1 תושדח - רשוכו תינפוג תוליעפ
Physical Activity and Fitness - News 1

סגה יעמה ןטרס
ןטרסו ינפוג לוגרית
ןטבה ןמוש ץוויכ
םיבצעה לע הנגה
COPD-ו תינפוג תוליעפ
ץרמנו רצק לוגרית
דש ןטרסל הנרקה
ןושיע תקספהו לוגרית
םידליו תינפוג תוליעפ
תירלוקאמ תונוונתה
ילכש רשוכ
ןמושו לוגרית ,הטאיד
תושישתו ינפוג לוגרית
תונוא ןיאו תינפוג תוליעפ
דש ןטרס תולוח תחוור
ץמאמ ירבשו D ןימטיו ןדיס
דש ןטרס תענומ תוליעפ
תינפוג תוליעפו םיגד ןמש
םיריעצכ םירגובמ
חומהו ינפוג לוגרית
הכילה לע הפידע הציר
תילכש תלוכיו ינפוג רשוכ
תינפוג תוליעפו תוחיתמ
תינמוש החוראו לוגרית
ינפוג לוגריתו םינובלח
םיינורכ םיבאכ לע הלקה
תינפוג תוליעפו הקיסומ
הקיזמ תידרונ הדיעצ
המצועמ בוט לוגרית ךשמ
םישישקל חכ ינומיא
רמייהצלאו רידס לוגרית
םישנב ןמוש
ץבש רחאל ןואכיד
תנכוסמ דיחי תציר
בל תקיפס יאו לוגרית


...רשוכו תינפוג תוליעפ ואר

2000 ילוי
תידדה םילטבמ תינפוג תוליעפו םיגד ןמש
תמר תא ,םהמ דחא לכ ,םיתיחפמ ,תינפוג תוליעפו םיגד ןמש
םהינש בולישמ תלעותהש התיה הייפצהו םדב םידירצילגירטה
.לדגית

תא לטבמ הז בולישש אצמ םישנא 6 ופתתשה וב ןטק רקחמ
לש וזמ ההובג טעמ התיה םינמושה תמרש ךכ ,תונורתיה
.דבל םיגדה ןמש לש

Journal of Applied Physiology


2000 רבוטקוא
םיריעצ לש תלוכי םע םירגובמ םילגרתמ
60 ינב יכ הנקסמל ועיגה ב"הרא Ohio University ירקוח
םהירירש חוכ תא ,תועובש 16 ךות ,לידגהל םילגוסמ 75 דע

תא תוושהל ןתינש ךכ ,84% דע רועישב
ושביג םילגרתמה .20 ינב לש וזל םתלוכי
םה ול תחפומ ץמאמב םגדוהש לבס חוכ
.וקקזנ

ויה םה .רתוי הבוט תיללכ השגרה לע וחוויד םלוכ םיפתתשמה
.רתוי םיקזח ושחו םירבד רתוי עצבל םילגוסמ

אלש םיפתתשמ ברקב התיה רתויב הלודגה תיבויחה השגרהה
.ןכל םדוק תינפוג תוליעפ לכ ועצב

Journal of Gerontology


2001 ראוני
חומהו ינפוג לוגרית
תינופצה הניילורק Duke University Medical Centre ירקוח
הביכרו הלק הציר ,הכילה ומכ ,תינפוג תוליעפש ואצמ ב"הרא
לשו ןורכיזה לש םתורדרדיה תא עונמל םייושע םיינפוא לע
.ליגה םע תוילטנמה תלוכיה

רשא םישישקו הדימעה ליג ינב םישנן םירבג ופתתשה רקחמב
.עובשב םימעפ 3 ,תוקד 30 ךשמב תיבוריא תוליעפ ועצב

םדה תמירזב רופישה אוה ,םירקחה ירבדל ,ךכל רישיה םרוגה
.חומל ןצמחב רשעומה


2003 לירפא
הכילה לע הפידע הציר
,תואירב רפשל היושע ,עובשב םימי 5 ,תצרמנ הכילה לש העש 1/2
.בל תלחממ תע םרט תוומ עונמל ידכ הקיפסמ הניא ךא
.דנלריא Queen's University Belfast ירקוח ועיגה תאז הנקסמל

