2 תושדח - רשוכו תינפוג תוליעפ
Physical activity and Fitness - News 2

םיינפוא יבכורב םצע תופיפצ
דליה תואירבל ליעפ ןוירה
ןואכיד דגנ תינפוג תוליעפ
התומתל ןוכיסו תוליעפ
רשוכ רפשמ הלידג ןומרוה
רבעמה ליגב תינפוג תוליעפ
תושישת לע לקמ Q10
ינורכ באכו הנותמ תוליעפ
ןילוסניאו יבוריא לוגרית
תושישק ירירשל ןובלח
ןושיעמ הלימגל רצק לוגרית
הנקיז תבכעמ רשוכ תרימש
םילודיגו תינפוג תוליעפ
םיאטרופסל קורי הת
בל תקיפס יאו רצק לוגרית
רבועהו םאה לוגרית
ץמאמ ירבשל ןדיסו D 'טיו
ןטרסמ תודרשיהו תוליעפ
םד-ץחל הדירומ הכילה
ןוכיס ימרוגו תצרמנ תוליעפ
םידליב םצע חומ תלתשה
םייתרכוס תתומתו רשוכ
םיינפוא יבכורב ןימ תויעב
רמייהצלאו ינפוג לוגרית
חומה תונוונתהו רשוכ
חור-בצמו תוליעפ ךשמ
תינפוג תלוכיו ץבא טועימ
בלל םד תמירז טאמ ןיאפק
חותינ ינפל תינפוג תוליעפ
םירבשל ןדיסו D ןימטיו
םד-ץחל רתיו ריעצכ לוגרית
תינפוג תוששואתהל ןיטינרק
דורי רשוכו ךומנ D ןימטיו
ןוסניקרפו תינפוג תוליעפ
םירירשו תינפוג תוליעפ
תושישת תתחפהו ץע-יחופת
בוט לורטסלוכ רפשמ לוגרית
התומתו תצרמנ תוליעפ
ירלוקסו-וידרק ןוכיסו הכילה
תינפוג תוליעפו ןיאפק
םישישקל הריהמ הכילה
רבצנ לקשמו תצרמנ תוליעפ
היצנמידו תינפוג תוליעפ
תושבייתה דגנ ןמוש-לד בלח
תולוקשמ ימירמל בלח
תוליעפ רסוחו רתי תנמשה
הלק הציר לע ףידע לגרודכ
תוקלד םיענומ ץע-יחופת
תואירלו בלל תולמעתה
ךרב תואירב תרמשמ תוליעפ
שישקל תוליעפו ןיטארק


...רשוכו תינפוג תוליעפ ואר

2002 ראורבפ
חור-בצמו תינפוג תוליעפ ךשמ
בצמ לע תינפוגה תוליעפה ךשמ תועפשה תא ןחבש יניפ רקחמ
םיינפוא-רשוכ ןקתמ תועצמאב ,תוקד 30-ו 10 ,20 ךשמב ,חורה
10-ב תרפתשמ ,לוגרית לש תוקד 10 רחאל הליחתמ וז יכ הליג
.ךשמהב תרבגתמ הניא ךא ,תואבה תוקדה
תתחפה ךות ,ץרמה תא תרפשמ תינפוג תוליעפש וליג םירקוחה
.ילילש חור בצמו תושישת ,לובליב תשוחת

איה םירגובמ ידי-לע תינפוג תוליעפל הצלמהה ולא םיאצממ יפל
ךכב תולולכ .םוי ידמ תוקד 30 ךשמב הנותמ תינפוג תוליעפ
.םויה ךשמב ועצובש תורצק תוינפוג תולועפ


2005 ינוי
תינפוג תלוכי תיחפמ ץבא טועימ
...רפסמ


2006 ראוני
תינפוג תוליעפ ןמזב בלל םד תמירז טאמ ןיאפק
...תייתש


2006 רבמטפס
המלחה תרפשמ חותינ ינפל תינפוג תוליעפ
חותינ ינפב םידמועה ,השק ינווינ ןורגישמ םילבוסה םישנו םירבג
תלעות קיפהלו ףתתשהל םילוכי ,ךרב וא ךרי קרפמ תפלחהל
.תושימג לוגריתו ,חוכ ינומיא ,ירלוקסו-וידרק רשוכ תינכותמ

