הרדגה
םינייפאמ רפסמ ןהל תולחמ תצובקל סחייתמ המוקואלג חנומה
,(Intraocular pressure) יניע-ךות ץחל רתי ןשארבו םיפתושמ
.הייארה הדשבו הייארה בצעב עוגפל לולעש הייעב
(ילאירפירפ) ידיצה הייארה רשוכ תא ,הלוחה דבאי ,הליחתב
.טלחומ ןורוויע דע רדרדיהל לולע בצמה םיאתמ לופיט אללו
.ןורוויעל ירקיעה םרוגה איה המוקואלג
ןתינש לכ .םיכיפה םניא המוקואלג בקע ומרגנש הייאר יקזנ
לופיטל תופורתה .קזנה תווהתה ךשמה תא רוצעל אוה תושעל
.העילבל תוילבטב וא םייניע תופיטב תונתינ ,המוקואלגב
.תוילבטל רשאמ יאוול תועפות תוחפ שי םייניעה תופיטל
םא םג ,תופורתה תליטנ לש עובקו ףיצר ךשמה לע דיפקהל שי
.בצמב תובצייתה הלחו רופיש לח
.םימדקומ הרהזא ינמיס המוקואלגל ןיא בורל
.םיינויח לופיטו םדקומ ןוחביא
.לופיטה תחלצהל ינויח םייניעה אפור םע אלמ הלועפ ףותיש
המוקואלג יגוס
איה ,(Open-angle glaucoma) החותפ תיוז םע המוקואלג
,וטיאל קוזינ הייארה בצע .הלחמה לש רתויב הצופנה הרוצה  
.הייארה רשוכ לש יתגרדה דוביא ךות  
תחא ןיע תעגפנ ללכ-ךרדב יכ םע ,עגפיהל תולולע םיניעה יתש  
.ךכב םיניחבמש ינפל תושק רדרדימ היארה בצמ .רתוי  

,(Closed-angle glaucoma) הרוגס תיוז םע המוקואלג
םייניעה תומדאהבו באכב הוולמ ימואתפ היאר שוטשיט תמרוג  
השדעהו (ןיעב ינועבצה קלחה) סיריאה .(תחא ןיעב הליחתב)  
ץחלה תיילע ךות ,ןיעה יאת ןיב לזונה תעונת תא םימסוח  
ןיעה לש זוקינה תכרעמ לא סיריאה לש ותציחלו יניע ךותה  
.(Trabecular meshwork

,(Acute closed-angle glaucoma) הפירחה התרוצב הלחמה  
.ןיעל ידימת קזנ תעינמל ףוחד לופיט תשרוד  

הרוצ איה ,(Congenital glaucoma) תדלומ המוקואלג
םינש רפסמ וא םידולייב העיפומה ,הלחמה לש רתוי הרידנ  
םייניעה ,המוקואלג לש הז גוסב םילוחב .הדילה רחאל  
.תועמוד ןהו רואל תושיגר הנשי ,תולפרועמ  
רומח הייאר יוקיל םורגל לולע הלחמה לש םדקומ רותיא יא  
.הייארה ןדבואו  

ןוכיס ימרוגו םימרוג
לש ותאצות .הצוחה זקנתמה לזונ תידימת רצונ ןיעה לגלגב
.תיפסכ מ"מ 20 דע 15 :עובק יניע-ךות ץחל איה הז ךילהת  
.רתויו תיפסכ מ"מ 40 דע עיגהל הז ץחל לולע המוקואלגב  
הייארה בצעב עוגפל לולע ,לקומ וניאו הדימב ,הז ץחל רתי  
.ןורוויע ףוסבל םורגלו  
תושמשמה ,תוידיאורטסוקיטרוק תופורתב לכשומ אל שומיש
םורגל אוה םג לולע ,תורחא תולחמבו םייניע תוקלדב לופיטל  
.המוקואלג  

.הלחמה לש תיתחפשמ הירוטסיה
.הקעו ץחל יבצמ
.65-ל לעמ ליג
.(Nearsightedness) הייאר רצוק
...המוקואלגל ןוכיס לידגהל תולולע תולחמ רפסמ

