3 תושדח - דש ןטרס
Breast Cancer - News 3

דש ןטרסב רצק לופיט
לופיט יבאכ דגנ הרוטקנופוקא
דש תתירכב ךרוצ תנטקה
שולק דש ןטרסו ןיאפק
דש ןטרסו לוהוכלא
הפורתה תוליעיו יאוול תועפות
ןוכיס הלידגמ לוהוכלא תכירצ
דש ןטרסל תורושק תונרגימ
הנותמ תינפוג תוליעפ
דש ןטרסו רוחש שוהוק
תולפוטמל שפנ תואירב ישגפמ
ןוכיס ןיטקמ הלונק ןמש
תינטנופס תגסל יושע דש ןטרס
תורגובמ לע םיניגמ B ינימטיו
השידח דש תקירס
דשה ןטרס דגנ תומצעל הפורת
דש ןטרס רתאי םייניש אפור
תנכסמ םינומרוה תפלחה
ןטרס תנחבאמ רעיש תמיגד
ןטרסב תנכסמ הליל תרמשמ
דש ןטרסב לופיטל ןיטסווא
דש ןטרס תעינמל ןיריפסא
דש ןטרסו תזרפומ הייתש
דש ןטרס םלוב קורי הת
דש ןטרסו D ןימטיו
סיזורופואטסואל הפורת
דש ןטרסו ךריה םצע
בכעמ תופורת בוליש
הניגמ תוימיטפוא
ןוכיס הניטקמ הקנה
דש ןטרסמ ןגמ D ןימטיו
דש ןטרסל ןוכיסו הדילב לדוג


...דש ןטרס ואר
...1 תןשדח - דש ןטרס ואר
...2 תושדח - דש ןטרס ואר

 
2008 ראוני
דש ןטרס םויק קודבי םייניש אפור
היושע םייניש אפור לצא רוקיב ךלהמב השעתש הטושפ הקידב
.דש ןטרס לש םימדקומ םיבלש תולגל
ב"הרא University of Texas Health Science Centre ירקוח
תאז ,הלחמל ןמס הווהמ קורב םיוסמ ןובלח תקידב יכ וליג
.קורה תוטולב ידי-לע ותשרפה תומכבו ובכרהב יוניש תובקעב

םייוניש וליג ,תולפוטמ 30-ב קורה בכרה תא וקדבש ,םירקוחה
האוושהב ,םיריפש םילודיג תולעב םישנבו תואירבה םישנב קורב
.םינושארה הלחמה יבלשב ואצמנש ולאל

Cancer Investigation


2008 ראוני
ןוכיס הלידגמ םינומרוה תפלחה תייפרת
לטאיס Fred Hutchinson Cancer Research Centre-ב רקחמ
תולפוטמ רשא רבעמה ליג רחאל תויוצמה םישנ יכ הליג ב"הרא
תוקלל 4 יפ ןוכיסב אצמיהל תולולע םינומרוה תפלחה תייפרתב
.דש ןטרס לש תומיוסמ תורוצב

םינומרוה תפלחה תייפרתב לופיט תונש 3 יכ וליג םירקוחה
.(Lobular Breast Cancer) יתנוא דש ןטרסל ןוכיס תולידגמ

Cancer Epidemiology


2008 ראורבפ
דש ןטרס תנחבאמ רעיש תמיגד
תריציל הזילנאב םרוג דש ןטרסב תולוח םישנמ לטינש רעיש
(X-Ray Diffraction Pattern) ןגטנר ינרק תורבתשה תינבת
.האירב השא לש הרעיש רצויש תינבתמ הנושה

היוגש תילילש תחא הזילנא האצמנ לודג הדימ הנקב רקחמב
.תויבויח תואצותל תואיגש שולשו

International Journal of Cancer


2008 ראורבפ
דש ןטרסב תנכסמ הליל תרמשמב הדובע
...תנשב


2008 ראורבפ
דש ןטרסב לופיטל ןיטסווא
הפורתב שומיש הרשיא (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
חולשל לחהש דש ןטרסב לפטל הדעונש (Avastin) ןיטסווא
.תומצעו דבכ ,תואיר ומכ ,ףוגב םירחא םירביאל תורורג