בל תלחמ לש ןימסת לכ וארה אלש םירבג תצובקב ךרענ רקחמה
.ותליחתב
םיפתתשמה לש תינפוגה םתוליעפ וב הקדבנו םינש 11 ךשמנ אוה
.םד-ילכו בל תויעב בקע תוומ ירקמל סחיבמ ישפוחה םנמזב
.ישוקה תגרדל םאתהב השענ תוליעפה גוריד

תוומל ןוכיסה לדג ,התחפ ישוקה תגרדש לככש וליג םירקוחה
תומכ אלו ישוקה תגרד אוה עירכמה םרוגהש הארנ .בל תייעבמ
.ופרשנש תוירולקה


2004 ראורבפ
תילכש תלוכיה תא רפשמ ינפוג רשוכ רופיש
58 ינבב יוסינ וכרעש ב"הרא University of Illinois ירקוח
.יחומה דוקפיתה תא תרפשמ תצרמנ הכילהש ואצמ 78 דע

עיגהש דע ,ךראתהו ךלה יוסינב םיפתתשמה לש םתכילה ךשמ
.עובשב םימעפ 3 ,תוקד 45-ל

ובצוה םיפתתשמה ינפלו MRI קרוסב הנחבנ תיחומה םתוליעפ
11% ןב רופיש וליג םירקוחה .תוימוימוי הטלחה תומישמ
.תומישמ ןווגמ עוציב ןמזב תוטלחה לבקל םתלוכיב


2004 רבמטפס
קיזמ תינפוג תוליעפ ינפל תוחיתמ עוציב
ינפל ,רוחאל לגר תכישמ ומכ ,תוחיתמ םיעצבמ םיבר םילק םיצר
.הליעומ רשאמ רתוי הקיזמ וז הלועפש ררבתמ .הציר תליחת
ןחב רקחמה .עוציבב עירפהל לולע ףאו העיצפ ענומ וניא רבדה
.הז אשונב וקסעש םירקחמ 23 יאצממ
אצמ הדנק Jewish General Hospital in Montreal-ב רקחמ
תוחיתמ ןכל םדוק ועצוב םהב םירקמב םיתוחנ םיעוציבהש
.תובוט תוחפ ויה (הבוגל הציפק ומכ) תואצותהו

וילא בצמל רביאה תא תואיבמ ןהש ןוויכ תוליעומ ןניא תוחיתמ
ןהשכ ליעוהל תויושע ןה .תוליעפ ןמזב עיגי אל השעמל אוה
תעינמל רתויב הבוטה ךרדה .הינפל אלו תוליעפה רחאל תועצובמ
.םייתרגיש םומיח יליגרת איה לוגריתל הנכהלו העיצפ

Clinical Journal of Sports Medicine


2004 רבמצד
ןמוש תריתע החורא ינפל תינפוג תוליעפ
התעפשה תא ןיטקהל היושע הנשד החורא ינפל הכורא הכילה
.םדה-ילכ לע ,ךכ-רחא החוראב םינמושה תכירצ לש תילילשה
.םידירצלגירטה :םדה ינמוש תמר הלעמ םינמוש תריתע החורא

90 ךשמב ,ילמשח ןוכילה לע ,החוראה ינפל םוי ,ודעצ םיקדבנה
.הז לוגרית ועצב אלש םיקדבנל וושוה תואצותהו תוקד

וזמ הנטק התייה ודעצש ולא לש םמדב םינמושה תמר תיילע
יתשב םדה-ילכ דוקפית תקידבב .תוליעפ לכ ועציב אלש ולא לש
הבוגתב ,םינטקה םדה ילכ תובחרתהש םג אצמנ תוצובקה
.הדעצש הצובקב רתוי בוט התיה ,תרבגומה םדה תמירזל

