תושדח - םיניטאטס
Statins - News
תואיר ןטרסל ןוכיסו םיניטאטס
רמייהצלא םיענומ םיניטאטס
םיילאיבורקימיטנא םיניטאטס
לופיטל רבעמ םילעופ םיניטאטס
תינומרע ןטרסו םיניטאטס
םינשעמב תואירו ןיטאטס
רמייהצלאו םיניטאטס
םישישק תתומתו םיניטאטס
תוילכ ןטרסל ןוכיסו םיניטאטס
םירודזורפ רופרפו םיניטאטס
בל חותינ ינפל םיניטאטס
טשווה ןטרס דגנ םיניטאטס
םד-ץחל םידירומ םיניטאטס
ןטרסל םימרוג םניא םיניטאטס
םיניטאטסב יאוול תועפותו ןג
םיניטאטסב שומיש תקספה
םישישקב תויזהו םיניטאטס
תואיר תקלדמ התומתו םיניטאטס
ץבשו בל ףקתהן םיניטאטס
בל ףקתהו ןיטאטס לע גוליד
תיחומ הירלמב לופיטל םיניטאטס
םירבשו םיניטאטס
תרכוס ילוחל םיניטאטס
בל ףקתהמ תודרשיה רופיש
הקיטסלפויגנאו םיניטאטס
תוילוכשא ץימו םיניטאטס
בל-ףקתה רחאל דיימ ןיטאטס
ער לורטסלוכ תיחפמ טירפת
היצנמידו םיניטאטס
.איד בל תקיפס יאו םיניטאטס
תינומרע ןטרסו םיניטאטס
םיקרפ תקלדו םיניטאטס
בל תקיפס יאו םיניטאטס
םיקרוע תשרט דגנ םיניטאטס
טקרטקל ןוכיסו םיניטאטס
ינש ץבשל ןוכיסו םיניטאטס
תוקלד םישילחמ םיניטאטס
ץבש תרמוחו םיניטאטס
ץבשו בלל ןוכיס םיניטאטס
בל ףקתהו יוגש שומיש
COPD דגנ םיניטאטס
םירדח רופרפו םיניטאטס


...םיניטאטס ואר

2003 יאמ
םירבשו םיניטאטס
ךורא שומישש אצמ דנלוה םדרטור Erasmus University-ב רקחמ
.םירבשל ןוכיס ןיטקהל יושע םיניטאטסב חווט

טנופסופסיב גוסמ תופורת לש וזל המוד ןיטאטסה תופורת תלועפ
.םצע תופיפצ תולידגמה (Bisphosphonates)


2003 ינוי
תרכוס ילוחל םיניטאטס
שומיש יכ ואצמ הינטירבב UK Heart Protection Study ירקוח
ןוכיס ,ינוציק ןפואב ,םהב ןיטקי ,תרכוס ילוח ידי-לע םיניטאטסב
.ץבשלו בל תלחמל

הרגש ךרד עצבתהל ךירצ םיניטאטסב שומישה םירקוחהה תעדל
,םיירלוקסאו םיעוריאל רתי ןוכיסב םייוצמה ,תרכוסה ילוח לכב
.םמדב לורטסלוכה תומרל רשק אלל


2004 ינוי
בל ףקתהמ םילבוסב תודרשיה רופיש
University of Massachusetts, Worcester-מ םירקוח ירבדל
ינפל ,בל ףקתה ווחש םישנאב םיניטאטס תועצמאב לופיט ב"הרא
תועמשמ .םתודרשיה ייוכיס תא לידגהל יושע ,םזופשיא ןמזבו
חווטל ףסונב ,ולא תופורת לש הביטמה םתעפשהש איה רבדה
.ידיימה חווטב םג איה ,ךוראה
ולפוטו םתיבב דוע םיניטאטס ולטנש םילוח לש תודרשיהה ייוכיס
אל םלועמש םילוח תמועל ,םילוחה-תיבב םתוהש ןמזב םג םהב
.תוומו םיכוביס תעינמב 34%-ב םיבוט ויה ,םיניטאטס ולטנ

ינוציק ןפואב אל ךא ,םבצמ תא רפיש םנמוא םילוחה תיבב לופיטה
.םתיבב ולא תופורת ןכל םדוק ולטנש ולאב ומכ


