הרדגה
תיעצמאה הבכשה תקלד/תינומיאוטוא הלחמ איה הייבנעה תקלד
...תובכש-תת 3-מ תבכרומה הבכש ,ןיעה לש
םיאור ותוא ינועבצה הנבמה והז .(Iris) סיריאה/תיתשקה
.(Pupil) ןיעה ןושיא תא ףטוע רשא ,ןיעה תיזחב   
ירוחאמ יוצמה ירירש הנבמ והז .(Ciliary body) יסירה ףוגה
.ןיעה תא דקמל דעונש ,תיתשקה   
תבכש ןיב תמקוממה ,םד-ילכ תבכש יהוז .(Choroid) תימדה
תינוציחה ןפודל ,(Retina) תיתשרה איה ,תימינפה הייארה   
.(Sclera) ןיעה ןבול אוה ,ןיעה לש הנבלה   

תקלד תארקנ ןיעה לש ולא םיביכרממ (רתוי וא) דחאב תקלד
םאתהב תקלדה תא קיודמב רידגהלו ךישמהל ןתינ .הייבנעה
...תימדה יביכרממ דחאב המוקימל
.(Iritis) תיתשקה תקלד
.(Cyclitis) הרטעה תקלד
.(Choroiditis) תימדה תקלד
םימוטפמיס
...םניה הייעבל םינושארה םינמיסה
.(Blinking) ץומצמ
.(Squinting) הליזפ
.ןיעהמ תימימ השרפה

ךופהל וא תוהכל הלולע ,ללכ-ךרדב הלולצו הפוקש רשא ,תינרקה
.תקלדה בקע ,תיליפרעו הלוכת

...םיאבה םינימסתה ונכתי ,תקלדה יביכרמ בולישל םאתהב

.(Redness) תימומדא
.(Light sensitivity) רואל תושיגר
.(Floaters) םיפחרמ םיפיפוג
.(Blurred vision) תשטשוטמ הייאר
.םיבאכ

.באכ אלל םג ונכתיו תוימואתפב עיפוהל םילולע ולא םינימסת
תקלד םויק לע חרכהב םידיעמ םניא ולא םינימסתש ןייצל בושח
םע ,הקידבל םייניע אפורל תונפל ץלמומ ,תאז םע .הייבנעה
.רתוי וא דחא ןימסת תעפוה
םימרוג
...מ האצותכ חתפתהל הלולע הייבנעה תקלד
.(Eye trauma) ןיעב השק תיזיפ העיגפ
.(Surgery) חותינ

,תרחא הלחמל רשקהב ,ולא םימרוג ינשמ חתפתהל הלולע איה
.םירחא ףוג ירביא לע העיפשמ רשא

...ןה תימדה תקלד תווהתהל תומרותה תוירקיעה תולחמה
.המופמיל
.(Bleeding disorders) םומיד תערפה/תייעב
.םייל תלחמ
.תימוהיז הלחמ .(Brucellosis) סיזולסורב
.תיאמצע ןיע תלחמכ חתפתהל םג הלולע הייבנעה תקלד

םייח-לעבמ ,םדאמ הלחמב קבדיהל ןתינ
.םהוזמ ץפחמ וא (דמחמ תויח הז ללכב)   
םרוגה) ןוסיחה תכרעמב יוקילב רושק הלחמה םרוג רשאכ
תכרעמ לש תימצע הפיקת תשחרתמ ,(הלחמל רתויב ץופנה   
.עגפנה רביאה דגנ ןוסיחה   
תואצות
.הייארב תידימת תינוציק תורדרדיה םורגל הלולע הייבנעה תקלד
םילולע םה םגש ,םיפסונ ןיע יכוביסל םורגל םג הלולע הלחמה
...ומכ ,הייארה דוביאל םורתל
.טקרטק/דורי     .המוקואלג
.(Retinal damage) תיתשרל קזנ

הייעבה רותיא םישורד םיידימת הייאר יקזנל ןוכיסה םוצמיצל
.רשפאה לככ ,הב םדקומ לופיטו

תרכוס רחאל ,ןורוויעל ישילשה םרוגל תבשחנ הייבנעה תקלד
.תירלוקאמ תונוונתהו
לבוקמ לופיט
ידכ ,הלחמה םרוג רותיאל ןוחביא תוקידב רובעל רתויב בושח
.םיאתמה לופיטה תא הלוחל תתל
תוחתפתה ,תוקלטצה תעינמל ,יביסרגאו ריהמ תויהל לופיטה לע
...לולכל יושע הז לופיט .ןורוויעו דורי
.(Steroidal eyedrops) תוידיאורטס םייניע תופיט

.תוקירז
.תולולג
.באכה תתחפהלו םינושיאה תבחרהל םייניע תופיט

יוכידל יפרתומיכ לופיטב ךרוצ היהי דחוימב םירומח םירקמ
.ןוסיחה תכרעמ   
,הלחמה םרוג תא ןחבאל ןתינ אל םהב םימיוסמ םירקמב
.םייחה לכ ךשמיהל לופיטה לולע   
.העוגנה ןיעה תא רוקעל ךרוצ היהי רתויב םיינוציק םירקמב
םייתנוזת םיפסות
.ןיעה יאת ןוקיתלו היינבל .ןיטורק הטב :םידיאונטורק
.תוחיפנו תוקלד ,באכ םיתיחפמ .תוינויח ןמוש תוצמוח
.םייניע יקזנ תעינמב םירזוע .םידיאונובלפ
.C ןימטיו
.A ןימטיו
.E ןימטיו
.B ןימטיו סקלפמוק
.ץבא
.םוינלס
אפרמ-יחמצ
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל .תיז-ילע תיצמת
.םדה רוהיטל .םודא ןתלת
.םודאה ןתלתה תלועפל עייסמ .יראה ןש
.םיבנע ינצרח תיצמת
תושדח
2007 יאמ
הייבנעה תקלדל םרוגכ תויתנוע תועפות
בל ומש ב"הרא New York Eye and Ear Infirmary ירקוח
,יאמ שדוח ןאישב תואצמנ ןוימה רדחלו םהילא תוינפש ךכל
.םאישב רוזיאב םינקבאה תמרו םיצעה תחירפ רשאכ
ירקמ לכ תא ורטינ םה ,2005 דע 2001-מ ךשמנש ,םרקחמב
.םירקמ 21,440 לכה-ךס ,הלחמה
ריואב םינקבאה תומכ ןיב רשק ונשיש םירעשמ םירקוחה
.תכתוח החכוה ךכל ןיא ןיידע ךא ,הלחמה תורבגתהל

Association for Research in Vision and Ophthalmology