תושדח - ןטרס
Cancer - News


ןטרס םיענומ ףירח לפלפו ליבגנז
ןטרס ענומ D ןימטיו רובגית
תשוחנ תוחפו םויזנגמ רתוי
ייא-ןא-יד ןוקיתו תילופ הצמוח
ןטרסב לופיטו תינפוג תוליעפ
םילודיג לש םתודימע דוס
םינוכיס תיחפמ הת
ןוסיח יאתל יטנג יוניש
ןטרס דגנ דנלטוקסמ םימ
ןטרסל ןוכיס תנטקהו ןוירה תלער
ןטרסב המחלמל הקיטויביטנא
ןטרסל ןוכיסו D ןימטיו טועימ
30%-ב םייח הכיראמ הפורת
ןטרס םימלוב םיירגרג תוריפ
ןטרס ענומ םיינישב לופיט
תוחפ ןכסמ ירלולס ןופלט
ןטרסמ םיניגמ לצבו םוש
םינובלח לד טירפת
ינטרס יטנא לאיצנטופ לעב הת
ןטרסל ןוכיסו םייח ןונגיס
ןטרסב שידח לופיט
ןטרס דגנ םילחנה רגרג
ןטרס דגנ תוירטפ
ןטרסו הפועת תודש
ןטרסו אשד תוחסכמ
ןטרסו הזחב םילתש
ןטרסו הנייגיה
םייעמה ןטרסו רעיש עבצ
רשבב תוינימא תובוכרת
ןטרסו םייתביבס םימרוג
הובג חתמ יווקו ןטרס
ומיכ לופיטל הבוגת יוזיח
ןטרסמ הניגמ הלולגה
ןטרסו םינטוב תאמח
ןטרסו תרוטק תפיאש
הליל תורמשמב םישנ
לופיטל ינאיורט סוס
ןטרסו תוקריב םיטארטינ
םיפאמב דימלירקא
ןטרס דגנ םוכרוכ
םד ישירקב ןכסמ ןטרס
םיטנדיסקוא יטנא
ןטרס דגנ היוסו ילוקורב
םיאת ןקתמ ןיגניראנ
םילודיג זרזמ לוהוכלא


ןטרס דגנ תוירטפ
םמעטל תודוה ,תונוש תוירטפ רבכמ הז םיריקומ םעט ינינא
הארמה ,תיעדמה הדבוע האנהל תפסוותמ תעכ .ןידעה יטוזקאה
הקטיימו (Shiitake) הקטייש ,(Rei-shi) יש-ייר תוירטפלש
.המצוע תובר תוינטרס-יטנא תונוכת שי ,(Maitake)
המילעמ הקטיימ תיירטפ תיצמתש אצמנ םייח-ילעבב יוסינב
60% רתיבו ןיטולחל םיינטרס הפ ילודיג םירקמהמ 40%-ב
.לודיגב 90% תב הנטקה התייה םירקמהמ
ןקולג הטב :(Polysaccharide) דירכסילופ הליכמ הקטיימ תיירטפ
.םד-ץחל דירומו ןוסיחה תכרעמ תא קזחמה (Beta-glucan)

ןטרסו הפועת תודש
הפועת הדשמ מ"ק 8 םוחתב םירגש םישנאש הלגמ יטירב רקחמ
רתוי לודג יוכיס ילעבו ,ןטרסב תולחל רתי ןוכיסב םייוצמ ,לודג
.המתסאב תולחל
אוה עיסמ םרוגו קלד ידאמ ריואה םוהיז הארנכ אוה דחא םרוג
.בל-ףקתהו םד-ץחל רתי םג םורגל לולעש ,זעה שערה

