תושדח - לורטסלוכ
Cholesterol - News
םיטסיטואבךומנ לורטסלוכ
בלל בוט תיתכ תיז ןמש
ןוצמיח תיחפמ ןאקפב E ןימטיו
לורטסלוכו לונטס ,טירפת
רמייהצלאל ןוכיסו לורטסלוכ
םדב םינמוש רפשמ קורי הת
השרפה ליפכמ םילונפילופ הת
םישנב ןוסניקרפו לורטסלוכ
לורטסלוכל D ןימטיוו ןדיס
םישנב ץבשו לורטסלוכ
לורטסלוכ דירומ וניא םוש
היצנמידו לורטסלוכ
םישנב ץבשו ךומנ לורטסלוכ
בל תלחמל ןוכיסו םינבדבוד
בלה לע הניגמ 3-הגמוא
לורטסלוכל תוסומכב םילורטס
בוט לורטסלוכו לוגרית
לורטסלוכ תדרוהל היוס
בלה תואירבל ןיתנסקטסא
בלל ליעומ ואקק
לורטסלוכ דירומ םג-ראוג
לורטסלוכ דירומ רדה ירפ
רבועב םד תמירזו לורטסלוכ
לורטסלוכל תוסומכב םילורטס
בל ףקתהו בוט לורטסלוכ
לורטסלוכו תמסוכ ןובלח
ךרה ליגב לורטסלוכ תקידב
תמדקומ הדילו לורטסלוכ
בלל םיבוט תיבורכו ילוקורב
לורטסלוכל תרמונמ תיעועש
לורטסלוכ דגנ םיבנע ינצרח
ץבשל ער HDL טועימ
לורטסלוכ תותיחפמ תוינבגע
תומילאו לורטסלוכ טועימ
לורטסלוכ דגנ םיזופת ץימ
ךומנ לורטסלוכל רושק ןואכיד
לורטסלוכ תיחפמ ךשוממ לוגרית
םישישקב תומו HDL לורטסלוכ
םד-תמירז תורפשמ תופורת
בצמ רפשמ הביק קדייח רוגימ
לורטסלוכל רדה ירפ תופילק
תודבאתהו ךומנ לורטסלוכ
תוילוכשא ץימו לורטסלוכל תופורת
לורטסלוכ תיחפמ ינפי לושיב ןמש
לורטסלוכ תיחפמ ןירברב
בל תלחמ ילוחב HDL תאלעה
לורטסלוכל זרוא ןיבוס ןמש
לורטסלוכל תופורת םוקמב הנוזת
ילטנמ ןויפר םרוג ךומנ לורטסלוכ
לורטסלוכ תתחפהל הרוחש היוס
בלל קיזמ ןיאפק לוטנ הפק
הקיזמ תומימחפ תלד הטאיד
לורטסלוכ תדרוהל ןוזמ ירצומ בוליש
לורטסלוכ תייעבו בקעב באכ
לורטסלוכל ןקולג-אטב הקשמ
רתוי בושח הובג בוט לורטסלוכ
תינומרע ןטרסו לורטסלוכ
תרפשמ תומימחפ תכירצ תתחפה
יבבל עוריא לע עירתמ ךומנ HDL
לורטסלוכ תיחפמ םוש
לורטסלוכ הדירומ לונאטס תניבג
טקרטקל ןוכיסו לורטסלוכ
לורטסלוכ דגנ בוט םיבנע ץימ
ףסונ ץבשו לורטסלוכ תדרוה
בוט לורטסלוכל קיזמ יוור ןמוש
לורטסלוכו תורגב יעצפל הפורת

...לורטסלוכ :ואר

1996 רבמבונ
תומילאו לורטסלוכ טועימ
רשק ואצמ ,הידוושב השענ םהב ירקיעהש ,םירקחמ רפסמ
.המילא תוגהנתהו םדב לורטסלוכ לש תוכומנ תומר ןיב
,המילא תוגהנתה בקע ,םירוצע 100 לש םמדב לורטסלוכה תומר
.םישנו םירבג יבגל ןוכנ רבדה .ליגרהמ תוכומנ ויה

2000 ראוני
לורטסלוכ דגנ םיזופת ץימ
ץימש ואצמ הדנק University of Western Ontario ירקוח
בוט לורטסלוכ ןיב ןזאמה תא תיתועמשמ רפשל ושע םיזופת
.םדב ער לורטסלוכל
.םדב תילופה הצמוחה תמר תא םג התלעה ץימה תכירצ
גוסהמ םידיאונבלפש ואצמ וז הטיסרבינואב םימדוק םירקחמ
.דש ןטרסל ןוכיס תיחפמ םיזופת ץימב יוצמה

2000 סרמ
הכומנ לורטסלוכ תמרל רושק ןואכיד
קוזיח וליג דנלוה University Medical Center ,Utrecht ירקוח
לורטסלוכ לש תוכומנ תומר ןיב רשק םייקש העודיה הדבועל
תוכומנ לורטסלוכ תומר םהל םישנאלש אצמנ .ןואכידו םדא-ינבב
.ןואכידל רתי ןוכיסל תיבקע הייטנ שי תינורכ הרוצב
הלודג תילילש העפשה לורטסלוכ לש ההובג המרל םירקוחה ירבדל
ןיאו ןואכיד לע הכומנ המרל רשאמ ,בל תלחמל ןוכיס לע רתוי
.הייעבב לופיט יאל קודיצ םיאצממב תוארל
ןומרוהה לש םירמוחה ףוליח לע העפשה לורטסלוכלש הארנ
.חורה בצמ לע עיפשמ אוה ךכבו (Serotonin) ןינוטורס
חורה בצמ םאה רמולכ ,הכופה העפשה ןאכ ןיא םא קודבל רתונ
.ןינוטורסה תמר לע עיפשמה אוה

2002 רבמבונ
לורטסלוכ תיחפמ ךשוממ לוגרית
וליג ב"הרא םאהרוד Duke University Medical Center ירקוח
.לורטסלוכה תמר תתחפהל ץמואמ לוגרית לע ףידע ךשוממ לוגריתש
.השעמ אלב הבישי לע והשלכ לוגרית ףידע הרקמ לכב
Exercising

