לוטיסוניא
Insositol

שורדו םימב סיסמ אוה .B הצובקמ םינימטיול ךייש לוטיסוניא
תעסהו רועה תואירב ,רעיש תחימצ ,םיאת ימורק לש ןיקת רוצייל
.םירמוחה ףוליח ךילהתב לורטסלוכו ןמוש תוצמוח
.םימיזנא רפסמו ןיטיצל רוצייב קלח לטונ לוטיסוניאה

וניאו תויטיאב גפסנה רכוס אוה לוטיסוניא תימיכ הניחבמ
.ךכ םשל (Insulin) ןילוסניאל קקזנ

תכרעמ יאתב ,חומה יאת ימורקב יוצמ לוטיסוניא
ירבאב ,בלה תומקרב ,םירירשב ,תיזכרמה םיבצעה    
.תומצעבו הייברה    
תותוא רבעמ תוריהמ רפשל יושע לוטיסוניא ףסות
.תרכוס ילוחב םייבצע    
ןילוכליטצאו (Serotonin) ןינוטורס ומכ ,חומב םירטימסנרטוריונ
.ןיקת דוקפית םשל לוטיסוניאב םייולת (Acetylcholine)   
עייסל יושעש ,יליסקורדיה טנדיסקוא יטנא אוה לוטיסוניאה
.םיקרפ תקלדב לופיטב    
עייסמ אוה :(Lipotropic agent) יפורטופיל םרוג אוה לוטיסוניא
םייח-ילעבב םירקחמ יפל .ףוג ידי-לע םינמוש לוצינו דוביעב    
םייעמ תוערפה ,(Fatty liver) ינמוש דבכ תורצוויה ענומ אוה    
.םיבצעב העיגפו       
תוריפ רכוסמ (םייעמ קדייח עויסב) לוטיסוניא רציימ ףוגה
.ונממ םילודג םירגאמ וב שיו (זוטקורפ)    
   
רוסחמ
...ב אטבתהל לולע לוטיסוניאב רוסחמ 
.(Panic disorders) הקינאפ תוערפה.ןואכיד
םיבצע תלחמ .(Diabetic neuropathy) תיטבאיד היתפוריונ
םיבצעה דוקפיתב הדיריל תירקיעה הביסה .תרכוס ילוחב    
.בצעה יאתב לוטיסוניאב לודליד איה    

...רוסחמ ינימסת 
.המזקאה
.רעיש תרישנ
.רוע תויעב
.תוריצע
.םייניע תויעב
.לורטסלוכ רתי

הגיפס יבכעמ םימרוג
.םזילוהוכלא
.הקיטויביטנא

.רכוס תכירצ רתי
.ןיאפק תכירצ רתי

תורוקמ
ירגרג דחוימב) תוינטק ,םינטוב ,םיזוגא ,(םינומילל טרפ) רדה ירפ
,דבכ ,םיקומיצ ,וירצומו בלח ,זרוא ,לעוש תלוביש ,(םישדעו סומוח
.ןיטיצלו תוקרי ,םיאלמ םינגד ,הסיסת ירמש
-ילעבבו (Phytic acid) תיטיפ הצמוחב יוצמ לוטיסוניא חמוצב
.(Phospholipids) םידיפילופסופב יוצמ אוה םייח

...בולישב דחוימב ליעי לוטיסוניאה
...ב לופיטל עייסל יושע לוטיסוניא
תודוה) לקשמב התחפה
.(ףוגב ןמושה תקולחל    
.המזקא
םיבצע דוקפית תויעב
(1) .תרכוס ילוחב    
.ןואכיד
.תינמוש םיקרוע תשרט
.השוחת רדעהו םיבאכ (1)  

סקלפמוקמ קלחכ אלא ,תצלמומ דבלב לוטיסוניא ףסות תליטנ
.ןיטיצל בולישב B ןימטיו

הרהזא
...מ םילבוס/םכניה םא ,לוטיסוניא תליטנ ינפל אפורב וצעוויה 
תמחמ (Peripheral neuropathy) תילאירפירפ הייתפוריונ
תושוחתו םיצוצקיע ,םיילגרב/םיידיב השוחת רדעה :תרכוס    
.םיילגרבו םיידיב ןיגוריסל רוקו םוח