רמייהצלאו היצנמיד
4 תושדח

רמייהצלאו םיקתוממ תואקשמ
רמייהצלאו םיניטאטס
םינימסת תלטבמ הפורת
חומה לע ןגמ רדה ירפ
DHA-ו רמייהצלא
2 גוס תרכוסו יביטנגוק יוקיל
היצנמידו ןטבב ןמוש
חומה תוליעפ רפשמ םורכ
אצאצ ןכסמ רמייהצלא
רמייהצלאו ןושיע ,לוהוכלא
היצנמידו לורטסלוכ רתי
רמייהצלאב תנכסמ תרכוס
םייח ךיראמ E ןימטיו
היצנמידל ןוכיס ןיטקמ ןיי
רמייהצלא ילוחל תוינמכוא
רמייהצלאמ ןגמ קורי הת
רמייהצלאו ןוסיחה תכרעמ
רמייהצלאל ןוכיסו ןפורפוביא
רמייהצלאו םיבאכ יככשמ
רמייהצלאל הקיסומ תייפרת
רמייהצלא תלחמ דגנ ןוסיח
ןוכיס התיחפמ תילופ הצמוח
רמייהצלאו תודידב ןיב רשקה
רמייהצלא ילוחל ןורכיזה תרזחה
רמייהצלאב ןכסמ יביספ ןושיע
חומ יאת םיצירממ םיטנגמ
רמייהצלאל ןוכיסו תוינמכוא
רמייהצלא תמרוג בל תלחמ
ןורכיזב עגופ סרטס
רמייהצלא תלקהל הפורת
תוענומ ןיטאטס תופורת
המוקואלגו רמייהצלא תלחמ
ןורכיזב וכז רמייהצלא ירבכע
רמייהצלאל ןוכיס ןיטקמ טירפת
רמייהצלא הזוח םד תקידב
חומה תא תרפשמ םיתיז תיצמת
בל תויעבו רמייהצלא תלחמ
םילוח ןכסמ הובג םד-ץחל
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ הריב


...רמייהצלאו היצנמיד ואר

2006 רבמצד
רמייהצלא ילוחל הקיסומ תייפרת
.הקיסומב לופיטמ הלודג תלעות קיפהל םייושע רמייהצלא ילוח
ילוחל רתויב ליעומ הז גוסמ לופיט הקיסומב תלפטמ ירבדל
לוכסיתמו ןואכידמ םג תובורק םיתיעל םילבוס רשא רמייהצלא
.חורה יבצמב תודונתמ םג ומכ ,םתלחמ בקע

ןומרוה :(Endorphin) ןיפרודנא תשרפהל תמרוג הקיסומה
.ולא םילוח ברקב תוחיכשה תושק תויוצרפתה ךכשמה עיגרמ

BBC Radio 4


2007 ראוני
רמייהצלא תלחמ דגנ ןוסיח
וחתפ ,ב"הרא University of South Florida - USF ירקוח
.(Patch) רוע תקבדמ תועצמאב ןתניהל יושעש ןוסיח ביכרת
.םירבכעב ךרענ רקחמה
הטב ןובלחב ריכהל ןוסיחה תכרעמ תא ררועמ ןוסיחה ביכרת
.ותוא קרפלו ףוקתל ,קיזמה קאלפל םרוגה דיולימע

The Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America


2007 ראוני
רמייהצלאל תחפומ ןוכיסו תילופ הצמוח
...תרבגומ הכירצ


2007 ראורבפ
רמייהצלאו תודידב ןיבש רשקה
ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center -ב רקחמ
יכ הליג םידומלג םישישק 823 וב ופתתשהו םינש 4 ךשמנש
תולחל ןוכיס לפכב םייוצמ רגובמ ליגב םידדוב םירתונה םישנא
.רמייהצלאב

.םילוח םהמ 76 ונחבוא ןהב ,םינש 4 ךשמב ורטונ םיקדבנה
ןוכיסה לודג ,תולדג השיטנהו תודידבה תשוחתש לככש אצמנ
תוכלשה םג תויהל תולולע תודידבלש רוכזל שי .היצנמידל
.תופסונ תוישפנו תוינפוג