2003 ילוי
םישישקב תוומו (HDL) בוט לורטסלוכ
בוט לורטסלוכ תומר ,דנלוה Leiden University-ב רקחמ יפל
תורושק ,תוהובג (LDL) ער לורטסלוכ תומר אלו (HDL) תוכומנ
,ץבש וא בל תלחמ :תירלוקסוו-וידרק הלחמ בקע תוומב
,הז ןוכיס לע ועיפשה אל LDL תומר .85 ליגל ועיגהש םישישקב
.ותוא וריבגה תוכומנ HDL תומר לבא
םייוצמ mg/dL40-ל תחתמ בוט לורטסלוכ תמר ילעב םישנא
המר ילעב תמועל ,תירלוקסוו-וידרק הייעבמ תומל לופכ ןוכיסב
תומרל דוגינב) תוכומנ LDL-ו HDL תומר .46mg/dL לעמ
.םוהיז בקע תומל ןוכיס תוליפכמ ,דחי םג (םהינש לש תוהובג

2003 רבמצד
םד-תמירז תורפשמ לורטסלוכל תופורת
תויושע ,לורטסלוכה תמר תדרוהל תושמשמה תויניטאטס תופורת
.בל תלחמל ןוכיס ןיטקהל
םיבוט ולא תופורת םילטונה םישנא לש םהייוכיסש וליג םירקוח
םירשפאמו םימוסח םיקרוע םיפקועה ,בלב םיליבקמ םיקרוע חתפל
.םדה תמירז ךשמה תא

American Heart Journal

2004 ראורבפ
לורטסלוכ תמר רפשמ הביק קדייח רוגימ
הפורתב שומישש וליג הירטסוא University of Graz-ב םירקוח
(Helicobacter pylori) ירוליפ רטקבוקילה הביקה קדייח תליטקל
.(HDL) בוטה לורטסלוכה תמר תא תולעהל יושע
.לוכיעה תכרעמב םיביכ :ואר

2004 יאמ
ער לורטסלוכ תדרוהל רדה ירפ תופילק
תובוכרתש וליג ב"הרא U.S. Department of Agriculture ירקוח
(Polymethoxylated flavones) םייתליסקותמילופ םינובלפ
לורטסלוכה תמר תא תוניטקמ תונירדנמו םיזופת תופילקב םייוצמה
שומיש תעב ומכ ,יאוול תועפות ןהל ןיאו םייח-ילעבב (LDL) ערה
.םיניטאטס :ךכל ודעונש תופורתב
םמדב לורטסלוכה תמר תא דירוה םירגוא לש םנוזמל 1% תפסוה
םיתיעל תואטבתמה ,יאוול תועפות לכ אלל ,זוחא 40 דע רועישב
.םירירש תשלוחו דבכ תויעבב

2004 טסוגוא
םיסקרונאב תודבאתה ןוכיס הריבגמ הכומנ לורטסלוכ תמר
םילבוסה םישנאש אצמ הילטיא University of Padua-ב רקחמ
,הכומנ םמדב לורטסלוכה תמר רשאו הזוברנ היסקרונאמ
.תודבאתהל םירחאמ רתוי םידעומ

2004 רבמבונ
תוילוכשא ץימו לורטסלוכ תדרוהל תופורת בלשל ןיא
,םדב לורטסלוכה תמר תדרוהל תמיוסמ תיניטאטס הפורת תליטנ
םירירש תוליערל ןוכיס ריבגהל הלולע תוילוכשא ץימ םע דבב דב
.(Muscle toxicity)
ףוליח ךילהתב רושקה הביקב םיזנא לורטינ בקע תרצונ הייעבה
םורגת תוילוכשא ץימ לש העובק הכירצ .הפורתה לש םירמוחה
תליטנל םג האצמנ המוד העפשה .םדב הפורתה לש תוהובג תומר
.ליבקמב תורחא תופורת רפסמ

2004 רבמבונ
לורטסלוכ תיחפמ שדח ינפי לושיב ןמש
תופורתב םישמתשמה תרזעל אב ןפיב חתופש שדח לושיב ןמש
.לורטסלוכה תמר תדרוהל

יכ וליג s Health Care ProductsKao תינפיה הרבחה ירקוח
לורצילגליצאידב רשעומ ןמשב לבוקמה לושיבה ןמש תפלחה
,םייחמצ םילורטס 4% תפסותב (Diacylglycerol - DAG)
התיחפה ,(Pravastatin) ןיטסבארפ הפורתב םישמתשמה ידי-לע
תלפכהל ךרע יווש םהש ,םיפסונ 5%-ב לורטסלוכה תמר תא םהב
.יאוול תועפות ןיא הז בולישל .ןונימה

American Heart Association

2005 ראוני
ער לורטסלוכ תיחפמ ןירברב
רפסממ לטינה ביכרמ ,(Berberine) ןירברבש הליג יניס רקחמ
תמר תאו (LDL) ערה לורטסלוכה תמר תא דירומ אפרמ יחמצ
ןוגרוא ןפג ,בהז םתוח ךכב םילולכ .םדב םידירצילגירטה
.(Huanlian) ןאילנויהו (Oregon grape)
.28%-ב םידירצילגירטהו 20%-ב הדרי LDL לורטסלוכה תמר
לכ ולטנ אלש םישנאב דחוימב הקזח ןירברבה תעפשהש אצמנ
.לורטסלוכה תמר תדרוהל תרחא הפורת
יושע םינוש םיחמצמ ןירברב בולישש ךכ-לע םיעיבצמ םיאצממה
.בל תלחמל ןוכיס תנטקהל ליעוהל

Nature Medicine

2005 ראוני
םמע הביטמ תילילכ בל תלחמ ילוחב HDL תאלעה
ב"הרא ססקט ,ןוטסויב Wilford Hall Medical Center ירקוח
,תילילכ בל תלחמ ילוחב HDL לורטסלוכה תמר תאלעהש וליג
.התוא גיסתו הלחמה תוחתפתה תא טאת ,הכומנ HDL תמר םהל
.52%-ב ןוכיס ךכ ןיטקהל ןתינ
שיא ךא ,הביק לוקלקו תומדאה ומכ ,יאוול תועפות ויה םילופיטל
.ונממ גוסנ אל רקחמב םיפתתשמהמ