2004 רבוטקוא
הקיטסלפויגנאו םיניטאטס
,דנלוה םדרטור University Hospital Dijkzigt-ב ךרענש רקחמ
תבחרהל ךילהת :הקיטסלפויגנא םירבועה םילוחה לכ לעש אצמ
.םיניטאטסב לופיט לבקל ,ןולב חופינ תועצמאב םירצ םד-ילכ

(Stable Angina) הביצי הניגנאמ םילבוסה םילוחל ליעומ לופיטה
.(Unstable Angina) הביצי יתלב הניגנאמ םילבוסה ולאלו
...הניגנא ואר


2004 רבמבונ
תוילוכשא ץימ םע םיניטאטסב ןוכיסה
Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency-ה
םיניטאטס לש בוליש יכ רמאנ הב רוביצל הרהזאב אצי הינטירבב
תוליער תמירג בקע תאז ,ינלטק תויהל לולע תוילוכשא ץימ םע
.(Muscle toxicity) םירירש

דבכב ילובטמ םיזנא לרטנמ רשא ימיכ רמוח הליכמ תילוכשאה
תולעהל תוילוכשא ץימ לש עבק תכירצ הלולע ךכמ האצותכו
.םדב הפורתה תמר תא

תולטינ תויניטאטס תופורת רשאכ שחרתהל הלולע המוד העפות
סדייא זטורפ יענומ ומכ ,תורחא תופורת רפסמ םע דבב דב
.(HIV Protease Inhibitors)

,הלולע םיניטאטס לש רתי ןונימ בקע תמרגנה םירירש תוליער
,(Rhabdomyolysis) סיסילויומודבר תלחמ םורגל ,םירידנ םירקמב
םיעגופו םדה רוזחמל םיררחתשמ ,םיקרפתמ םירירשה יביס הב
.תוילכב


2004 רבמבונ
בל-ףקתה רחאל דיימ ןיטאטס
וליג ב"הרא Uni. of Michigan Cardiovascular Center ירקוח
.רתויב ליעומ ,בל-ףקתה רחאל ,םיניטאטסב ידיימ לופיט יכ

,ףקתההמ תועש 24 ךות הפורתב םילוחה ולפוט םהב םירקמב
,רתוי רחואמ ולפוטש ולא לש םבצממ הברהב בוט םבצמ היה
.תוומ וא רזוח בל-ףקתה ,ץבשל ןוכיס תניחבמ ןה


2005 ראורבפ
ער לורטסלוכ תיחפמ טירפת
,םיביסב רישע טירפתש וליג הדנק University of Toronto ירקוח
.ןיטאטס תפורתל המודב לורטסלוכ תדרוהל ליעומ תוקריבו היוסב

,םינגד יביסו םידקש ,היוס ןובלחב רישע טירפת תעפשה ונחב םה
.םינמש םירבגו םישנ 34 תב הצובק לע ,םייחמצ םילורטס םג ומכ

.30%-ב LDL לורטסלוכה תנטקה התיה ,שדוח רחאל ,האצותה
.33%-ב הדירי הלח ,םיניטאטס לוטיל הכישמהש הינשה תהובקב


2005 ראורבפ
היצנמידמ םיניגמ םניא םיניטאטס
,ב"הרא לטאיס VA Puget Sound Health Care System ירקוח
תוקלל ןוכיס לע העפשה לכ ןיא םיניטאטסב לופיטל יכ ואצמ
.רמייהצלא תלחמב וא היצנמידב
.וזכ העפשה הליגש םדוק רקחמ יאצממ םירתוס ולא םיאצממ


2005 ילוי
תילוטסאיד בל תקיפס יאמ התומת םיתיחפמ םיניטאטס
הניילורק .צ Wake Forest Uni. Baptist Medical Centre ירקוח
ילוח לש םתודירש רפשל יושע םיניטאטסב לופיטש וליג ב"הרא
.(Diastolic Hheart Failure - DHF) תילוטסאיד בל תקיפס יא
קפסמ וניא אוה ןכלו ןיטולחל הפרתמ וניא םבילש םילוחב רבודמ
.תואיכ םד

תרזעב םינש 3 ךשמב ולפוטש DHF ילוח 137 קלח ולטנ רקחמב
ולבסש ולא) םיניטאטס וא ןדיס ימסוח ,התב ימסוח ,ACE יענומ
.(םמדב לורטסלוכ לש ההובג המרמ

רועישב תוומל תחפומ ןוכיסב ויה םיניטאטסב ולפוטש ולאש אצמנ
.תורחאה תופורתה ילבקמ תמועל 22%

