2 תושדח - דש ןטרס
Breast Cancer - News 2

בלל תנכוסמ היפרתוידר
ןמוש ריתע טירפת
ינשה דשה תקידב
םודא רשב
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
ןוכיס ןיטקמ רוחש שוהוק
היפרתומיכל הביטנרטלא
העינמכ D ןימטיוו ןדיס
ןוכיס לידגמ ןושיע
ןוכיס תיחפמ בלחמ ןדיס
רתוי הליעי MRI תקירס
הקינמב ןטרס תענומ הקנה
ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח
םיבאכה לע הליקמ הזונפיה
בל ידוקפית תרפשמ תולמעתה
דשה ןטרסו לוהוכלא תכירצ
בלל הקיזמ היפרתומיכ
ןוכיס לידגמ סרטס
ןטרס םלוב רוחש שוהוק
ןטרסה תוטשפתה ענומ סיבאנק
םיריפש םישוג םיענומ םינובלפ
הזחב םילתשבש ןוכיסה
תורורג הלגמ PET קרוס
י'ציל יערז תיצמת
הנרקה ילופיטו ינפוג לוגרית
םילקימיכב שומיש
דש ןטרס םיטיאמ תוקרי
הדובע תביבס תעפשה
D ןימטיו רובגית
םיאלמ םינגד
הניגמ רתי תנמשה
ריעצ ליגב היוס תכירצ
תודירשו תופורת לייטקוק
הלחמה בושו ןמוש לד טירפת
ןיטפצרהב לופיט
ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
חותינ רחאל היפרתוידר
ןוכיס םיתיחפמ םיביס
לודיג תמלוב היוס
ןוסיחה תכרעמו ןגורטסא
השגרה תרפשמ תינפוג תוליעפ
ןטרס השילחמ תינפוג תוליעפ
דש ןטרסל ןוכיס ןיטקמ D .טיו


...דש ןטרס ואר
...1 תושדח - דש ןטרס ואר

2001 לירפא
הזחב םילתשבש ןוכיסה
ןוכיס רתיב תויוצמ (Breast Implants) הזחב םילתש תולעב םישנ
.(Brain C.) חומה ןטרסמ וא (Lung C.) תואיר ןטרסמ תומל

אצמנ אל .םישנ 13,500-כ ופתתשה ,הנש 12 ךשמנש ,רקחמב
ילתשל (Saline Implants) חלמ תסימת לש םילתש ןיב לדבה
.(Silicone Implants) ןוקיליס

American National Cancer Institute

2006 טסוגוא
יחשה תיבב דש ןטרס תורורג הלגמ PET קרוס
רישכמ ב"הרא Cedars-Sinai Medical Center ירקוח ירבדל
יושע (Positron Emission Tomography) PET גוסמ היימדה
.יחשה תיבב דש ןטרס תורורג תולגל

םייניב בלשכ ,(היספויב) המיגד תליטנב ךרוצ עונמל יושע רבדה
...תומופמיל ואר .הפמיל ירשק תרסה וא יפרתומכ לופיט ינפל

םיכרוצ םיריאממ םיאתש ךכ-לע ססובמ (FDG-PET) קרוסה
תורורג תוהזל לגוסמו תוילמרונ תומקר יאת רשאמ הזוקולג רתוי
.ןטרס יגוס רפסמ לש

Archives of Surgery

2006 רבמטפס
דש ןטרס דגנ י'ציל יערז תיצמת
...תפטעמ

2006 רבוטקוא
דש ןטרסל הנרקה ילופיטו ינפוג לוגרית
...ירקוח ירבדל

2006 רבוטקוא
דש ןטרסו םילקימיכב שומיש
םה םיימיכ םירמוח הינטירב London University ירקוח ירבדל
היינשה תיצחמל םיארחאה .דשה ןטרס ירקממ תיצחמכל םרוגה
.הקיטנגו םייח ןונגיס ימרוג םה ,םירקמה לש

תילנומרוהה תוליעפב םיעגופה םירמוחב רבודמ
.(Endocrine Disruptor Chemicals - EDC)
םוי ידמ םישמתשמ םהב םירצומב םייוצמ ולא
.הקיטמסוק ירצומבו


