...םיקרע תשרט ואר

2005 לירפא
םיקרוע תשרט דגנ הנאוחירמ
ליעפ ביכרמ ב"הרא University of California-מ םירקוח ירבדל
תשרט דגנ לעופ ,חומהמ םירסמב םייונישל םרוגה ,הנאוחירמב
.בלל ליעומ וניא הנאוחירמה ןושיע תאז םע .םיקרוע

תמיוסמ תומכ השורד יכ ואצמ םה םירבכעב ושע םירקוחהש יוסינב
.םיקרועל ליעוהל ידכ - הנאוחירמב חתפמה ביכרמ - THC לש
יוניש םורגלו חומה לע עיפשהל ידכמ ידמ הנטק רשא תומכב רבודמ
.ןושיע תועצמאב תאז תומכל עיגהל היהי השקו חורה בצמב

דעונש ,ןמש טירפתב תועובש 11 ךשמב ,םירבכעה וטעלוה הליחתב
תועובשה תששב ,לביק םהמ קלחו םהיקרוע תמיתסל םורגל
תוחפ וארה THC ולבקש םירבכעה .ךומנ ןונימב THC ,םינורחאה
.םיקרוע תשרט לש םינימסת

תוליעפה ףס תא דירומ הנאוחירמ ןושיע יכ םג םינייצמ םירקוחה
ינפב ןוכיס הווהמו (הניגנא) הזחב םיבאכל תמרוג רשא תינפוגה
תרבעהב עוגפל םג לולע הנאוחירמ ןושיעו ץבשלו בל ףקתהל ומצע
.םדה תועצמאב ןצמח

לע הנאוחירמה לש הניגמה התעפשה לוצינל רתויב הבוטה ךרדה
הנאוחירמב שומיש ךות אלו תושדח חותיפ ידי-לע היהית םיקרועה
.הפב תלטינההפורתכ THC-ב וא

Nature


2005 יאמ
םייח-ילעבב םיקרוע תשרט תענומ םיבנע תקבא
ןצמוחמ לורטסלוכ תורבטצה עונמל םייושע םיירט םיבנע תכירצ
.(Atherosclerotic Lesions) םייתשרט םיקזנ לש תוחתפתהו

,םיבנע תקבא יכ וליג ,ם"במר יאופרה זכרמהמ ,םילארשי םירקוח
,האפקהב ושבויש םיבנעמ םייטנדיסקוא-יטנא םילונפילופ הליכמה
.םיקרוע תשרט המרגנ םהל םירבכע לש םבצמ תא וביטה
הייתשה-ימל הפסוהש הקבאב .תועובש 10 ךשמב ונזוה םירבכעה
.םהלש
,41%-ב םירבכעב םייתשרטה םיקזנה ותחפ םיבנעה תקבאל תודוה
.םיליגר םימ הלבקש תרוקיבה תצובקל האוושהב

Journal of Nutrition


2006 סרמ
םיקרוע תשרט דגנ םיניטאטס
...לופיט


2006 ינוי
םיקרוע תשרטו םיבוהצו םיקורי תוקרי
ןיטקהל יושע םימותכו םיקורי תוקריב רישע טירפת יכ הליג רקחמ
.40%-כב םיקרוע תשרט תוחתפתהל ןוכיס

53 וליכאה ב"הרא סל'גנא סול University of California ירקוח
םירחא םירבכע 54-בו ליגר ןוזמ ,הרקב תצובקכ ושמשש ,םירבכע
תאז ,רזגו סרית ,ילוקורב ,הקורי הנופאב ןוזמהמ 30% ופלחוה
.תועובש 16 ךשמב

הכומנ האצמנ תוקרי ולבקש םירבכעה לש םמדב לורטסלוכה תמר
תוקרי הלבקש הצובקב .ליגר ןוזמ הלבקש הצובקה תמועל 38%-ב
32%-ב ךומנ היה LDL-ה ,32%-ב ךומנ לורטסלוכה ךס םג היה
.37%-ב הכומנ התיה (Serum Amyloid) םדב םינובלחה תעיקשו

םבוליש םהירבדלו דיחי ביטימ םרוג לע עיבצהל ולכי אל םירקוחה
םלוכ ,םוינלסו E ןימטיו ,C ןימטיו ,םידיאונטורק ,הנוזתה ירמוח לש
.ךכל םיארחאה םה ,המצוע יבר םיטנדיסקוא-יטנא

,ילוקורבב תבוכרת :(Sulforaphane) ןפרופלוסש םיריבסמ םירקוחה
.יתקלד-יטנא םרוגכ תלעופ

Journal of Nutrition


2006 ילוי
םיאצאצב םיקרוע תשרטל ןוכיסו םאה טירפת
הדי לע תוירולקה תכירצש ןוויכ ןוירהה ןמזב בטיה לוכאל םא לע
.היאצאצב םדה-ילכ לש םייבוע לע העיפשמ

