הרדגה
רשא ,(Eating disorder) הליכא תערפה איה ,הזוברנ הימילוב
.םירבגהמ 0.3%-ו םישנהמ 3% ךכמ םילבוס .םישנב בורל תחתפתמ
.ףוגה לקשמ לע דימתמ חוקיפו רתי תליכאב תנייפאתמ הייעבה
.
רחאל םירחאבו םישדוח רפסמ רחאל הערפהה ףולחת קלחב
.םהייח לכ הנממ ולבסיש םנשי .םינש רפסמ

םימוטפמיס
הלא ויהיו םינימסתה תא הזוברנ הימילובמ לבוסה ריתסמ בורל
...תאז ולגיש םירחא
.ןוזמל תטלשנ יתלב הקושתו הליכאב דימתמ קוסיע
.'תוצצופתה ידכ דע' ,רתויב רצק ןמזב רתי תליכא
.סועלה ןוזמה תקיריו הסיעל
.תינפוג תוליעפב רתי קוסיע
.לכואה רחאל האקה םוזיי
תולשלשמ תופורתב שומיש וא תופוקתל תימצע הבערה
העפות ,הנמשהמ ששח הלוליהה לע תוצפל ידכ תונתשמו    
.הזוברנ היסרונאמ םילבוסב םג הצופנה    
.הליכאה ילגרה בקע ,םשא תושגר חותיפ
.והארממ ןוצר עבש הערפההמ לבוסה ןיא תופוכת
.םינימשמ םילכאממ ענמיהלו תוחפ לוכאל זא יושע אוה   .
אצמי אוה ,ןוזמל ,םיתיעל תצרפתמה ,הזעה ותקושת בקע
.ויוואמ תא עיבשהלו וב דדובתהל ,רתס םוקמ ומצעל    
 
חרכהב עיבצמ הניא תוחתפתהה ליגב הבורמ הליכא
תובורק םיתיעל םילכוא הרשעה ליגב םידלי .הערפה לע
.הריהמ תוחתפתה בלשב םה רשאכ ,תולודג תויומכ

םיכוביס
תויעב םורגל םילולע ,םמצע לע םירזוחה ,האקהו הבר הליכא
...תונוש תוינפוג
בקע ,תומצעב םירבשו סיזורופואיטסוא
.היוקל הנוזת תאצות ,ןדיסב רוסחמ    
הביק תצמוחמ םייכינח תקלדו םייניש יקזנ
.ףוגב םיחלמה לודליד בקע ,בל תויעבו   
.יתיילכ קזנו תויופלעתה ,השלוח תררוגה ,הרומח תושבייתה
.שבי רוע
ףוגב ןגלשאו ןרתנ ,דירולכב רוסחמ בקע ,םירירש תויוצווכתה
.םילוגע םינפ הנקמה רבד ,ראווצה תוטולבב תוחיפנ    
,תואקה תמירג תעב תועיצפמ האצותכ ,דיה ףכ בג לע תוקלצ
.הפל תועבצא תסנכה ידי-לע    
תואקה בקע ,םינפבו םייניעב םיעוגפ םד-ילכו תומודא םייניע
.תורזוח    
.ןטבה תוחפנתהו ןטב-יבאכ ,תוליחב
.תואקהה בקע ,ןורג יבאכ
 
!הזוברנ היסקרונא םג הזוברנ הימילוב ילוח םיחתפמ םיתיעל

תוביס
.עודי וניא הזוברנ הימילובל קיודמה םרוגה
...ןה תורעושמה תוביסה
.החפשמב תרבועה תיטנג הנוכת
.ןובאיתב טלושה חומה רוזיא :סומלתופיה תייעב
   םירסמ יאשונ םיימיכ  םירמוח לש ,תילמרונהמ הנטק תומכ
ומכ ,(Neurotransmitters) םירטימסנרטוריונ :חומב    
.לקשמהו ןובאיתה לע םיעיפשמה ,(Serotonin) ןינוטורס    
...ןה תופסונ תויורשפא
הנבמ דחוימב) הארמל רשקב הרעהל ידמ תיניצר תוסחייתה
.(ויתודימו ףוגה    
.הטאידמ תוחתפתה
.ה/רבח םע םיסחי קותינ וא החפשמ בורק תומ
.ינימ לוצינ וא תיזיפ העיגפמ האצותכ ,םשא ישגר
תערפה חתפתת תוקוחר םיתיעל .תויתוברתו תויתרבח תוביס
הארמל וב םוקמבו הטעומ ןוזמה תומכ הב הרבחב הליכא    
ןהב תורבחב קר חתפתת איה .הבר תועמשמ ןיא ףוגה    
.החלצהל רשוקמ ףוגה הארמ    
,דועו תונמגוד ,טלב ,טרופס תויוליעפו םיגוחב תופתתשה
.והארמו ולקשמ ,ףוגה הנבמ בושח םהב    
 