הערה הלח תוצובקה יתשבש הדבועהמ םלעתהל ןיא תאז םע
לוגריתש םיארמ ולא םיאצממ .החוראה רחאל םדה-ילכ בצמב
.םדה-ילכל ילאיצנטופ קזנ תיחפהל יושע עובק

Journal of the American College of Cardiology


2005 טסוגוא
ינפוג לוגרית תלעות רפשמ ןובלחב רישע טירפת
םישנאש הנקסמל ועיגה ב"הרא University of Illinois ירקוח
ידכ ,תינפוג תוליעפ םיריבגמו תוירולקה תכירצ תא םיתיחפמ רשא
.םינובלח ריתע טירפתל ורבעי םא םירכשנ ואצי ,לקשמב דירוהל

טירפת יכ ואצמש םימדוק םירקחמ לש ולאב תכמות וז הנקסמ
רשאמ ,ןמוש לש רתוי לודג ןדבואל םורגל יושע םינובלח ריתע
.תומימחפ ריתעו תוירולק לד טירפת

הלגריתו תומימחפ ריתע טירפת הכרצ רשא תרוקיבה תצובקב
.םירירשה ןובשח-לע ,לקשמב 30% דע הדירי האצמנ ,איה םג
.םידירצילגירטה תמר תא תיתועמשמ ןיטקה םינובלחה ריתע טירפתה

Journal of Nutrition


2005 רבמטפס
םיינורכ םיבאכ לע הלקה

תעדה לע תולעהל השק םיבאכמ לבוסה םדאל
ירקוח תאז םע .תינפוג תוליעפ לש העוציב
תוליעפ יכ וליג ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic
.באכ לע הליקמ תינפוג

םידבאמ (בלה רירש ללוכ) םירירשה תוליעפ רסוח לש בצמב
םג תנכסמ תוליעפ רסוח .תוליעיב םילעופ םניאו םחוכמ הלא
תרכוסו לורטסלוכה תמרב היילע ,םדה-ץחל רתיב

...םורגל הלולע תוליעפ רסוח

.תוששח.ישפנ חתמ.תושישת

...ל תמרות תינפוג תוליעפ םירקוחה ירבדל
םימסוחה םיימיכ םירמוח ,(Endorphins) םיניפרודנא רורחש
םיליקמ ולא םירמוח .חומל םתעגה תא םיענומו באכ תותוא   
םיבאכ ןוסיר לע תושקהל םילולעש םיבצמ ,ןואכידו תודרח לע   
.םיינורכ   
 
ייומד םייעבט םיבאכ יככשמ םה (Endorphins) םיניפרודנא
חומה תרתוי תטולב ידי-לע םירצוימ רשא םינומרוה
.חומב ,(Hypothalamus) סומלתופיההו (Pituitary gland)

 םויפרומ ומכ ,םיבאכ דגנ תוקזח תופורת לש וזל המוד םתמצוע
.(Morphine)


תרבוג רתוי םיקזח םירירשהש לככ .ףוגל תוחוכ תרזחהב עויס
השגרההו סוחסהו תומצעה לע סמועהמ דירוהל ףוגה תלוכי   
.תרפתשמ תיללכה   

רתוי לודג העונת חווטב עונל ולכוי םיקרפמה .תושימגה תלדגה
.באכ תוחפ םרגיו   

תשרפה תא תיחפהל היושע הרידס תוליעפ .הנישה תוכיא רופיש
.רתוי העוגר הנישב אטבתיש רבד ,לוזיטרוק ץחלה ןומרוה   

.תיללכה היגרנאה תמר רופיש

רוזעתו תוירולק תפרוש תינפוג תוליעפ .תואנ לקשמ לע הרימש
.םיקרפמה לע סמוע תתחפהב עייסיש רבד ,לקשמ תיחפהל   

םדה תמירז תא תרפשמ תינפוג תוליעפ .חורה בצמ רופיש
.הבוט תיללכ השגרהל תמרותו םירירשל ןצמחה תקפסאו   