תא ךכב תענומו לודיגל םדה תקפסא תא תמסוחה ,וז הפורת
לופיטל רבעב רבכ הרשוא ,םישדח םד-ילכ לש םתוחתפתה
.תואיר ןטרסבו תעבטה יפו סגה יעמה ןטרסב

(Taxol) לוטסקט תיטרדנטסה הפורתה םע דחי תלטינה ,הפורתה
ןמזה קרפ תא הלידגמו םימייק םילודיג לש םתוצווכתהל תמרוג
.(Progression-Free Survival) רימחהל לודיגל חקולה
,עצוממב םישדוח 5.8-מ הז ןמז ךשמ הלידגה ןיטסוואה תפסוה
ןמז יבגל רופיש אצמנ אל ךא ,םישדוח 11.3 ןב עצוממל
.ללוכה תודירשה

...לולכל תולולע ןיטסוואב שומישל יאוולה תועפות
.םד-ץחל רתי
.םד ישירק
.בל תויעב
םייעמה בוקינ
.יתיילכ קזנ ןמסל לולעש ,(Proteinuria) ןתשב ןובלח רתי

תויפרתומיכ תופורתב לופיטל האוושהב תולק ולא יאוול תועפות
.בטיה ןתיא תודדומתמ תובר םישנו

ףוגה תבוגת לע םידיעמה (Biomarkers) םינמס ורתוא םרט
ליעי הב שומישה םישנהמ ולא יבגל תעדל ןתינ אל ןכלו הפורתל
.רתוי ליער וא


2008 סרמ
דש ןטרס עונמל יושע ןיריפסא
21 ורקס רשא הינטירב Hedley Atkins Breast Unit ירקוח
יכ הנקסמל ועיגה ,2007-ו 1980 םינשה ןיב ומסרופש םירקחמ
.דשה ןטרס ירקמ לכמ 20% תעינמב רוזעל יושע ןיריפסא

תוילדיאורטס-ןניאש תקלד תודגונ תופורת םירקוחה ירבדל
הנגה קפסל תויושע ,ןיריפסאה הנמנ ןהילע ,(NSAIDs)
תויושע ןה ףסונבו דש ןטרס תוחתפתה ינפמ תיתועמשמ
.וז הלחמל רבכ םימייקש םילופיטל תפסות שמשל

International Journal of Clinical Practice


2008 סרמ
דש ןטרסל הרושק תזרפומ הייתש
הדימעה ליגב םישנ ידי-לע (Binge Drinking) תזרפומ הייתש
רתוי תומגולה םישנ םגו 50%-ב דש ןטרסל ןוכיס ןהב הריבגמ
.ךכב ןמצע תונכסמ עובשב לוהוכלא תודיחי 14-מ

Cancer Research


2008 לירפא
דש ןטרס םלוב קורי הת
טלג ןי'צטקולגיפא לונפילופה יכ הארה םירבכע ךרענש יוסינ
קורי התב יוצמ רשא (Epigallocatechin gallate - EGCG)
,דש ןטרס לש ותוטשפתה תאו ותוחתפתה תא םולבל יושע
.לודיגה תא םיניזמה םדה-ילכ לע ותעפשהל תודוה תאז

ךשמנש יוסינב ,ב"הרא University of Mississippi ירקוח
המרג הז ביכרמ לש תימויה ותכירצ יכ וליג ,תועובש 5
.68%-ב םירבכעב דשה ןטרס ילודיג לש םתוצווכתהל

Experimental Biology 2008
121st Annual Meeting of the American
Physiological Society


2008 יאמ
דש ןטרסו D ןימטיו
...ההובג המר


2008 יאמ
דש ןטרס דגנ סיזורופואטסואל הפורת
תשמשמה םיטנופסופסיבה תחפשממ הפורת ,(Zometa) הטמוז
היושע ,תומצעל טשפתה ןטרסה םהב ולאב םצע ירבש תעינמל
.רבעמה ליג ינפל םישנב דש ןטרס לש ובושל ןוכיס ןיטקהל
.סיזורופואטסואב לופיטל םג תשמשמ הפורתה