יבלשב ,ןגורטסאל םהלש הנבמב םימודה םירמוחל הפישח
תואצמיהה בלשבו תינימה תורגבתהה תעב :תישנה תוחפתהה
םידמוע םימוד םימרוג .הלחמב לודיגל םורגל םילולע םחרב
.(Testicular cancer) םיכשא ןטרס ירוחאמ

2006 רבוטקוא
דש ןטרס םיטיאמ תוקרי
יתפורת לופיט םע דבב דב ,בורכו ילוקורב ומכ ,תוקרי תכירצ
ירקוח וליג תאז ,דש ןטרסב םחליהל רוזעל הייושע
התעפשה תא וקדבש הינטירב University of Leicester
םינוש םיגוס לע (Indole-3-carbinol) I3C הלוקלומה לש
.דש ןטרס יאת לש

םיעיגפ תויהל םהל םרג ,םינטלוק הז רמוח הניש םירקמ 3-ב
תופורתה תוליעי תא ךכב רפיש ,תוינטרס-יטנא תופורתל רתוי
.ןהב תחפומ ןונימ רשפיאו

Carcinogenesis

2006 רבוטקוא
הדובע תביבסו דש ןטרס
הדובעה תביבס הינטירב Stirling University-ב רקוח ירבדל
רשקב קסע רקחמה .דש ןטרסל םרוג תווהל הלולע השאה לש
.דש ןטרס תלחמ לש םירקמו קוסיע יגוס ןיב

הווחב ולדגש הלאכ וא תיאלקח היישעתב תודבועה םישנ
.דש ןטרסב תולחל ןוכיס רתיב תואצמנ
.םויה דע חנזוהש אשונ אוה ,דש ןטרסו קוסיעה גוס ןיב רשקה

2006 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרסו דש ןטרסל ןוכיס תיחפמ D ןימטיו רתוי
D ןימטיו תכירצ תרבגהש וליג הינטירב Imperial College ירקוח
ברקב דחוימב הלודג העפשהה .דש ןטרס תוחתפתה ןסרל היושע
.הלחמה לש םימדקומה םיבלשב תויוצמה תולוחה

Journal of Clinical Pathology

תומכה) 'חי 2,000-ל D ןימטיו לש תימויה הכירצה תלדגה
דש ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע ('חי 400 איה םויכ תצלמומה
.50%-ב סגה יעמה ןטרסו
.םימדוק םירקחמ 5-מ םינותנ ףוסיא לע ססבתה רקחמה

American Journal of Preventive Medicine

2006 רבמבונ
םיאלמ םינגדב תלעותה
תיחפהל היושע ןוירהה תפוקתב םיאלמ םינגד לש הבורמ הכירצ
.דלוויתש תקוניתב דש ןטרסל ןוכיס

תרפשמ םיאלמ םינגד תכירצש הליג תודלוחב השענש רקחמה
.(םיאתב יתשרותה רמוחה) DNA-ב םימגפה ןוקית ןונגנמ תא
עדימה לע ףיסומ ב"הרא Georgetown University-ב רקחמה
.דש ןטרסו םייתנוזת םיביס ןיב רשקה יבגל םייקה

לעוש תלוביש יביס 6%-ב תודלוחה תובקנ תא וטיעלה םירקוחה
.האלמ הטיחו

International Journal of Cancer

2006 רבמבונ
דש ןטרס ינפמ הניגמ רתי תנמשה
.דש ןטרס ינפמ תונגומ ,רבעמה ליג ינפל ,תונמשו תוריעצ םישנ

םישנלש הליג ב"הרא Harvard Medical School-ב רקחמ
.דש ןטרסב תולחל 19%-ב ןטקה ןוכיס שי רתי תנמשהמ תולבוסה
םירחא םיינטרס םילודיג תוחתפתהל ןוכיס לע עודי תאז םע
.ישדוחה רוזחמב תורידס יא םג ומכ תונמשו תוריעצ םישנ לש

2006 רבמבונ
ריעצ ליגב היוס תכירצ
,ב"הרא US National Cancer Institute-ב רקחמ יאצממ יפל
ירצומב רישע טירפת ,יתייסא אצוממ תויאקירמא םישנב השענש
רחואמ בלשב דש ןטרסל ןוכיס תיחפהל יושע תודליה ליגב היוס
.58%-ב ,םייחב רתוי