.ץבשו בל ףקתה ,תרכוס ,םד-ץחל רתיל ןוכיס תתחפה


2005 רבוטקוא
תינפוג תוליעפל תרזוע הקיסומ

ואצמ הינטירבב Brunel University ירקוח
תוליעפ תעב םיניזאמ הל ,הקיסומה גוס יכ
.ץמאמה תעקשה לע עיפשמ ,תינפוג

ןיב ,ןומיאה תא הווליש ןוכנה רישה תריחב

עוציבה תא רפשל יושע ,הלק הצירב וא ץמאמ לוגריתב רבודמ םא
.20% דע רועישב

בצק תלעב הקיסומל ןיזאהל ץלמומ םיצמאמ םיליגרת עוציב תעב
.רתוי תעגור הקיסומל ןיזאהל הקספהבו םומיח יליגרת ןמזבו ריהמ
.ול היוצרה הקיסומה תא ומצעל םיאתהל לגרתמ לכ לע


2005 רבוטקוא
הקיזמ תידרונ הדיעצ

,דנלניפב החתופ (Nordic Walking) תידרונ הדיעצ
,ץיקה ןמזב ,יקסה תוטומל ףסונ שומיש ושפיח םש
.דרוי םהל שוקיבה רשאכ

םידעוצה ,הטישה יפ-לע .הפוריאב תירלופפ הכפה וז הדיעצ תטיש
ףוחדל תורזועו יקסה תוטומב תוזחואה םיידיה תלעפהב םיעייתסמ
.המידק ףוגה תא

.הליעומ רשאמ רתוי םיקרפמל הקיזמ תידרונ הדיעצש ררבתמ
יפל ,ינמרגה Sueddeutschen Zeitung-ב םסרופ ךכ-לע רמאמ
Gesellschaft fuer Orthopaedisch- ירקוח לש םהיאצממ
.Traumatologische Sportmedizin

,הכילהה תטיש יחתפמ תעצה איה דחוימב הקיזמ ,םירקוחה ירבדל
רשא הלועפ ,םינפל תוחותמ םייכרב םע ,םילודג םידעצב תכלל
.לודג קזנ םהל תמרוגו םיקרפמה לע (רתוי 20% דע) דאמ הסימעמ
ףוגהו עקרקל תוליבקמ ןניא םיילגרה תופכ הכילהה תעבש אצמנ
,םייכריהו םייכרבה לע סמועה .םהלש ןטק ימדק קלח לע ןעשנ ולוכ
וחיטבהש 30% תמועל ,10%-מ תוחפב ןטק ,וז הכילהמ האצותכ
.וז הכילה תטיש יחתפמ

וניאש ןורתי ,רוחאל תפדוהה לגרל עויס אוה הב דיחיה ןורתיה
תוטומב םישמתשמ םירקמה תיברמבש ןוויכ ,ללכ-ךרדב שממתמ
.ץוחנ וניא הז עויס וב ,לויט ןמזב


2005 רבוטקוא
ותמצוע לע ףידע לוגריתה ךשמ
הניילורק ןופצ Duke University Medical Center-ב רקחמ
טעמ תשרוד םתדובעש לקשמ רתי ילעב םישנא תצובקב ב"הרא
.ותמצועמ בושח לוגריתה ךשמ ,בלה תואירב תניחבמש אצמ העונת

תוקד 200 דע 125 ךשמב וא עובשב מ"ק 20 םידעוצה םישנא
םיתיחפמו (Aerobic fitness) יבוריא רשוכ ךכב םירפשמ עובשב
.בצמה תא רתוי רפשמ ךכל רבעמ ץמאמו בל תלחמל ןוכיס

תומכ תתחפה ךות ךא ,לקשמב התחפה אלל וניה תואירבב רופישה
.םדב םינמושה תמרב רופישו םירירשה תסמב לודיג ,ןמושה

