הרדגה
תאטבתמ (Diverticulosis) ףיעסה תלחמ
םיטלובו לוכיעה יכרדב םירצונה םיסיכב
.(Diverticula = ףיעס) .הצוחה ונממ

לכב רצוויהל םילולע ולא םיפיעסש ףא לע
,ןורגב הז ללכב ,לוכיעה יכרדב םוקמ

םבור ,קדה יעמבו הביקב (Large intestine = Colon) סגה יעמב
.(Rectum) תעבטה יפ דיל ,ילאמשה ודיצב דחוימבו יעמב רצונ

,60 ליג לעמ היסולכואהמ 50%-מ רתויב הצופנ ףיעסה תלחמ
םילוחהמ 15%-כ .תשגרומ הניא איה םירקמה תיברמב ךא
.(Diverticulitis) ףיעסה תקלד וחתפי
םימרוג
תיסחי םישלח םירוזיא לש םתואצמיה בקע םיחתפתמ םיפיעסה
.יעמה ןפודל ץוחמ לא םיטלובה ,יעמב

סגה יעמב בורל םירצונ ולא םיטלוב םיסיכ
דרויה יעמבו (Sigmoid colon) לתופמה
םינותחתה םיקלחה - (Descending colon)
לעמ מ"ס 25-כ לש קחרמב ,סגה יעמה לש
.תעבטה-יפ

רפסמ םיכשמנה תונקורתה יצמאמ בקע םירצונ םה ללכ-ךרדב
.ןמזה םע םילדגו םיכלוה םהו םינטק ולא םיסיכ הליחתב .םינש

רבד לש ופוסב םורגתש האוצ הזכ סיכב עקתיהל הלולע םיתיעל
תקלד/תקפצל םורגתש סיכב ערק תורצוויה םג ןכתית .תקלדל
.(Peritonitis) הרומח

,קולד סיכה וב םוקמ ,יעמה ןפודל לבגומ םוהיזה םהב םירקמב
.(Abscess) סצבא/הסרומ תרצונו הלגומ תורבטצה ןכתית
ןוכיס ימרוג
לע ץחלה תיילעל ןוכיסה תא לידגהל םילולע םיאבה םימרוגה
...יעמה ןפוד

תונקדזה
תורציהל םרוגו יעמה לש ינוציחה רירשה ןפוד הבעתמ ליגה םע
יעמה לע ץחלה תא הריבגמ וז תורציה .וב ימינפה רבעמה
.םיסיכ תורצוויהל ןוכיסו

לע רתוי םג השקמ יעמה ןפוד לש תינוציחה הקלח תובעתה
וז תלוספ תרתונ ךכ בקע .תעבטה יפ ךרד תלוספ תרבעה
ףסונ ץחל רצונ ךכו השקתמו תשבייתמ איה ,יעמב ךורא ןמז
.יעמב םישלחה םירוזיאה לע

םיביס תכירצ טועימ
הדבוע ,ההובג םיביסה תכירצ ןהב תוצראב הרידנ ףיעסה תלחמ
.הכר האוצ לע הרימשב תעייסמה
תודבועמ תומימחפב רישע טירפתה ,תאז תמועל ,יברעמה םלועב
.(םירחא םינגד ירצומבו חמקב דחוימב) םיביסב לדו
םימוטפמיס
ןתפסות תקלד לש ולאל םימוד ףיעסה תלחמ לש הינימסת
הדיצב (ללכ ךרדב) אוה באכה - דחא לדבהב ,(Appendicitis)  
.ינמיה הדיצב אלו ןטבה לש ןותחתה ילאמשה   
.הקזח המצועב ,תוימואתפב ץרפתהל לולע באכה
,םימי רפסמ ךות דאמ רבגתהו ןותמ תויהל םג לולע אוה
.הנתשמ ותמצועשכ    
...לולכל םילולע םיפסונ םינמיס