Archives of General Psychiatry


2007 לירפא
רמייהצלא ילוחל ןורכיזה תרזחה
השדח הווקת קפסל םייושע ילטנמ יוריג םע הפורת לש בוליש
.רמייהצלא ילוחל
,ב"הרא Massachusetts Institute of Technology ירקוח
.רמייהצלא ילוח םדא-ינבל םימוד ויהיש ךכ ,ןג םירבכעב וניש
,רבעב ועצב םה ןתוא תומישמ עצבל דציכ וחכש ולאש רחאל
םירחא םירבכעו םינוש םיעוצעצ ואצמנ וב רדחב ומשוה םה
רכזיהל םלוכי תא רפשל ידכ ,תומישמה עוציב ךרד תא וריכהש
.תומישמב

יבכעמ גוסמ הפורתב לופיט הלבק תרחא םירבכע תצובק
(Histone Deacetylase Inhibitors - HDI) זליטציד ןוטסיה
.םנורכיז תא הרפיש םגש

תיחומ תורדרדיהמ םילבוסה ולא םגש םגדוה םירקוחה ירבדל
ןיידע םילוכי ,ךכ בקע ,תורומח ןורכיזו דומיל תויעב ,השק
.םינשי תונורכיז םמצעל ריזחהלו םבצמ תא רפשל

British journal Nature


2007 יאמ
רמייהצלאל ןוכיס לידגמ יביספ ןושיע
וליג ב"הרא University of California, Berkeley ירקוח
הלולע תואירל ,םירחא םינשעמ ןתוא ,תוירגיס ןשע תפיאשש
.תורחא תויטנמד תולחמלו רמייהצלא תלחמל ןוכיס לידגהל
תורדרדיהו יביספ ןושיע ןיב רשוקה ןושארה רקחמה והז
.תילטנמ
ופתתשה וב רקחממ עדימ ,םינש 6 ךשמב ,ונחב םירקוחה
.תירלוקסו-וידרק תואירבו הציר ןיב רשק קדבש ,םישישק 3,600

רתויו הנש 30 ךשמב יביספ ןושיעל ופשחנש םישישקש ררבתה
.היצנמידב תוקלל 30% רועישב ןוכיס רתיב ויה
ןושיעל חווט תכורא הפישח לש בולישש הארמ םינותנה חותינ
.היצנמידל ןוכיס ליפכמ טעמכ תירלוקסו-וידרק הלחמו יביספ

םילבוס םניאש םישנאב היצנמיד לש רתוי לודג רועיש םג אצמנ
יקרועב תויוניקת יא םלצא ולגתה ךא ,תירלוקסו-וידרק הלחממ
תאז ,חומה לא םד םיליבומה ,(Carotid arteries) ראווצה
.דנואסרטלוא תקידב תועצמאב
רתי ןוכיסב םייוצמ ולא םיקרועב תורציהמ םילבוסה םישנא
.הצינמידב תוקלל 2.5 יפ רועישב

American Academy of Neurology, in Boston


2007 יאמ
חומ יאת תוחתפתה םיצירממ םיטנגמ
וליג ,םירבכעב רקחמב ,ב"הרא City University-מ םירקוח
.םישדח חומ יאת תוחתפתה ץירמהל לאיצנטופ שי םיטנגמלש

יתלוגלוג ץוח יטנגמ יוריג תייגולונכטב ושמתשה םירקוחה
םילילס תרזעב (Transcranial Magnetic Stimulation - TMS)
.םירבכעה לע ,םימי 5 ךשמב וליעפה םה םתוא םייטנגמ
םיבושחל םיבשחנה ,עזג יאת גושגישב לודיג התייה האצותה
.חור-בצמו ןורכיז תוסיוב

םקוממ (Hippocampus) סופמקופיההש םיפיסומ םירקוחה
תושורד ןכלו םירבכעב רשאמ ,םדא-ינב לש םחומב רתוי קומע
.תופסונ תוקידב

New Scientist


2007 ינוי
רמייהצלאל ןוכיס תוניטקמ תוינמכוא
ןתורדרדיה תרמוח תא ןיטקהל יושע תוינמכואב רישע טירפת
,(Neurodegenerative diseases) תויביטרנגדוריונ תולחמ לש
תורושק רשא תויביטנגוק תוערפה וא רמייהצלא תלחמ ומכ
םיאצממ לש תונקסמ םשייל היהי ןתינ םא תאז ,תונקדזהל
.תודלוחב יוסינמ ולבקתהש
ןתוא וליכאה ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University ירקוח
,יבצע ןדבוא םימרוגה םיביכרמב ךכ-רחאו תוינמכוא תיצמתב
.םדא-ינבב תיביטרנגדוריונ הלחמ תומדל ידכ
היה תוינמכוא תיצמת הליחתב ולבקש תודלוחב יבצעה קזנה
.תאז ולביק אלש (תרוקיבה תצובק) ולאל סחיב ןטק