2005 ראוני
לורטסלוכב לופיטל זרוא ןיבוס ןמש
ןיבוס ןמש ,ב"הרא Louisiana State University-מ םירקוח ירבדל
םשל ב"הראב תונוש תודעסמב שמשמה (Rice bran oil) זרוא
לורטסלוכה תמר תתחפהל יארחא םינמוש סנרט תורצוויה תעינמ
.טירפתב םיביסה תלוכת אלו םידעוסה ברקב
(Unsaponifiable compounds) תוינפינופס ןניאש תובוכרת םתעדל
.ךכל תויארחא תוינמוש תוצמוח אלו ןמשב תויוצמה
.םייחמצ םילורטס לש ולאל תומוד תונוכת ןמשל הנקמ רבדה

2005 ראורבפ
לורטסלוכה תדרוהל תופורת םוקמב הנוזת
הדנק University of Toronto-ו St. Michael's Hospital ירקוח
לורטסלוכ תמר דירוהל יושע תוקריו םיביס ריתע טירפתש וליג
.תיניטאטס הפורתל המודב
,ולא תופורתב לופיט תאשל םילוכי םניאש םישנא םייושע םתעדל
.וז הטיש טוקנל ,ןהלש יאוולה תועפות ללגב
,םידקש ,היוס ןובלחב רישע טירפת ולבק יוסינב םיפתתשמה
.(Plant Sterols) םייחמצ םילורטסו םינגד יביס

2005 ראורבפ
ילטנמ ןויפר םרוג ךומנ לורטסלוכ
לורטסלוכ תמר תעפשה קדב ב"הרא Boston University-ב רקחמ
תמר ילעב לש םהיעוציב יכ אצמנ .םייביטינגוק םיעוציב לע תללוכ
.םלוכמ םיעורגה ויה ('חי 200-מ תוחפ) הכומנ לורטסלוכ
.תיללכ הנבהבו זוכירו בל תמושת ,רוביד ףטשב ודדמנ םיעוציבה

2005 ינוי
לורטסלוכ תדרוהל הבוהצ לע הפידע הרוחש היוס
,הבוהצ היוס לע הרוחש היוס הפידע םדב לורטסלוכה תדרוהל
רשא ןפי ויקוט Ochanomizu University ירקוח םירסומ תאז
היוסמ (Anthocyanins) םינינאיצותנאו םיטנדיסקוא-יטנא וצימ
.םייוסינ םהב וכרעו
םייוצמ היוסה לש םיירקיעה םייתואירבה היתונורתיש ררבתה
.ערזה תפילקב

Journal of Agricultural Food and Chemistry

2005 רבמבונ
בלל קיזמ ןיאפק לוטנ הפק
לורטסלוכ תמר הלעמ אוהש ןוויכ ,בלל קיזמ ןיאפק לוטנ הפק
Piedmont-Mercer Centre for Health & Learning ירקוח .םדב
3 ךשמב שיא 187 לע הפק יגוס תעפשה וקדבש ב"הרא הטנלטא
.תאז ורסמ םישדוח
תא תיחפהל םויב םילפס 5 וא 4 םיתושה ולאל םיצילממ םה
.הכירצה תומכ

2006 ראורבפ
לורטסלוכ הלעמ תכשוממ תומימחפ תלד הטאיד
הבינמה ,תכשוממ (סניקטא תטאיד ומכ) תומימחפ תלד הטאיד
עצוממב) ןמוש תלד הטאיד רשאמ לקשמב רתוי הריהמ הדירי
רתיו LDL-בו ללוכה לורטסלוכב היילע תמרוג ,(רתוי ג"ק 3.3
.בל ףקתהל ןוכיס
אשונב וקסעש םירקחמ 5 וחתנ יאקירמא-ירציווש םירקוח תווצ
לדבה ןיא םישדוח 12 רחאלש םג ררבתמ .2003 תליחתמ הז
.תוטאידה יתש תואצות ןיב יתוהמ

Archives of Internal Medicine

2006 סרמ
לורטסלוכ תדרוהל רתוי ליעי ןוזמ ירצומ בוליש
תיניטאטס הפורתב שומיש ומכ ליעי םיאירב ןוזמ ירבד ןוויג
.לורטסלוכ תדרוהל
רפסמ בולישש הליג הדנק University of Toronto ירקוח תווצ
,דחא ןוזמ רצומב תודקמתה רשאמ רתוי בוט םיאירב ןוזמ ירבד
תרשעומ הנירגרמו הרועש ,לעוש תלוביש ,םידקש ,היוס ומכ
.םייחמצ םילורטסב
,59 עצוממ ליג ינב ,םישנ 35-ו םירבג 31 ,רקחמב םיפתתשמה
םיביכרמ ליכהש ,םיביסב רישע טירפת לע הנש ךשמב ודיפקהש
.20%-ב לורטסלוכה תמר תא ודירוה ,ולא

American Journal of Clinical Nutrition


2006 סרמ
לורטסלוכ תייעב לע עיבצמ בקעב באכ
םילולע הינטירב Manchester Royal Infirmary-מ םירקוח ירבדל
לע עיבצהל (Achilles tendon) סליכא דיגב םיררועתמה םיבאכ
ךכל יטנג ןוכיס לע רמולכ ,הובג לורטסלוכל תיתשרות הייטנ
(Hypercholesterolemia heterozygous familial - HeFH)
.תמדקומ הארתה יעצמא שמשלו

Annals of Rheumatic Disease

2006 סרמ
ער לורטסלוכ תותיחפמ ןקולג-אטב תואקשמ
םייוצמ רשא ,(Beta-glucan) ןקולג-אטב גוסמ םיסיסמ םיביס
(LDL) ערה לורטסלוכה תמר תא דירוהל םייושע ,לעוש תלובישב
.לעוש תלוביש בלחו תוריפ יצימ ומכ תואקשמב בולישל םימיאתמו
.םינייסנ 47-ב תאז ןחב דנלוה Maastricht University-ב רקחמ
American Journal of Clinical Nutrition

2006 לירפא
ךומנ ער לורטסלוכמ רתוי בושח הובג בוט לורטסלוכ
,בל ףקתה תעינמל רתוי הליעי ההובג בוט לורטסלוכ תמר
םירקוח תווצ העיגה וז הנקסמל .הכומנ ער לורטסלוכ תמרמ
ב"הרא Indiana University School of Medicine-מ
.םילוח 7,000 קדבש