.וטאנו (Miso) וזימ ,ופוט םה ולא םילכאמל תואמגוד
.11 דע 5 םיליגה חווט לע דמועו יטירק אוה הז הרקמב יותיעה

2006 רבמבונ
30%-ב תודירש לידגמ תופורת לייטקוק
תפסוה יכ וליג הינטירב University of Birmingham ירקוח
תושמשמ רשא תופורתה 3-ל (Epirubicin) ןיציבוריפא הפורתה
היושע ,דש ןטרסב לופיטל תויפרתומיכה תופורתה לייטקוקב
.30%-מ רתויב הז ןטרסמ תוומה ירקמ רועיש תא ןיטקהל

הפורת םירקוחה ירבדל .דשה ןטרס לש םדקומה בלשב רבודמ
ןונימב הצוענ הייעבה ךא ,דשה ןטרסב לופיטל תשמשמ רבכ וז
.םיאתמה

הפורת לש הובג ןונימ ולביק רקחמב ופתתשהש תולוחה 2,400
ןה ןכמ רחאלו ,לופיטה לש םינושארה םירוזחמה 4 ךשמב ,וז
ךורא ןוכיס רעזמל ידכ תאז ,יטרדנטס יפרתומיכ לופיטב וכישמה
.הימקולל םורגל הלולעש הפורתה לש חווט

New England Journal of Medicine

2006 רבמצד
דש ןטרס תרזחל ןוכיס תיחפמ ןמוש לד טירפת
20%-ב ,תוימויה תוירולקה ךסמ ,טירפתב ןמושה תומכ תתחפה
יאצממ יפל תאז ,25%-ב דש ןטרס תרזחל ןוכיס תיחפהל היושע
.ב"הרא University of California

הדיריה םצעש תורשפאה לע םירקוחה םיעיבצמ תאז םע
.ןוכיסה תא ןיטקהש הז אוה ,רקחמב תופתתשמה לש ןלקשמב
Breast Cancer Research-ב םסרופש םדוק רקחמ םנמואו
תא ודירוה ןלקשממ ותיחפהש תוריעצ םישנש ךכ-לע חוויד
לקשמב ולעש םישנו 50%-ב דשה ןטרס תרזחל ןוכיסה תמר
.65%-ב ותוא ולידגה

Journal of the National Cancer Institute

2007 ראוני
ןיטפצרהב לופיטב תלעותה
(Herceptin) ןיטפצרה תרזעב םדקומ בלשב דש ןטרסב לופיט
םירקוח ירבדל תאז ,םייחב ראשיהל הלוחה ייוכיס תא םילידגמ
.הינטירב London's Royal Marsden Hospital-מ

תומל 1.5 יפ ןוכיסב ויה ןיטפצרהב ולפוט אלש תולוחש אצמנ
.םינש 3 ךותב

םויה דע לופיט לש וזכ הבוט האצות הגשוה םירקוחה ירבדל
.(Tamoxifen) ןפיסקומט הפורתה תועצמאב קר
.יאוול תועפות שי ןיטפצרהב לופיטל יכ ןייצל שי

Lancet

2007 ראוני
דש ןטרס חותינ רחאל היפרתוידר
ןוכיס תיחפהל תולוכי ,דש ןטרס חותינ רחאל ,65 ליג לעמ םישנ
רחאל םישנ .היפרתוידרב לופיט ורבעי ןה םא ,ןטרסה לש ובושל
.תורחא םישנ תמועל 3.5 יפ ןוכיסב תויוצמ חותינ

ונחבש ב"הרא Boston University Medical Centre ירקוח
השא לכש םיצילממ ,דש ןטרס לש םימדקומ םיבלשב םישנ 1,837
.היפרתוידר רובעת דשה רוזחישל חותינ וא דש תתירכ חותינ רחאל

American Cancer Society

2007 ראוני
דש ןטרסל ןוכיס םיתיחפמ םיביס
םוי ידמ רתוי וא םיביס םרג 30 תוכרוצה ,רבעמה ליג ינפל םישנ
ירקוח ירבדל תאז ,50%-ב דש ןטרסל ןוכיס ךכב תיחפהל תויושע
.הינטירב University of Leeds
,םיביס ולבקש ,69 דע 35 םיליגב םישנ 36,000-כ ופתתשה רקחמב
רבעמה ליג רחאלש םישנ יבגלש ןייצל שי .תוריפו םינגדמ רקיעב
.תומוד תואצות ולבקתה אל