ןטרסו אשד תוחסכמ
אשד תוחסכמב שומיש בקע ןטרסל ששח הלעמ ידבש רקחמ
םינמימחפ ג"מ 4 הנוכמה תטלופ הדובע תעשב .קלד לע תולעופה
,(Polycyclic aromatic hydrocarbons) םיילקיצילופ םייטמורא
.תוירגיסה ןשעב יוצמה ןטרסמ רמוח
ןמחפ תצומחת-דח :ףסונ ןכוסמ זג תוטלופ תוחסכמה
ןקנח תוצומחת ,(Methane) ןאתמ ןכו (Carbon monoxide)
.ןשע יקיקלחו (Nitrogen oxides)
םיריממ תנקתה וא תוילמשח תוחסכמל רבעמ אוה ךכל ןורתפה
קלדב תוענומה תונוכמב (Catalytic converter) םייטילטק
םינגבו םילודג אשד יחטשמ ילעב לש םשומישב בורל תואצמנה
בקע ,םינטרסמה םירמוחה זוכיר ןטק םהב תומוקמ ,םיירוביצ
.חטשה לדוג

ןטרסו הזחב םילתש
ןהב םישנש הלגמ ,הינטירבב םסרופש ,הנש 12 ךראש רקחמ
תואיר ןטרסב תולחל ןוכיס 3 יפ תולידגמ ,םילתש הזחב ולתשוה
החכוה ןיאו העפותל רבסה ןיא תאז וליגש םינעדמל .חומ ןטרסו
הדבועה קר החכוה .דיחיה םרוגה םנמוא אוה לתשהש ךכל
.הז גוסמ תולתשה ורבעש םישנ יבגל לח ןוכיסב לודיגהש
(Saline implants) םייחלמ םילתשמ התומתה רועישב לדבה ןיא
.ןוקיליס ילתש תמועל

ןטרסו הנייגיה
,Non-Hodgkin's lymphoma תמופמיל ילוחב יקלטיא רקחמ
ופשחנש םיקדבנש הליג ,הפמילה תכרעמ לש הריאממ ןטרס תלחמ
תולחל רתי ןוכיסב םייוצמ םיסוריוו םיקדייחל דאמ טעמ םתודליב
.רגובמ ליגב
םיחאש ןוויכ ,םידיחי םידלי םתויה תויהל הלולע ךכל תוביסה תחא
תוננטצהל הקבדה רוקמ תובורק םיתיעל םיווהמ רתוי םירגובמ
תדמול הניא ולא םידליב ןוסיחה תכרעמש איה הרעשהה .לועישו
תא םג לידגמה רבד ,םייחב םדקומ בלשב הלחמה םע דדומתהל
.1 גוס תרכוסו הצופנ תשרט ,המתסאה תולחמ רועיש
תא ךכ דמלל ידכ ,תונווכמ תויוקבדיה תמירגל תורשפא התלעוה
.הל יופצה יבגל ןוסיחה תכרעמ

םייעמה ןטרסו רעיש עבצ
יעבצב םייוצמה םירמוח ןיב רשק לע העיבצמ ב"הראב רקחמ
,ידימת עבצב ןרעש תא תועבוצ רשא םישנש אצמנ .ןטרסו רעיש
.םייעמ ןטרסל ןוכיס דאמ תולידגמ ,שדוח ידמ
הלעמו הנש 15 ךשמ ןרעיש תא תועבוצה םישנ תועיגפ דחוימב
םייוצמ םה .ולא םיעבצ םע ימוימוי עגמב םיאבה םירפס/תוירפסו
םע עגמב ואב אלש ולא תמועל ,ןטרסב תולחל 5 יפ ןוכיס רתיב
.ולא םירמוח

1996 ילוי
לשובמ רשבב תוינימא תובוכרת
רצוי ,תוהובג תורוטרפמטב רשב לש םימיוסמ םיגוס לושיב
.ןטרסמ םקלחו ןכל םדוק רשבב םייוצמ ויה אלש םיימיכ םירמוח
(Heterocyclic Amines: HCAs) םיילקיצורטה םינימא םה המגוד
.םיגדו רקב לש םירירש רשב לושיב ןמזב םירצונה
(םירירשב יוצמה) ןיטארקו ונימא תוצמוח רשאכ רצונ HCA
.הובגה םוחה תעפשהב םיבכרתמ
HCA יגוס 17 והיז ב"הראב National Cancer Institute ינעדמ
הלידגמ הרוטרפמטב תפסות לכ .לשובמ םירירש רשבב םינוש
,רתוי תופוכת לגורקימ רונתב שומיש .תרצונה HCA-ה תומכ תא
.וז הנכס ותיחפי היילצ וא ןוגיט ינפל דחוימב