.ןיעב (המוארט) השק תיזיפ העיגפ
.הלעמו םייתנש ינפל התשענש הנורחא םייניע תקידב
.םדקהב םייניע תקידב שרוד ולא םימרוגמ דחא םויק   

יניע-ךותה ץחלה לש תקידב לולכל םייניעה תקידב לע
הייארה בצע לש הפיקמ הקידב ,(Tonometry test)
.תוילאוזיוה תויצקנופה תקידבו (
Optic nerve)
הרהזא ינמיס
.רקובב דחוימב ,םהב תוחונ יאו םייניע יבאכ
.תשטשוטמ הייאר
.רוא תורוקמל ביבסמ תוליה תעפוה
.הכישח יאנתב הייארל תולגתסה יישק
.(ילאירפירפה) יפקהה הייארה הדש ןדבוא
תוקידב
...ןה הלחמה תומיאל תוירקיעה תוקידבה שולש
.(Tonometry) יניע ךותה ץחלה תקידב
.הייארה בצעל קזנה תדימ תקידב
.(Visual Field Test) הייארה הדש תקידב
לבוקמ לופיט
.ךיפה וניא םרגנ רבכש קזנהו יופירל תנתינ הניא הלחמה
...תרזעב ,יניע ךותה ץחלה תתחפה היהית לופיטה תרטמ
תרמחה תעינמל ,ןתליטנ לע דיפקהל דאמ בושח .םייניע תופיט
...םה תונתינה תופורתה יגוס .הייאר בצמ   
.התב ימסוח
.(Alpha-adrenergic) תויגרנרדנא-הפלא
.(
Carbonic Anhydrase Inh.) זארדיהנא קינוברק יבכעמ
.ץחלה םרוג ,ןיעה לזונ תומכ תא תותיחפמ ולא תופורת   
.(
Prostaglandin analogues) םינידנלגטסורפ לש םיגולנא
ללכ-ךרדב תלטינו ןיעה לזונ תמירז תא תרפשמ וז הפורת   
.הנוילעה הצובקהמ הפורת םע בלושמב   
.לזונה אצומ רופישל .(
Miotics) תויטוימ תופורת
.ל"נכ .(Epinephrine compounds) ןירפניפא תובוכרת
.הפה ךרד תולטינה תויתכרעמ תופורת
.לזונה אצומ רופישל .(Laser Trabeculoplasty) רזיילב לופיט
.לזונל אצומ תחיתפ .(Filtering procedure) חותינ
.(Drainage implants) זוקינ ילתש תנקתה חותינ
.ולא םילופיט ןיב בוליש
םילשמ לופיט
תא טאיו העינמב רוזעי ,ג"מ 25 דע 17 ימוי ןונימב ,ץבא
.הייארה דוביא ךילהת   
.B2 ןימטיוו A ןימטיו ,C ןימטיוב רישע דבועמ יתלב ןוזמ
.ןותמ ינפוג לוגרית
הניטקמ ינפוג תוליעפש אצמ ב"הראב רקחמ
רבכ הדדמנ העפשהה .יניע ךותה ץחלה תא
.לוגרית תוקד 10 רחאל
אפרמ-יחמצ
...מ םייניעל (המימח) הפיטש-ימ/תטילח וניכה
.םויב םימעפ 3 םייניעה תא ופטש
תוצלמה
...מ וקחרתה/וענמיה
.היגרלא םכל םרוגה ןוזמ
.ץחל-יבצמל הסינכ
.םידבכ תואשמ תמרה
.(ולדתשה) םילושלשמב שומישו תויוריצע
.ךורא ןמז ךשמב הדימע וא הבישי
.הטמ םינפה םע הביכש
,היזיולט לומ ומכ ,םיכורא ןמז יקרפ ךשמ םייניעה ץומיא
.תכשוממ האירקב וא בשחמ     
ןוזממ ,לוהוכלאו קבט ,הת ,הפק תכירצ
.לבותמ ןוזממו דבועמ וא קנא'ג     
.םייניעל קיזמ ןשעה .ןושיע
תויומכ ותש .רצק ןמז ךות םילזונ לש הלודג תומכ תייתש
.תוחפל תחא העש לש ןמז ישרפהב ,תונטק     

...תושדח ואר