International Journal of Epidemiology

2007 ראוני
דש ןטרס לודיג םולבל היושע היוס
תוחתפתה עונמל היושע היוס לש דחוימ ןזב היוצמה תבוכרת
.דש ןטרס לש תוטשפתה וא/ו

יכ ואצמ ב"הרא סנאילרוא וינ Tulane University ירקוח
ולא היוס ילופמ התצומש (Glyceollin) ןילואצילג תבוכרתהה
.(Ovarian cancer) תולחש ןטרסו דש ןטרס ילודיג םיאכדמ

וזש ןוויכ ,ללכ-ךרדב הכומנ היוס ילופב ןילואצילג תבוכרת
רגתאה .םימוהיזו תולחמ ינפמ הנגה ןונגנמכ חמצב תרצוימ
עגרמ לחה ,שיגרהל חמצל םורגל היה שדחה ןזה יחתפמ לש
.הפקתמ תחת אוהש ,הטיבנה

Clinical Cancer Research

2007 ראורבפ
דש ןטרסל ןוסיחה תכרעמ תבוגתו ןגורטסא
.ןוסיחה תכרעמ ינפמ דש ןטרס יאת לע ןגמ ןגורטסא ןומרוהה
.דש ןטרס יאת לש הדידנו םילודיג דדועמ ןגורטסאש עודי

ץירממ אוהש םג וליג ב"הרא University of Illinois-מ םירקוח
(Protease inhibitor 9 - PI9) זייטורפ םלובה לש ותוליעפ תא
.םיילודיג םיאת גורהל ןוסיחה יאת תלוכי תא ענומה

.רתויב הנטק ךכל השורדה ןגורטסא ןומרוהה תומכ

Oncogene

2007 ראורבפ
דש ןטרס תולוחב השגרה תרפשמ תינפוג תוליעפ
לש םייחה תוכיא תא דאמ רפשל היושע עבק ךרד תינפוג תוליעפ
הינטירב University of Strathclyde-ב רקחמ .דש ןטרס תולוח
קרו ךא תודקמתמ ןהש ןוויכ תולשכנ תובר םוקיש תוינכותש ןעוט
.ילאיצוסו ישפנ לופיטב
תויתעונתב ,ןהייח תוכיאב ,ןואכידה תמרב ,ןחור בצמב רופישה
3-ב ופתתשהש םישנ לש ,לודג קחרמ דועצל תלוכיבו ףתכה
.לודג היה ,עובשב הלאכ תושיגפ

תחא תיאמצע תוליעפו תויעובש תושיגפ 2-ב ופתתשהש םישנ
.םילוח-תיבב ןמז תוחפ וליבו החפשמה אפורל תוחפ ונפ ןתיבב

British Medical Journal

2007 ראורבפ
ינשלופ דש ןטרס השילחמ תינפוג תוליעפ
ןוכיס ךכב תותיחפמ עובשב רתוי וא תועש 6 תולגרתמ רשא םישנ
תואירב םישנ תצובקב השענ רקחמה .23%-ב ינשלופ דש ןטרסל
לוגרית ילגרה קדבו 69 דע 20 םיליגב ,דש ןטרס ודרשש םישנו
הירוטסיהו ףוג תסמ סקדניא ,ישדוחה רוזחמה בצמ ,עוצקמ ,ינפוג
.החפשמב דש ןטרס לש תיאופר

University of Wisconsin ידי-לע ךרענ רשא ,רקחמה יאצממ
תיתחפשמ הירוטסיה אלל ,תינפוג תוליעפ םישנש וארה ב"הרא
ןתוליעפ םא ןיב ,דש ןטרסב תולחל ןוכיס תותיחפמ ,דש ןטרס לש
.ןהייחב רחואמ וא ריעצ ליגב הלחהב

2007 ראורבפ
דש ןטרסל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
2-מ םינותנ ףסאש ב"הרא University of California-ב רקחמ
תרבגה יכ אצמ ,שיא 1,760 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ
ץלמומכ 'חי 400 תמועל) םויב 'חי 2,000-ל D ןימטיו לש ותכירצ
.תיצחמב דש ןטרסב תולחל ןוכיס ןיטקהל היושע (םויה

