זיגרה יעמה תנומסת יהמ
יאל םיסחיימ םתוא ,םימוטפמיס לולכמ איה זיגרה יעמה תנומסת
םילקתנ הב ,רתויב הצופנה הייעבה וז .םייעמה דוקפית תוניקת
תויעבל םיחמומ :(Gastroenterologists) םיגולורטנאורטסג
.היסולכואה ללכמ 20%-מ הלעמלב וז תנומסת .לוכיעה תכרעמב
תויוצווכתה ךות םתלוכת תא םיריבעמ םייעמה
םג םהב שי .המידק ףחד תורצוי רשא,תוירירש
.ךילהתב הריצע הלח םהב ,םירוזיא
תעונת ארקנ ,הריצעו ףחד תוחוכ לש ,הז בוליש
.(Peristalsis) םייעמה

תנומסתב .שחרתמ הז ךילהת רשאכ השוחת לכ ןיא ןיקת בצמב
.שבתשמ (תיטמוטוא םאותמה) ךילהת זיגרה יעמה
םישיגר זיגרה יעמה תנומסתמ םילבוסה ולאש ,ךכל תודע הנשי
.םייעמה ךותב םייוריגל דחוימב

םיברועמ ,םייעמה ידי-לע םימרגנה םימוטפמיסל ףסונב
,זיגרה יעמה תנומסתש ךכ ,םיישפנ םימרוג םג בורל ךכב
.תוישפנ תויעבו םייזיפ םימרוג לש בוליש השעמל איה

,םכרואל םוקמ לכב שחרתהל לולע םייעמה דוקפיתב יוקילה
.(Anus) תעבטה-יפב הלכו הפהמ לחה    
תמרוג הניא איה..,דאמ הקיצמ זיגרה יעמה תנומסתש ףא לע
.םהב רחא קזנ וא םייעמ ןטרס םלועל   
.םירבגב רשאמ ,םישנב רתוי הצופנ תנומסתה
םימרוג
תנומסתמ םילבוסהמ 50% םילגוסמ ,עודי וניא םרוגהש ףא-לע
רושק היהש ,םהייחב בושח עוריא לע עיבצהל זיגרה יעמה
יותיעב ייוניש ,הדובע םוקמ יוניש ומכ ,ןושארה ףקתהל
יגולוכיספ יוריג םייקש ךכ-לע זמרמ רבדה .לוכש וא אוהשלכ
.ול םישיגרה לע עיפשמה
.זיגרה יעמה תנומסתל המדקש ,םייעמ תקלד אוה רחא םרוג
.רורב וניא רוקמה ,הייעבהמ םילבוסה רתי יבגל
םימוטפמיס
םינשב ללכ-ךרדב םיליחתמ םה .םדאל םדאמ םינתשמ םינימסתה
.תורגבתהה תליחת םע וא הרשעה ליג לש תורחואמה
.הייעבב ברועמ יעמה יקלחמ הזיא הלאשב יולת רבדה