Circulation


2006 ראוני
תינומרע ןטרסב לופיטל םיניטאטס
םירבג יכ וליג ב"הרא היני'גריו Wheeling Hospital-מ םירקוח
יביטקאוידר ןיערג תלתשה תועצמאב תינומרעה ןטרס דגנ ולפוטש
היפרתיכארב םג היורקה הטיש ,(Radioactive Seed Implants)
תא ךכב םירפשמ תיניטאטס הפורת םילטונו (Brachytherapy)
.לופיטה תואצות

ימוקמ תינומרע ןטרס דגנ לופיט ורבעש םילוח 512 ונחב םירקוחה
לע ,םיניטאטסב לופיטה תניחבמ ,(Localized Prostate Cancer)
.ךוראה חווטב הנממ תודירש לעו הלחמה תוחתפתה

םילפוטמהמ תויספויב ולטנ ,CRP-ה תמר תא וקדב םירקוחה
תרזעב ולפוטש ולאב ודדמנש תומרה .לודיגה בלש תא וכירעהו
.םירחאל סחיב תיתועמשמ תוכומנ ויה םיניטאטס

תומל תירקיעה הביסהש ןוויכ ליעי הכ הז לופיט םירקוחה ירבדל
.תירלוקסו-וידרק הלחמ איה היפרתיכרבה תטישב ולפוטש םילוח

Urology


2006 ראוני
תינורגיש םיקרפ תקלד דגנ םיניטאטס
םייושע םיניטאטס יכ וליג ןפי Jichi Medical School-מ םירקוח
המקרה תסירהו (Apoptosis) תנכותמ םיאת תומ תמירגב עייסל
.תינורגיש םיקרפ תקלדל תמרוגה (Synovial Tissue) תילאיבוניסה
.(Fluvastatin) ןיטאטסאבולפ ןיטאטסה תפורתב ושמתשה םה

בקע תוומו תינורגיש םיקרפ תקלד ןיב רשק םייק יכ עודי םהירבדל
,םרגנש לודגה קזנב ץוענ הז רשק יכ ןכתי .תירלוקסו-וידרק הלחמ
הלודגה התרמוח בקע ,םדה-ילכל ,הלחמה לש םדקומ בלשב דוע
תוומל ןוכיסה תא ןיטקמ םיניטאטסב לופיטו םיקרפה תקלד לש
.תקלדה תמצוע תנטקהו לורטסלוכה תמר תדרוה ידי-לע

Arthritis and Rheumatism


2006 ראוני
בל תקיפס יא ילוחל םירזוע םיניטאטס
תרזעב לופיטש וליג ב"הרא הטנלטא Emory University ירקוח
ןיטטסברוטא םשב תרכומה ,(Lipitor) רוטיפיל ןיטאטסה תפורת
בל תקיפס יאב םילוחה לש םבילל עייסל היושע ,(Atorvastatin)
.(Heart Failure)

םילפוטמהמ קלח םהב ,הלחמה לש םירקמ 108 ונחב םירקוחה
ךשמ (המד תפורת) ובצלפ וא םויב רוטיפיל ג"מ 120 יערקאב ולבק
.תיתועמשמ הרפתשה הפורתה ילבקמ לש םביל תלועפ .םישדוח 12

Journal of the American College of Cardiology


2006 סרמ
םיקרוע תשרט דגנ םיניטאטס
תורבטצה תיתועמשמ ןיטקהל יושע םיניטאטסב יביסנטניא לופיט
לורטסלוכה לש תיתועמשמ התחפה ךות ,םיקרוע תשרט ידבר לש
.םדב LDL ערה

LDL-ה תמרב 50% תדירי וב התפצנו שיא 507 ופתתשה רקחמב
םהמ 63.6%-ב .עצוממב ,HDL-ה תומרב 15% תיילעו םינייסנב
.םיקרועה תשרטב הגיסנ האצמנ

JAMA


2006 ינוי
טקרטקל ןוכיס תוניטקמ לורטסלוכ תתחפהל תופורת
...םירקוח


2006 טסוגוא
ינש ץבשל ןוכיס הניטקמ לורטסלוכ תדרוה
...הדרוה


2006 רבמטפס
תוקלד םישילחמ םיניטאטס
ב"הרא ססקט Methodist DeBakey Heart Centre-מ םירקוח
תולולעש ,םדה-ילכב תוקלד תשלחהב םג םיליעי םיניטאטסש וליג
.הניקת םדב לורטסלוכה תמר רשאכ םג ,בל תלחמל םורגל