American Heart Journal


2006 לירפא
תינומרע ןטרסו לורטסלוכ
תינומרע ןטרסל ןוכיס לידגהל הלולע לורטסלוכ לש הובג המר
.50%-ב םירבגב
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri ירקוח
האוושהב ,הלחמהמ ולבסש םירבג 1,294 ורטינש הילטיא ונלימ
םירבגב (80%) דחוימב הובג ןוכיסש וליג ,םיאירב םירבג 1,451-ל
.65 ירחא וא 50 ליג ינפל ההובג לורטסלוכ תמר התלגתה םהב

Annals of Oncology


2006 יאמ
לורטסלוכ תרפשמ תומימחפ תכירצ תתחפה
םג ,םדב ןמושה תומר תא תרפשמ תומימחפ תכירצ תנטקה
.לקשמ תתחפה אלל
Children's Hospital Oakland Research Institute ירקוח
דחוימבו תומימחפש םינימאמ תאז וליגש ב"הרא הינרופילק
ינמושב םיאירב םניאש םייוניש םורגל םילולע םיטושפ םירכוס
לש ויכריב שחרתמש ומכ ,דבכב ןמוש תריבצ ידי-לע ,םדה
.םדה רוזחמל םכרד תא ףוסבל םיאצומ ולא םינמושו ןמש םדא
םינמוש קרפל ףוגל תרשפאמ תומימחפ תכירצ תנטקה םהירבדל
.םדל תרחא םיעיגמ ויהש
תכירצב ותיחפהש רקחמב םינמשה םיפתתשמה 178 ןיבמ ולא
םיקיזמה םידירצילגירטה תומרב הדירי וניגפה תומימחפה
HDL-ה לורטסלוכ סחי תא ורפישו LDL-ה לורטסלוכבו
.ללוכה לורטסלוכה דדמל

American Journal of Clinical Nutrition


2006 יאמ
יבבל עוריא לע עירתמ ךומנ HDL לורטסלוכ
םיעוריא יוזיחל ןמס שמשל היושע ,HDL בוטה לורטסלוכה תמר
.(בלה לש) םיילילכה םיקרועב םייתועמשמ םיילילש
סילופנאידניא Indiana University School of Medicine ירקוח
,יבבל עוריא ווחש ולא לכב .שיא 7,000-ב הז רשק ונחב ב"הרא
.הכומנ HDL לורטסלוכ תמר האצמנ ,בל ףקתה ומכ

םייושע םידירצילגירטה לשו לורטסלוכה ךס לש תוהובג תומר םג
HDL-ב 10mg/dL לש תפסות לכ .ילילכ עוריא יוזיחל שמשל
.11%-ב הז ןוכיס הניטקמ

American Heart Journal


2006 יאמ
לורטסלוכ תמר תיחפהל יושע םוש
תאז ,לורטסלוכה תמר תא דירוהל היושע טירפתל םוש תפסוה
.תודלוחב השענש ינלופ-ילארשי ףתושמ רקחמ יאצממ יפל
.הבטהה תמר תא תעבוק ךרצנה םושה תומכש ררבתמ
םוש ג"מ 500 וכרצש תודלוחב האצמנ רתויב הבוטה העפשהה
רתויב בוטה רופישה םג היה וז הצובקב .ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל
.תיטנדיסקוא-יטנאה תלוביקהו םדה תשירק ןמזב

2006 יאמ
לורטסלוכ הדירומ לונאטס הליכמה הניבג
תא דירוהל היושע (Stanol cheese) לונאטסב תרשעומ הניבג
.רתויו 5%-ב לורטסלוכה תמר
Valio תרבח ףותישב דנלניפ University of Helsinki ירקוח
תאו (5.8%-ב) לורטסלוכה ךס תא דירוה הז בוליש .תאז וליג
.תירעזמ התיה HDL-ה לע הניבגה תעפשה .(10.3%-ב) LDL-ה
.םישנ 23-ו םירבג 24 ופתתשה רקחמב

European Journal of Clinical Nutrition


2006 ינוי
טקרטקל ןוכיס תוניטקמ לורטסלוכ תתחפהל תופורת
University of Wisconsin School of Medicine-מ םירקוח
,םייניעל הבוט םיניטטסה תחפשממ הפורת תליטנש וליג ב"הרא
.45%-ב טרקטקל ןוכיס התיחפמ הפורתה .בלל םג ומכ
העפשהל טרפ ,תיטנדיסקוא-יטנא העפשה שי הפורתלש ררבתמ
.םדה ינמוש לע
וב (Beaver Dam Eye Study) רקחמ תואצות וחתנ םירקוחה
.2005-ו 2003 ןיב בושו 2000-ו 1998 ןיב ,שיא 1,299 ופתתשה
תנטקהל קרו ךא ,ןיטאטס תליטנ לע ץילמהל ידמ םדקומ ןיידע
.(טקרטק) דוריל ןוכיס

Journal of the American Medical Association

2006 ינוי
לורטסלוכ דגנ בוט םיבנע ץימ
הלועפה ןונגנמ תא וליג דרפס University of Alcala-מ םינעדמ
ערה לורטסלוכה תמר תא תיחפמ רשא ,םימודא םיבנע ץימ לש
.םידרפנ םירושימ ינשב לעופ הז ןונגנמש הלגתה .םדב (LDL)
:(Polyphenols) םילונפילופל רישע רוקמ אוה םיבנע ץימ
.המצוע יבר םיטנדיסקוא-יטנא


2006 טסוגוא
ףסונ ץבשל ןוכיס הניטקמ לורטסלוכה תדרוה
,הפורת תועצמאב ,ץבש רחאל לורטסלוכה לש תיטמרד הדרוה
ירקוח ירבדל תאז ,ףסונ ץבשל ןוכיס תיתועמשמ ןיטקהל היושע
Rosalind Franklin University of Medicine and Science
.(Lipitor) רוטיפיל הפורתה תעפשה תא ונחבש ,ב"הרא
בל תלחמ לש רבע אלל ,שיא 4,731 יבגל עדימ ופסא םירקוחה
.רקחמל ומדקש םישדוחה תששב ץבש-ינימ וא ץבש ווח רשאו
.16%-ב ינש ץבשל ןוכיס וניטקה וז הפורת ולטנש ולאש הלגתה