ולטנ םהב ,םימדוק םירקחמ השימחמ עדימ ףסאש ינש רקחמ
ןוכיס ןיטקת D ןימטיו לש המוד הכירצ יכ הליג ,שיא 1,448 קלח
.תיצחמב תעבטה יפו סגה יעמה ןטרסל

הכירצ אוה ,םירקוחה ירבדל ,ךכ םשל רתויב בוטה בולישה
.שמשל תוקד 15 דע 10 תב תימוי הפישח םע דחי ןוזממ

Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology
American Journal of Preventive Medicine

2007 סרמ
בל תלחמל ןוכיס הריבגמ דש ןטרסל היפרתוידר
Netherlands Cancer Institute in Amsterdam ירקוח יפל
ןוכיס ןהב ריבגמ דש ןטרס תולוחל לופיטכ תנתינה היפרתוידר
.תירלוקסו-וידרק הלחמל

תא םג ןובשחב תחקל ש ךא ,ולשמ תונורתי יפרתוידר לופיטל
.רצוי אוהש םינוכיסה

ןטרס תולוח 4,000-מ הלעמל תכרעה לע וססבתה םירקוחה
.1986-ו 1970 םינשה ןיב ,לופיטה רחאל םינש 10 ודרשש דש
.היסולכואה ראשו םניב תירלוקסו-וידרק האולחת וושיה םה

Journal of the National Cancer Institute

2007 סרמ
דש ןטרסו ןמוש ריתע טירפת
רתוי תולוח דבועמ ןוזמו ןמוש ריתע טירפת תוכרוצ רשא םישנ
.דש ןטרסב

הינטירב National Cancer Institute ידי-לע ךרענש רקחמה
ןמושמ ןהלש ימויה תוירולקה ךסמ 40% וכרצש םישנ יכ הליג
וכרצש םישנ תמועל ,דש ןטרסב תולחל 15% ןב רתי ןוכיסב ויה
.דבלב 20% ונממ

2007 סרמ
ינשה דשה תקידב
תקידבש וליג ב"הרא University of North Carolina ינעדמ
.םיידשה דחאב ןטרס יוליג רחאל הבושחו הליעומ ינשה דשה
,דש ןטרס הלגתה ןהב (הדנקבו ב"הראב) םישנהמ 3.1%
.ינשה דשב םג ולח

םישנ יבגל דחוימב הבושח וז תפסונ הקידב
.הלחמל ןוכיס רתיב תויוצמה

2007 לירפא
דש ןטרסו םודא רשב תכירצ
.דש ןטרסל ןוכיס לידגהל הלולע םודא רשב לש הלודג הכירצ
ילגרה רחא בקע הינטירב University of Leeds-ב רקחמ
.םינש 7 ךשמב םישנ 35,000 לש ןתואירבו הכירצ

רשב לש הלודג תומכ וכרצש רבעמה ליג רחאל םישנש אצמנ
םישנ תמועל ,הלחמב תוקלל 56% ןב ןוכיס רתיב ויה םודא
.ותוא וכרצ אל ללכש

הלחמל ןוכיס ולידגה דבועמ רשב וכרצש םישנש אצמנ ןכ ומכ
.64%-ב

British Journal of Cancer

2007 לירפא
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
.ןטרס תולחמ 3 לש ןתוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל יושע ןיריפסא

יכ וליג ב"הרא הטנלטא American Cancer Society ירקוח
תוקלל ןוכיסה תא הניטקמ ןיריפסא לש םוי ידמ הליטנ
דשה ןטרסו תינומרעה ןטרס ,תעבטה יפו סגה יעמה ןטרסב
.ולא תולחמל םיעיגפה ולאב תאז ,15%-ב

,םוי ידמ ,ןיריפסא ג"מ 100 תליטנ רחאל הליחתמ העפשהה
.םינש 5 ךשמב

Journal of American Medicine

2007 לירפא
דש ןטרסל ןוכיס ןיטקמ רוחש שוהוק
ינימסת תלקהל שמשמ רשא) רוחש שוהוק ףסות תולטונה םישנ
רתויב דש ןטרסל ןוכיס ךכב ןיטקהל תויושע (הזופנמ/רבעמה ליג
.50%-מ