וב ,הירטסוא Medical University of Vienna-ב ,רקחמב
תועצמאב הפורתה תא ולביקש תוריעצ םישנ 1,801 ופתתשה
לש הבושל ןוכיס הניטקה הפורתהש אצמנ ,הנשב תוקירז 2
.36%-ב ,םינש 5 רחאל ,הלחמה

תרזועו ןטרסל תנייוע הביבס תרצוי הפורתה םירקוחה ירבדל
היפרתומיכל ףילחתכ תעצומ איהו ותוחתפתה תא עונמל ךכ
.דש ןטרס לש םימדקומ םיבלשב םישנ רובע הליער

American Society of Clinical Oncology (ASCO)


2008 ילוי
דש ןטרסו ךריה םצע ןיב רשקה
ןוכיס יוזיחב עייסל היושע ךריה םצע לש ליגרהמ ההובג תופיפצ
.רבעמה ליג רחאל םישנב דש ןטרסל

,רתוי הכורא הפישח ףקשל הייושע ליגרהמ ההובג םצע תופיפצ
שיגר דשה ןטרס ירקממ קלח יכ עודיו ןגורטסאל ,םייחה ךשמב
.ןגורטסאל

University of Arizona College of Public Health ירקוח
וב רקחמ לע םהיאצממ תא םיססבמ ב"הרא הנוזירא ןוסוט
רקחמ ךותמ רזגנש ,63 עצוממ ליג תונב םישנ 9,941 ופתתשה
.םינש 8 ךשמנש לודג

Cancer


2008 טסוגוא
םילודיג בכעמ תופורת לש שדח בוליש
תעפשה תא וקדב ,הינטירב University of Sheffield ירקוח
(Doxorubicin) ןיציבורוסקוד תיפרתומיכה הפורתה בוליש
תשמשמה ,(Zoledronic Acid) תינורדלוז הצמוח הפורתה םע
.דש ןטרס יאת לע ,תומצעה לע הנגהל

טעמכ ומלענ דשה ןטרס ילודיג - תויטמרד ויה יוסינה האצות
רחאל תועש 24 הינשה הפורתה תא ומשיי םירקוחה .ןיטולחל
.יפרתומיכה לופיטה

Journal of the National Cancer Institute


2008 טסוגוא
דש ןטרס ינפמ הניגמ תוימיטפוא
השיג יכ ךכל החכוה ואצמ בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ירקוח
םיאכדמ תוערואמ הז דגנכו דש ןטרס ינפמ ןגהל היושע תיבויח
.דש ןטרסל ןוכיס םילידגמ ,ןישוריג וא הרוה ןדבוא ומכ םייחב
.תואירב םישנ 367-ו דש ןטרס תולוח םישנ 255 ופתתשה רקחמב

םישנה יכ ,רתיה ןיב ,םינעוט ולא םיאצממ דגנ םיסירתמה
.ילילש היה ןחור בצמ אלימבו ולח ןהש רחאל ונייאור תולוחה

BMC Cancer


2008 טסוגוא
דש ןטרסל ןוכיס הניטקמ הקנה
לטאיס Fred Hutchinson Cancer Research Center ירקוח
םישדוח 6 ךשמב הקונית תא הקינמה םא יכ ואצמ ב"הרא
.דש ןטרס לש םיגוס רפסמב תוקלל ןוכיס הניטקמ תוחפל

2,500-כ קלח ולטנ םהב םירקחמ 2-מ עדימ ופסא םירקוחה
.דש ןטרס תולוח 1,140 ןהב ,79 דע 55 תונב םישנ

השיש ךשמב תוקינימ רשא םישנ יכ הדבועה הטלב דחוימב
ןגורטסאל שיגרה דש ןטרסב תוחפ 20%-ב תוקול ,םישדוח
.(Estrogen-Sensitive Breast Cancer)

...תופסונ תודבוע 2 ולע הז רקחממ
תוקלל ןוכיס רתיב תונותנ 13 ליג ינפל רוזחמ ולביקש םישנ .1
.דש ןטרסב  
ולפוט רשאו 55 ליג רחאל רבעמה ליגל ועיגהש םישנ .2
שיגרה ןטרסל ןוכיסב ויה ,ןורטסגורפו ןגורטסא תייפרתב  
.דבלב ןגורטסאל  