...תינמז וב םייתייעב תומוקמ רפסמ ונכתי םיתיעל
תואצמה לש ,תוחוראה ןיב ,השוחת .(Oesophagus) טשו
.העילבל עירפמ וניאש רבד ,ןורגב ןטק רודכ    
.תוברצ
תעונתב בוכיע אלל ,(Odynophagia) באכב הוולמה העילב
.ןוזמה    
.הקידב שרודה רבד ,(Dysphagia) העילב יישק
םיביכב הוולמ הניאש ,לוכיע תערפה .(Stomach) הביק
הביק ביכ לע םיזמרמ םינימסתה .(Non-ulcer dyspepsia)   
.(Duodenal ulcer) ןוירסירתה לש ביכ וא    
יא םורגל לולעש רבד ,תולק תוחורא רחאל תואלמ תשוחת
.תוחורא םייסל תלוכי    
העפותה הלולע גירח הרקמב .החוראה רחאל ןטבה תוחפנתה
.ןוירהב ומכ הארת השאש ,הפירח הכ תויהל    
.רקובב תשדחתמו הבשו הלילב תפלוח העפותה םיתיעל    
(Borborygmus) ימינפ רוקרק לוק .(Small bowel) קד יעמ
.םישנא תרבחב הכובמ םורגל לולעש רבד ,רבוגו ךלוה    
.ןטבב עגמל רתי תושיגר
ילאמשה הדצב תופוכת ,ןטב באכ .(Large bowel) סג יעמ
.האיצי רחאל הלקה הנשי םיתיעל .הנותחתה ןטבה לש    
.ןימי דצ תועלצל תחתמ בורל ,ןטבה לש ינמיה הדיצב באכ
.ללכ-ךרדב הליעומ הניא האיצי     
ףפוכמה לוחטה 'סת :לאמש דצ תועלצל תחתמ ,ןטבב באכ
באכה עיגי ,םיפירח םירקמב .(Splenic flexure syndrome)   
.ילאמשה יחשה תיב דע    
.רבדה תא שממל תורשפא אלל ,ןקורתהל ףוחד ךרוצ
.לושלישו (םינטק םיעילק תיומד האוצ םע) תוריצע ןיב תודונת
.(Gastro-colic reflex) הביקהמ הצמוח רזחה
.(Proctalgia fugax) :(Rectum) תעבטה-יפב רצקו דח באכ
.שאר יבאכ לש ההובג תוחיכש
.ןימ יסחי םויק תעב ,ןטבה לש לאמש דצב באכ ןכתי :םישנב
.ןתש ןתמב ףוכת ךרוצ
.תובורק םיתיעל תופייעו תושישת
.תופוכת הניש תוערפה
.םיחיכש םניה תוליחבו ןובאית רדעה
.םילבוסהמ 1/3-כ ןייפאמ .ןואכיד
.הקוצמו הדרח ינימסת לש ההובג תוחיכש

ץעוויהל שי ךא ,זיגרה יעמה תנומסת לע םידיעמ םניאש םינימסת
... אפורב םניגב
.עקתנ ןוזמה .העילב יישק
.הלילב ריעמ .לוכיע תוערפה לש הזל המוד באכ
.הלילה ךשמ תרפתשמ הניא .ןטבה תוחפנתה
.לקשמב תרבסומ יתלבו תיתועמשמ הדירי
.האוצב םד
.םיבאכ אלל .ינורכ לושליש
ןוחביא
.זיגרה יעמה תנומסת םויק אדוותש הדיחי הקידב ןיא
.םיינייפוא םינימסת יפל ,תובורק םיתיעל ,השעי ןוחביאה
.םיריעצב רבודמ רשאכ ,דחוימב ןוכנ רבדה

.תורחא תויעב לולשל ידכ ,תופסונ ילואו םד תוקידב

.הלילשה ךרדב ןוחביאה השעי ,רגובמ הלוחהש לככ

...לולכל תויושע ולא תוקידב
טבמ) תיפוקסודנא הקידב :(Gastroscopy) היפוקסורטסג
...ב תוננובתהל (ףוגה ךותל    
.(Duodenum) ןוירסירת

.(Oesophagus) טשוו
.(Stomach) הביק
.(Ultrasound) דנואס-הרטלוא
.(Barium) םויראב
.היפוקסונולוק

הלקהל תופורת
.םיזג יכככשמ .םיזג
.העגרה תופורת
.הביק תויוצווכתה תלקה
.םילשלשמ .תוריצע
תוצלמה
.םויב םירטיל 3 תוחפל ותש .םימ תותשל וברה
הנטק תומכב וליחתה .לוכיעה תא רפשי םיביסב רישע טירפת
.ךכל לגרתת הביקהש ידכ ,הגרדהב התוא לידגהו     
.בצמה תא רימחהל םילולעש הקשמ וא ןוזממ וענמיה
.בצמה תא ערהל םילולע בלחו הפק     
ענמיהל ידכ ,הביקב םיעגופה תונוזמה לש טרופמ םושיר וכרע
.דיתעב םהמ     
.םיזג ימרוג תונוזממו םיפירח םינילבתמ וענמיה
.תובורק םיתיעל ולכא .תונשד תוחוראמ וענמיה
.םיילוהוכלא תואקשמ תכירצ וליבגה