University of Pennsylvania School of Medicine ירקוח
דש ןטרס תולוח 949 ופתתשה וב רקחממ עדימב ושמתשה ב"הרא
.הרקבכ תורחא םישנ 1,524-ו

International Journal of Cancer

2007 יאמ
היפרתומיכל הביטנרטלא
...ירקוח

2007 יאמ
בעמה ליג ינפל העינמכ D ןימטיוו ןדיס

םישנ יכ ואצמ ב"הרא Brigham and Women's Hospital ירקוח
תויושע תולודג תויומכב D ןימטיוו ןדיס תוכרוצה רבעמה ליג ינפל
.40%-ל בורקב דש ןטרסל ןוכיס ךכב ןיטקהל

.תלעות ךכמ וקיפי אל רבעמה ליג רחאל םישנ ,תאז תמועל
.םייתנוזת םיפסות בולישב ןוזמממ הכירצב רבודמ

ינפל םישנ 10,578 יבגל םינותנ וקדב ,םינולאשב ורזענש ,םירקוחה
עצוממ ליג תונב ,רבעמה ליג רחאל םישנ 20,909-ו רבעמה ליג
.םינש 10-כ ךשמנ רקחמה .55.2 עצוממ ליג תונב

Archives of Internal Medicine

2007 ינוי
תע םרטב תוומל ןוכיס לידגמ ןושיע
תויוצמ ןושיע לש הירוטסיה תולעב םישנ יכ הליג םירבכעב רקחמ
.דשה ןטרס ןוחביא רחאלש םינשה רשע ךותב תומל ןוכיס רתיב
רשא תורורג אלא ,דשה ןטרס וניא ולא םירקמב תוומל םרוגה
.(Pulmonary Metastasis) תואירב תוחתפתמ
רחא לודג רקחמב ופתתשהש םישנ 5,056-ב וזכרתה םירקוחה
- ןתומ דע וא 2002 דע ורטונ ולא םישנ .2002 דע 1978-מ ךשמנש
ולאו רבעשל תונשע ,תונשעמ לש תוצובקל וקלוח ןה .םדקש המ
.ונשיע אל םלועמש

International Journal of Cancer

2007 ילוי
דש ןטרסל ןוכיס תיחפמ בלח ירצוממ ןדיס
...ירבדל

2007 ילוי
רתוי הליעי MRI תקירס
...תקירס

2007 ילוי
הקינמב דש ןטרס עונמל תרזוע הקנה
...רשא םא

2007 טסוגוא
דש ןטרסל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח
לש התכירצ תרבגה הידבש Lund University-מ םירקוח ירבדל
ךרדה .44%-ב דש ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע תילופ הצמוח
.תוריפו תוקרימ הז ןימטיו תכירצ איה ךכל רתויב הבוטה

.הלעמו 50 תונב םישנ 11,699 ופתתשה ,םינש 9.5 ךשמנש ,רקחמב
.ןוזמ יטירפ 168 ללכש ןולאש ךותמ התשענ הכירצה תכרעה

ררבתה .רתי לקשמ תולעבלו ילמרונ לקשמ תולעבל וקלחנ םישנה
תולעב יבגל הנוכנ תילופה הצמוחה לש הביטמה התעפשה יכ
.דבלב רתיה לקשמ

American Journal of Clinical Nutrition

2007 טסוגוא
הזח חותינ יבאכ לע הליקמ הזונפיה
ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai School of Medicine ירקוח
.םיוולנה םיבאכה לע לקמ דשה ןטרס חותינ ינפל טונפיה יכ וליג

יתשל וקלוח ןה .חותינ ינפל ודמעש םישנ 200 ופתתשה רקחמב
הזונפיהב לופיט ,חותינה ינפל רצק ןמז ,הלבק תחאה .תוצובק
.גולוכיספ םע החחוש הינשהו תוקד 15 ןב

,םיבאכ תוחפ לע וחוויד טונפיהב לופיט הלבקש הצובקה תונב
שרדנ .חותינה רחאל תוישגר תויעבו תוחונ-יא ,תושישת ,תוליחב
ןמזו הרקבה תצובקל האוושהב ,שוחליא רמוח תוחפ םג ןהל
.תוקד 11-ב ןטק ןהב עצוממה חותינה