יבוע תא ודדמ University of Southampton-מ םייטירב םירקוח
רקחמב הפתתשה םמיאש 9 ינב םידלי 216-ב םדה-ילכ תונפד
.ןוירהב ויה ןהש ןמזב יתנוזת
רתוי ולקשש םידליב ,םינבב רתוי לודג היה תונפדה יבוע יכ וליג םה
קודה רשק אצמנ ןכ .רתוי הובג ילוטסיס םד-ץחל ילעבבו םירחאמ
תעב םאה ידי-לע היגרנא תכירצ טועימו םדה-ילכ תונפד יבוע ןיב
.ןוירהה

ןוירהה ןמזב םאה ידי לע הכומנ היגרנא תכירצ םירקוחה ירבדל
עיבצהל ולכי אל םה .ןהידלי לש םדה-ילכב תועיגפ לידגהל הלולע
היגרנאה תכירצש הארנ םהירבדל ךא ,םיינשה ןיב רשקמה םרוגה לע
.דלווה םדב לורטסלוכה תמר לע העיפשמ ןוירהה ןמזב םאה ידי-לע

תוירולק 2,500 היהית ןוירהב השא ידי-לע היגרנאה תכירצ יכ ץלמומ
ןמוש וא תומימחפ ,ןובלח אוה םא ןיב ,תוירולקה רוקמש הארנ .םויב
.הנשמ וניא

Arteriosclerosis, Thrombosis and vascular Biology


2006 רבמטפס
םירבכעב םיקרוע תשרט תענומ תיאופיל-הפלא הצמוח
תסבעה יכ הליג ב"הרא University of North Carolina-ב רקחמ
תענומ תרכוס המרגנ םהל תיאופיל-הפלא הצמוח ףסותב םירבכע
תואירבב תורדרדיהו םיקרוע תשרט יקזנ ,לורטסלוכה תמרב לודיג
.תרכוסה בקע

טנדיסקוא-יטנא איה (Alpha-Lipoic Acid) תיאופיל-הפלא הצמוח
תיטנדיסקוא-יטנאה םתלועפ תא םיצעמו ףוגב רצוימה ,המצוע בר
.ףוגב את לכב היוצמ איה .E ןימטיוו C ןימטיו לש

תעינמב תעייסמ איה ,הלידג םשל תינויח תיאופיל-הפלא הצמוח
הניגמ איה .םיקיזמ םירמוחמ רטפיהל ףוגל תעייסמו םיאתל קזנ
םיבצעהו חומה תומקר לע

תיאופיל-הפלא הצמוח םע דחי םינמוש ריתע טירפת ולבק םירבכעה
,תועובש 4 לכ ,םהב ודדמנ ,תועובש 20 ךשמנש ,רקחמה ךלהמבו
.םדב לורטסלוכהו רכוסה תומרו לקשמה
,רקחמה םויס םע התשענש ,םיקרועה תשרט תוחתפתה תדידמב
לש רתוי ההובג המרו רתוי ןטק תינוצמיח הקע ןמס םהב אצמנ
.ףסות ולבק אלש םירבכעל האוושהב ןויתטולג

בכרומה טנדיסקוא-יטנאו דיטפפ אוה (Glutathione) ןויתטולג
אוה .דבכבו םירירשב ,םירמשב יוצמה ונימא תוצמוח 3-מ
.ןוסיחה תכרעמ לש ןיקתה הדוקפיתלו היגרנא רוציי םשל שורד

אלש ולאמ םיבר ,תרכוסב ולח םירבכעה לכש רחאל םישדוח השולש
,האולחתו תופייע ינמיס וארה תיאופיל-הפלא הצמוח ףסות ולבק
.םיאירב ויה ףסותה תא ולבקש ולא לכש דועב

American Diabetes Association journal Diabetes


2006 רבוטקוא
םיקרוע תשרט ינפמ םיניגמ םיבנע ינצרח
45 ליג לעמ םישנ לע ןגהל תויושע םיבנע ינצרחב תויוצמה תובוכרת
.םיקרוע תשרט ינפמ

םיצקועהו הפילקה ,(םיערזה) םינצרחה םהב ,םיבנעב םיקלח רפסמ
םתוגהנתהב םיקחמה (םייחמצ םינגורטסא) םינגורטסאוטיפ םיליכמ
.ןגורטסא ישנה ןומרוהה לש וז תא

םיבנעבש ולא ךא ,םיבר תוקריבו תוריפב םייוצמ םינגורטסאוטיפ
.םיקרוע תשרט תעינמב רתויב םיליעומה םה םימודא

תלועפ דציכ םירקוחה ומיגדה ,היסורב םינוכמ 4-ב ךרענש ,רקחמב
המרב םדב לורטסלוכ תורבטצה םיענומ םינגורטסאוטיפה תלועפ
.תיאתה

יצקועו םיבנעה תפילק ,םיבנע ינצרח תיצמת ולא םיאצממל םאתהב
םישנב םיקרוע תשרט תעינמב עייסל םייושע םיססתומ םיבנע
.הז רקחמל ןיכומיס ואצמנ אל :הרעה .רבעמה ליג רחאל