2000 ילוי
ןטרסו םייתביבס םימרוג
תיברמל תירקיעה הביסה םה םייתביבס םימרוגו םייח ןונגס
.תויטנג תוביס אלו ןטרסה תולחמ
ססבתה Imperial Cancer Research Fund-ב יטירב רקחמ
יגוס 28 ןחבו םימואת תוגוז 45,000 ללכש ידבש רקחמ ינותנ לע
.םינוש ןטרס

.New England Journal of Medicine

2000 רבמבונ
הובג חתמ יווקל רושק וניא ןטרס
ןיב רשק קדבש UK Childhood Cancer Study Group רקחמ
יטנגמה הדשה ךותב ורגש םידליב ןטרס תולחמו הובג חתמ יוק
אצמ אל הימקול ילוח םתיצחמ ,םידלי 7,000 ןחב ,םדי-לע רצונש
.םיינשה ןיב רשק
םיקלוח הינטירב Bristol University ירקוח
תוומ ירקמ 3,000-כ םהירבדל .ולא םיאצממ לע
.הובג חתמ יווקל הברקל םירושק םידליב ןטרסמ

.British Journal of Cancer

2000 רבמבונ
חומ ןטרסב יפרתומיכ לופיטל הבוגת יוזיח
םתבוגת תא תופצל רשפאת חומ ןטרס ילוחל תיטנג הקידב
.םאתהב תופורת ךרעמ םרובע ביכרהלו יפרתומיכ לופיטל
75%-ש הליג ב"הרא Johns Hopkins University-ב רקחמ
,(Methylation) היצליתמ היורקה תיטנגה הנוכתה ילעב םילוחהמ
.יצחו םייתנש רחאל םייחב ורתונ ,יפרתומיכ לופיט ולבקש
.לופיטל בוט תוחפ םיביגמ וז תיטנג הנוכת םירסחה םילוח
רשפאיו לבוקמ יפרתומיכ לופיט םהמ ענמי הז םדקומ יוליג
.רתוי ליעי לופיטל ויוניש תא

.The New England Journal of Medicine

2001 לירפא
ןטרסמ הניגמ הלולגה
ינפמ השאה לע ןגהל יושע ןוירה תעינמל תולולגב שומישה
עובקה ןונימל תודוה תאז ,20% דע רועישב סגה יעמה ןטרס
וכרעש רקחממ הלוע הז אצממ .םיקפסמ ולאש ןגורטסא לש
.הילטיאב םירקוח

.תיטירבה תונותיעהמ

2001 טסוגוא
ןטרסו םינטוב תאמח
עברש אצמ ,הינטירב Institute of Cancer Research-ה רקס
,הינטירבל םיאבוימה ,(Peanut butter) םינטובה תאמח ירצוממ
ןיסקוטלפא םהב ,ןטרס ימרוג םינלער לש הלודג תומכ םיליכמ
.(Liver cancer) דבכ ןטרס םרוגה יעבט םהזמ ,(Aflatoxin)

.תיטירבה תונותיעהמ

2001 טסוגוא
ןטרסו תרוטק תפיאש
ןושיעמ העורג תויהל הלולע קתקתמה תרוטקה חיר תפיאש
National Cheng Kung University ירקוח תאז וליג ,קבט
םישדקמב םינטרסמה םירמוחה תויומכ תא וושיה םה .ןאווייט
םהוזמה ריואה לש וזמ םינומ תורשע יפ ההובג םתמרש וליגו
.ץוחב
.(Joss sticks) תרוטקה ינולקמ םה ברה םוהיזל ירקיעה םרוגה

.תיטירבה תונותיעהמ

2001 רבוטקוא
ןטרסל ןוכיסב הליל תורמשמב םישנ
תודבועה םישנש ואצמ ב"הראב וכרענש םינוש םירקחמ ינש
60% ןב רתי ןוכיסב תויוצמ (09:00-ל 19:00 ןיב) הליל תרמשמב
.דש ןטרס חתפל
Fred Hutchinson Cancer Research Centre-ב וכרענ םירקחמה
.לטאיסב Boston-based Brigham Women's Hospital-ו
ןומרוהה רוזחמב לחש שוביש אוה ,םינעדמה תעדל ,ךכל םרוגה
דחוימב ,הכישחה תועשב רואל תכשוממ הפישחמ האצותכ ,ןינוטלמ
,ןגורטסא ןומרוהה רוציי תמירגו רקובב 01:30 העשה תביבסב
.ןטרסל םרוגה