.ליעוהל היושע םיאבה תונוזמה תכירצמ תוענמיהש וליג םירקחמ
...םתעינמ תעפשה תמצוע יפל ,דרוי רדסב הכורע המישרה
.וירצומו בלח
.רדה ירפ

.הפק
.הת

.הטיח
.סרית

...עייסל םייושעש םיפסונ םימרוג
.ישפנ חתמ וניטקיו לוכיעל ועייסי לוגריתו תינפוג תוליעפ
.תילמשח הכימש וא םח קובקב ומכ ,םוחב לופיט
.םכייחב ישפנה ץחלה ימרוג םיעוריאה רפסמ תא ומצמצ
.טונפיהו קבדיפויב ,היצטידמ ומכ ,העיגר תוקינכט ומשיי
יתנוזת לופיט
.רוזחמה ןמזבו ינפל ,בצמב הערה תווח תוריעצה םישנהמ קלח
וא הלילה רנ ןמש תוסומכ תליטנ ליעוהל היושע ולא םישנל    
תיאילוניל המג הצמוח ג"מ 400 דע 350..תונב תולולג    
.ןמשב ירקיעה ביכרמה ,(Gamma linolenic acid - GLA)   
תליטנ ליעות ,זוטקלל תוליבס יא בקע לושלישמ םילבוסל
.וירצומו בלח תכירצ ינפל ,(Lactase enzyme) זאטקל םיזניאה    
סוליפודיסא לע ץילמהל םייושע ,תיתנוזת העדות ילעב םיאפור
.לוכיעה רופישל ,םירחא םייטויבורפ םיקדייחו    
אפרמ-יחמצ
,(Enteric-coated peppermint תופוצמ הטנמ ןמש תוסומכ
.םתוליעי תא וחיכוה ,ג"מ 0.2 ןהב oil)    
.תוחוראה ןיב ,םויב םימעפ 3 ,םיתש דע הסומכ :ןונימ
ןה םש ,םייעמב תוקרפתמו הביקב תופלוח ,תופוצמ ןה    
.םייוריגו תויוצווכתה ,םיזג ךוכישל תולעופ    
.םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 3 דע 2 :הטנמ תיצמת ןיפוליחלו    
.לוכיעה תכרעמ תא קזחמו םיזג ךכשמ לימומק
יפקתה ןמזב תויושיגרו םייעמ תויוצווכתה ךכשמ לימומק ןמש    
.לושליש-תוריצע    
וא לימומק תקבא םרג 3 דע 2 וסימה :לימומק הת וניכה    
.םימח םימ סוכל תיצמת ג"מ 5 דע 3 ופיסוה    
.תוחוראה ןיב ,םויב םימעפ 3 :ןונימ    
ןונמכ יערז ,היוורכ יערז ,רמוש יערז םע ,הטנמ ילע בוליש
.הנוילע ןטב יבאכל רוזעל יושע ,(Wormwood) הנעלו    
תריצי ןובריד ךות ,לוכיעל עייסמו םיזג ךכשמ רמוש יערז ןמש
דע 0.5 וא םויב רטיל-ילימ 0.2.דע 0.03 .:ןונימ .הרמ ץימ    
.םויב תילוהוכלא תיצמת רטיל-ילימ 2   
תלועפל עייסמו יתקלד יטנא אוה .תואקה תעינמב רזוע ליבגנז
תויתעונתל רזוע ,תויוצווכתה תעינמב עייסמ אוה .הביקה    
.ןטב יבאכ תיחפמו םייעמה    
,תואיציה קוצימו םייעמה תוליעפ תרדסהב עייסמ םויליזפ
.לושליש ןמזב