Journal of the National Cancer Institute

2007 רבמטפס
דש ןטרס תולוחב תואירו בל ידוקפית תרפשמ תולמעתה
...ירבדל

2007 רבמטפס
דשה ןטרסו לוהוכלא תכירצ ןיב רשקה
תומכב אטבתמ דשה ןטרסל ןוכיס רתיו לוהוכלא תכירצ ןיב רשקה
.הקשמה גוסב אלו תכרצנה

ילגרה תא ונחב ב"הרא הינרופילק Kaiser Permanente ירקוח
.1985 דע 1978 םינשה ןיב םישנ 70,033 לש הכירצה

םיפירח תואקשמו הריב ,ןיי לש םהיתועפשה ןיב לדבה וליג אל םה
לדוג תא העבקש איה תכרצנה תומכה אלא ,דשה ןטרסל ןוכיס לע
.ןוכיסה

10% ןב ןוכיס רתיב ואצמנ םויב דחא ילוהוכלא הקשמ ותשש םישנ
3 לעמ וכרצש םישנ .תוחפ ותשש ולא תמועל דש ןטרסב תוקלל
.30%-ל הז ןוכיס ולידגה םויב תואקשמ

2007 רבוטקוא
בלל םיקיזמ םייפרתומיכ םילופיט
...תולוח

2007 רבוטקוא
דש ןטרסל ןוכיס לידגמ סרטס
London School of Hygiene and Tropical Medicine ירקוח
םרוג תווהל לולע הדובעה םוקמב ישפנ חתמ יכ וליג הינטירב
.דש ןטרסל ןוכיס

תונב ,תוידבש םישנ 36,000 יבגל ולבקתהש םינותנ וחתינ םירקוחה
.2004 דע 1990-מ ,50 דע 30

ואצמנ ןתדובע םוקמב חתמל לגתסהל ולכי אלש ולא יכ אצמנ
ושחש תורחא םישנ תמועל ,הלחמב תוקלל 30% ןב ןוכיס רתיב
.הדובעה םוקמ םע בטיה תורדתסמ ןמצע

.'הנטק ןוכיס תפסות' קר הווהמ הדובעב חתמ םירקוחה ירבדל
ןוכיס ימרוגמ בורל תולבוס הדובעב 'תוצוחל' תושיגרמה םישנ
.דש ןטרסל םירחא

Epidemiology

2007 רבמבונ
הדבעמב דש ןטרס םלוב רוחש שוהוק
Naturex, Jinan University תיתפרצה הרבחה לש ףתושמ רקחמ
רוחש שוהוק תיצמתש הלעה ב"הרא Columbia University ישנאו
.םביאב םדועב דש ןטרס יאת תוחתפתה םולבל היושע

דיסוקילגל רוחשה שוהוקה לש הז וחוכ תא םיסחיימ םירקוחה
.חמצב יוצמה (Triterpene Glycoside Actein) ןיאטקא ןפרטיט
.(Apoptosis) תנכותמ םיאת תומל ןטרסב םרוג חמצה םהירבדל

Phytomedicine

2007 רבמבונ
דש ןטרס תוטשפתה ענומ סיבאנק
ןטרס לש ותוטשפתה תא עונמל היושע שישח/סיבאנקב תבוכרת
.ףוגב דשה

California Pacific Medical Centre Research Institute ירקוח
היפרתומיכל ףילחת שמשל יושע סיבאנקה יכ םירמוא ב"הרא
תועפשה לכ אלל ,ףוגה יבחרל ןטרסה לש ותוטשפתה תא םוסחלו
.םסב שומישה םרוג ןהל תויביטקאוכיספה יאוולה

Molecular Cancer Therapeutics

2007 רבמצד
הזחב םיריפש םישוג םיענומ םינובלפוזיא
לטאיס Fred Hutchinson Cancer Research Center ירקוח
ךכל רבעמ ףא ליעוהל םייושע היוסב םינבלפוזיא יכ ואצמ ב"הרא
.םיריאממ םילודיג דגנ םילעופ םהש

םע םישנ 304 ,דש ןטרס תולוח תויניס םישנ 196 ופתתשה רקחמב
.תואירב םישנ 1,002-ו תוריפש הזח תויעב

ןיאטסינג ןובלפוזיאל תיבויחה העפשהה תא םיסחיימ םירקוחה
.היוסב יוצמה (Genistein)

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers