וישאק זוגא
Cashew
(Anacardium occidentale)
 
חמוצ רשא דע-קורי ץע אוה וישאקה ץע
ארפ ץעכ ץופנ אוה .םירטמ 15 דע הבוגל אשנתמו סנוזמאה תורעיב
.ליזרב לש םייזכרמה םירושימב ,םישביה תולוחב

רשא ,המודמ ירפ אלא ,ירפ השעמל וניא ,םילכוא ותוא קותמה זוגאה
יומד ,זוגאה תא םילכוא .יתימאה ירפה ירוחאמ תוחיפנכ חתפתמ
אוה וב ליערה לזונה תא ונממ דייאמה ךילהת ,ותיילק רחאל ,הילכה
.(CNSL) יוור
 

הרהזא
ומכ תופירח תויגרלא תועפותל םורגל לולע רועב הז לזונ לש עגמ
לוכאל םלועל ןיא וז הביסמ .השק רוע תקלדו תועוב ,תוחפנתה
.ץעהמ ףטקנ רשא זוגא

שמשמ אוה ,ירפה לש הלועמה םוחה תגיפס תנוכתל תודוה
ירונת לש רוצייבו בכרל םיכוליה תכרעמו םימלב תודיפר תיישעתב  
.דודיבל תושמשמה תוכלו היזורוקבו םימב םידימע םיעבצ ,הכתה  
.םיקרח תרבדהו ץע ירצומ לע הנגהל הכל סיסב שמשמ זוגאה ץימ 

ותוינויח תרזחהל הקיטמסוקה תיישעתב םג שמשמ אוה  
רוצייב ,תע םרטב ןיקזהש רועב לופיט ,םינפה רוע לש  
.תפקרקה יוסיעל םימרקו םיבילחת ,םייופמש  
.ידנרבו ןיי לש םרוצייב שמשמ זוגאה ץימ

תיאופר תוליעפ
ץימבו וילעב ,ותפילקבו (דבלב הנוזתל) יחה וישאקה זוגאב םישמתשמ
.םייאופר םיכרצל (זוגאה חמוצ ונממ המודמה) ירפה (לזונ)

לנסקה ,ןדיס ,ןיטורק-אטב ,(1) C ןימטיו ליכמ וישאקה זוגא
ןידינוגרלפוקיול ,(Leucocyanidin) ןידינאיצוקיול ,(Hexanal)
,B1 ןימטיו ,(Limonene) ןנומיל ,לזרב ,(Leucopelargonidine)
.ןובלחו (Salicylic Acid) תיליצילס הצמוח ,ןחרז ,B3 ןימטיו

.זוגאה תא םיצלחמ ונממ ,(חופת םיתיעל הנוכמה) ירפב (1)

...וישאקה זוגא ירפ תונוכת

.קזחמ .ןיזמ

...ב לופיטל ונממ קפומה ץימהו זוגאה שמיש רבעב
.םוח
  

ץימב םישמתשמ ליזרבב (Tikuna) הנוקיטה טבש ינב
...ב לופיטל זוגאה
.תולבי .(Hemoptysis) סיסיטפומה .תעפש
 
...ב לופיטל רבעב שמישו C ןימטיוב רישע ץימה
 .(Scurvy) הנידפצ

לקלקתמ אוה .םיזופת ץימל המודב תימורדה הקירמאב רכמנ הז ץימ

.דבלב םיימוקמ םיקוושב רכמנ ךא ,רהמ םנמוא

...ב לופיטל םינאידניאה תא שמשמ ץעה תפילקמו םילעהמ הת

.(םידליב) ןטב יבאכ .לושליש

...ב לופיטל םג שמשמ ץעה תפילקמ הת

.ןש תריקע רחאל םומיד תריצע .(הפיטש) תוילניגאו תושרפה

(ירפ תודיחי 3) םרג 28-ב םייתנוזת םיכרע

 .10% לזרב
.'ג 4.3 ןובלח
.(0.2%) 'ג 4.5 ןרתנ
.(3.4%) 'ג 0.85 םיביס
.'ג 0 םירכוס
.1% ןדיס
.163 תוירולק
.(20%) 'ג 14 כ"הס ןמוש
.(13%) 'ג 3 יוור ןמוש -
.'ג 2 יוור יתלב בר ןמוש -
.(0%) 'ג 0 לורטסלוכ
.(3%) 'ג 9 כ"הס תומימחפ

תצלמומ תימוי הכירצל סחייתמ %-ה

תורהזא
רוע תקלדל םורגל לולע רועב ץעה לש םינושה םיביכרמה לש עגמ
.תיגרלא הבוגתלו  
.זוגאה ירפ תכירצל תיגרלא הבוגת םילגמה םישנא םנשי

...תושדח - וישאק יזוגא ואר