירמוקונרופב רבודמ
.םדאה ףוגבש CYP3A םיזנאה

University of North Carolina


2006 ילוי
םייעמה תואירבל ןילוניאו תילוכשא בוליש
...ירקוח


2007 ילוי
לורטסלוכ דירומ רדה ירפ
...ןידירפסה


2007/2008 רבוטקוא
ןטרס דגנ לעופ תוילוכשא ץימ
...םינירמוקורפ


2007 רבמבונ
קורי הת לש יטנידסקוא-יטנאה וחוכ תא ריבגמ רדה ירפ
...רקחמ


2008 ילוי
םצעה תואירב תא רפשמ תומודא תוילוכשא רשב
...רקחמ


2009 ראורבפ
תופורת לע תילוכשא ץימ תעפשהו תוירטפ
תילוכשא ץימ לש תילילשה ותעפשה דגנ תולעופ לכאמ תוירטפ
.תופורת לע
תליכא יכ ואצמ (USDA) ב"הראב תואלקחה דרשמ ירקוח
(Morchella esculenta) הבוהצ תיגופס גוסמ לכאמ תוירטפ
ותעפשהל תויארחא רשא תילוכשאב תובוכרתה תגיפסל תמרוג
תורחא תוירטפ םג יכ ררבתה .תופורת לע תוילוכשאה ץימ לש
.רתוי ןטק ףקיהב יכ םע ,תאז תושוע

דע ןמומיח ידי-לע ןתוא וסרהו תוירטפה תא וככיר םירקוחה
(קיר) םוקאו תועצמאב קסרה תא ונניס םה .'צ תולעמ 120
.זכרמ ןכוהש ץימ םע ןכו ירט תוילוכשא ץימ םע ותוא ובברעו

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 ילוי
תילובטמ תנומסת תענומ תילוכשא
ךרענש רקחמב ,הדנק University of Western Ontario ירקוח
ירפב יוצמה ,(Naringenin) ןינגנירנ דיאונובלפה יכ וליג ,םירבכעב
ןילוסניאל תושיגרב םייונישו לורטסלוכב לודיג עונמל יושע ,רדה
.תילובטמ תנומסתל םירושקה ,זוקולגה לש םירמוחה ףוליחבו

ףסותכ הז דיאונובלפ ולבקו ןמוש ריתע טירפתב וטעלוהש םירבכע
.םהמ וענמנ תנומסתה לש םירחא םינימסת םגו לקשמב ולע אל

ויה אל דיאונובלפה לש ויתועפשהש אוה רקחמה יאצממב דחוימה
תתחפה אלל ןובאיתה תא אכיד אוה .תוירולקה תכירצל םירושק
.הכירצה

Diabetes