Neurobiology of Aging


2007 ינוי
רמייהצלא תמרוג בל תלחמ

ליל University Regional Hospital Center-מ םירקוח ירבדל
םניאו תוירלוקסו-וידרק תויעבמ םילבוסה רמייהצלא ילוח תפרצ
.תיביטנגוק תורדרדיה םיווח םאתהב םילפוטמ
םילוח ,רמייהצלא ילוחכ ונחבואש םילפוטמ 891 ונייאור רקחמב
.תירלוקסו-היצנמיד ילוח וא רמייהצלאל ףסונב םירלוקסו-וידרק

םיללוכ רמייהצלא תלחמל ןוכיס ימרוגש ולעה רקחמה יאצממ
םיקרוע תשרט ,םדב לורטסלוכ רתי ,תרכוס ,םד-ץחל רתי
,ללכ-ךרדב ,םילפוטמ םניא רמייהצלא ילוחש ררבתמ .ןושיעו
.ךפיהלו םילבוס םה ןהמ תוירלוקסו-וידרק תויעבב
תייעבל ליעוהל יושע תירלוקסו-וידרק הייעבב לופיטש רחאמ
.םירושימה ינשב ולא םילוחב לפטל שי רמייהצלא

Alzheimer Association's International Conference on
Prevention of Dementia, in Washington, D.C


2007 ינוי
ןורכיזב עגופ סרטס
תוקלל םיטונ ןואכידב םייוצמ וא םידרח ,גואדל םיטונה םישנא
,(Mild Cognitive Impairment) הלק תיביטנגוק הערפהב
.רמייהצלא תלחמ לע רשבמה ןמסל תבשחנה הייעב

ב"הרא וגקיש Rush Alzheimer's Disease Center ירקוח ירבדל
רקחמב .התמצוע אולמב הלחמה ץורפ ינפל םינש הצצ וז הייעב
.הייעב םושמ רקחמה תליחתב ולבס אלש שיא 1,256 ופתתשה
.םינש 12 ךשמב ,הנש ידמ ונחבנ םה
.הלק תיביטנגוק הערפה (38%) שיא 482 וחתיפ רקחמה ךלהמב
.הליחתכלמ םיילילש תושגר ווחש םישנא ולא ויה
.ישפנ חתמ /סרטס ואר

Neurology


2007 ילוי
הרומח רמייהצלא תלחמ לע הלקהל הפורת
םילבוסה םישנאב דוקפיתו ןורכיז תרפשמה הפורת החתופ
ליצפנוד הפורתה םירקוחה ירבדל .הרומח רמייהצלא תלחממ
.הליעיו החוטב (Donepezil)
אצמנ .םילוח 343 לע ,הנש יצח ןב טקיורפב, הנחבנ הפורתה
תרפשמ וא םילוחב יביטנגוקה דוקפיתה תא תבציימ איהש
תפורת) ובצלפ ולביקש םילוח תמועל ,םירקמהמ 63%-ב ותוא
.(המד
בלה תמושתב ,ןורכיזב ,הפשב רופיש לח הפורתה תא םילטונב
תועעורתהב הדירימ תוחפ ולבס םילוחהו תומש יוהיזבו
.םיטפשמ ןוגריאו תיתרבח

Neurology


2007 טסוגוא
רמייהצלא תוחתפתה תוענומ ןיטאטס תופורת
ןוכיס ךכב םיניטקמ ןיטאטס גוסמ תופורת םילטונה םישנא
.רמייהצלא תלחמל םיחתפתמה ,חומב םייוניש תווהתהל
University of Washington School of Medicine ירקוח
ומרתש 79 דע 65 ינב םישנא 100 ךש םחומ תא ונחב ב"הרא
.רקחמל םחומ תא

Neurology


2007 טסוגוא
המוקואלגו רמייהצלא תלחמ ןיב רשקה
...ירקוח


2007 רבמטפס
ןורכיזב שדחמ וכז רמייהצלא ירבכע
Europischen Neurowissenschaftlichen Institut ירקוח
תועצמאב רמייהצלא ילוח םירבכעב ולפיטש הינמרג ןגניטוג
ךכב וריזחה הציר ילוגרתו HDAC Inhibitor גוסמ הפורת
.םנורכיז תא םירבכעל
םהילע לבקל ורתונש םיאירבה חומה יאתל רשפיא לופיטה
.םיתמה םיאתה ידיקפת תא (תיקלח תוחפל)