Cancer


2008 רבמטפס
דש ןטרס ינפמ ןגמ D ןימטיו
ופתתשה וב ,וטנורוט -Mount Sinai Hospital-ב ידנק רקחמ
תב הרקב תצובקל וושוה רשא ,דש ןטרסב תולוח םישנ 759
D ןימטיו לש תרבגומ הכירצ יכ הליג ,תואירב םישנ 1,135
.24%-ב דש ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע שמשה תנירקמו ןוזממ

American Journal of Epidemiology


2008 רבמטפס
דש ןטרסל ןוכיסל רושק הדילה תעב לדוג
London School of Hygiene and Tropical Medicine ירקוח
יושע הכרוא דחוימבו הדילה תעב הדולייה לדוג יכ וליג הינטירב
.תורגבב דש ןטרסב תולחל ןוכיס יבגל היצקידניא קפסל

.םישנ 600,000-מ רתוי ופתתשה םהב םירקחמ 32 ונחב םירקוחה
רושק הדילה תעב לקשמב ג"ק 0.5 תב תפסות לכ םהירבדל
.דיתעב דש ןטרסל 7% רועישב ןוכיס תפסותל

PLoS Medicine


2008 רבמטפס
דש ןטרסב רצק לופיט לש ותוליעי
,הינטירב Brigham and Women's Hospital-ב דש ןטרסב לופיט
,תועובש 7 ךשמב םוקמב ,דחא עובש ךשמב הנרקה ךות השענש
רחאל םינש 4 ךשמנש בקעמ יאצממ יפל תאז ,רתויב חיטבמ הארנ
.לופיטה

(Accelerated Partial Breast Irradiation - APBI) הז לופיט
תתירכ תופידעמ תולוחה םהב םירקמב ,דשה תא רמשל יושע
.הנרקה ינפ לע (Mastectomy) דש

רוזיאב זכרתמ לופיטה ,ולוכ דשה תא ןירקהל םוקמב ,וז הטישב
.רתנצב שומיש ךות ,דבלב רסוהש לודיגה


2008 רבמטפס
דש ןטרסב לופיט יבאכ התיחפמ הרוטקנופוקא
תוצופנ רשא הלילה תועזהו םוחה ילג לע הליקמ הרוטקנופוקא
סקדימיראבו (Tamoxifen) ןפיסקומטב תולפוטמה םישנב
,יאוולה תועפות אללו ךכל ודעונש תופורתל המודב ,(Arimidex)
.ב"הרא טיורטד Henry Ford Hospital-מ םירקוח ירבדל תאז

רשא םישנ 47 לע הרוטקנופוקאה תעפשה תא וקדב םירקוחה
תחא לכ .הלחמב לופיטה רחאל ולא תופורת יתשמ תחאב ולפוט
.עובש ידמ םוח ילג 14 תוחפל הלבס םישנהמ

תועפותמ ולבס אל הרוטקנופוקאב ולפוטש םישנהש ךכל טרפ
,הבשחמה תוריהב ,היגרנאה תמרב היילע לע וחוויד ןה ,יאוול
.תיללכ החוור תשוחתו תינימ הקושת

50th annual meeting of the American Society for
Therapeutic Radiology and Oncology, Boston


2008 רבוטקוא
דש תתירכב ךרוצ ןיטקמ יטוח-בר םוחית
תולובג תא םוחתל ידכ (Multiple Wires) יטוח בר שומיש
רובעל תוכירצ ויה רשא םישנב דש רומיש רשפאמ תוודייתסהה
.םיבחרנ םילודיג ללגב (Mastectomy) דש תתירכ

ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital ירקוח ירבדל
ימוטקפל חותינב יד .דש תתירכ תיטמטוא עצבלו רהמל ןיא
.דבלב לודיגה תא םיקיחרמ וב (Lumpectomy)

וז הטישב שמתשהל היה ןתינ םהב םירקמ 153 וקדב םירקוחה
ומייתסה ולא םירקממ 77% .לודג היה ינטרסה עגנהש ףא-לע
.דש תתירכ אלל ,ומצע לודיגה תקחרהב