ומכ ,םייניצר םיכוביסל םורגל תולולע תוקלדש םיפיסומ םירקוחה
תאז לכ תוזחל הלוכי םדב ההובג CRP תמר יכו ץבש ,בל ףקתה
.שארמ


2006 רבמבונ
ץבש תרמוח תוניטקמ ןיטטס תופורת
...תליטנ


2006 רבמבונ
ץבשלו בל תלחמל ןוכיס תוניטקמ ןיטטס תופורת
...קלח


2006 רבמצד
בל ףקתה םורגל לולע םיניטאטסב יוגש שומיש
תופורת תליטנ לע םידיפקמ םניאש םילפוטמש וליג דנלוהב םירקוח
.עונמל ןתינ ותוא ,בל ףקתהל ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע ןיטאטס

לש םהיקית ,הנש 14 ךשמבו 1991 תנשמ לחה ,ונחב םירקוחה
רשאו םיניטאטס תועצמאב ולפוטש םיידנלוה םילפוטמ 59,094
.בל ףקתהב וקל םהמ 31,557

םיניטאטסב לופיטה לש תמדקומ הקספה יכ םיכירעמ םירקוחה
.םילפוטמ םתואב בל יפקתהל םרוגה איה

European Heart Journal


2007 ראוני
תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ דגנ םיניטאטס
םידיאורטסוקיטרוק תייפרת בולישב דחוימבו םיניטאטסב שומיש
תודירש רפשמ (Inhaled Corticosteroid Therapy) םיפאשנ
.COPD ףקתה רחאל
היגברונ גוקסנרול Akershus University Hospital-ב רקחמב
.םייתנשכ ךשמב ,םתלחמב הרמחה בקע וזפשואש שיא 854 ורטונ

םתודרשיה ייוכיס תא ורפיש ןיטאטס תופורתב םישמתשמהש אצמנ
דבלב םיניטאטס .ולא תופורתב ושמתשה אלש ולאל סחיב ,43%-ב
ותוא םיניטקמ םידיאורטסוקיטרוק ,31%-ב תוומל ןוכיס םיניטקמ
.61%-ב הלחמהמ התומתל ןוכיס ןיטקמ דחי םהינש בולישו 25%-ב

European Respiratory Journal


2007 ראוני
בל תקיפס יא ילוחב םירדח רופרפ םיניטקמ םיניטאטס
םילפוטמב םירודזורפ רופרפל ןוכיס םיניטקמ םניא םיניטאטס
םישוע ךא ,בלה רירש םטוא/םיילילכ םיקרוע תלחממ םילבוסה
.(Congestive Heart Failure) שדגומ בל תקיפס יא ילוחב תאז

ןיטאטס תופורתש וליג ב"הרא University of Minnesota ירקוח
בלה בצקב תוערפהב םיאטבתמה ,םייח ינכסמ םיעוריא תוצמצמ
.(Cardiomyopathy) בלה רירש תלחמ ילוח םילפוטמב

ולפוט םכותמש ,שדגומ בל תקיפס יא ילוח 13,783 וקדב םירקוחה
ןיגב ולפוטש ולאב .םינש 5-ל בורק ךשמב ,םיניטאטסב שיא 5,417
.םירדח רופרפל ןוכיסב 43% תב הדירי התיה שדגומ בל תקיפס יא

American Heart Journal


2007 ינוי
תואיר ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
ןטרס ןיב רשקה תא קדב ב"הרא אבצ יאצוי ברקב לודג רקחמ
ושמתשה םירקוחה .םיניטאטסב שומישו (Lung cancer) תואיר
ולטנ ובו 2004-ל 1998 ןיב ךרענש לודג רקחמב ףסאנש עדימב
.תונידמ 8-מ שיא 483,733 קלח

תואיר ןטרס תוחתפתהל ןוכיס הניטקמ םיניטאטס תליטנש אצמנ
רשק לכ אלל הלעפ םיניטאטסה לש הניגמה םתעפשה .55%-ב
.לוהוכלא תייתשו ןושיע ,תרכוס תלחמ ,עזג ,ליגל