.תוליחב
.לולשליש וא תוריצע
.ןטבב עגמל תושיגר
.םוח
...םיללוכ רתוי םירידנ םינימסת
.ןתש ןתמב ףוכת ךרוצ
.ןתש ןתמב םיבאכ/םיישק
.תואקה
.תוחפנתה
.תעבטה יפמ םומיד
םיכוביס
ידכ ךות עקפתהל םהוזמ וא קלדומ סיכ לולע םירידנ םירקמב
הלולע ךכ לשב .ןטבה ללח לא יעמב היוצמה תלוספה תכיפש    
,ןטבה ללח ןפוד תקלד - (Peritonitis) תקלד/תקפצ םרגיהל    
.ידיימ לופיט שרודה םוריח הרקמ    
,קדה יעמה ,סגה יעמה תמיסח םרגיהל הלולע םירחא םירקמב
.הלוטסיפ וא סצבא    

ותוצוויהל ןוכיס הלידגמ ףיעסה תלחמש ךכל תודע ןיאש םגה
  לע השקמ הלחמה ,תעבטה יפ ןטרסל וא סגה יעמה ןטרס לש
.םנוחביא
םע דיימ ,היפוקסונולוק עוציב לע ץילמהל אפורה יושע ךכיפל
תויתרגש תוקידב רפסמל ףסונב תאז ,הלחמה ףקתה ףולח
.ןטרס יוליגל תופסונ
ןוחביאו תוקידב
עדימה תויעב ,ללכ-ךרדב ,םימרוג םניא ףיעסה תלחמ יסיכש ןוויכמ
,תעבטה יפו יעמה ןטרס יוליגל הקידב תובקעב לבקתי םאצמה לע
.לוכיעה תכרעמב תויעב תוררועתה בקע תשרדנ וז רשאכ

תקידבב ןכו היפוקסונלוק תקידב ךלהמב םג ולגתי םיפיעסה
לש ןותחתה וקלח תקידב - (Sigmoidoscopy) היפוקסודיומגיס
.סגה יעמה לש ןגטנר םוליצבו סגה יעמה

.ףירח ףקתה ךלהמב תנחבואמ ,תאז תמועל ,ףיעסה תקלד
.ןטבב עגמל רתי תושיגר תולגל תוסנל יושע קדובה אפורה

.CT רישכמב הקירסו םינבל םד יאת תריפס םג ונכתי
לופיט
.םינימסתה תרמוחב היולת לופיטה ךרד

תיסחי םילק םירקמב
.ילזונ טירפתל טירפתה יוניש אוה ול קקדזי הלוחהש לכש ןכתי
,םיאלמ םינגד תכירצמ ,ינמז ןפואב ,ענמיהל היהי הלוחה לע
סגה יעמהש ךכ ,תוקריו תוריפ ,םיביס לד טירפתל רובעל וא
.הקיטויביטנא לע ףסונב תאז לכ .ששואתהלו חונל לכוי

,(םימי העברא דע םיימוי ךרואה רבד) םינימסתה ףולח םע
.םיביסב רישעה ןוזמה תכירצ תא הגרדהב לידגהל הלוחה לכוי
.ומות דע יטויביטנאה לופיטב ךישמהל וילע היהי

רומח דע ןותמ באכה םהב םירקמ
.םיבאכ ךכשמב שומיש לע ץילמהל יושע אפורה

זופשיא
ףיעסה תקלדמ םילבוסהמ תיצחמכ לע
לופיט לבקלו םילוח-תיבב זפשאתהל היהי
.ידירו ךות יטויביטנא

...מ לבוס הלוחה םהב םירקמב לדגי זופשיאב ךרוצל יוכיסה
.תואקה
.'צ תולעמ 38 לעמ םוח
.תונבל םד תוירודכ לש ההובג תריפס
.םיכוביסל ןוכיס

...הלוחה רשאכ זופשיאב ךרוצה ןכתי ןכ
.תפסונ הלחממ לבוס
.שישק
.השלח ןוסיח תכרעממ לבוס

