ןוכיסו םימרוג
.תוינויח ןמוש תוצמוחב רוסחמ אויה ,שבי רועל ירקיעה םרוגה
.םישישקב דחוימב הצופנ הייעבה
רוקה בקע ,ףרוחב רקיעב העפותה הצופנ תורחא ליג תוצובקב
.וכותב שבויהו םוחהו תיבל ץוחמ
ררוואמב בלושמ םומיח יעצמאב שומיש
.העפותה תא ףירחמ (םחה ריוואה רוזיפל)

תורחא תויעבו תולחמ

םיקדס וב םורגל לולעש רבד ,רועה תוחלב הדירי איה האצותה
.תוקלד תעפוהו רוע ייוריג םג ונכתי .ףוליקו

םימוטפמיסו העינמ
,רועהו ףוגה תוחל הרימש ךות השעת רועה שוביי תעינמ
.ףרוחב דחוימב

...םיללוכ םימוטפמיסה
.רועב דרג
(1) .ףוגה תוקדהתה תשוחת
.יוריג םימרוגה ,רוע ימתכ

.רועב שבוי תשוחת
.רועה סופסיח
.רועב םיווק/םיקדס
.ימומדא רוע
.הייחש וא הצחר רחאל דחוימב (1)
לגרה םה ךכל םידעומה ףוגה ירוזיא
.םייכריהו ףוגה ידיצ ,תועורזה ,הנותחתה
יתנוזת לופיט
םינימטיו יפסות .הנוזת ירמוחב רוסחמל דחוימב שיגר רועה
.טירפתב םהב רוסחמ לש הרקמב ,ליעוהל םייושע םילרנימו

ןמוש תוצמוחו תוינגרוא תוצמוחל תורוקמ
,לרקמ ,הנוט ,ןומלס :םירק םימ יגד
.יבושנאו ןידרס ,חולמ גד    
אפרמ-יחמצ
.הפל/תירוקד
ןמשב תפקרקה יוסיע .ישקשקו שבי רועב לופיטל הבוט
תוינגרוא תוצמוח שי ,ונממ הנכוהש החשמב וא שרושב
.םישקשק דגנ ,ןמוש תוצמוחו
.תומוד תונוכת לעב הלילה רנ ןמש
.תומוד תונוכת ול םג ,תורוחש תוינמדמד ןמש
.אוה םג בוט 'גארוב ןמש

םיפסונ תורוקמ

(GLA) תיאלוניל המג הצמוחל בוט רוקמ םה םינורחאה תשולש
.םיינרופיצו רעיש ,רוע תחימצ תדדועמ רשא ,6-הגמוא תצובקמ
.ינוציחו ימינפ אוה שומישה
הריחבה םג איהש ,תורוחש תוינמדמד ןמשל ץלמומה ןונימה
.םויב םיימעפ ,ג"מ 500 אוה ,םלוכמ הלוזה
.תועובש 8 דע 6 רחאל לופיטה תואצותב ןיחבהל היהי ןתינ

שבי רוע תעגרהל הננב תכסמ
תוארוה
םירמוח
,םירמוחה לכ תא דחי וכעמ
.גלזמ תועצמאב     
לע דיחא ןפואב וחרמ
.ףרועהו םינפה ינפ לע     
.ופטישו תוקד 10 ךשמל וריאשה
.טושפ טרוגוי לפס 1/4
.שבד תופכ 2
.תינוניב הננב 1

תוצלמה
...הצחרה ילגרה תא ונש
.טבמאה/תחלקמה ךשמ תא ורצק
.(םימח םימב אל) םירשופ םימב הצחרל ושמתשה
.ןובסב שומישב ,ןתינש המכ דע ,וטעמ
ןובסב שומישמ ,ןתינש המכ ,וענמיה
יחשה תיב ,םינפה תציחר תעב    
.ןימה ירביאו    
.תונידעב ובגנתה

...רועה תוחל לע ורמיש וא וריבגה
רשאכ דחוימב ,רוזעל םיייושע תוחל םרק וא הצחר ינמש
.ימוימוי אוה םהב שומישה    
.םילזונ תותשל וברה
רשאכ דחוימב ,רוזעי (Humidifier) ריווא חלחלמב שומיש
.דאמ שבי ריוואה    
היושע ינחלוש חלמו תיז ןמש תבורעתב רועה תחישמ
.חלמ םיפיסומ םניאש שי .וב םיקדס עונמל    
.ןירמזור ילע וא/ו רדנבל ינצינ ופיסוה ,חוחינ םשל    

תארוהל םאתהב ,תופורת וא םירישכתב רוע תוקלדב ולפט
.אפורה