ןובלחה לש ותוליעפ תא קיספהלו ליעפהל וחילצה םירקוחה
.םנוזמל ףסות תרזעב ,םירבכעה לש םחומב ,p25 קיזמה
םירקוחה ואיבחה ותוא ןוזמ אוצמל םירבכעל רשפיא לופיטה
.הלחמה ינפל


2007 רבמטפס
רמייהצלא תלחמל ןוכיס ןיטקמ טירפת
ינפוג לוגרית ,הינטירב Alzheimer's Society יחמומ ירבדל
תלחמל ןוכיס תנטקהב חתפמ ימרוג םניה אירב טירפתו עובק
.רמייהצלא
ןיי לש הנותמ הייתש ,ןושיעמ תוענמיה םה םיפסונ םימרוג
.תיתרבח תוליעפו


2007 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמ הזוח םד תקידב
רמייהצלא תלחמ תוצרפתה תוזחל היושעש השידח םד תקידב
.תוינילק תוקידבב ותמואש םירקמהמ 90%-ב הליעי האצמנ
Stanford University School of Medicine-מ םירקוח
הלחמה אוב תא תוזחל היושע םדה תקידבש ורסמ ב"הרא
.הינימסת תעפוה ינפל םינש 6
םירסמ חולשמל םייארחאה ,םינובלחב יוניש ההזמ הקידבה
םירושק ולא םייונישש אצמנ .םדה תמסלפב ,םייאת ןיב
.הלחמל

Nature Medicine


2007 רבוטקוא
חומה תואירב תא תרפשמ םיתיז תיצמת
תיצמתש אצמ הינמרג University of Frankfurt-ב רקחמ
ןגהל היושע םיתיז תניחט רחאל םחרתונה תלוספה יממ
תולחמ ינפמ וילע ןגהלו תינוצמיח הקע ינפמ חומה יאת לע
.רמייהצלא תלחמ ומכ ,תויביטרנגדוריונ
םירבכע לעו םדא חומ יאת לע ןה הנחבנ תיצמתה תעפשה
.םייח
,(Hydroxytyrosol) לוזוריטיסקורדיהב הרישע םיתיז תיצמת
ןיטקהל היושע ,רתויב תוקזח תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת ול
םימרוג רשא ,ןקנח תצומחת וא לזרב ידי-לע ומרגנש םיקזנ
.(Cytotoxicity) םיאת תוליער

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 רבמבונ
בל תויעבל הרושק רמייהצלא תלחמ תוחתפתה
םילבוסה םישנא ברקב רתוי רהמ תחתפתמ רמייהצלא תלחמ
תויעבב לופיט .בלה בצקב תורידס יאמ וא םד-ץחל רתימ
.םילוחב ןורכיזה ןדבוא תא טאי ולא

Johns Hopkins University-ב האופרל רפסה תיב ירקוח
הנורחאל ונחבואש הלעמו 65 ינב שיא 135 ונחב ב"הרא
ךשמב ,ןורכיז תוקידב וכרע םה םהב ,רמייהצלא ילוחכ
.םינש 3
תורדרדיה וארה םד-ץחל רתימ ולבסש םיקדבנה ןיבמ 10
.ןיקת היה םמד ץחלש םירחאה תמועל לופכ רועישב ןורכיזב

תייעב בקע הזח יבאכמו בלה בצקב תורידס יאמ ולבסש םירחא
םינחבמב תצאומ תורדרדיה וליג בלל םד תקפסאב רוסחמ
.םייביטנגוקה

Neurology


2007 רבמבונ
רמייהצלא ילוח ןכסמ הובג םד-ץחל
.רמייהצלא ילוחב םינימסתה תרמחהל םורתל לולע םד-ץחל רתי
קלח ולטנ וב ב"הרא University of Pittsburgh-ב רקחמב
רשא ,םישישק לש םחומל םדה תמירז יכ הלגתה ,םישישק 68
ידמ טעמ תעגהל םרוגה רב ,הנטק ,הובג םד-ץחלמ םילבוס
.וילא ןצמח
ךא ,הלחמל הביס הווהמ וניא םד-ץחל רתי םירקוחה ירבדל
.התרמחהל םרוג אוה