American College of Surgeons


2008 רבוטקוא
שולק דש ןטרסו ןיאפק ןיב רשקה
,ב"הרא Women's Health Study רקחממ םיאצממה דחא
הרושק הניא הפק תכירצש אוה ,םינש 10-מ הלעמל ךשמנש
.דש ןטרסל ןוכיס רתיל

ואצמנ םויב רתוי וא הפק ילפס 4 וז הפוקתב ותשש םישנ
.ללכב הפק ותש אלו טעמכש םישנ ומכ ןוכיס ותואב
.דש ןטרסב 1,188 וקל ןכותמו םישנ 38,432 ופתתשה רקחמב

Archives of Internal Medicine


2008 רבוטקוא
דש ןטרסו לוהוכלא ןיב רשקה
Department of Health's Know Your Limits ךרעש רקס
לוהוכלא יכ הדבועל תועדומ ןניא םישנהמ 82% יכ הליג הינטירב
.דש ןטרסל ןוכיס לידגמ
תומכהמ רתוי תותוש ןהש ךכב הז ןוכיס תולידגמ תובר םישנ
ןוכיסה תא הלידגמ םויב תחא לוהוכלא תנמ םיחמומה ירבדל
.םיפסונ 6%-ב תאז הלידגמ תפסונ הדיחי לכו 6%-ב דש ןטרסל


2008 רבוטקוא
הפורתה תוליעיל ןמסכ יאוול תועפות
םישנ יכ הליג הינטירב Cancer Research UK-ב ךרענש רקחמ
,םוח ילג ומכ ,יאוול תועפותמ תולבוסו דש ןטרס דגנ תולפוטמה
ןוכיסב תויוצמ ,ךכ בקע הניש תויעבו הליל תועזה ,םיקרפמ יבאכ
.הלחמב שדחמ תוקלל ,10% רועישב ,תחפומ

לופיטה תליחתמ םישדוח 3 ךותב ולא תועפות ווחש םישנב רבודמ
.(Anastrozole) לוזורטסנאב וא (Tamoxifen) ןפיסקומטב
ולא יאוול תועפות םא רמול ידמ םדקומ ןיידע םירקוחה ירבדל
.לופיטה תוליעי םשל תוינויח


2008 רבמבונ
דש ןטרסל ןוכיס הלידגמ לוהוכלא תכירצ
םישנ יכ ריהזמ הינטירב Breast Cancer Campaign ןוגריא
ןוכיס ךכב לידגהל תולולע עבק ךרד לוהוכלא תוכרוצ רשא
.דש ןטרסל

הניטקמ תצרמנ תינפוג תוליעפ הליג הז ןוגריא לש םדוק ח"וד
.רבעמה ליג רחאל םישנב דש ןטרס תוחתפתהל ןוכיס

Breast Cancer Campaign


2008 רבמבונ
דש ןטרסל תורושק תונרגימ
,תחפומ ןוכיסב תויוצמ תונרגימ לש הירוטסיה תולעב םישנ
.תורחא םישנ תמועל דש ןטרסב תולחל ,30% רועישב

Washington School of Medicine Dep. of Neurology ירקוח
ונחבוא ןכותמ ,רבעמה ליג רחאל םישנ 3,412 םרקחמב ופתיש
.דש ןטרסב תולוחכ םישנ 1,938

םירעשמ םירקוחה ךא ,רורב וניא דש ןטרסל תונרגימ ןיב רשקה
.ףוגב םינומרוהה תומרל רשק ךכל שי יכ

Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention


2008 רבמבונ
רבעמה ליג רחאל הליעומ הנותמ תינפוג תוליעפ
רפסמ הינטירב Breast Cancer Campaign-מ אציש חוויד
תוליעפב ףתתשהל תושקתמ רשא רבעמה ליג רחאל םישנ יכ
ןיידע תולוכי ,דש ןטרסל ןוכיס ןיטקהל ידכ ,תצמואמ תינפוג
.הנותמ תינפוג תוליעפ הנעצבת ןהש ךכב ןתרטמ תא םדקל