.Journal of the National Cancer Institute

2001 רבמבונ
ינאיורט סוס תועצמאב ןטרסב לופיט
,ריבעמה (Trojan Horse) ינאיורט סוס תועצמאבב לופיט
(Nonogenerator) דדוב יביטקאוידר םוטא ,הקירז תועצמאב
,םתוא םיגרוהה םיימוטא םיסיסר ררחשמו םיינטרס םיאת ךותל
.ב"הראב חתופ
.םיחלצומ ויה וז הטישב ושענש ,םירבכעב םיינויסינ םילופיט
.ב"הרא Kettering Cancer Center-ב החתופ הטישה
.האבה הנשב ולחי םדא-ינבב םייוסינ
.Science

2002 ראורבפ
ןטרסב םינכסמ תוקריב םיטארטינ
היילעל םרוגה תויהל לולע תוקרי לודיג תעב םיטארטינב ןושיד
.הינטירבב ןטרסה ילוח רפסמב הלודגה
תוריפו תוקרי ןיב רשקה תא וקדב Glasgow University ירקוח
םילבוס ונממ ,(Gullet cancer) טשוו ןטרסו םיטארטינב םירישע
.דנלטוקס יבשות דחוימב

.תיטירבה תונותיעהמ

2002 לירפא
םינגוטמו םיפאמב דימלירקא
תויכירפ ,םיטיווקסיב ,םחל ומכ ,לבת יבחרב םילכאנה םילכאמ
.דימלירקא לש תולודג תויומכ םיליכמ ,ספי'צו
ןוגיט וא הייפאש הליג הידבש Stockholm University-ב רקחמ
,םינגד וא המדא-יחופת ומכ ,תומימחפב םירישע ןוזמ ירצומ לש
.םדאל ןטרסמכ גווסמה רמוח ,דימלירקא תרצוי
תרתומה וזמ 500 יפ דע תומכב דימלירקא הליכמ םינגוט תיקש
.הייתש ימב ,ימלועה תואירבה ןוגריא ידי לע

2002 לירפא
ןטרס דגנ םוכרוכ
םוכרוכב ליעפה רמוחה ,(Curcumin) ןימוכרוכש וליג םירקוח
תנכותמ םיאת תומל רושקה ,ןטרסב המחול חוכ לידגמ
לופיטב םוכוכה בולישש אצמנ הדבעמב ןויסינב .(Apoptosis)
.דבלב לופיטב רשאמ ,3 יפ לופיטה תמצוע תא ריבגה TRAIL
.ב"הרא טיורטד Henry Ford Health System-ב ךרענ רקחמה

.American Association for Cancer Research

2005 ראורבפ
םד שירקל ןוכיס דאמ לידגמ ןטרס
ידירו םד שירק לש ותורצוויהל ןוכיס 7 יפ הלידגמ ןטרס תלחמ
הנורחאל ונחבואש םילוחב דחוימב ,(Venous thrombosis)
לש םימיוסמ םירקמבו תורורג תועצמאב טשפתהש ןטרסב
.תויטנג תויצטומ
.(Anticoagulant therapy) השירק ענומ לופיט ץלמומ ולא םירקמב
וקדב דנלוה Leiden University Medical Center ירקוח
ןיב ,תואירב וא םילגרב םד ישירק ונחבוא םהב םישנא 3,220
.2002-ו 1999 םינשה
היה םהב ,םדה תכרעמ ןטרס ילוח ואצמנ רתויב הובגה ןוכיסב
(Lung cancer) תואיר ןטרס ילוח םהירחא ,28 יפ לודג ןוכיסה
.(GI cancer) םייעמהו הביקה תכרעמ ןטרסו
3-ב (תרוקיב תצובק תמועל 58 יפ) רתויב הובגה אוה ןוכיסה
.הלחמה ןוחביא רחאלש םינושארה םישדוחה
.הזובמורט/תקקפ :ואר