Radiological Society of North America/Medscape


2007 רבמצד
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ הריב לש הנותמ הייתש
הקיזמה ותעפשה ינפמ ןגהל היושע הריבב ןוקיליסה תלוכת
.אירב חומ לע םוינימולא לש
,דרפס דירדמ University of Alcala-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
תצמוח וא הריב לש הנותמ הכירצש אצמ ,םישדוח 3 ךשמנש
םוינימולאה תגיפס תא תיתועמשמ הניטקמ (Silicic acid) ןרוצ
.חומל בסמ אוהש קזנה תא ךכ הניטקמו לוכיעה תכרעמב

Food and Chemical Toxicology


2007 רבמצד
רמייהצלא תלחמו םיקתוממ תואקשמ
American Society for Biochemistry and רקחמל םאתהב
תוסימת ולבקש םירבכעב Molecular Biology - ASBMB
םירבוג םינמיס וארה םה ,ימויה (10%) םטירפתמ קלחכ רכוס
.רמייהצלא תלחמ תליחת לש םיכלוהו
םה ,םלקשמל 17% םירבכעה ופיסוה לופיטל תועובש 25 םותב
.ןילוסניאל תדוגנת וחתפו םדב לורטסלוכ רתימ ולבס
.דומילהו ןורכיזה תלוכיב הגיסנ םג וליג םירבכעה
ךרע תווש ,םויב םירבכעה ולבקש םיקתוממה תואקשמה תומכ
.הקשמ תויחפ 5-ל ,םדא-ינב יבגל

Journal of Alzheimer's Disease


2008 ראוני
רמייהצלא ינפמ םיניגמ םניא םיניטאטס
ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center-ב רקחמ
רמייהצלא תלחמל ןוכיס תוניטקמ ןניא ןיטאטס תופורתש אצמ
.(Cerebral infarction) יחומ םטואל ןוכיס תותיחפמ ןניאו
.םירחא םירקחממ םימוד םיאצממ םיקזחמ ולא םיאצממ

75 עצוממ ליג ינב שיא 929 ופתתשה ,הנש 12 ךשמנש ,רקחמב
.היצנמידמ רקחמה תליחתב ולבס אלש
וססבתה רשא תויביטנגוק תוניחב ידכ ךות ורטונ םיפתתשמה
.םייגולוכיספ-וריונ םינחבמ 19 לע
םחומ לש היספוטוא עוציבל םתמכסה תא ונתנ םיפתתשמה לכ
.םתומ רחאל

Neurology


2008 ראוני
רמייהצלא תלחמ ינימסת תא תלטבמ הפורת
רשא הפורת ב"הרא University of Arkansas ירקוח ירבדל
רמייהצלא הלוח לש ובצמ ריזחהל היושע חומב ןובלח תמסוח
.ותומדקל
רבעמ רידסמ (Tumour Necrosis Factor-alpha) TNF ןובלח
תוהובג תומר יכ ודשח םירקוחה ךא ,חומבש םיבצעב םיפחד
.רמייהצלא ילוח לש םחומב הז ךילהת שבשל תולולע ונממ ידמ

תרשוקה ,Etanercept היורקה תדגונ הפורת הלוחל וקירזה םה
.תוקד רפסמ ךות הרכינ הפורתה תעפשה .TNF יפדוע תלרטנמו

Journal of Neuroinflammation


2008 ראוני
חומה לע םיניגמ רדה ירפמ םינונובלפ
ינפמ הנגהב דיקפת שי רדה ירפב תויטנדיסקוא-יטנא תובוכרתל
.רמייהלצא תלחמ ומכ ,תויביטרנגדוריונ תולחמ

יכ ורסמ ןיס National Chung Hsing University ירקוח
(Hesperetin) ןיטרפסה ,(Hesperidin) ןידירפסה םינונובלפה
םתוליער דגנ הנגה וניגפה (Neohesperidin) ןידירפסהואנו
.DNA יקזנו ןצמח-ימ לש


2008 ראוני
DHA 3-הגמוא תועצמאב רמייהצלא תייהשה
ףסות ב"הרא University of California-ב רקחמ יאצממ יפל
רושק רשא םיזנא תמר ןיטקהל יושע DHA גוסמ 3-הגמוא
.רמייהצלא תלחמ תוצרפתהל