Medscape


2007 טסוגוא
רמייהצלא תוחתפתה תוענומ ןיטאטס תופורת
...םישנא


2007 רבמטפס
םיילאיבורקימיטנא םה םיניטאטס
Nat. Inst. of Allergy & Infectious Diseases-ב םירקחמ 2
,הדבעמ יאנתב ,םילגמ הובג זוכירב םיניטאטסש וליג ב"הרא
.תילאיבורקימ-יטנא תוליעפ
יכ וארהש תויגולוימדיפא תויפצת רפסמ לע וססבתה םירקחמה
.םימוהיז רפסמל תחפומ ןוכיסב םייוצמ םיניטאטס םילטונה םישנא
תילאיבורקימ-יטנא תוליעפ התארה (Simvastatin) ןיטאטסאבמיס
.(Staphylococcus Aureus) סוארוא סוקוקוליפטס דגנ תיתועמשמ

הדידנק לש םינז רפסמ לע םיניטאטס יגוס 6 לש םתעפשה תקידבב
.תונוש תוליעפ תוגרדב ,םייתירטפ-יטנא םלוכ יכ הלגתה שבועו

47th Annual Interscience Conference on Antimicrobial
Agents and Chemotherapy


2007 רבוטקוא
לופיטה ןמזל רבעמ תכשמנ םיניטאטס תעפשה
ןוכיסה תנטקה יכ וליג הינטירב University of Glasgow ירקוח
םינש 10 תכשמנ ,םיניטאטסב שומישל תודוה ,25%-ב בל ףקתהל
.לופיטה םות רחאל

6,595 ופתתשה וב רקחמ תובקעב וז הנקסמל ועיגה םירקוחה
תועפשה תא ןחבש לודג רקחמב ופתתשהש הדימעה ליגב םירבג
.1991 דע 1989 תנשמ םיניטאטסה

.יאוול תועפות ולגתה אל םיניטאטסב שומישל

New England Journal of Medicine


2007 רבמבונ
תינומרע ןטרס ילוחב הנרקה לופיט םיקזחמ םיניטאטס
...םירקוח


2007 רבמצד
םינשעמב תואיר תורדרדיה טיאמ ןיטאטס
University of Oklahoma Medical Center-מ םירקוח ירבדל
בצק תא טיאהל יושע תויניטאטס תופורתב שומישה ב"הרא
םינשעמ לש םבצמ תא רפשלו םינשעמ לש םהיתואיר תורדרדיה
םהיתונוכתל תודוה תאז ,תואיר תלחממ םילבוס רשא רבעשל
.םיניטאטסה לש תויתקלד-יטנאה
םינשעמו םינשעמ 418 לש םהיתואיר בצמ תא וכירעה םירקוחה
םהיתואיר בצמ .םיניטאטסב ולפוטש שיא 215 הז ללכב ,רבעשל
.םישדוח 6 לכ ידמ קדבנ רקחמה יפתתשמ לש

99-ו תיתמיסח תואיר תלחממ ולבס רקחמב םיפתתשמהמ 319
.תויתמקר ןיב תולחממ ולבס

םבצממ תוחפ ולבס םיניטאטסב םילפוטמה יכ וניחבה םירקוחה
םע רשק אלל ,תויניטאטס תופורת ולטנ אלש ולאל האוושהב
ןשעמ היהש וא ןשיע קדבנה םא וא ולבס םה הנממ הלחמה ביט
וקקזנ תיתמיסח תואיר תלחמב םילוחהש םג אצמנ .רבעשל
.םיפוחד םילופיט תוחפל

Chest


2008 ראוני
רמייהצלא ינפמ םיניגמ םניא םיניטאטס
...רקחמ


2008 ראוני
תילילכ בל תלחמ םע םישישק תתומת םיניטקמ םיניטאטס
הביס לכמ התומת ךכב םיתיחפמ םיניטאטס םילטונה םישישק
בלה רירש םטוא ,תילילכ בל תלחממ הז ללכבו 22%-ב איהש
עויסב ךרוצ ,(Nonfatal Myocardial Infarction) ינלטק וניאש
.ץבשו (Revascularization) םדה תמרזהל

ורקסש ,הדנק תואירטנומ McGill University-מ םירקוח ירבדל
ידי-לע םיניטאטס תליטנמ תלעותה ,הז אשונב םימדוק םירקחמ
.רבעב וכירעה םה רשאמ הלודג םישישק