.Journal of the American Medical Association

2005 רבמטפס
ןטרסב לופיטו םיטנדיסקוא יטנא
,A ןימטיו ומכ ,םיטנדיסקוא יטנאשאיה תלבוקמה הסיפתה
םיניטקמ ,ןיטורק הטב ומכ םידיאונטורקו E ןימטיוו C ןימטיו
יסקוטוטיצ לופיט תעב םתכירצל ךא ,םימיוסמ ןטרס יגוסל ןוכיס
.תויוצר יתלב תואצות תויהל תולולע הלחמב (Cytotoxic therapy)
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center תרקוח ירבדל
םיפסות םיכרוצ ןטרס בקע םילפוטמהמ 50%-ש םירקס וארה
.םייתנוזת
וא הייפרתומיכב םילפוטמל קיזהל םהב שומישה לולע הירבדל
םיאת ןיב ןיחבהל םילגוסמ םניא םהש ןוויכ ,הייפרתוידרב לופיטב
.לופיטל ךכ קיזהלו םיינטרסו םיילמרונ
.תירעזמ תומכב ולטנ םא םג ,םיינלטק תויהל םילולע ולא םיפסות

.Cancer Journal for Clinicians

2006 ראורבפ
ןטרס דגנ היוסו ילוקורב
היוסבו ילוקורבב תויוצמה Indole-3-carbinol :I3C תובוכרת
תוביגמה ,תונוש ןטרס תולחמ ינפמ הנגהב רוזעל תויושע
.תינומרע ןטרסו תולחש ןטרס ,דש ןטרס ומכ ,םינומרוהל
ב"הרא ןוטגנישוו Georgetown University-ב םייח-ילעבב רקחמ
ייולת םילודיג ינפמ הניגמ ולא תונוזמ לש תרבגומ הכירצש הארה
.ןגורטסא
םינג לע עיפשהל ןתינש איה ,הז רקחממ תירקיעה הנקסמה
.ןוזמה תריחב תרזעב ,ןטרס תלחמל םירושקה םייטירק

2006 ראורבפ
םיינטרס םיאת ןקתמ ןיגניראנ
...(Naringin) ןיגניראנ

2006 לירפא
םיינטרס םילודיג זרזמ לוהוכלא
אצמ ב"הרא University of Mississippi-ב םירבכעב רקחמ
.ינטרס לודיג ץיאהל ידכ םויב םיילוהוכלא תואקשמ ינשב ידש
ירלוקסאוה ילתודנאה לודיגה םרוג רוציי תא לידגמ לוהוכלא
עייסל לולעש (Vascular Endothelial Growth Factor: VEGF)
אוה הידעלבש םד-ילכ תכרעמ חותיפ ךות ,םילודיג תוחתפתהב
.עווג היה
.הקשמב תעגל רוסא ןטרס ילוח םישנא לע ,םירקוחה ירבדל

.Experimental Biology Conference 2006. San Francisco

2006 לירפא
ןטרס םיענומ ףירח לפלפו ליבגנז
.םינוש ןטרס ילודיג םולבל םייושע ויגוסל ףירח לפלפו ליבגנז
תעפשה ונחבש ב"הרא University of Michigan ירקוח
תא ענומ אוהש וליג ,תולחש ןטרס לע ליבגנז תיצמת
.(Apoptosis) תנכותמ םיאת תומ וב דדועמו ותוטשפתה
,ב"הרא University of Pittsburgh ירקוח וליג המוד ךרדב
בלבל ןטרס ענומ ףירחה לפלפב (Capsaicin) ןיציאספקה יכ
.םירבכעב

.American Association for Cancer Research

2006 לירפא
ןטרס תולחמ ענומ D ןימטיו רובגית
היושע םויב 'חי 1,500-ל 'חי 400-מ D ןימטיו תכירצ תרבגה
רקחמ יפל תאז ,30%-ב ןטרסמ תוומה ירקמ רפסמ תא ןיטקהל
.ב"הרא Harvard School of Public Health-ב ךרענש
הלועפ ךא ,שמשה רואל הפישח אוה D ןימטיול ירקיעה רוקמה
.רוע ןטרסב תנכסמ וז