3-הגמוא ףסותש הליג םדא יאתבו םירבכעב ןה ךרענש רקחמה
שי וב רוסחמל רשא ,ןובלח ,LR11 םיזנאה רוציי תא ריבגמ
םרוגה ,חומב דיאולימע-הטב קאלפ תורצוויהב חתפמ דיקפת
.רמייהצלא תלחמל
תוצרפתהב לופיטלו העינמל DHA-ב שומיש םיעיצמ םירקוחה
.רגובמ ליגב הלחמה

The Journal of Neuroscience


2008 סרמ
2 גוס תרכוס םידקמ יביטנגוק יוקיל
רבגומ ןוכיסו 11 ינב םידליב יביטנגוק יוקיל ןיב רשק אצמנ
.םתורגבב 2 גוס תרכוסב תוקלל
2 גוס תרכוס הידבש Uppsala University ירקוח ירבדל
.םישישקב דחוימבו םירגובמב תחפומ יביטנגוק יוקילל הרושק

קדבנ .1958 תנשמ רקחממ םידלי 9,113 ופתתשה וב רקחמב
וקדבנ םיפתתשמה .11 ינבב האירק רשוכו תרכוס ןיב רשקה
.42-ו 16, 33 ינב ויה םהשכ בוש

Diabetes Care


2008 סרמ
היצנמידל רושק םייחה עצמאב ןטבב ןמוש
דנלקוא Kaiser Permanente Division of Research-ב םירקוח
תונשב םישנא יכ ,םירגובמ 6,583 ופתתשה וב רקחמב ,וליג ב"הרא
תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ ,הלודג ןטב םהל ,םהייחל 45 דע 40-ה
.70 ליגל םעיגה םע רמייהצלא תלחמב
םילבוסב 3.6 יפו 2.3 יפ לודג םינמשב הלחמל ןוכיסה רועיש
ןכסמה םרוגה אוה ינטבה ןמושה .הלודג ןטב םהלו רתי תנמשהמ
.הז ליגב

Neurology


2008 סרמ
חומה תוליעפ תא רפשמ םורכ
יושע (Chromium picolinate) םורכ טנילוקיפ לש ימוי ףסות
תייעב תררועתמ םהב ,םישישקב חומה תוליעפ תא רפשל
.ליגרהמ םדקומ בלשב ןורכיז ןדבוא
רישכמ תרזעב ,ב"הרא University of Cincinnati-מ םירקוח
וארה ,(Functional magnetic resonance imaging) fMRI
םירוזיאב תרבגומ תוליעפ ומרג םוי ידמ ףסות ג"קמ 1,000-ש
רשא םישישקה 30-ש רקחמב ןגפוה םהירבדל .חומב םינוש
תיחומ תוליעפ וארה ,םורכ טנילוקיפ ולטנ רשא ,יוסינב ופתתשה
.תויביטנגוק תומישמב םיקוסע םתויה ןמזב תרבגומ
.םורכ ואר

19th annual meeting of the
American Neuropsychiatric Association


2008 סרמ
אצאצה תא ןכסמ םירוהה ינשב רמייהצלא
ואצמ ב"הרא לטאיס University of Washington-מ םירקוח
ןוכיס רתיב םייוצמ רמייהצלאב ולח םהינשש םירוהל םידלי יכ
ולא םידלי לש ןוכיסה .היסולכואה ראשל סחיב ,םה םג תולחל
.היסולכואה ראשב 13% תמועל 22% אוה תולחל

ליגה .םירוהה ינש ולח ןהב ,תוחפשמ 111 קלח ולטנ רקחמב
.םינש 66.3 היה םיאצאצה ולח וב עצוממה

Archives of Neurology


2008 לירפא
רמייהצלא תלחמו ןושיעו לוהוכלאל תורכמתה
הובג ןוכיסב םייוצמ ןושיעלו לוהוכלאל םירכמתמ רשא םישנא
.רמייהצלא תלחמב תוקלל
ועיגה ב"הרא ימאימ Mount Sinai Medical Center ירקוח
ונחבואש ,הלעמו 60 ינב שיא 938 ונחב םהש רחאל וז הקסמל
.רמייהצלא תלחמב םיקולכ
םדקומ םינש 4.8 הלחמה תא םיחתפמ םידבכ םינייתשש אצמנ
2.3 התוא םיחתפמ םידבכ םינשעמו הלאכ םניאש ולאמ רתוי
.םיליגר םינשעמ ינפל םינש
םינש 8.5 הלחמב וקלי דחי םג םידבכ םינשעמו םיתושש ולא
.םיינשהמ דחא םניאש ולא ינפל