ןצמחה תכירצ רשוכ תא םיפתתשמה לכ ורפיש רקחמה םות דע
םינייצמה םינמס ינש ,תושישת בצמל םעיגה דע ןמזה ךשמ תאו
.ינפוגה רשוכב רופיש

ולאל סחיב רופיש וגישה אל הכילהב ץרמ רתוי ועיקשה רשא ולא
םומיסקממ םיזוחא 50 דע 40 קר ועיקשהו תוניתמ רתיב ודעצש
.םתלוכי

ולידגה ,הכרוא תא ולידגהש וא הדיעצה ךשמ תא וכיראהש םידעוצ
.םהלש תירלוקסו-וידרקה תכרעמל תלעותה תא ךכב

CHEST

2005 רבמצד
םישישקל חכ ינומיא
םילוגריתש וליג הילרטסוא University of Queensland ירקוח
םירפשמ ,חכ ירישכמ תרזעב ,רצק ןמז ךשמב םיטושפו םירידס
.םייאמצע תויהל םהל עייסמה רבד ,םישישקב םיעוציבו ירירש חכ

20 ךשמנו עובשב םיימעפ ךרענ ,78 דע 65 ינבב ךרענ רקחמה
.תועובש
עצבל םישישק רתויל םירשפאמ ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
.םיהוש םה םהב תודסומ תושרל דמועה דויצ תועצמאב לוגרית

American Geriatric Society


2006 ראוני
רמייהצלא תלחמו רידס לוגרית
םירגובמ יכ וליג ב"הרא University of Washington ירקוח
ןוכיס תיחפהל םייושע תועיבקב םילגרתמ רשא (הלעמו 65 ינב)
15 ךשמב לגרתל םהילע .40% דע רועישב ,רמייהצלא תלחמל
.עובשב רתוי וא םימעפ 3 ,רתוי וא תוקד

רתוי ןב אוה םא םג ,רתוי ול רזוע לוגריתה שלח םדאהש לככ
.65-מ


2006 סרמ
םישנב ןמושו ינפוג רשוכ
Centerfor Cardiovascular Disease Prevention ירקוח ירבדל
םיבושח השאה לש התונמשו ינפוגה הרשוכ ,הינטירב םהגנימרב
.התואירבל רתויב

תוקד 30 תוחפל ,דועצל ץבשו בל ףקתה עונמל תוצורה םישנ לע
לקשמו תינפוג תוליעפ טועימ .ךרוצה יפל ןלקשממ תיחפהלו םויב
.םיקרוע תשרטו םדב םינמוש תורבטצהל םימדקומ םינמס םה רתי

תקלד לע זמרמה רבד ,CRP לש ההובג המר האצמנ ולא םישנב
תוכומנ תומרו LDL ערה לורטסלוכה לש תוהובג תומר ,תכשמתמ
.לורטסלוכ ואר .HDL בוטה לורטסלוכה לש

Journal of the American Medical Association


2006 סרמ
ץבש רחאל ןואכידו ינפוג לוגרית
ב"הרא University of Kansas Medical Center-מ םירקוח
,יאופר לוגרית תינכותב םיפתתשמ רשא ,ץבש רחאל םילוחש וליג
.וז הייעב ללכ-ךרדב םיוולמ רשא ןואכיד ינימסת תיחפהל םייושע
,לקשמ יוויש ,חכ לע שגד המשש ,םישדוח 3 תב תינכותב רבודמ
.תועורזה דוקפיתו לבס חכ

ףתתשהל וכישמה רשא םיפתתשמה ברקב ןואכידה ירקמ רועיש
.ךראתה הז ןמזש לככ תחפו ךלה ,(םישדוח 9 דע) תינכותב
הגשוהש ינפוגה רשוכה תמר לע עיפשה אל ןואכידהש םג אצמנ
.םילוגריתב תופתתשהל תודוה

חורה בצמ לעו ינפוגה דוקפיתה לע ץבש תעפשהש ואצמ םירקוחה
תויעבל תוסחייתה תעב ןובשחב תאז תחקל שיו תידדה םירושק
תינפוג תוליעפ בוליש ךות וגשוה רתויב תובוטה תואצותה .הלוחה
.ןואכידב לופיטו בקעמו