New England Journal of Medicine

2006 טסוגוא
בוטה לורטסלוכה תלועפב לבחמ יוור ןמוש
הילרטסוא ינדיס The Heart Research Institute-ב רקחמ
תלועפב לבחל הלולע יוור ןמוש ללכנ הב תחא החוראש הליג
לולעו םדה-ילכב תוקלד ענומה , HDL- בוטה לורטסלוכה
.ץחל ינמזב םדה-ילכ לש תילמרונה םתוגהנתה תא ךכ עונמל
תעגופ הניא ,תאז תמועל ,םייוור-יתלב-בר םינמוש תכירצ
.םדה-ילכ לש םתואירבב
תויושע תונוש ןמוש תוצמוח דציכ םימיגדמ רקחמה יאצממ
.םיקרוע תשרט לש התוחתפתה לע עיפשהל

Journal of the American College of Cardiology

2006 טסוגוא
םידירצילגירטו לורטסלוכ הלעמ תורגב יעצפל הפורת
תועפותל עגונב ,ב"הרא University of California-ב רקחמ
,(Roaccutane) ןטוקאור תורגב יעצפל הפורתה לש יאוולה
.44%-ב םידירצילגרטו 31%-ב לורטסלוכ תמר הלעמ איה יכ הליג
.11%-ב הביקה ימיזנא תא הפורתה הלעמ ףסונב

Archives of Dermatology

2006 רבמטפס
םיטסיטוא םידליב ךומנ לורטסלוכ
הכומנ המר ילעב םניה (Autism) םזיטואמ םילבוסה םיבר םידלי
.הערפהה רקחב חתפמ שמשל היושע וז הדבוע לורטסלוכ לש רתויב
רצייל ףוגה לש ותלוכי יאב אוה וז הכומנ המר לש הרוקמש הארנ
.םייעמב הגיפס תייעב וא יוקל טירפת לש האצות אלו לורטסלוכ
.ב"הרא רומיטלוב Kennedy Krieger Institute-ב השענ רקחמה

American Journal of Medical Genetics


2006 רבמטפס
בלל בוט תיתכ תיז ןמש
,םילונפילופל רישע רוקמ הווהמ (Virgin olive oil) תיתכ תיז ןמש
.בלל רתויב בוטה יחמצה ןמשה אוהו
תאז ןחב Municipal Institute of Medical Research-ב רקחמ
םטירפת תא ורימהש ,הפוריאב תונידמ 5-מ ,םיאירב םירבג 200 לע
לש תונוש תומר 3-ב ,תיז ןמש ל"מ 25-ב ,תועובש 3 ךשמל ,ליגרה
.ג"ק/ג"מ 366-ו 2.7, 164 :תילונפ הלוכת
.HDL לורטסלוכה תמרו הכרצנש ןמשה תומכ ןיב רשי סחי אצמנ

Annals of Internal Medicine


2006 רבמטפס
LDL ןוצמיח תיחפמ ןאקפ יזוגאב E ןימטיו
ןפוח ב"הרא הינרופילק Loma Linda University ירקוח ירבדל
תודוה תאז ,בל תלחמל ןוכיס ןיטקהל יושע םוי ידמ ןאקפ יזוגא
.E ןימטיוב ההובגה םתולכתל
(Gamma tocopherol גוסמ) E ןימטיו לש וז הלוכתש ררבתמ
.םינמוש ןוצמיח התיחפמו םדב וזוכיר תא הלידגמ םיזוגאב

םתיצחמש ,55 דע 25 ינב ,םישנו םירבג 23 ופתתשה רקחמב
.ןאקפ יזוגאב תוירולקהמ 20% ופלחוה וב טירפת ולבק
.7.4%-ב םינמוש ןוצמיח הניטקמ ןאקפ יזוגא תכירצש ררבתמ

Nutrition Research

2006 רבוטקוא
ער לורטסלוכ תיחפמ לונטסב רשעומ טירפת
,ינוכית-םי טירפת ומכ ,(Plant Stanol) יחמצ לונאטסב רישע טירפת
םישנאב ,ןוזמהמ (LDL) ערה לורטסלוכה תגיפס תעינמב עייסמ
.תיניטאטס הפורתב םילפוטמ רבכש
תעפשה ונחב דנלוה םדרטור St. Franciscus Gasthuis ירקוח
תמר םהל םילפוטמב ןוזמהמ ערה לורטסלוכה תגיפס לע לונטס
תוחפל ,תילמיטפואה הרוצב םילפוטמ םהש ףא לע ,ההובג LDL
.15.6%-ב הז ןפואב הדרי LDL-ה תמר .םישדוח 6 ךשמב

The Journal of the American Dietetic Association

2006 רבמבונ
רמייהצלא תלחמל ןוכיסו לורטסלוכ רתי
Medical University of South Carolina-ב םירבכעב רקחמ
.ןורכיזב עגופ לורטסלוכו םינמוש ריתע טירפתש אצמ ב"הרא
לורטסלוכו םינמושב רישע טירפת ,םיישדוח ךשמב ,ולבק םירבכעה
רשא הרקב תצובקל ןורכיז תניחבמ םהגשיה תא וושיה םירקוחהו
.ליגר טירפת הכרצ
תמועל 4 יפ דע לודג היה הנושארה הצובקב ןורכיזה תויועט רועיש
.היינשה הצובקה

Neuroscience 2006

2006 רבמבונ
םדב םינמוש רפשמ קורי הת
...יאצממ יפל

2006 רבמבונ
ףוגהמ לורטסלוכ תשרפה ליפכמ םילונפילופב רשעומ הת
יכ הליג ןאווייט Institute for Health Care Science-ב רקחמ
,םילונפילופב רשעומ ,תיקלח ססתומה הת ,(Oolong) גנולוא הת
תשרפה תא ליפכהל יושע ,ןמוש תריתע החורא תעב ךרצנ רשא
.ףוגהמ לורטסלוכה
9.34 תמועל ,םויב םרג 19.3 התיה האוצב לורטסלוכה תשרפה
.תרוקיבה תצובקב םרג

European Journal of Clinical Nutrition

2006 רבמבונ
םישנב ןוסניקרפ תלחמו לורטסלוכ
םישנש אצמ דנלוה Erasmus Medical Center-ב רקחמ
תוקלל תחפומ ןוכיסב תויוצמ הובג ללוכ לורטסלוכ ןהל (דבלב)
.ןוסניקרפ תלחמב
ךשמנש (Rotterdam Study) םדוק רקחמ לע וססבתה םירקוחה
.הלעמו 55 ינב םלוכ ,םישנ 3,811-ו םירבג 2,654 ללכו םינש 9
הניטקמ (mmol/L) תחא לורטסלוכ תדיחי לש תפסות לכש הלגתה
.23%-ב ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס

