הרדגה
הצופנה תילנומרוה הייעב איה תויטסיצילופה תולחשה תנומסת
יא ןהב ,תויעב רפסמב תנייפאתמו ןוירפה ליגב םישנב רקיעב
.דועו רתי תנמשה ,רידס יתלב רוזחמ ,תוירופ
רוזחמ דמוע הירוחאמש אוה וז תנומסתל םרוגה יבגל עודיש לכ
תויטסיצילופה תולחשה תנומסת םשה רוקמ .שבושמ ישדוח תוירופ
אוה ,ךכמ תולבוסה םישנהמ קלחב ,תולחשה הארמש ךכמ עבונ
.(יטסיצילופ) תוטסיצ הבורמו רזופמו לודג

םימוטפמיס
...םיאבה םינימסתהמ קלח תווח וז תנומסתמ תולבוסה םישנ
ןיב ןמז ישרפה םתועמשמ .רוזחמ רדעה וא רידס יתלב רוזחמ
.הנשב םירוזחמ 8-מ תוחפ וא םוי 35 לע םילועה רוזחמל רוזחמ   
רוזחמה תעפוה םע רמולכ ,תורגבתהה ליגב תורקל לולע רבדה   
.לקשמב היילע רחאל ,רתוי רחואמ וא   

- (Androgens) םינגורדנא :םיירכזה םינומרוהה תומכב לודיג
- (Hyperandrogenism) השאב םינגורדנא לש רתי רוציי תייעב   
ךוראו סג רעיש תוחתפתה םהב ,םיינפוג םייונישל םימרוגה   
לגרה קלח ,תועורזה ,בגה ,הנותחתה ןטבה ,הזחה לע ,םינפב)   
.תירבג תוחרקתהו תורגב יעצפ תעפוה ,(הנוילעה   

תויטסיצילופה תולחשה תנומסתמ תולבוס רשא םישנה לכ אל
.ןגורדנא רתי לש תועפות ווחי

,תובורמ (תויקש ייומד םיקיקז) תוטסיצ תולעב תולדגומ תולחש
.הינשל תחאה ןקלחב תודמצנה   

לכבו תובר תוטסיצ תולעב תולחש ויהי השאל וב בצמ ןכתי :הרעה
השאל וב בצמ ןכתי - ךפיהל ןכו תנומסתהמ לובסת אל איה תאז
.תנומסתהמ לובסת איה תאז לכבו תוילמרונ תולחש ויהי

םרוגה איה תויטסיצילופה תולחשה תנומסת .תוירופ-יא/תורקע
.םישנב תורקעל ירקיעה   

.דאמ תונמש תנומסתהמ תולבוסהמ תיצחמכ .רתי תנמשה

.(Hyperinsulinemia) םדב ןילוסניא רתי

.יחשה תיבב בורל םיחתפתמה רוע לש רתי ילודיג .רוע ילולבת

.2-גוס תרכוס תוחתפתה וא (Prediabetes) תרכוס-םדק

יתפיטק רוע .(Acanthosis nigricans) סנקירגינ סיזוטנקא
,םייכריה לש ימינפה ןקלח ,יחשה תיב ,ףרועב חתפתמה ההכ   
.םיידשל תחתמ וא/ו תופה   

.ןואכיד

תולחשה תנומסתמ תולבוסה םישנ תולולע ולא לכ לע ףסונב
...ב םג תוקלל תויטסיצילופה
.םד-ץחל רתי
.לורטסלוכ רתי ללוכ ,(Dyslipidemia) םדב םינמוש רתי
.תוירלוקסו-וידרק תויעבל רושק תויהל לולע הובג CRP
.(Nonalcoholic steatohepatitis) תינורכ דבכ תקלד
.(Sleep apnea) הנישב המישנ םוד
.רעיש תרישנ

םימרוג
תשרפהמ תולבוס תויטסיצילופה תולחשה תנומסתב תוקולה םישנ
תולחשה ידי-לע םישרפומה םיירכז םיינומרוה - םינגורדנא לש רתי
.(Progesterone) ןורטסגורפו ןגורטסא םיישנה םינומרוהה לע ףסונב