Journal of the American Geriatrics Society


2006 סרמ
תנכוסמ דיחי תציר
הציר םירבכעב ב"הרא Harvard University-ב רקחמ יאצמ יפל

ריבגהל הלולע איה .תואירבל קיזהל הלולע דבל
חומ יאת תורצוויה ךילהתב עוגפלו ישפנ חתמ
.םישדח

תיחפהל היושע תיתרבח תרגסמב תוליעפש איה םירקוחה תנקסמ
.חומהו ףוגה לע תוציחלמ תויוסנתה תעפשה

Nature

2006 סרמ
בל תקיפס יאו יבוריא לוגרית
יבוריא לוגרית ב"הרא University of California ירקוח ירבדל
ילוחב (Heart Rate Recovery) בלה בצק תמלחהב עייסל יושע
.דורי ילוגרית רשוכ ילעב (Heart failure) בל תקיפס יא

לוגרית רחאל ,ילמרונל רזוח בלה בצקש דע ךרואה ןמזב רבודמ
שומישו ןומיא ינפוא לע הביכר ךות וכרענ םילוחב תוקידבה .ינפוג
.(Treadmill) ילמשח ןוכילהב

American Journal of Cardiology


2006 ילוי
סגה יעמה ןטרסו ינפוג לוגרית
הינטירב Dana-Farber Cancer Institute-ב םירקחמ 2 יאצממ
רחאל הרידסו הנותמ תינפוג תוליעפ םימייקמה םילוחש םיארמ
הלחמה תרזחל ןוכיס ךכב תיחפהל םייושע ,סגה יעמה ןטרס חותינ
.תאז םישוע םניאש ולא תמועל ,50% דע רועישב

.עובשב תועש 6 תב הכילהכ הרדגוה הנותמ תוליעפ

Journal of Clinical Oncology


2006 ילוי
ןטרסו ינפוג לוגרית
תינפוג תוליעפש אצמ ב"הרא University of Missouri-ב רקחמ
תועפות לש תועפשה התיחפמו ןטרס תולחממ המלחה תזרזמ
.תונרקהו יפרתומיכ לופיטל תורושקה תוחיכש יאוול

לכמ הבושח .תוליחבו םיבאכ ,תושישת ומכ יאוול תועפותב רבודמ
.לוגריתה רחאל הבוטה השוחתה איה


2006 טסוגוא
ןטבב ןמוש יאת ץווכמ ינפוג לוגרית
Wake Forest University School of Medicine-מ םירקוח
לדוג תנטקהל דחוימב ליעי תויהל יושע ינפוג לוגריתש וליג ב"הרא
.דבלב הטאיד תרזעב רשאמ רתוי ,םיינתומה ביבס ןמושה יאת
רושק ,ןטבב דחוימבו ,ןמושש ןוויכ ,דחוימב הבושח וז הדבוע
.תרכוסו בל תלחמל רתי ןוכיסל

םירוזיאב ןמושה תומר לע העפשהב ינושהש ןכתי
אצמנש ןוויכ ,םיילנומרוה םימרוגב יולת ףוגב םינוש
,םיינתומב ןמוש תיחפמ הטאידו לוגרית לש בוליש יכ
.םייכריב ןמוש קר התיחפמ דבלב הטאידש דועב

International Journal of Obesity


2006 טסוגוא
םיבצע לע הניגמה העפשה ינפוג לוגריתל
ינפוג לוגרית ב"הרא University of Illinois-מ םירקוח ירבדל
תונקדזה תעב ודוקפיתו חומה הנבמ לע הרימשב רוזעל יושע
.תורחא תויטנמיד תולחמו רמייהצלא תלחמ תוחתפתה בכעלו

American Psychological Association convention (APA)