American Journal of Epidemiology

2007 ראוני
לקשמב הדירי תעב לורטסלוכ םירפשמ D ןימטיוו ןדיס
ןתדירי תעב D ןימטיוו ןדיס תכירצ תובלשמ רשא תונמש םישנ
.ןמדב לורטסלוכה תומר תא ךכב רפשל תויושע ,לקשמב
תונמש םישנ 63 וסייג הדנק University of Laval ירקוח
,D ןימטיו 'חי 210-ו ןדיס ג"מ 600 לש םתעפשה תא ןהב וקדבו
.תועובש 15 ךשמב

HDL-ה ןיב סחיב יתועמשמ רופיש הלגתה
.HDL-ו LDL ןיב סחיב רופישו ללוכה לורטסלוכל

American Journal of Clinical Nutrition

2007 ראורבפ
תואירב םישנב ץבשו לורטסלוכ
Women's Hospital, Harvard Medical School-ב רקחמ
,םישנ 28,000-כ וב ופתתשהו הנש 11 ךשמנש ,ב"הרא ןוטסוב
םינמושו LDL-ה לש ,ללוכה לורטסלוכה לש ההובג המרש הליג
ימכסיא ץבשל הובג ןוכיסל תיתועמשמ הרושק םדב םירחא
רשא םישנב םג ,חומב םד-ילכב המיסח :(Ischemic stroke)
.םינבומה ראש לכב תואירב
לככו הובג היה ללוכה לורטסלוכהש לככ הלדג וז תילילש העפשה
.לודג היה ףוגה תסמ סקדניאש

Neurology

2007 ראורבפ
לורטסלוכ דירומ וניא םוש
לורטסלוכה תמר תא הדירומ הניא (ףסות וא ירט) םוש תכירצ
Stanford Prevention Research Center ירקוח .(LDL) ערה
רתי ילעב םישנא תצובקב יוסינב תאז וליג ב"הרא הינרופילק
לופיט םילבקמה םישנא רקחמב לילכהל אל ידכ ,ןותמ לורטסלוכ
.תרחא תיאופר הייעב לכמ םילבוס םניא רשאו יאופר
םימי 6 ,םוש 'ג 4-ל ךרע תווש תומכ וכרצ יוסינב םיפתתשמה
.םישדוח 6 ךשמב ,עובשב

Archives of Internal Medicine

2007 ראורבפ
היצנמיד תליחתל הרושק לורטסלוכב הדירי
15-ב ,היצנמיד ךילהת תליחת המידקמ ללוכה לורטסלוכב הדירי
King's College London ירקוח ועיגה וז הנקסמל .תוחפל הנש
.הינטירב ןודנול
ןיב רשקה תא םהב ונחבו הנש 26 ךשמ שיא 56 ורטינ םירקוחה
לורטסלוכ טועימ םהירבדל .היצנמידו ללוכה לורטסלוכב םייוניש
םג ומכ ,היוקל תואירבו תושישתל רושק (Hypocholesterolemia)
.הנוזת-תתל

Archives of Neurology


2007 ראורבפ
םישנב ץבשל ןוכיס ןיטקמ ךומנ לורטסלוכ
תמר תתחפהש וליג ב"הרא Harvard תטיסרבינואמ םירקוח
םישנש ואצמ םה .ץבשל ןוכיס ןהב התיחפמ םישנב לורטסלוכה
ץבשל ןוכיס רתיב תויוצמ ץבש וא בל תלחמ לש הירוטסיה אלל
תולעב ןה םא ,ןיקת לורטסלוכ תולעב םישנ תמועל 2 יפמ
.הובג לורטסלוכ
-וטראופו ב"הראמ הלעמו 45 תונב םישנ 27,000 ורטינ םירקוחה
תירלוקסו-וידרק הלחמ ומכ ,רומח יתואירב רבע לכ אלל וקיר
.תונורחאה םינשה 11-ב ,ןטרס וא

Neurology

2007 לירפא
תילובטמ תנומסתלו בל תלחמל ןוכיס םיתיחפמ םינבדבוד
ןוכיס ימרוגו לורטסלוכ תמר ןיטקהל היושע םינבדבוד תכירצ
Health System University of Michigan ירקוח .בלל םירחא
ךכמ וקיפה םישותכ םינבדבודב ולכאוהש תודלוחש וליג ב"הרא
.תורחאל האוושהב ,הבר תיתואירב תלעות
,ללוכה לורטסלוכה תמר תא ןהב הניטקה םינבדבודה תכירצ
.תינוצמיח הקעו דבכב ןמושה תריבצ תא ,םדב רכוסה תמר תא
.2 גוס תרכוס תוחתפתהלו בל תלחמל ןוכיס םיניטקמ ולא לכ

Experimental Biology annual meeting

2007 לירפא
בלה לע הניגמ 3-הגמוא
ותיחפי תויניטטס תופורתב םילפוטמה הובג לורטסלוכ ילעב
.3-הגמוא ףסות ולטי םא 20%-ב םייתועמשמ בל יעוריא
רשא םישנ 18,645 ורטינ ןפי Kobe University-מ םירקוחה
ףסות ןתמ ךות ,םינש 4.5 ךשמב ,לורטסלוכ רתימ תולבוס
.ןתיצחמל (םויב ג"מ 1,800) 3-הגמוא
תצובק תמועל תלפוטמה הצובקב ,התיחפה 3-הגמוא תפסוה
יעוריא רפסמ תאו 24%-ב הניגנאה ירקמ רפסמ תא ,תרוקיבה
.19%-ב םיילאטפ םניאש בלה

The Lancet

2007 לירפא
לורטסלוכ םידירומ תוסומכב םילורטס
העובק הכירצש וליג ב"הרא Health & Cognis Nutrition ירקוח
תרפשמ תוסומכב (Plant sterol esters) םייחמצ לורטס ירטסא לש
.בל תלחמל ןוכיס ןיטקהל הייושעו םדב םינמושה בצמ תא
לורטסלוכ תמרב 4%-ב הדירי התארנ הכירצ לש תועובש 3 רחאל
.LDL-ה