לקשמ הזוברנ הימילובמ םילבוסה תיברמל
.ילמרונ ףוג     
הימילובמ םילבוסל שי תובורק םיתיעל
.הכומנ תימצע הכרעה הזוברנ    

ןוכיס ימרוג
דחוימבו תויחא ומכ ,הליכא תויעב לש תיתחפשמ הירוטסיה
.תומואת    
תויוצרפתהו ןואכידל הייטנ ומכ ,החפשמב חור יבצמ לש תויעב
.תויטגרנא    
.םימסב שומישו םזילוהוכלא לש תיתחפשמ הירוטסיה
.רתי תנמשהמ םילבוסה םירוה
.םיבר םיחתמו םיכוסכיס וב תיבב םירוגמ
.םיבורקו החפשמ-ינב דצמ תומשאה תחטהו הייחד ,החנזה
הארמ םישרודה הדובעב וא תוליעפב תופתתשה
,תונמגוד ,תולמעתה ,טלב ומכ ,םידחוימ הנבמו    
.הייחשו קחשמ    
.הרשעה ליגבו תודלי תעב רתי לקשמ
.וידחי תדעוס החפשמה ןיא וב תיבב םירוגמ
.תינימ תוללעתה ורבעש םישנ
הרהזא ינמיס
.תורידס יתלב בל תומיעפ .ןתש ןתמב תויעב
.תוקיבדו תורוחש תואיצי וא םד תואקה ,םירומח ןטב יבאכ

.הביקב וא/ו טשוב םיערק לע עיבצהל םילולע ולא םינמיס   


העינמ
...ודליל אירב םייח חרוא לגסל ידכ טוקנל רגובמ לוכיש תולועפ
.םארמ לע קר אלו םהישעמ לע םכידלי תא וחבש
םיינישו רעיש ,םיניעב דקמתה ,םארמ לע םיריעמ םכניה רשאכ
.םהיתודימו םתרוצ ,םלקשמ ,םהבוגב אלו     
.יפויו תואירב ,ףוג ןוזר ןיב תורשוקה תורעהמ וענמיה
םילוכי םה דציכ םכידלי תא ודמל
.םפוגל גואדל     
טרופסב ,רפסה-תיבב רתוי חילצהל םכידלי תצרמהמ וענמיה
.תורחא תויוליעפבו    
.םמצעב תוטלחה רתויש המכ טילחהל םכידליל וחינה
.םהישעמל םיארחא תויהל םכידליל ונת
םיסחי לע ,רפסה-תיבב הרקש לע םוי ידמ םכידלי םע וחחוש
.םהיתוגאדל וניזאהו םירבח םע    
תונורתפ תייפכמ וענמיה .םהיכרדב תויעב רותפל םכידליל ורזע
.החלצ אל םכרד םע ,רוזעל ןכומ היה .םכלשמ    
.םהב תוברהלו םהירוביג לע חחושל םכידלי תא ודדוע
.םכידלי ינפל םירחא םישנא רקבלמ וענמיה
.םירחא םידלי תמועל םהב הנושה לע םכידלי תא וחבש

םילופיט
.התולגתה רחאל ,רשפאה לככ םדקומ הערפהב לפטל בושח
.לופיטה ךשמ תא.רצקי רבדה

ךכב ריכהל ,הזוברנ הימילובמ לבוסה לע ,ןושארה בלשב
!הייעב ול שיש

הייעבה לפוטת ףסונב .בצמל םאתהב ,תדחוימ הטאיד ץלמות
.לפוטמה לבוס םהמ תונואכידבו תימצעה הכרעהה דודיעב     
תיביטינגוק תוגהנתה תייפרת
.ליעוהל הייושע (Cognitive Behavioural Therapy)    
.תוטישה יתש בוליש ליעוי םיתיעל .ןואכיד דגנ תופורת ונתני
.ץועיל תודוה ,רצק ןמז ךות רפתשי םילפוטמה תיצחמ בצמ
,תופורתל ףא ןכתיו רתוי ךשוממ לופיטל וקקדזי םירחא     
.םהלש הליכאה ילגרהב לופיט ךרוצל     
...םילוח-תיבב לופיטו זופשיא וכירצי םיינוציק םיבצמ
םילזונ ייוריע הכירצמה ,הרומח תושבייתה
.הנוזת ירמוחו     
בקע ,תויטיא/תורידס יתלב בל תומיעפ
.םיינויח םילקימיכב רוסחמ     
.ןואכיד ומכ ,תוישגר תולחמ  .הביקב וא טשוב םיערק
.םימס וא/ו לוהוכלא תכירצ