2006 רבוטקוא
בלל הליעומ םיבנע ינצרח תיצמת
םרגנ רשא קזנו םינמוש ןוצמיח ןיטקהל היושע םיבנע ינצרח תיצמת
.75%-כב ,םדה ילכל םיישפוח םילקידארמ

דנלוה טכרטוא University of Utrecht-מ םירקוח לש םהירבדל
תוחכונב םיחתפתמה (םדה-יאת םינפ תא םיפצמה) לתודנא יאת
,OPCs םג םיאורקה ,(Proanthocyanidin) ןידינאיצותנאורפ
.ןונימב היולת הנגהה תדימ .תינוצמיח הקע ינפב רתוי םידימע ושענ

14th International Inflammation Research Association
Conference


2007 סרמ
םיקרוע תשרטמ ןגמ זאטומסיד דיסקוארפוס ףסות
(Superoxide Dismutase - SOD) זאטומסיד דיסקוארפוס ףסות
יושע םייחה ןונגסב יונישו הטאיד םע בולישב GliSODin יורקה
.תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס תיתועמשמ תיחפהל

National Association of Medical Prevention ירקוח ירבדל
הלחמ לש ינושאר יתעינמ יעצמא לש בוליש יכ ומיגדה םה תפרצ
,ןוכיס ימרוג ילעב םיאירב םירגובמב ךורא חווטל תירלוקסו-וידרק
.הרידס הפיקמ תיגולויבו תינילק הכרעה תרזעב ירשפא

םינימטיו לש הזמ הנוש ןפואב לעופ ,םירקוחה ירבדל ,הז ףסות
בשחנ ףסותה .ףוגב םיטנדיסקוא-יטנא ליעפהל הנגהה יאתל םרוגו
סייגמ אוהש ןוויכ ,םייטנדיסקוא-יטנאה םינימטיוהמ רתוי קזחל
.ותנגהל םיטנדיסקוא-יטנא רוציי םשל ומצע ףוגה תא

,תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס ילעב םילפוטמ 76 וסייג םירקוחה
יורקה טירפתב םתוא וליכאהו הלחמל םיינילק םינמיס אלל ךא
.םייתנש ךשמב םייחה ןונגסב ינוציק יוניש ךות Lyon Heart Diet

הדירי ךות ,רתויב רפתשה םינייסנב םיטנדיסקוא-יטנאה סוטטס
תבוכרת :(Malondialdehyde - MDA) דיהדלאידנולמב 34% תב
.הרקבה תצובקל האוושהב ,םידיפיל ןוצמיח לש יפוס רצות

European Annals of Allergy and Clinical Immunology


2008 ילוי
םיניטאטס ומכ ליעי ןפוקיל
תובנראב ךרענש ןיס השגנ'צ Central South University-ב רקחמ
םתואירב לע הרימשב רבודמשכ םיניטאטס ומכ ליעי ןפוקיל יכ הליג
.םדה-ילכ לש

טירפת לש תונושה םהיתועפשה תא ןחב ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמה
ןמוש ריתע טירפת ,ןפקיל תפסותב ןמוש ריתע טירפת ,ןמוש ריתע
יביכרמ לע (Fluvastatin) ןיטאטסובולפ ןיטאטסה תפורת תפסותב
.םדה

,םידירצילגירטה ,LDL-ה ,לורטסלוכה ךסש אצמנ רקחמה םותב
1-ןיקולרטניאהו (Malonaldehyde) דיהדלאנולמ ,ןצמוחמה LDL-ה
תצובק תמועל ,ןמוש ריתע היה ןטירפתש תובנראב םיהובג ויה
.ליגר ןוזמ הכרצש הרקב

ןמוש ריתע טירפת וכרצ רשא תוצובקב םינמס םתוא ,תאז תמועל
הכרצ רשא הצובקבשכ ,םירפושמ ויה ןיטאטס וא ןפוקיל תפסותב
.רתוי םיבוט טעמ ויה םה ןפוקיל

Nutrition


2008 רבמטפס
בלה תואירב תא רפשמ K2 ןימטיו
יכ ואצמ דנלוה University Medical Center Utrecht-מ םירקוח
הייושע ןוזממ (K1 ןימטיו אל ךא) K2 ןימטיו לש ותכירצ תרבגה
ךכב עונמלו בלה לש םיילילכה םדה-ילכב ןדיס תויורבטצה תיחפהל
.בל תלחמו םתושקתה תא
תירלוקסו-וידרקה ןתואירב תאו הנוזתה ילגרה תא ודמל םירקוחה
.רבעמה ליג רחאל םישנ 564 לש

בקע הארנכ תאז ,םייבקע ויה אל םיאצממה יכ םינייצמ םירקוחה
םתודייתסה לע K2 ןימטיוו K1 ןימטיו לש תונושה םהיתועפשה
.םיילילכה םיקרועה לש

Atherosclerosis