תיב תולטמ םירקוחה םיללוכ תצרמנ תינפוג תוליעפ הרדגהב
תולמעתה ,יתורחת סינט קחשמ ,הריהמ הציר ,ןגב הריפח ,תושק
.ריהמ דוקירו םיינפוא לע תצמואמ הביכר ,תיבוריא

ףלוג ,הייחש ,הכילה םיללכנ הנותמ תינפוג תוליעפ תרדגהב
.העוגר םיינפוא תביכרו
ונממ תוחפ וא ילמרונ לקשמ תולעב םישנ םירקוחה ירבדל
םישנ רשאמ תצרמנ תינפוג תוליעפמ תלעות רתוי הנקפת
.לקשמ רתי תולעב

Breast Cancer Research


2008 רבמבונ
דש ןטרס תוטשפתהל רושק רוחש שוהוק
דש ןטרס חתפל הייטנ תולעב תורבכע ןיב הוושיהש רקחמ
הז ףסות ולביק אלש ולאכל רוחש שוהוק ןטירפתב ולביקש
תוטשפתהל רתוי תוטונ הנושארה הצובקה תונב יכ הליג
.תואירל הלחמה

גרבסטיפ Duquesne University ירקוח ושמתשה וב ןונימה
לע הלקהל םישנ תושמתשמ וב לדוג רדס ותואב היה ב"הרא
.רבעמה ליג ינימסת

םירקחמ לש ולאל םידגונמ ולא םיאצממש ךכל םיעדומ םירקוחה
.ולא םירקחמ עוציבב םיקויד יאב םשאה תא םילותו םימדוק

Cancer Research


2008 רבמבונ
דש ןטרסב תולפוטמל שפנ תואירב ישגפמ
םידקמתמה ץועי ישגפמב תופתתשמה דש ןטרס תולעב תולפוטמ
ךכב תורפשמ הלחמה םע הליעי תודדומתהו ןחור ןבצמ רופישב
ןתודירש תא תוכיראמ ,תיללכה ןתואירב תא ,תישפנה ןתואירב תא
.הלחמה תרזחל ןוכיס תוניטקמו

,תולוח 227 ורטונ ב"הרא Ohio State University-ב רקחמב
,טשפתהל הכישמה אל ןתלחמו לופיט לבקל וכישמה ,חותינ ורבעש
.הנש 11 תב תעצוממ הפוקת ךשמב

ףייעתהלמ ענמיהל ךיא ,העיגר תוקינכט םישנה ודמל םישגפמב
.הכימת תלבקל םירבחו החפשמ ינב לא תונפל ךיאו ידמ רתוי
ךיאו תינפוג תוליעפו טירפתל עגונב ץועי םג וללכ םישגפמה
.לופיטה לש ויתועפשה םע רתוי בוט דדומתהל

Cancer


2008 רבמבונ
דש ןטרסל ןוכיס ןיטקמ הלונק ןמש
ותוא ןמשה גוס יכ תורשפא הלעמ םירבכעב ךרענש םידקמ רקחמ
תוקלל התיב ןוכיס לע עיפשהל יושע ןוירהה ןמזב םאה תכרוצ
.דיתעב דש ןטרסב

היני'גריו .מ Marshall University School of Medicine ירקוח
ןוירהה ןמזב הלונק ןמש ךורצת םאהש ףידע יכ ואצמ ב"הרא
.םירחא םייחמצ םינמש תמועל ,הקנהה ןמזבו

.וב 3-הגמוא תלוכתל הלונקה ןמש לש וז הנוכת םיסחיימ םירקוחה
תלוכת וב ,התשפ יערז ןמש םנמוא ףידע וז הניחבמ םהירבדל
ןמשב לושיב ךא ,םייחמצה םינמשה לכ ןיבמ ההובגה איה 3-הגמוא
.ער םעט ריתומ הז

American Association for Cancer Research's
Seventh Annual International Conference on
Frontiers in Cancer Prevention Research