.Journal of the National Cancer Institute

2006 יאמ
תשוחנ תוחפו םויזנגמ רתוי
היושע וב תשוחנה תומכ תתחפהו םדב םויזנגמה תומכ תלדגה
תוירלוקסו וידרק תולחמו ןטרס תולחמל ןוכיס 50%-ב תיחפהל
.תפרצ ליל Pasteur Institute ירקוח ועיגה הנקסמל (םד-ילכו בל)
וא הכירצל םאתהב תחפי הז ןוכיס םא קודבל רתונ םירקוחל
.ןוכיסל דבלב ןמס הווהמ אוהש

.Epidemiology

2006 ינוי
ייא-ןא-יד ןוקית תדדועמ תילופ הצמוח
...ימוי ףסות

2006 ילוי
ןטרסב לפטל תעייסמ תינפוג תוליעפ
תיחפהלו ןטרס תלחממ המלחה זרזל הייושע תינפוג תוליעפ
יפרתומיכ לופיטל ללכ-ךרדב תוולנה יאוול תועפות תעפשה
,ב"הרא University of Missouri ירקוח ירבדל תאז ,הנרקהלו
.הלחמב םילבוקמה םילופיטה לע ינפוג לוגרית תועפשה ונחבש
תועפות תוחפ ווח תינפוג תוליעפ לע ודיפקהש ולאש ואצמ םה
,ינפוג דוקפית ורפיש ,תוליחבו םיבאכ ,תושישת ומכ ,יאוול
.המלחהה ןמז תא ורציקו םהייח תוכיא תא

2006 ילוי
םילודיג לש םתודימע דוס הלגתה
תא וליג םה ,הינטירב Cancer Research UK ינעדמ ירבדל
:תופורת ינפב םיינטרס םילודיג לש םתודימעל יארחאה ןובלחה
תופורת רצייל תורשפאה תא ,םהירבדל ,חתפי הז יוליג .S6K2
.רתוי תוליעי תויפרתומיכ
,םירחא םינובלח לש םתומו םהייח לע חוקיפל יארחא הז ןובלח
האירה לש םינטקה םיאתה ןטרסב לופיטל הבושח הנוכת
.(Small cell lung cancer)

2006 ילוי
הרמה יכרדו סיכ ןטרסל ןוכיס תיחפמ הת
הרמה יכרדו סיכ ןטרסל ןוכיס תיחפהל היושע םויב תחא הת סוכ
ירקוח ועיגה וז הנקסמל ,40%-ב (Gallbladder cancer)
ב"הרא US National Cancer Institute
.ןיס תייסולכוא לע התה תעפשה תא וקדבש
.םישנ יבגל האצמנ הבטהה רקיע
הדבועב ורוקמ ,םירבגב הנושה רועישהש םירעשמ םירקוחה
.הז ןטרס לע הערל עיפשמה רבד ,בורל םינשעמ ןיסב םירבגהש

.International Journal of Cancer

2006 רבמטפס
ןטרס םיפקות תיטנג ונושש ןוסיח יאת
םה ,ב"הרא National Cancer Institute-מ םינעדמ ירבדל
םידרוש םה דציכ ומיגדהו תיטנג הניחבמ ןוסיח יאת תונשל וחילצה
.םדא-ינבב םיינטרס םילודיג םיפקותו ףוגב
הצווכו םישנא 17 ךותמ 2-ל הטישה העייס ,הנטק הצובקב ןויסינב
.םילודיגה תא םהב
והזיש ךכ ,םתוא םינשמו T יאת םילפוטמהמ םיפסוא םינעדמה
.לפוטמה לש ומדל םתוא םיריזחמ ףוסבלו םיינטרסה םיאתה תא
םהייח תא ךיראהל ךרד אוצמל איה םינעדמה לש האבה םתמישמ
.ונושש םיאתה לש