American Academy of Neurology 60th Anniversary
Annual Meeting in Chicago


2008 לירפא
היצנמידב ןכסמ םדב לורטסלוכ רתי
ןוכיס לידגמ םייחה עצמאב םדב לורטסלוכה ךס לש ההובג המר
.ןכמ רחאל םירושע 3 רמהייצלא תלחמל
ונחבש ב"הרא הינרופילק Kaiser Permanente-מ םירקוח ירבדל
249 mg/dL ןיב לורטסלוכ תמר םהל םישנו םירבג ,שיא 9,752
םהל םישנא תמועל ,1.5 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ 500 mg/dL-ו
.תילמרונ לורטסלוכ תמר

.2007-ב םייתסהו 45 דע 40 ינב רחא 1964-ב לחה רוטינהה
רשק אלל ,רמייהצלאל ןוכיס לידגמ םדב לורטסלוכ רתיש אצמנ
.ץבשו ןושיע ,רתי תנמשה ,םד-ץחל רתי ,תרכוס תלחמל
ןוכיס רתיל תורושק ואצמנ לורטסלוכ לש תורומח תוחפ תומר םג
.רמייהצלא תלחמל

American Academy of Neurology (AAN)
60th Annual Meeting


2008 לירפא
רמייהצלאל ןוכיס הלידגמ םייחה עצמאב תרכוס
תיתועמשמ ךכב םילידגמ םייחה עצמאב תרכוס םיחתפמה םירבג
.רמייהצלא תלחמל ןוכיס
תדוגנת םהל םישנאש וליג הידבש Uppsala University ירקוח
חתפל 1.5 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ םייחה עצמאב ןילוסניאל השק
.תואבה םינשה 35-ב רמייהצלא תלחמ

תויעב תמרוגו חומב םד-ילכב תעגופ ןילוסניאה תייעבש הארנ
.רמייהצלא תלחמו ןורכיז

Neurology


2008 לירפא
רמייהצלא ילוח לש םהייח ךיראמ E ןימטיו
ןמז תויחל םייושע E ןימטיו ףסות םילטונ רשא רמייהצלא ילוח
םילוחה םא ןיב ןוכנ רבדה .תאז םישוע םניאש ולאמ רתוי ךורא
זרטסנילוק יבכעמ גוסמ רמייהצלאל תלבוקמ הפורת םג ולטנ
.אל וא (Cholinesterase inhibitors)
ורטינ ססקט ןוטסוי Baylor College of Medicine ירקוח
.עצוממב םינש 5 ךשמב רמייהצלא ילוח 847
דבב דב E ןימטיו 'חי 1,000 םויב םיימעפ ולטנ םילוחהמ 2/3
אל 15%-ו דבלב E ןימטיו ולטנ 10%-כ .הלחמל הפורתה םע
.ללכ ותוא ולטנ
רשאמ רתוי בוט תלעופ וז תבלושמ הליטנש םג ואצמ םירקוחה
.הדבל תופורתהמ תחא לכ

American Academy of Neurology's 60th annual meeting
in Chicago


2008 לירפא
םישנב היצנמידל ןוכיס ןיטקמ ןיי
םישנ יכ הליג הידבש University of Gothenburg-ב רקחמ
.היצנמידל ןוכיס ךכב םיטקהל תויושע ןיי תותושה
ןיבמ ןטקה היצנמידה רועיש אצמנ הב הצובקה םירקוחה ירבדל
תייתש לע וחווידש םישנ לש התיה ,וקדבנש םישנה תוצובק לכ
.(םירחא םיילוהוכלא תואקשמ אלו) ןיי

American Journal of Epidemiology


2008 לירפא
רמייהצלא ילוחל םיליעומ תוינמכואב םידיאונובלפ
םייושע םידיאונובלפב םירישע רשא םירחא םילכאמו תוינמכוא
.התומדקל חומה תוליעפ תא ריזחהלו ןורכיזה תא רפשל

תודלוח וליכאה הינטירב University of Reading-מ םירקוח
ןהב רפיש ףסותה ןתמ .תועובש 12 ךשמב תוינמכוא תיצמתב
יבחרמה ןורכיזב תויולת ויה רשא תומישמה יעוציב תא
תועובש 3 רחאל רבכ (Spatial working memory tasks)
.יוסינה תפוקת ףוס דע ךשמנ רבדהו