2006 רבמטפס
COPD ילוחל תינפוג תוליעפבש תונורתיה
...ירבדל


2006 רבמטפס
ץרמנו רצק ינפוג לוגרית
ינפוג לוגריתש וליג הינטירב McMaster University-מ םירקוח
.לבס חכ תיינקהל ןומיאכ והומכ ץרמנו רצק

תופיצרב םייתעש םיינפוא לע הבכרש הצובק ןיב האוושה התשענ

,בר ץרמב הבכרש הצובקו תוניתמב םוי ידמ
.םעפ לכ תוינש 30 ינב ןמז יצרפב
היינשהו תועש 10.5 םייעובש ךשמב הבכר הנושארה הצובקהש ףא
.ההז היה ןהיתשב ינפוגה רופישה ,דבלב יצחו םייתעש הבכר

Journal of Physiology


2006 רבוטקוא
דש ןטרסל הנרקה ילופיטו ינפוג לוגרית
לוגרית ב"הרא University of Michigan-Flint ירקוח ירבדל
רמושו ינפוג רשוכ רפשמ תזרוזמ הכילה ללוכה ,יבקע ךא ןותמ
רחאל הנרקהב תולפוטמ רשא םישנב ןיבולגומהה תומר לע
.דש ןטרס חותינ

25 תב הכילה ללוכ (Aerobic exercise) יבוריאה לוגריתה
תגשה ךות ,תועובש 7 ךשמ ,עובשב םימי 5 דע 3 ,תוקד 45 דע
.תפתתשמ לכ לש בלה בצק םומיסקממ םיזוחא 70 דע 50

Cancer


2006 רבוטקוא
ןושיע תקספהו ינפוג לוגרית
הירטסוא Otto Wagner Hospital-בו Lainz Hospital-ב רקחמ
ןיטוקינ םע הסיעל ימוגו ינפוג לוגרית םיבלשמה םינשעמ יכ אצמ
(Transdermal patches) רוע תוקבדמ וא (Nicotine gum)
ףילחת לע םיכמוסה ולא רשאמ ,ןשעל קיספהל רתוי םיחילצמ

.דבלב ןיטוקינה


2006 רבוטקוא
םידליו תינפוג תוליעפ
...םירקוח ירבדל


2006 רבמבונ
תירלוקאמ תונוונתהו תינפוג תוליעפ
תוליעפ ב"הרא University of Wisconsin-מ םירקוח ירבדל
.םייניעה לש תירלוקאמ תונוונתה ינפמ ןגהל היושע תינפוג
.הנש 15 דע לש תופוקת ךשמב ,86 דע 43 ינבב ךרענ בקעמה

British Journal of Ophthalmology


2007 ראוני
ילכש רשוכו ףוגה לוגרית
,ב"הרא New York University Medical Center ירקוח ירבדל
רהטיהל ףוגל רזוע אוה ,חומל םד תמירז תא רפשמ ינפוג לוגרית
רפשמ לוגריתה .ישפנ חתמ תיחפמו ינפוג רשוכ רפשמ ,םילערמ
.תויורכמתהל הייטנ תיחפמו ינחור דוקפיתו הבשחמ

ףוגה תואירב ןיב רשקה קזח המכ דע ררבתמ םירקחמה לכמ
.םהינש תואירבל חתפמה אוה ינפוג לוגרית .שפנה תואירבו

(Opiates) םייעבט העגרה ירמוח תררחשמ תיבוריא תוליעפ
.ישפנ לוכסיתמ םג ררחשמ לוגרית .םיניפרודנאה ולא
,(Socialization) תיתביבס תורבחתה ריבגמ םירחא םע לוגרית
.םייח הכיראמו תינפוגו תישפנ תואירב תרפשמה


2007 ראוני
ףוגב ןמושה רוזיפו לוגריתו הטאיד
סל'גנא סול Pennington Biomedical Research Center ירקוח
העפשה ינפוג לוגריתלו תוירולק תכירצב התחפהל יכ ואצמ ב"הרא
.וב ןמושה תקולחו ףוגה הנבמ לע ההז