ץויבה ךילהת תטאהל םרוג תולחשב םינומרוהה יסחי שוביש
.(Anovulation) ןיטולחל ותקספהל וא (Oligo-Ovulation)
.ותקספהל וא ישדוחה רוזחמב םישובישל תמרוג ץויבה תקספה

לש שבושמ דוקפית ןניה ךכל תוביסה יכ םירובס םירקוח
חומה תרתוי תוטולב לשו (Hypothalamus) סומלתופיהה
םימרוג לש תועפשה ,םהירבדל ,ונכתי ןכ .(Pituitary Glands)
רשא ,ןגורדנא ייומד םיימיכ םירמוחל הפישח ומכ ,םייתביבס
.ףוגב םיגפסנ

תוקידבו ןוחביא
עונמל יושע תויטסיצלופה תולחשה תנומסת לש םדקומ ןוחביא
.בל תלחמו תרכוס ומכ ,חווט יכורא םיכוביסל ןוכיס

...םימוד םינימסת ןהל ,תורחא תולחמ תלילש ךות השעי ןוחביאה
.(םייכריה ןגא תקידב ללוכ) האלמ תינפוג הקידב
םוצב רכוסה תמר ,םינוש םינומרוה תומר תכרעהל םד-תוקידב
.םידירצילגירטהו לורטסלוכה תומר ןכו    
תניחבל םייכריה ןגא לש (Ultrasound) דנואסרטלוא תקידב
.םחרה הטעמו תולחשה    

םיכוביס
...ל ןוכיס לידגהל הלולע תויטסיצלופה תולחשה תנומסת
.בל תלחמו תינדיס םיקרוע תשרט
.2-גוס תרכוס
.םד-ץחל רתי
.םדב םידירצילגירט רתי
.HDL לורטסלוכה תמר תדרוה
.תירלוקסו-וידרק הלחמ
.תילובטמ תנומסת
.םחרהמ גירח םומיד
.(Endometrial cancer) םחרה תיריר ןטרס

...ןכו
.יתפורת תוירופ לופיטב ךרוצה ןכתי
.תינוירה תרכוסל ןוכיס רתיב השאה היהית ןוירהה ןמזב

לבוקמ לופיט
תוידוחייה תויעבב דקמתי תויטסיצילופה תולחשה תנומסתב לופיט
םאתהב ,תרכוסו תורגב יעצפ ,רתי תוריעש ,ןוירפה תויעב :הלש
.השא לכב תועפותל

ומכ ,םיירלוקסו-וידרק םינוכיסב לופיטה םיבושח ךוראה חווטל
.םד-ץחל רתיו תרכוס ,םדב לורטסלוכ רתי ,רתי תנמשה
,תוינפוג תוקידב ךות ,בקעמ םשל אפור תועיבקב רקבל הלוחה לע
םינמושה תומרו םוצב רכוסה תמר לע הרימשו םדה-ץחל תדידמ
.םדב
תלבוס תלפוטמה םא דחוימב ,וליעוי תינפוג תוליעפו אירב ןוזמ
ןילוסניאה תמר תא ןיטקהל היושע לקשמב התחפה .רתי תנמשהמ
.(Ovulation) ץויבה תא ךכ םקשלו םדב םינגורדנאה תומר תאו

ישדוחה רוזחמה םוקישל תופורת
ךומנ ןונימב רזעהל היושע ןוירהל סנכיהל התנווכב ןיאשש השא
יטטניס ןגורטסא םיבלשמה ,הפב םילטינה העינמ יעצמא לש
.םינגורדנאה רוציי תא םיניטקמה ןורטסגורפו
יתלב םימומיד ענומו םחרה תיריר ןטרסל ןוכיס ןיטקמ הז לופיט
.םיילמרונ

