הרדגה
םימתכ םניה ,(Liver spots) דבכ ימתכ םג םינוכמה ,ליג ימתכ
לכב עיפוהל םילולע רשא םירופא-םימוח
,םיידיה לע םיעיפומ םה בורל .ףוגב
בגה לעו םינפה ,םייפתכה ,תועורזה
.שמשל הברה ופשחנש ףוג ירוזא ,ןוילעה

.םיריעצב עיפוהל םילולע ךא ,םישישקב רקיעב םיצופנ ליג ימתכ
םיקוקז םניאו םיקיזמ םניא ,ינטרס לודיג ומכ תוארהל םילולע םה
.לופיטל
.םתרסהל וא ולא םימתכ תרהבהל םייטמסוק םיעצמא םימייק
םימוטפמיס
םירוזיאב (עבצ תווהתה) היצטנמגיפ רתי לש האצות םה ליג ימתכ
,םינטק תוארהל םילולע םה .שמשל הלודג הפישח התייה םהב
.ינשל דחאה םתוכימס ללגב ,םילודג תוארהל םג םילולע ךא

...ומכ ,םיפסונ םינימסת םג תוולתהל םילולע ליג ימתכל
.םיקומע םיטמק
.ספסוחמו שבי רוע
.םיינזואהו ףאה ,םייחלה לע םיקד םימודא םידירו
.ףוקש הארנה ,קד רוע
םימרוג
הציאמ ,הלש לוגס-הרטלואה תנירק קויד רתיל וא ,שמשה תנירק
תבכשל ןתונה עבצה רמוח אוה ,(Melanin) ןינלמה רוציי תא
תויהל רועל תמרוג וז תמזגומ הצאה .העבצ תא תינוציחה רועה
הז עבצ םינש תכשמנ וז הפישח םאו רתוי ההכ (ףוזישב ומכ)
.םינוש (םימתכ) םירוזיאב עובק ראשי
.הז ךילהתל םורגל תולולע ףוזיש תורונמ םג
.ןינלמ לש רתי רוצייל אוה ףא םרוג הנקיזה ךילהת
.רוע ימתכ תורצוויהל תיטנג הייטנ הנשי םימיוסמ םישנאל

...םג םורגל םילולע ליג ימתכל

.םילקלוקמ םינמש תכירצ.לקולק טירפת
הקידב
המונלמ לע םידיעמ םניא רועה ימתכש אדוולו ררבל שי תישאר
.רועה לש הריאממ ןטרס תלחמ ,(Melanoma)

...םניה וז הקידב תוציחנ לע דיעהל םילולעש םינמיס

.תירטמיס הניא םתכה תרוצ
.םיעבצ רפסמ םתכל
.ההכ םתכ עבצ
.ןמזה םע לדג םתכה

.(היספויב) המיגד תליטנב ךרוצ היהי תינטרס הלחמ לולשל ידכ
לבוקמ לופיט
ךרוא הז ךילהת .םימתכה תרהבהל (םשרמב) םימרק .תופורת
.שמשל הפישחמ רמשיהל שי לופיטה תעב .םישדוח רפסמ    
,(Melanocytes) םיטיצונלמ יפדוע סרוה רזיילה .רזיילב לופיט
.ההכ תויהל םתכה עבצל םימרוגה ןינלמ יאת    
סרוה רשא ילזונ ןקנח םושיי .(Cryotherapy) האפקהב לופיט
המקרה קוליצל םורגל לולע הז לופיט .םיטיצונלמ יפדוע    
.העבצ יונישל וא/ו    
תבבותסמ רשא תשרבמ .(Dermabrasion) רועה תמקר דוריג
.הנוילעה רועב תבכש תא הריסמ תוריהמב   
תרהבהל השלח הצמוחב שומיש .(Chemical peel) ימיכ ףוליק
.ומוקמ תא סופתי שדחו ףלקתי ןשיה רועה .םימתכה   

.יאוול תועפות תויהל תולולע ולא םילופיט לכל
יתנוזת לופיט
.םויב םימעפ 3 ,ג"מ 100 .B5 ןימטיו B ןימטיו סקלפמוק
.הנוזתה ירמוח לש התואנ הגיפסל םישישקל שורד    
,םויב ג"מ 6,000 דע 3,000 .םידיאונובלפ-ויב ףוריצב C ןימטיו
.תומקר יופירל ,קזח טנדיסקוא-יטנא .םויה ךשמב קלוחמ    
םאתהב .(Lactobacillu bulgaricus) סוקירגלוב סוליצבוטקל
.לוכיעלו דבכה תושדחתהל עייסמ .תיוותה יבג לע תוארוהל    
.תיוותה יבג לע תוארוהל םאתהב .(Bio-Strath) תארטס-ויב
.קוזיחל שמשמ    
.םויב ג"מ 2,000 דע 1,500 .ןדיס
.םויב ג"מ 1,000 דע 750 .םויזנגמ
ותוליעפל שורד .תוחוראה ןמזב ,תיפכ/תחא הסומכ .ןיטיצל
ןמזב ,טנדיסקוא-יטנאכ בטיה דקפתמ .חומה לש הניקתה    
.E ןימטיו םע בולישב הכירצ    
,D ןימטיו'חי 4,000 ,A ןימטיו 'חי 50,000 .A-D-E ןימטיו בילחת
.ליג ימתכ תעינמל םיעייסמ .E ןימטיו 'חי 600   
.תולק רתיב גפסית תיבילחתה הרוצה    
אפרמ-יחמצ

תוצלמה
,םייח תוקריו תוריפ 50% ללוכ ,םינובלח ריתע טירפת וצמא
...תוטאיד ואר .םיירט םיזוגאו םיערז ,םינגד     
,דבועמ ןוזמ ,םינגוטמ םילכאמ ,ןיאפק תכירצמ וענמיה
.ןושיעו רכוס     
.שמשל הפישח וליבגה