הניא ,םיינתומה בוציע םשל ,הטאידל לוגרית תפסוה םהירבדל
.ךכ םשל דבלב הטאיד לע הפידע
ירוזיאב םינמוש תדרוהל םידחוימ םילוגרית קפסב דימעמ רבדה
.ןטבה רוזיאב ןמושה תתחפהל םיליגרת דחוימבו םימיוסמ ףוג

.Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2007 ראוני
תושישתו ינפוג לוגרית
רידס ינפוג לוגרית ב"הרא University of Georgia ירקוח ירבדל
תליטנ רשאמ רתוי הליעומ תינפוג תוליעפ .תושישת תעינמב עייסמ
.תושישת תלקהל תופורת

תולחמב לופיטל תופורת םילטונלו םיאירב םישנאל רזוע לוגריתה
.ןטרסו בל תלחמ ,תרכוס ומכ ,תונוש

תוליעפש ררבתמ ,ינויגה עמשנ וניא רבדה ןושארה עגרבש םגה
םירפשמ ולאו חומב םירטימסנרטוריונ לש תומר הלעמ תינפוג
.היגרנא םיפיסומו חור בצמ

.Psychological Bulletin


2007 ראורבפ
תונוא ןיאו תינפוג תוליעפ
Uni. of Chicago's Department of Sociology ירקוח יפל
םיבוט םיסחיב םייוצמ ינפוג לוגריתב םיקסועה םירבג ב"הרא
.הפקיז תויעבמ תוחפ םילבוס הובג הלכשה ילעבו םגוז תונב םע

.The Journal of Sexual Medicine


2007 ראורבפ
דשה ןטרס תולוח תחוורו ינפוג לוגרית
,דנלטוקס University of Strathclyde-ב רקחמ יאצממל םאתהב
תא דאמ רפשל היושע םירידס ינפוג לוגרית ישגפמב תופתתשה
.דש ןטרס ןיגב תולפוטמה תולוח לש ןתחוור
לע ,תולפוטמה לש ןואכידה תשוחת לע תועפשהה ונחבנ רקחמב
(Shoulder mobility) ףתכה תויתעונת ,ןחור בצמ ,ןהייח תוכיא
.םיקחרמל הכילהו

אפורה לצא םירוקיב תוחפל וקקזנ ולא םישגפמב תופתתשמה
.םילוחה-תיבב זופשיא ימי תוחפל וקקדזהו ןהלש

.British Medical Journal


2007 ראורבפ
ץמאמ ירבשו D ןימטיו ,ןדיס
דרשמ ןומימב ,ב"הרא ההמוא Creighton University-ב רקחמ
םירושק D ןימטיוו ןדיס יפסות תליטנש אצמ ,ינקירמאה הנגהה
ןוכיס תיחפהל היושע איהו ךורא חווטל םצעה תואירב רופישל
.ינפוג לוגרית ןמזב (Stress fracture) ץמאמ ירבדל

.סיזורופואטסואמ םילבוסל דחוימבו םישישקל ץלמומ הז בוליש
.ותוא גופסל רזוע D ןימטיוו הנוקיתבו םצע תיינבב עייסמ ןדיס

53rd Ann. Orthopaedic Research Soc. meeting, S. Diego


2007 ראורבפ
דש ןטרס תעינמל תינפוג תוליעפ
רשא םישנ יכ אצמ ב"הרא University of Wisconsin-ב רקחמ
ןוכיס תותיחפמ ,עובשב רתוי וא תועש 6 ךשמב ,תינפוג תוליעפ
.23% דע רועישב ,(Invasive breast cancer) ינרדוח דש ןטרסל
.60 דע 29 תונב םישנ תצובקב ךרענ רקחמה
,דש ןטרס לש יתחפשמ רבע אלל ,תוליעפ םישנש םיארמ םיאצממה
וא ריעצ ליגב תוליעפב ולחה ןה םא ןיב ,הלחמל ןוכיס ותיחפה
.רתוי רחואמ