.Science

2006 רבמטפס
ןטרס דגנ דנלטוקסמ םימ
םרוקמש ,Deeside water :דנלטוקסב םיקוושמה םיקבקובמ םימ
.סגה יעמה ןטרס תוטשפתה עונמל םייושע דנלטוקס תומרב
חתונו קדבנ ,הינבולס University of Maribor-ב ךרענ רקחמה
תעפשהל ,םימי 10 ךשמ ,ולא םימ תעפשה הוושיה אוה .הינטירבב
.הייתש-ימ
ןטרס יאתמ 35% םידימשמ םהש אצמ ולא םימ קדבש רחא רקחמ
6.5%-ו םחרה ראווצ ןטרס יאתמ 21% ,(Liver cancer) דבכה
.רוע ןטרס יאתמ
Aberdeen Royal Infirmiary-ב וכרענש םיפסונ םירקחמ 2
ךשמ םתכירצ רחאל ,ולא םימש ואצמ 2003-בו 1995-ב ,דנלטוקס
.תינורגיש םיקרפ תקלד ינימסת ותיחפה ,םימי שדוח

2006 רבוטקוא
ןטרסל ןוכיס הניטקמ ןוירה תלער
...ירקוח

2006 רבוטקוא
ןטרסב המחלמל הקיטויביטנא
וליג ב"הרא University of Illinois in Chicago-מ םירקוח
,FoxM1 ןגה יוכידב הליעי (Siomycin) ןיצימויס הקיטויביטנאהש
.םיינטרס םילודיג תוחתפתהב בושח דיקפת ול
.Cancer Research

2006 רבמבונ
ןטרסל ןוכיס לידגמ D ןימטיו טועימ
ב"הרא Harvard School of Public Health-מ םירקוח ירבדל
תיחפת ההכ רוע ילעב םישנא לש םמדב D ןימטיו תמר תאלעה
(יאקירפא אצוממ םיאקירמא) רוע יהכ .ןטרסל ןוכיס םהב
.ריהב רוע ילעב רשאמ ,D ןימטיו תוחפ םירציימ שמשל םיפשחנה

.Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers

2006 רבמבונ
30%-ב םייח הכיראמ הפורת תפסוה
לופיטב שמשמה יטרדנטסה תופורתה לטקוקל הפורת תפסוה
.30%-ב דש ןטרסמ תוומ תיחפהל היושע ןטרס ילוחל יפרתומיכ
תפסוהלש וליג הינטירב University of Birmingham-ב םירקוח
,הלחמה לש םימדקומה םיבלשב ,(Epirubicin) ןיציבוריפא
.תודרשיהה לע תיטמרד העפשה שי
לולע ,םינושארה הלחמה יבלשל רבעמ ,וז הפורתב לופיט ךשמה
.הימקול/םד ןטרס םורגל

.New England Journal of Medicine

2006 רבמבונ
םיינטרס םילודיג םימלוב םיירגרג תוריפ
,םיירגרג תוריפמ םייטנדיסקוא יטנא/םילונפב תורישע תויצמת
לש םתורצוויה עונמל םייושע לטפו הדש תות ,תוינמכוא םהב
.ןטרס תולחמ לש בחר םוחתב ,םתוטשפתהו םילודיג
תעפשה תא קדבש ב"הרא UCLA-ב רקחממ הלוע הז אצממ
,תינומרע ןטרס ,(Oral cancer) הפה ןטרס לע תויצמתה
.סגה יעמה ןטרסו דש ןטרס
תכירצש ואצמש םימדוק םיבר םירקחמ יאצממ קזחמ הז רקחמ
.ןטרס תולחמב המחלמל הבוט םיירגרג תוריפ
םינוש םיידוחיי םילונפ ליכמ תוריפהמ דחא לכש ואצמ םירקוחה
.ולשמ

.Journal of Agricultural and Food Chemistry

2006 רבמצד
ןטרסו ץבש ,תרכוס ענומ םייניש לופיט
ילטנד טוח תרזעב ןייוקינ ,םויב םיימעפ םיינישה לש תואנ חוצחיצ
םלוכ ,הנשב םימעפ 4 דע םיימעפ ,םיינישה אפור לצא רוקיבו
םשל (Periodontal disease) םייכינח תלחמ תעינמל םיינויח
.ןטרס תולחמו בל תלחמ ,תרכוסב הטילש תוחפל וא העינמ

הלידגמ ב"הרא Center for Cosmetic Dentistry-מ רקוח ירבדל
יקלח ראשל הפהמ םידדונש םיקדייחה תומכ תא םייכינח תלחמ
תונפד לע םידבר תורבטצה ומכ םיכוביסל םרותה רבד ,ףוגה
הנגהה וק השעמל אוה םיינישה אפור .םיקרוע תשרטלו םד-ילכ
.תובר תוינלטק תולחמ תעינמב ינושארה