Free Radical Biology and Medicine


2008 לירפא
רמייהצלא ינפמ ןגמ קורי הת
ןפי Shimane University Faculty of Medicine ירקוח ירבדל
ןדבוא םולבל םייושע קורי התב םייוצמה (Catechins) םיני'צטאק
תעב שורדה) הדובע ןורכיזו (Loss of reference) סחייתהל תלוכי
.חומב םיקאלפ תווהתהמ האצותכ ,(הבישח

יטנדיסקוא-יטנאה לאיצנטופב דקמתה ,תודלוחב השענש רקחמה
ללגב ,תינוצמיח הקע דגנ םילעופה ,קורי התב םיביכרמה לש
,(Beta-amyloid proteins) דיאולימע-הטב ינובלח תורבטצה
.יביטנגוקה דומילה רשוכב םיעגופה
םירקחמ םישורד תוחיטבמה תואצותה ףא לע םירקוחה ירבדל
.םדא-ינב יבגל םג םימישי םיאצממה םא קודבל ידכ םיפסונ

Journal of Nutritional Biochemistry


2008 יאמ
רמייהצלא תייגולותפו ןוסיחה תכרעמ תותיא תמיסח
Yale University School of Medicine-ב םירבכעב יוסינ
(Transforming Growth Factor) TGF-beta םסחנ וב ב"הרא
,(Peripheral macrophages) םיילרפירפ םיגפורקמל תותיא
.םירבכעב ,רמייהצלא תלחמ לש וזל המודה הייגולותפ ןיטקה

םיגפורקמ לש םתוננתסה יכ ,הכ דע וחוורש תורעשה דגונ רבדה
יאתב עוגפל הלולעש תקלדה תרבגהמ האצותכ קיזהל לולע חומל
.חומה
.רמייהצלא ילוחב TGF-beta לש תולדגומ תומר הליג םדוק רקחמ
הבוגת קתשל ףוגה ןויסנ איה ךכל הביסהש םירעשמ םירקוחה
.הלחמה לש םיקאלפה תורצוויהל הרושקה תיתקלד.הלחמה לש

לש םחומב םיקאלפהמ 90%-ש םיארמ ןורחאה רקחמה יאצממ
םיגפורקמב TGF-beta יתותיא םוסחל תיטנג וננכותש םירבכע
,םיילנויצקנופ םירופיש םג המרג המיסחה .ומלענ םיילאירפירפ
.ךובמב רתוי הבוט תואצמתה ומכ

תרידח ורשפאיש ,םדא-ינבל תופורתב ולא םיאצממ םושיי
לש םקוליסל איבהל יושע ,םילוחה לש םחומל םיגפורקמ
.רמייהצלא ילוח לש םחוממ םיקלפ

Medscape


2008 יאמ
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ ןפורפוביא
ןוכיסל רושק (Ibuprofen) ןפורפוביא הפורתב חווט ךורא שומיש
תיתקלד-יטנא הפורת איה ןפורפוביא .רמייהצלאב תולחל תחפומ
.(NSAID) םידיאורטסה תחפשממ הניאש
ולטנש ולא אצמנ .הלעמו 55 ינב שיא 49,349 ופתתשה רקחמב
40% ןב תחפומ ןוכיסב ואצמנ הלעמו םינש 5 ךשמב ןפורפוביא
.ןוכיסה ןטק ,לדג שומישה ךשמש לככו היצנמידל

ואצמ ב"הרא Boston University School of Medicine ירקוח
,תוידיאורטס ןניאש ,תורחא תומיוסמ תויתקלד-יטנא תופורת םגש
םניאש ולאל סחיב ,25%-ב הלחמה תוחתפתהל ןוכיס תוניטקמ
.ולא תופורת םילטונ
.ההז העפשה הז גוסמ תופורתה לכל אלש הארנ

Neurology


2008 יאמ
רמייהצלא ינפמ םיניגמ םינוש םיבאכ יככשמ
ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת תצובקמ םינוש םיבאכ יככשמ
(Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs) תוידיאורטס
ךרענש לודג רקחמ .רמייהצלאל ןוכיס תנטקהב תוליעי ואצמנ
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health-ב
ןוכיס ךכ םיניטקמ ולא תופורת םילטונה םישנאש הליג ב"הרא
.23%-ב היצנמידב תוקלל

תועיבקב םילטונה יבגל םג האצמנ הז ןוכיס לש המוד הנטקה
.ןיריפסאו (Naproxen) ןסקורפאנ ,(Ibuprofen) ןפורפוביא

Neurology

>