Journal of the American College of Cardiology


2008 ראורבפ
תוילכ ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
הנאיזיאול Overton Brooks VA Medical Center-ב רקחמ
םיניטאטס תליטנש אצמ ,אבצ יאצוי 500,000-כ ופתתשה וב ב"הרא
.(Renal Cell Carcinoma) הילכ יאת תמוניצרקל ןוכיס הניטקמ

.48%-ב הלחמל ןוכיס הניטקמ םיניטאטס תליטנ יכ אצמנ

Urology


2008 ראורבפ
םירודזורפ רופרפ םיענומ םיניטאטס
...םירקוח


2008 יאמ
בל חותינ ינפל םיניטאטסב תלעותה
בוט הינמרג University Hospital of Cologne-מ םירקוח ירבדל
,ןיטאטס תופורת ולטי םא בל חותינ ינפל םידמועה םילפוטמ ושעי
,םירודזורפ רופרפו ץבש ,תע םרטב תוומל ןוכיס םהב ןיטקיש רבד
.בל חותינ תובקעב ררועתהל תולולעש תוערפה
חותינ ינפב םידמועל ,םירקוחה ירבדל ,ץלמומ םיניטאטסב לופיטה
.דדוב בל םותסש חותינ ינפב םידמועל אל ךא ,םיפקעמ

קלח ולטנ םהב םימדוק םירקחמ 19 חותינ לע וססבתה םירקוחה
.יבבל חותינ ורבעש םילפוטמ 31,725

European Heart Journal


2008 לירפא
טשווה ןטרס דגנ םילעופ םיניטאטס
יכ וליג הינטירב 'ץירונ University of East Anglia-מ םירקוח
טשוו ןטרס יאת לש םגושגיש םולבל תויושע תויניטאטס תופורת
.תנכותמ םיאת תומ םהב דדועלו (Esophageal Cancer)

וכרע םהש הדבעמ ייוסינ תובקעב ולא םיאצממל ועיגה םירקוחה
.טשווה ןטרס יאת תויברתב

American Journal of Gastroenterology


2008 לירפא
םד-ץחל םידירומ םיניטאטס
.יתועמשמ ךא ןותמ ןפואב םדה-ץחל תא םידירומ םיניטאטס
ולבס אלש םישנו םירבג 973 ,םישדוח 6 ךשמב ,ורטינ םירקוחה
.הינרופילק םורדב ,תרכוס וא בל תלחממ

Uni. of California San Diego School of Medicine ירקוח
ילוטסיסה םדה-ץחל תא ןה םידירומ םיניטאטס יכ וליג ב"הרא
.(ךומנה ךרעה) ילוטסאידה םדה-ץחל תאו (ההובגה ךרעה)

ולאב ןהו םד-ץחל רתי םדקמ ולבסש םילפוטמב ןה דרי םדה-ץחל
.ןיקת היה םמד ץחלש

Archives of Internal Medicine


2008 טסוגוא
ןטרסל םימרוג םניא םיניטאטס
תופורת ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University-מ םירקוח ירבדל
.דשח הלעש יפכ ,ןטרס תומרוג ןניא ןיטאטס
םייערקא םירקחמ 15 תריקס רחאל וז הנקסמל ועיגה םירקוחה
.שיא 52,000-כ קלח ולטנ םהב םילודג

Journal of the American College of Cardiolog


2008 טסוגוא
םיניטאטס תליטנ לש יאוולה תועפותל יארחא ןג
יורקה ןג לש טנאיראו יכ וליג הינטירב Oxford University ירקוח
תושקה יאוולה תועפותמ 60%-מ רתויל יארחאה אוה SLCO1B1
.ןיטאטסה תופורת ילטונמ קלח םיווח ןתוא (השלוחו םירירש יבאכ)
.םיניטאטסב םילפוטמ 10,000 לכמ דחא הווח ולא תועפות

.םיניטאטסב שומיש ליבגהל הז ןג יאשנ לע םירקוחה ירבדל

New England Journal of Medicine


2008 רבמטפס
בל ילוחב םיניטאטסב שומיש תקספהב ןוכיסה
וליג הדנק לוארטנומ McGill University Health Centre ירקוח
בל ףקתה ורבעש רחאל ןיטאטס תפורת תליטנ םיקיספמש םילוחש
תוומל ןוכיס לפכב םינותנ (Acute Myocardial Infarction) ףירח
.םיניטאטסב ולפוט אל םלועמש םילוחל האוושהב ןכמ רחאלש הנשב

