הרדגה
םיקקותשמ םינייתשה .לוהוכלאל תורכמתה איה םזילוהוכלא
תשלחנה ,העפשה התוא גישהל ידכ ,רתויו רתוי לוהוכלאל
,הגיסנ תועפות םרבוע םה םתוחכפתהה םע .ןמזה םע
.תדרוי םמדב לוהוכלאה תמר רשאכ

תורחא תולחמל המודבו הלחמ איה םזילוהוכלא
.שארמ םייופצ הלש םימוטפמיסהו התוחתפתה
.םייתביבסו םייטנג םה םזילוהוכלאה ימרוג
תועפות
...תוינסרה ויתועפשה .שפנהו ףוגה לע השק עיפשמ לוהוכלא
.היסולכואה ראשל סחיב 6 יפ תודבאתה רועיש
.(Cirrhosis) תמחש תלחממ תוומ
תורכמתה בקע (Gastritis)הביק תקלד
.לוהוכלאל  
.םיכרד תונואתב תוומ
,םד-ץחל רתי םורגל הלולע ,לוהוכלא לש הלודג הכירצ
םלוכ ,םדב לורטסלוכהו םידירצילגירטה תומרב היילע  
.בל-תלחמל ןוכיס ימרוג םיווהמ  
.תרכוסו הימקילגופיה ,םזילוהוכלא ןיב רשק ונשי
.םייתנוזת םירסח תופוכת תמרוג הלודג לוהוכלא תכירצ
רוסחמ תורצוויה איה םיטסילוהוכלאב הצופנ העפות
,A ןימטיוב(Methionine) ןינויתמ ונימאה תצמוחב  
,B12 ןימטיו-,B6 ןימטיו-,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,C ןימטיו  
.תילופ הצמוחבו ןילוכ  
רתי תושיגר םרוגו ןוסיחה תכרעמ תא שילחמ לוהוכלא
.םימוהיזל  
ןוכיס ימרוג
דמעמו תד ,םואל ,ליג תצובק לכב חתפתהל לולע םזילוהוכלא
.רתי ןוכיסב םייוצמה הלאכ םנשי ,תאז םע .ילכלכ-יתרבח
ול םדא .תומייוסמ תוחפשמב הייעבכ עודי םזילוהוכלא ,המגודל
םילודג טסילוהוכלאל ךופהל וייוכיס ,טסילוהוכלא הרוה שי ול
.10 יפ םילודג וייוכיס ,םיטסילוהוכלא םירוה ינש ול םדאו 4 יפ

.םישנמ 4 יפ םיילוהוכלא תואקשמ ךורצל םיטונ םירבג
.29 דע 18 ינב ברקב דחוימב הצופנ הייעבה
.רתי ןוכיסב םיאצמנ לוהוכלאל ההובג תוליבס ילעב םג

םיטנדיסקוא יטנא
.םיישפוח םילקידארמ קזנה רבוג ,לוהוכלאה תכירצ רובג םע
םילוחל ומרגנש ,10 יפ רועישב םיקזנ לע עיבצמ 1999-מ רקחמ
.םירחא םילוחל סחיב ,הייתש עקר ילעב

...םיישפוח םילקידאר יקזנ עונמל םייושעש םיטנדיסקוא יטנא
ךשמב ג"מ 2,500 םילוחל ונתינ רומאה רקחמב .C ןימטיו
.תועפותב תיתועמשמ הדירי לע ועיבצה תואצותה .םימי 10  
םילקידר ינפמ םיאתה ימורקב םינמושה לע ןגמ .E ןימטיו
.םיישפוח  
רוהיט תא דדועמ ,C ןימטיו םע בולישב דחוימב .ץבא
.לוהוכלאמ ףוגה  
.E ןימטיו םע לעופה ,המצוע בר טנדיסקוא יטנא .םוינלס
תעייסמה ונימא תצמוח .(Cysteine) ןיאטסיצ ונימא תצמוח
.םינלער םע דדומתהל ףוגל  
םירחא הנוזת ירמוח
דחי םילעופ ,B6 ןימטיוו B5 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו
.םיבצעה תכרעמו חומה םוקישל  
.םיטסילוהוכלא ברקב ץופנ תוינויח ןמוש תוצמוחב רוסחמ
,L-Methionine.-ו L-Glutamine דחוימבו ונימא תוצמוח  
.חומהמ םינלער תקחרהב תועייסמ  
,תינמוש דבכ תלחמ ינפמ הניגמ L-carnitine ונימא תצמוח  
.לוהוכלא םרוג הל  
רוסחמ .םויזנגמב רוסחממ םילבוס םיטסילוהוכלאהמ 60%
.םיטסילוהוכלאב בל תולחמ לש הובג רועישל םרות הז  
םילער קוליס
.הלימג לופיט תעב ינויח םילער קוליס
.םילוח-תיבב זופשיאו תופורתב שומיש ךירצהל יושע רבדה
.הייעבה תרמוחל םאתהב ,תועובש רפסמ ךוראל יושע לופיטה

...ךילהתב עייסל ידכ עצבל ןתינ ןתוא תולועפ
תוקרי יצימ ,םימ לש הבר הכירצ תצלמומ הלימגה תפוקתב
הדסאק ,לימומק הת ,םימח םיקרמ ,םילוהמ תוריפו  
.ןאירלו שרוש וא (Skullcap)  
,ןגלשאו םויזנגמ ,ןדיס ,B ןימטיוו סקלפמוק ,C ןימטיו
.הפה ךרד םתוא לוטיל הייעב הנשי רשאכ דירוה ךרד  
גנסני'ג ,תוקלדו באכ הניטקמ ,ןבלה הברעה ץע תפילק
.ענענ/הטנמה השוע ןכו דבכה תא םירהטמ םודא לפלפו  
ךילהת לש םימוטפמיסה לע רבגתהל עייסל םייושע םלוכ  
.הלימגה  
.דבכה רוהיטל עייסמ בהז םתוח
.םינמוש לוכיעב עייסל םייושע לוטיסוניאו ןילוכ
.םדרהל ועייסי הלילב םויזנגמו ןדיס
,(Gamma linolenic acid -GLA).תיאלוניל אמג הצמוח
תרזוע ,'גארוב יערז ןמשמ וא הלילה רנמ םיקיפמ התוא  
.לוהוכלאה תוליער תא ןיטקהל  
אפרמ-יחמצ
תועפות לע לקמ אוה .דבכה םוקישב רזוע .יוצמ ןלדג
.תוליחבו ןובאית רסוח ,השלוח ומכ ,תוולינ  
.דבכ תולחמ ןווגמב לופיטל שמשמו ןיטיצלב רישע יראה ןש
םיזרזמה ,םימיזנא רפסמ תוליעפל תעייסמ רזג תיצמת
.דבכהמ םילער קוליס  
.הלימגל םיוולינה םיבאכלו םיישגר םיצחלל רזוע ןאירלו
.(Ethanol) לונתא ומכ ,םילקימיכ ינפמ ןגמ יריביס גנסני'ג