לופיטה ןפוא
.יתפורת לופיטל קקדזיהל םייושע הימילובמ םילבוסהמ קלח
ןקורתהלו לולזל טלשנ יתלבה ףחדה תא תותיחפמה תופורת ןנשי
.הוולמה ןואכידה לע םג לקהל תויושע תופורת ןתוא .ךכ-רחא
םילבוסה תא תושמשמה ,תופורתב שומישב ךרוצ רצוויהל לולע
.הצמוח ידגונ ומכ ,הזוברנ היסקרונאמ
.
דוקפיתב עוגפל לולע ,ןואכידב לופיטל תופורתהמ קלחב שומיש
ןכוסמ רבדה .םד-ץחל טועימ םורגלו (תומיעפ תרסחה) בלה
.ךכ-רחא דיימ םינקורתמו םיללוזה יבגל דחוימב
 ,(ןואכיד דגנ תופורתב שומישל םדוק) רובעל היהי הלא םישנא לע
(EKG וא ECG) םרגוידראקורטקלא :תודחוימ בל תוקידב
.ןגלשא ומכ ,וב םילקימיכה תומיכל ,םד-תוקידבו
רבד ,הגרדהב הלעותש הנטק תומכב ליחתי הפורתב שומישה
.םייעובשכ רחאל קר ןחבותש ,תנקתמ העפשהב ךורכ היהש
...ןה תוירשפא יאוול תועפות
.תוריצע
.ךומנ םד-ץחל
 
.הפב שבוי
.תשטשוטמ הייאר
.םונמינ
 
לופיט וליעוי הז הרקמב םג ,הזוברנ היסקרונאב לופיטב ומכ
הכימת תצובקב תופתתשה ,ישגר ץועי ,יטטאיד ץועי ,יביטינגוק
.יתחפשמ ץועיו יתוגהנתה

םילשמ יתנוזת לופיט

אפרמ-יחמצ
.תודבאתה תויטנ ענומו תונבצע ךכשמ .ןטיברש
לש הניקת תוליעפל בושחה ,דויב הרישע .פלק תצא
.הדי-לע םינומרוה רוצייו ןגמה-תטולב    
.תיזיפו תישפנ קזחמ .הבוליב וקנ'ג
.העגרהל שמשמ .הלוק וטוג
רופישל שמשמ ,הווק הווק בולישב .(Xanax) סקנאסק
.תוששח תגפהו חורה-בצמ    
.םילק םירקמב ,העגרהל ךשמשמ .ןאירלו
.ןותמ עיגרמו טיקשמ הווהמ .ערפ

תוצלמה
םתוא ,םייוקל הליכא ילגרה םנשי הזוברנ הימילובמ םילבוסל
...שרשל םהילע
םתוא ןוזמה תויומכו יגוס יבגל ךמסומ יאנוזתב וצעייתה
.תוליעפו ליג ,הבוגל םאתהב,ךורצל שי    
הנוכנ תומכ וכרצתש ךכ ,ןוזמה תכירצ תא םוי ידמ וננכת
.ןוזמ תצובק לכמ    
.ןוזמב ןמוש תכירצ ,םוי ידמ ,ותיחפה
.םיקתממ ומכ ,םינוש תונוזמ תלבגהב ידמ ורימחת לא
.ןוזמהמ תונהיל ולדתשהו תויטיאב ולכא
עוציב תעבו הדימעב ,תיבל ץוחמ הליכאמ וענמיה
.תונוש תויוליעפ    
.םירחא םישנא םע לוכאל ולדתשה
.ובערת אלש ךכ ,םויה ךשמב ולכא
תויגוע ,ןרוק פופ ,םיירט תוריפ ומכ ,םיאירב םיפיטח ולכא
.תוריפ תדילג ןכו ןמוש ילד םירקרקו