תויניטאטס תופורתב תונוש שומיש תורוצ ןיב רשק וקדב םירקוחה
ףסאנש עדימ ךותמ ,ףירח בל ףקתה תובקעב התומתה רועישו
.יטירב םילוח תיבב

European Heart Journal


2008 רבמטפס
םישישקב תויזה םיריבגמ םיניטאטס
...םישישק


2008 רבוטקוא
תואיר תקלדמ התומת םיתיחפמ םיניטאטס
תופורתב שומישש וליג קרמנד גרובלא Aarhus University ירקוח
.תואיר תקלד םהב ,םישק םימוהיזמ המלחה ייוכיס רפשמ ןיטאטס

וזפשואש םירגובמ לש םירקמ 29,900-ל עגונה עדימ ונחב םירקוחב
םכותמ ,קרמנד ןופצב 2004-ו 1997 םינשה ןיב הנושארה םעפב
.םילוחה תיבל םתסינכ תעב םיניטאטסב שיא 1,372 ושמתשה

תופורת ולטנש םילפוטמה ברקב התומתל ןוכיסה יכ וליג םירקוחה
אלש םילוחל האוושהב 31%-ב ןטק היה םזופשיא םרטב ןיטאטס
עיגהו ןמזה םע קמטצה הז ןורתי .ןכל םדוק םיניטאטס ולטנ
.25%-ל זופשיא ימי 90 רחאל

Archives of Internal Medicine


2008 רבמבונ
ץבשו בל ףקתהל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
ןיטאטסווזור הפורתהש הליג םינייסנ 18,000-כ ופתתשה וב רקחמ
הניטקמ (Crestor) רוטסרק םשב םג תרכומה (Rosuvastatin)
.ץבשו בל ףקתה בקע תוומל ןוכיס תיתועמשמ

םייושע הניקת הניה םמדב לורטסלוכה תמרש םילפוטמ יכ אצמנ
.הפורתהמ תלעות קיפהל םה םג

ילעב ךא ,הכומנ וא תילמרונ לורטסלוכ תמר ילעב םלוכ ,םינייסנה
1.9 ךשמב ןותמ ןונימב שומיש תרזעב וניטקה ,ההובג CRP תמר
.54%-ב ץבשל ןוכיסו 64%-ב בל ףקתהל ןוכיס ,םינש

New England Journal of Medicine


2008 רבמצד
בל ףקתהל ןוכיס לידגמ ןיטאטס תליטנ לע גוליד
לע גוליד דנלוה טכרטוא PHARMO Institute-מ םירקוח ירבדל
ונחב םירקוחה .בל ףקתה םורגל לולע ןיטאטס תנמ תליטנ
בל ףקתהב וקלש ןיטאטסב םילפוטמה םילוח לש םיקית 9,000-כ
.ב"הראב 7.000-ו הפוריאב
הבושח המכ דע םהילפוטמל ריבסהל םיאפורה לע םהירבדל
םהב םיבר םירקמ וליג םה .תוארוהה יפל םיניטאטס תליטנ
.הפורתה תליטנ תא וקיספהש וא ןונימה תא וניטקה םילפוטמ

European Heart Journal


2009 ראוני
תיחומ הירלמב לופיטל םיניטאטס
יכ וליג הינטירב Royal Liverpool University Hospital ירקוח
.םיניטאטס תרזעב (Cerebral Malaria) תיחומ הירלמב לפטל ןתינ

ןהב וליג תיחומ הירלמב םילוחה לש םהיניע תא ונחבש םירקוחה
םדה תומכ לע עיפשהל תולולע ולא תומיסח .תוריעז םד תומיסח
.םידליב הלחמה תוחתפתה םיסחיימ םהל ,חומה יאת לא עיגמה

רבעומה טיזרפב דקמתמ הירלמב םויכ לופיטה םירקוחה ירבדל
ומכ ,ךכ בקע תורצונה תויעבב אלו םישותי תוציקע תועצמאב
.(Coma) תמדרתל םורגל הלולעש םד-ילכ תמיסח

םהיאצממו חומה לש החולש הניה ןיעה תיתשר יכ םיפיסומ םה
םיניטאטס יכו תינלטק הכ וז הלחמ עודמ עדיה תא םיביחרמ
הלולעש הלחמב םחליהל רוזעל םייושע םדה-רוזחמ תא םירפשמה
.םיאתמ לופיט אלל תינלטק תויהל

Journal of Infectious Diseases