Lipids in Health and Disease

2007 יאמ
בוט לורטסלוכ תלדגה דדועמ לוגרית
לע לוגריתש אצמ ןפי ויקוט Ochanomizu University-ב רקחמ
.ןותמ ןפואב (HDL) בוטה לורטסלוכה תמר תא רפשמ עובק סיסב
,לוגריתב וקסעש םירקחמ 25 לש םהיאצממ תא וחתינ םירקוחה
.עובשב םימעפ 3 ,לוגרית תוקד 40-ל וסחייתהו 2005-ו 1966 ןיב

,בוטה לורטסלוכה לע העפשה היהית לוגריתלש ידכש וליג םה
.תוירולק 900 ףורשלו עובשב תוקד 120 תוחפל לגרתל שי
ללוכ לורטסלוכמ ולבסש ולאב האצמנ דחוימב הבוט העפשה
.28-מ תוחפ התיה ףוגה תסמ סקדניאש ולאבו הובג

2007 יאמ
לורטסלוכ תדרוהל הבוט היוס
םיתיחפמ היוסב םייוצמה םינובלחו (Isoflavones) םינובלפוזיא
.בלה תואירבל ןכל םיליעומו תוליעיב לורטסלוכ
Japan's National Institute of Health and Nutrition ירקוח
ללוכה לורטסלוכה תמר תא הדירומ דבלב היוסש ואצמ ןפי
תיתוהמ העיפשמ הניא ךא ,(3.58%-ב) LDL-ה תאו (1.77%-ב)
.(Triacylglycerol) לורצילגליצאירטה לעו HDL-ה תמר לע
LDL-ה תמר תא דירוה םינובלפוזיאב רשעומ היוס ןובלח
.3%-ב HDL-ה תמר תא לידגהו 4.98%-ב
דחוימב הקזח רשעומה היוסה ןובלח תלועפ םירקוחה ירבדל
םדב לורטסלוכ רתימ םילבוסה םישנאב רבודמ רשאכ
םירקחמ 11 יאצממ ונחב םה .(Hypercholesterolaemia)
.2000-ו 1996 ןיב ומסרופש יארקאב םימדוק םירקובמ

American Journal of Clinical Nutrition

2007 ינוי
בלה תואירבל בוט ןיתנסקטסא
,המצוע בר טנדיסקוא-יטנא םג הווהמה דיאונטורק ,ןיתנסקטסא
,דורוה םעבצ תא (וגנימלפ) ןטיקשלו ןומלסה גדל הנקמ רשא
.בלל ליעוהל יושע
בולישב ,הז רמוחש וליג University of Kuopio-מ םייניפ םירקוח
.(HDL) בוטה לורטסלוכה ןוצמיח תא ענומ ,הידעלב וא 3-הגמוא
יפ הלודג םיישפוח םילקידארב ןיתנסקטסא לש המיחלה תלוכי
.E ןימטיו לש וזמ 500
.ןיתנסקטסאה לש תיאופרה ותוחיטב תא םג תמיא רקחמה

International Journal of Vitamin and Nutrition Research

2007 ינוי
בלל ליעומ ואקק
עודיה ,ואקקש אצמ Ochanomizu University-ב ינפי רקחמ
לורטסלוכ דירוהל יושע ,(Polyphenols) םילונפילופב ורשוע לשב
.בלל ךכב ליעוהלו
הלעמו ונוצמיח תא התיחפמ ,LDL-ה תמר תא הדירומ ותכירצ
.HDL-ה תמר תא

Journal of Nutrition

2007 ינוי
לורטסלוכ דירומ םג-ראוג
University of Agriculture Faisalabad-ב ינטסיקפ רקחמ
תודלוחב לורטסלוכה תומר לע םג-ראוגה תעפשה תא ןחבש
תא דירומ םג אוהש הליג ,ונממ תולודג תויומכב ןתוא ליכאהו
.30%-ב LDL לורטסלוכה תמר
םרג 3 לש הכירצ סחיב הגשוה (17.2%) LDL-ב תיברימ הדירי
הדרי םידירצילגירטה תמר .הרקב תצובקל האוושהב ,םרג 100-ל
.29.7%-ב

LWT - Food Science and Technology

2007 ילוי
לורטסלוכ דירומ רדה ירפ
לש תובוכרת ,(Naringin) ןיגנירנו (Hesperidin) ןידירפסה
,תוילוכשאבו םיזופתב תויוצמ רשא (Flavonones) םינונובלפ
.25%-ב לורטסלוכ תודירומ
-יטנאה םתעפשה תא קדב ינלופ-ינאירוק-ילארשיה רקחמה
ריתע ןוזמ וכרצש תודלוח לע ולא םירמוח לש תיטנדיסקוא
.לורטסלוכ
האוושהב ,לורטסלוכה תמר תא הדירוה ולא תובוכרת תכירצ
.27%-ב LDL-ה תמר תאו 16%-ב ,תרוקיב תצובקל

Journal of the Science of Food and Agriculture

2007 ילוי
רבועב םד תמירז רפשמ םאב לורטסלוכ טועימ
םד תמירז רפשל היושע ןוירהה ןמזב לורטסלוכה תמר תדרוה
.דיתעב תוליעומ תויועמשמ לעב רבד ,רבועב
Rikshospitalet-Radiumhospitalet Oslo's-מ םייגברונ םירקוח
אלל ,38 דע 21 תונב ,ןוירהב םישנ 290 ורח Medical Center
טירפת לע הדפקה ךות ןוירהה תא וכישמיש ,רבעב ןוירה תויעב
םדה ץחל תא ךכב ורפיש יכ וליגו יוור ןמוש לד ,לורטסלוכ לד
.רובטה לבחב
בלח ירצומ ,םינמש ,ןמוש לד רשב ,םיגד ללכ םישנה לש ןטירפת
.תוינטקו תוקרי ,תוריפ ,םיאלמ םינגד ,ןמוש ילד

American Journal of Obstetrics and Gynecology

2007 ילוי
לורטסלוכ תתחפהל תוסומכב םילורטס
(Plant sterol esters) םייחמצ לורטס ירטסאב עובק שומיש
ןוכיס ןיטקהל יושעו םדב םינמושה בצמ תא רפשמ ,תוסומכב
.בל ףקתהל
Pennington Biomedical Research Center-מ םירקוח
ללוכה לורטסלוכה תא ןיטקמ רבדהש ואצמ ב"הרא 'זור ןוטאב
.5%-ב LDL-ה תאו 3.5%-ב