2006 רבמצד
ןטרסל תוחפ ןכסמ ירלולס ןופלט
םמצע םינכסמ םניא עבק ךרד ירלולס ןופלטב םישמתשמה םישנא
.ינד רקחמ יאצממ יפל תאז ,תינטרס הלחמל רתוי ךכב
הסיפתה ,Institute of Cancer Epidemiology ירקוח ירבדל
וחתיפ םה םא וקדבו םישנא 420,000 ורטינ םה .היוגש הלוכ
.ךכ בקע ,הימקול וא קורה תוטולבב ,םחומב לודיג
םניא םיירלולס םינופלטש הנעטב רקחמה תא םימכסמ םירקוחה
חווטב שומישב ןה ,םהב םישמתשמה תא תיתועמשמ םינכסמ
.ךורא וא רצק

.Journal of the National Cancer Institute

2006 רבמצד
ןטרסמ םיניגמ לצבו םוש
ןטרס תולחמ לש םתעינמב הרושק לצבו םוש לש הבורמ הכירצ
שיא 10,000 לש םייתנוזת םינותנ לע ססבתה רקחמה ,תובר
,תינומרע ןטרס ,תולחש ןטרס ,סגה יעמה ןטרסל האוושהב
.עולה ןטרסו הפ ןטרס ,טשווה ןטרס ,תוילכ ןטרס ,דש ןטרס
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri-ב רקחמה
.הילטיא ונלימ
ויה לצבהו םושה לש םיבהלנה םינכרצב ואצמנש ןוכיסה תומר
םיכרוצ םניאש ולא תמועל ,םיזוחא 84-ל 38 ןיב רועישב תותוחפ
.ולא תוקריב ביטימה ביכרמה והמ עודי אל .ולא תוקרי ללכ

.American Journal of Clinical Nutrition

2006 רבמצד
םינובלח לד טירפת
...םירקוח ירבדל

2006 רבמצד
ינטרס יטנא לאיצנטופ לעב הת
הליג ב"הרא US Department of Agriculture: USDA רקחמ
שי ,םהב םילונפילופה תלוכתל תודוה ,רוחש התלו קורי התלש
.ןטרס תולחמ לש בחר חווטל ,ינטרס יטנא לאיצנטופ
התבו םימב םיסיסמ םילונפילופ זוחא 40 דע 30 שי קורי התב
.םיזוחא 10 דע 3 רוחש

.Journal of the Agricultural and Food Chemistry

2007 ראוני
ןטרסל ןוכיס לידגמ םייח ןונגיס
ןוכיסה לע עיפשהל לולע םדאה ץמאמ ותוא םייחה ןונגיס
.רתי תנמשה םהב ,םיבר םימרוגב יולת רבדה .ןטרסב תולחל
הינטירבב Cancer Research ידי-לע ךרענש רקס
אוה ןטרסש םירובס םילאשנהמ 27%-ש הלעה
.ךכ וניא רבדה ךא ,לזמ לש ןיינע
ןוזמ תכירצ ,ידמ הבר הבישיב אוה הייעבה רקיע
.תינפוג תוליעפ טועימו ריהמ ןוזמ
.שמשל רתי תפישחו ןושיע םה ולעוהש םיפסונ םימרוג

2007 ראורבפ
ימי רוצי תרזעב ןטרסב שידח לופיט
םינימאמ ב"הרא UT Southwestern Medical Centre ינעדמ
ףוקשה ימיה רוציהמ ןלער לצנמה ,ןטרסב שדח לופיט וליג םהש
.םיניפיליפה יפוחל ךומסב יחה Diazona Angulata הצחמל
.םיפרוט תקחרהל ותוא שמשמ לזונה
יאוולה תועפות אלל םילודיג ןיטקה ,םירבכעב ךרענש ,יוסינה
.יתפורת לופיטל תוולנה

.Proceedings of the National Academy of Sciences

2007 ראובפ
ןטרס דגנ םילחנה רגרג
...ירקוח ירבדל