חותינ
חותינ לע ץילמהל אפורה יושע תרזוח הלחמה םהב םירקמב
.עוגנה יעמה קלח רסוי וב
(Primary bowel resection) עוגנה יעמה תרסה
הלחמב עוגנה יעמה קלח תא ריסמ חתנמה וב ץופנ חותינ והז
.(Anastomosis) םיאירבה יעמה יקלח תא שדחמ רבחיו
.ךשמהב תילמרונ םייעמ תוליעפ רשפאי הז חותינ

(Open surgery) חותפ חותינ עצובי ,תקלדה תרמוחל םאתהב
4 דע 3 דעבמ ,(Laparoscopic surgery) יפוקסרופל חותינ וא
.ןטבב םינטק םיכתח

עצובי דחוימב ןמש הלוחהש וא הרומח תקלדה םהב םירקמב
.חותפ חותינ

עוגנה יעמה עוטיק ךות (Colostomy) סגה יעמה חותינ
תעינמ ידכ דע הרומח תקלדה תרמוח רשאכ עצובי הז חותינ
.תעבטה-יפו יעמה ןיב תוחאל תלוכיה

תלוספ זקונת וכרד ,(Stoma) ןטבה ןפודב חתפ חתפי חתנמה
.הלוחל הדומצה תיקשל ףוגה

םישדוח רפסמ רחאל םא .ינמז וא עבק תויהל יושע הז חותינ
.תעבטה-יפו יעמה תא שדחמ תוחאל חתנמה יושע ,עגרת תקלדה
העינמ יכרד
םיביס תכירצ תרבגה
ןוכיס ןיטקתו האוצה ךוכירב עייסת םיביס לש םתכירצ תרבגה
ירצומו תוקרי ,תוריפ לולכל הז טירפת לע .הלחמה תוחתפתהל
.םויב םיביס םרג 30 דע 25 ךורצל איה הרטמה .םיאלמ םינגד

תליטנ תצלמומ םיביס לש וזכ תומכ ךורצל השק םהל םישנאל
.םויליזפ ומכ ,םיפסות

הבורמ היתש
.םילשהל שי התוא ,םילזונ לש הלודג הגיפסב הכורכ םיביס תכירצ
.לוהוכלא וא ןיאפק ליכהל רוסא ולא םילזונ לע

הייהשה אלל תונקורתה
םורגת הייהשה .תוהתשהל ןיא תונקורתהב ךרוצה ררועתמ רשאכ
ןמזב ץמאמ רתי ךירציש רבד ,התושקתהלו האוצה תושבייתהל
.יעמה ךותב ץחלה תרבגהל םורגיו תונקורתהה

תינפוג תוליעפ
ץחל התיחפמו תילמרונ םייעמ תעונת תדדועמ תינפוג תוליעפ
.יעמה ךותב
תושדח
2008 טסוגוא
ףיעס תקלדב םינכסמ םניא םיזוגא
ןוכיס םילידגמ םניאש קר אל ןרוקפופו סרית ,םיזוגא יכ ררבתמ
.ותוא םיניטקמ אלא ,ףיעסה תקלדל

ב"הרא Harvard School of Public Health-ב רקחמל דע
בקע ורצונש םיסיכב בשייתמ לכוע אלש רמוחש הרבס התיה
.ףיעסה תקלד

,75 דע 40 ינב שיא 47,228 ופתתשה ,הנש 18 ךשמנש ,רקחמב
.הייעב לכמ ולבס אל ותליחתב רשא

ךכב ותיחפה עובשב םייעפ תוחפל םיזוגא ולכאש ולא יכ אצמנ
םהמ ולכאש ולא תמועל ,20%-ב ףיעסה תקלדב תוקלל ןוכיס
.28%-ב הז ןוכיס וניטקה ןרוקפופ ילכואו דבלב שדוחב םעפ
.ףיעסה תקלדו סרית תליכא ןיב רשק לכ אצמנ אל

JAMA