2008 רבמבונ
ינטנופס ןפואב תגסל םייושע דשה ינטרסמ קלח
ולסוא Ulleval University Hospital-ב ךרענש יפרגוממ רקחמ
תקידבב דש ןטרס הלגתמ םהב םירקמהמ 1/3 יכ הליג היגברונ
םהמ תולגל דציכ הניה הייעבה .ומצעמ תגסל יושע היפרגוממ
.ולא םירקמ

ורבעש 64 דע 50 תונב םישנ ופתתשה ,םינש 6 ךשמנש ,רקחמב
ולגתהש דשה ןטרס ירקמ רפסמ .וז הפוקתב היפרגוממ תוקידב 3
םעפ הקדבנש תרוקיבה תצובק תמועל 22%-ב לודג היה הז ןמזב
.םינשה 6 םותב ,דבלב תחא

Archives of Internal Medicine


2008 רבמבונ
דש ןטרס ינפמ תורגובמ לע םיניגמ B ינימטיו
םינטרסלו דש ןטרסל ןוכיס ןיטקהל יושע ימוי B ינימטיו ףסות
.דבלב הלעמו 65 תונב םישנ יבגל ןוכנ הז רבד .םירחא םיינשלופ

,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב ךרענש ,רקחמב
B12 ןימטיוו B6 ןימטיו ,תילופ הצמוח לש םהיתועפשה ונחבנ
(62.8 עצוממ ליג תונב) םישנ 5,442 ופתתשה ,ןטרסל ןוכיס לע
.תירלוקסו-וידרק הלחמל הובג ןוכיסב
.םינש 7.3 ךשמנ ,1998 תנשב לחהש ,רקחמה

ג"מ 1-ו B6 ןימטיו ג"מ 50 ,תילופ הצמוח ג"מ 2.5 ולבק םישנה
ולא םיפסות ולבקש םישנה ברקב ןוכיסה יכ אצמנ .B12 ןימטיו
.38%-ב דש ןטרסלו 25%-ה ינשלופ ןטרסל ןוכיסה תחפ

JAMA


2008 רבמצד
אווש תוארתה הניטקמ השידח דש תקירס
ב"הרא הדירולפ Boca Raton Community Hospital ירקוח
שידח (Positron Emission Mammography) PEM קרוס יכ וליג
,ךכל תודוה ,ןיטקהלו MRI קרוס רשאמ רתוי קייודמ תויהל יושע
.דש ןטרס יוליג לש אוושה תוארתה ירקמ רפסמ תא

דשה תופיפצמ תועפשומ ןניא PEM-ה רישכמב הקירסה תואצות
.MRI תקידבב הרוקש יפכ ,השיאה לש ילנומרוהה סוטטסהמו

רותיא קויד תמר 100% וב האצמנו םישנ 182 ופתתשה רקחמב
תניחבמ .MRI רישכמ תרזעב 90% תמועל PEM-ה רישכמ תרזעב
. 33% MRI-לו 18% PEM-ה רישכמל ויה תויוגש תיבויח האצות

תמועל ,קפסמ אוהש םימוליצה 48 אוה PEM-ה לס ףסונ ןורתי
.MRI-ה קפסמ ןתוא תונומת 2,000-מ הלעמל
.תויספויב תליטנו תורזוח תוקידב תוחפ איה רבדה תועמשמ

Radiological Society of North America (RSNA)


2008 רבמצד
דשה ןטרס דגנ תומצעל הפורת
ילודיג תצווכמ היפרתומיכל (Zometa) הטמוז הפורתה תפסוה
הדעונ הטמוז .הדבל היפרתומיכ רשאמ רתוי בוט הרוצב דש
.ןטרסב םילופיטהמ קלחל הוולתמה םצע ןדבוא עונמל

וז הפורת יכ וליג הינטירב University of Sheffield ירקוח
205 לע תאז וקדב םה .דשה ןטרס תרזחל ןוכיס םג הניטקמ
.לודיגה תרסה חותינ ינפל ודמעש תולוח םישנ

רשא םישנב 6% תמועל ,ןיטולחל לודיגה םלענ םישנהמ 11%-ב
םישנ תוחפ וקקדזה ךכמ האצותכו דבלב היפרתומיכב ולפוט
.(Mastectomy) דש תתירכל

Annual San Antonio Breast Cancer Symposium

>