Nutrition


2007 טסוגוא
בל ףקתהב ןכסל לולע בוט לורטסלוכ
University of Washington School of Medicine ירקוח
ער תויהל לולע (HDL) בוט לורטסלוכש וליג ב"הרא לטאיס
תריבצ ךכב םורגלו םיינבמ םייוניש רפסמ רבוע או רשאכ ,בלל
.םדה ילכב לורטסלוכ

American Chemical Society national meeting

2007 טסוגוא
לורטסלוכ תיחפמ תמסוכ ןובלח
וטעלוהש תודלוחב לורטסלוכה תמר תא דירומ תמסוכ ןובלח
תורצוויה םג ןיטקמ הז ןובלח .25%-ב ,לורטסלוכ ריתע טירפתב
.(Gallstones) הרמ ינבא
.ידוקפית ןוזמ שמשל תמסוכה היושע ולא היתונוכתל תודוה
.ןפי Hiroshima University College-ב ךרענ רקחמה

Journal of Food Science

2007 רבמטפס
ךרה ליגב לורטסלוכ תקידב
London Queen Mary's School of Medicine יחמומ ירבדל
,םישדוח 15 ליגב לורטסלוכ תמר תקידב עצבל שי and Dentistry
.דיתעב בל תלחמ עונמל ידכ
םינש 9-ו 1 םיליגה ןיב הייעבה תא תולגל שי ליעי היהי לופיטהש ידכ
.םירוהה תא םג קודבל ץלמומ ,ריעצ הכ ליגב הלגתמ איה רשאכו

British Medical Journal

2007 רבוטקוא
תמדקומ הדילו לורטסלוכ טועימ
ןוכיסב תויוצמ דאמ הכומנ לורטסלוכ תמר תולעב ןוירהב םישנ
תאצות תויהל הלולע וז הכומנ המר .תע םרטב הדילל רתי
.יתואירב םרוג וא הטאיד ,יתשרות םרוג
תורה םישנ 1,000-מ רתויב לורטסלוכה תומר תא ורטינ םירקוחה
.תרכוסמ ולבס אלו ונשיע אלש ,34 דע 21 תונב
התואנ תוחתפתהו הילשה רובע ןוירהה ןמזב שורד לורטסלוכ
.חומה הז ללכב ,קוניתה לש

2007 רבוטקוא
בלל םיבוט תיבורכו ילוקורב
,תואירבל םיבוט תיבורכו ילוקורב ומכ ,םיבילצמה תחפשממ תוקרי
.ףוגהמ לורטסלוכה תשרפה לע םתעפשהל תודוה
תבוכרת יכ םיחוודמ יאווה האונמ University of Hawaii ירקוח
ביכרמה תשרפה תא הניטקמ ,ולא תוקריב ,Indole-3-carbinol
Apolipoprotein B-100 (apoB) :LDL- ערה לורטסלוכב ירקיעה
.םדה-ילכו בלה תכרעמל ךכב הליעומו

Journal of Nutrition

2007 רבוטקוא
לורטסלוכ התיחפמ תרמונמ תיעועש
תמר תא הדירומ (Pinto beans) תרמונמ תיעועש לש התכירצ
.בלל הבוט ןכלו לורטסלוכה
,תועובש 12 ךשמב ,םוי ידמ וכרצש םירגובמ 80 ןחבש רקחמ
תמר תא םיאירב םישנאב הדירוה התכירצש הליג ,וז תיעועש
תילובטמ תנומסתל הייטנמ ולבסש ולאבו 8%-ב לורטסלוכה
.4%-ב (תרכוסו םד ץחל רתי ,רתי תנמשה)

Journal of Nutrition

2007 רבמבונ
לורטסלוכ דגנ םיבנע ינצרח
ןיב רשק וליג University of Utrecht-ב םיידנלוה םירקוח
,(Oligomeric Proanthocyanidins) םיירמוגולוא םידינאיצותנאורפ
ךילהת ,LDL לורטסלוכ ןוצמיח תעינמו םיבנע ינצרחב םרוקמש
.םיקרוע תשרט םורגל לולעש
Society for Free Radical Biology and Medicine
Washington DC

2007 רבמבונ
ץבש לש הרקמב ער HDL לורטסלוכ טועימ
היפלדליפ Albert Einstein Healthcare Network ירקוח יפל
ןוכיס רתיב םייוצמ HDL לורטסלוכ טועימ ילעב םישנא ב"הרא
.ץבש לש הרקמב תוכנו ןורכיז תויעבל

,ב"הראמ ,הנש 35-מ רתוי ינב םירבג 3,680 ופתתשה רקחמב
םישדוחה תשולשב ינוניב דע ןותמ ץבש ווחש דנלטוקסו הדנק
ויהו םיינפוג םינחבמו םייביטנגוק םינחבמ ורבע םה .םינורחאה
.םייתנש ךשמב בקעמב

ןורכיזה לע ץבשה תעפשה תא וזחש םימרוג רפסמ וליג םירקוחה
עוריא ,תרכוס ,ינש ץבש ,רגובמ ליג :תינפוגה תלוכיב הדיריה לעו
.HDL טועימו ןיאטסיצומוה רתי ,חומה לש תילאמשה הנואב
.תוכנו ןורכיז תויעב חתפל לופכ ןוכיסב םייוצמ ולא לכ
םילבוס רשא ,57-מ רתוי ינבב רתוי תיטיא ץבשמ תוששואתהה
.ןיאטסיצומוה לש ההובג המרמ

Neurology

2007 רבמצד
לורטסלוכ תותיחפמ תוינבגע
,ימויה טירפתל ץימ וא בטור ומכ ,ןהירצומ וא תוינבגע תפסוה
.13%-ב םדב לורטסלוכה תמר תא ןיטקהל היושע
תא התיחפמ איהש ךכב ,םדה-ילכ לע הניגמ תוינבגע תכירצ
ונוצמיחל תדוגנת הריבגמו תיתועמשמ LDL-ה לורטסלוכ
.םירגובמ םישנאב
םיקזחמ ךכ לע וחווידש דנלניפ University of Oulu ירקוח
ליעומ היינבגעה לש יטנדיסקוא-יטנאה החוכש החנהה תא
.תיללכה תואירבל

British Journal of Nutrition