,שדוח ידמ םימי 10 דע 7 ךשמב ןורטסגורפ תליטנ :רחא לופיט
תיריר ןטרס ינפמ הניגמו ישדוחה רוזחמה תא הרידסמה הלועפ
.םינגורדנאה תומר תא תרפשמ הניא ךא ,םחרה

תרכוסב לופיטל תופורת לוטיל השאה לע היהי ךרוצה הרקמב
.2-גוס

רתי רועיש תתחפהל תופורת
ןוירהב השאל םתיתל .וליעוי םינגורדנאה תומר תנטקהל תופורת
.ןוירהל סנכיהל התנווכבש וזל וא
.רועיש םיענומה םינפל םימרק תרזעב םג תושעל ןתינ הז לופיט
השאב המשייל ןיאו תולפוטמהמ 1/3-כ יבגל קר הליעי וז ךרד
.ןוירהב

ןוירהל הסינכל תופורת
.ץויב תוררועמה תופורתב שמתשהל היהי ןוירהל הסינכ םשל
םיניפורטודנוגב שמתשהל היהי ןתינ הלשכנ וז ךרד םא
.הקרזהב םינתינה (Gonadotropins)
.םיאצאצ תבורמ הדילל םורגל יושע הז לופיט

חותינ
יורקה חותינ עצבל ןתינ ולשכנ םייתפורתה םילופיטה לכ םא
ררועל הניה ותרטמש ,Laparoscopic Ovarian Drilling
(Luteinizing hormone) LH ןומרוהה תומר תתחפה ידי-לע ץויב
.םיינגורדנאה םינומרוההו

יתנוזת לופיט
םישדוח 3 תב תלבגומ הפוקתל לוטיל שי ןלהל םיפסותה תא
ךשמהב לועפלו ןתעפשה תא ךירעהל ידכ קדביהל שי ךכ-רחאו
.םאתהב

םינמוש ,רתיה תנמשה ,תרכוסה תייעבב לופיטל .םורכ
.אפורב ץעוויהל םייתרכוס םילפוטמ לע .םדב לורטסלוכו   
הרימשל םיבושח םינושה םיביכרמה .B ןימטיו סקלפמוק
הרימשלו רכוסל תוליבסב הטילש ,םינמוש תפירש ,לקשמה לע   
.םינושה םינומרוהה תומר לש םנוזיא לע   
םינומרוה לש הניקתה םתוליעפלו ןובאיתה ןוסירל בושח .ץבא
.ןילוסניאה םהב ,םינוש   
.םייתרכוסל בושח .םויזנגמ
.לקשמ תרימשו תומימחפ לש םירמוחה ףוליחל .Q10 םיזנא-וק
.תומימחפה לש םירמוחה ףוליחל .ידוה רמת/דנירמת

אפרמ-יחמצ
םדב רכוסה תמר ןוזיאל ,לקשמב הטילשל םיעייסמ ולא םיחמצ
...םדב םינוש םינומרוה תומר ןוזיאלו

.םהרבא חיש/סקטיו
.וטמלפ וס
תופורת ,ןוירה תעינמל תולולג תולטונה לע רוסא .יוצמ ןלדג
אלא ,תורחא תופורת וא םינומרוה תפלחהב לופיט ,ןוירפל   
.אפורב תוצעוויה רחאל   

םירחא םילופיט
.םיטחמב רוקיד/הרוטקנופוקא

םייח ןונגיס יוניש
ידי-לע ךכל יוציפ ךא ,רוזעל תומימחפ לד טירפת יושע תינורקע
לורטסלוכה תמר תא תולעהל לולע םינובלח תכירצ תאלעה
.םיירלוקסו-וידרק םינוכיס לידגהלו

ומכ ,םיביסב תורישע רשא ,תובכרומ תומימחפ תכירצ ופידעה
,(Bulghur) לוגרוב ,אלמ חמקמ הטספ ,םיאלמ םינגדמ םחל
.תוינטקו םוח זרוא ,הרועש

םדב רכוסה תמר תדרוהב עייסת וז .תינפוג תוליעפב וברה
.תואנ לקשמ לע הרימשבו

...תושדח ואר