Beth Israel Deaconess Medical School-ב ךרענ רקחמה
,עובשב םישגפמ 3-ב קלח ולטנ וב םינייסנהו ב"הרא ןוטסוב
.תועובש 6 ךשמב
.הזחה קמוע דע ,הכירב ימב תולק ולגרית םיפתתשמה

םיפתתשמהמ 65% םתיבל ררחשל היה ןתינ םילוגריתה תובקעב
ופתתשה אלש הרקבה תצובקמ 44% תמועל ,חותינה רחאל דיימ
.סרוקב

Arthritis and Rheumatism


2007 ראורבפ
ץמאמ ירבש דגנ ןדיסו D ןימטיו
...םיפסות


2007 סרמ
םד-ץחל רתיל ןוכיס ןיטקמ ריעצ ליגב לוגרית
...לוגרית


2007 לירפא
תינפוג תוליעפמ תוששואתהל טרטרט ןיטינרק
תיחפהל יושע (L-carnitine tartrate) ןיטינרק ףסותמ ךומנ ןונימ
.תינפוג תוליעפמ תוששואתה ץיאהלו םירירשל קזנ

ופתתשה וב ,ב"הרא University of Connecticut-ב ןטק רקחמ
קדבו תצמואמ הציר עצבל ושקבתהש ,22 עצוממ ליג ינב םיריעצ 8
.Lonza תרבח ידי-לע ןמומ תאז
ףסותהמ תונוש תומר תעפשה קדב ,תועובש 3 ךשמנש רקחמה
.םדב םינוש ץמאמ ידדמ תוקידב ידי-לע ,תוששואתהה תלוכי לע

Journal of Strength and Conditioning Research


2007 לירפא
דורי ינפוג עוציבו תוכומנ D ןימטיו תומר
...ירבדל


2007 לירפא
ןוסניקרפל ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
43,000 ופתתשה וב ,םדוק לודג רקחממ םינותנ לש שדח חותינ
ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס תנטקה ןיב רשק אצמ ,םישנו םירבג
.תצרמנ דע הנותמ תינפוג תוליעפו
אל ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
.הכילה ומכ ,הלק תינפוג תוליעפב תלעות ואצמ

םירבג 63,348 ופתתשה ,2001-ו 1992 ןיב ךשמנש ,רקחמב
ךשמב תוליעפ תבשחנ םירבגב תצרמנ תוליעפ .םישנ 79,977-ו
.רתויו תועש 18 םינשבו רתוי וא עובשב תועש 25

59th Annual Meeting of the American Academy
of Neurology


2007 יאמ
םירירש הריעצמ תינפוג תוליעפ
םהירירש חוכ תא רפשל םישישקל עייסל היושע תינפוג תוליעפ
.תונקדזה ינמיס םהב גיסהל ףאו

McMaster University Medical Center-מ םיידנק םירקוח
יליגרת ועצבש הלעמו 65 ינב ,םישנו םירבג 25 ורטינ וירטנוא
תומקר תקידב ידכ ךות ,םישדוח 6 ךשמב ,עובשב םיימעפ ץמאמ
.םהירירש
דוקפיתב תורדרדיהמ ולבס רקחמה תליחתבש ,םיפתתשמה
םיאתל היגרנא תקפסא :(Mitochondrial function) ירדנוכוטימה
.הנש יצח םותב ךכב יטמרד ךופיה ומיגדה ,םליג תאצות ,םהלש

תמועל 59%-ב ךומנ רקחמה תליחתב היהש ,םחוכש אצמנ ףסונב
.38%-ל רפתשה ,רתוי םיריעצ
.ינפוג לוגריתב ליחתהל רחואמ אל םלועלש םיארמ ולא םיאצממ

CTV.ca News


2007 יאמ
תושישת םיאטרופסב התיחפמ ץע-יחופת תיצמת
םינימסת התיחפמ םילשב םניאש ץע-יחופתמ םילונפילופ תיצמת
.םיינפוג םיעוציב תרפשמו תושישת לש

Osaka City Uni. Graduate School of Medicine ירקוח
רפיש עובש ךשמב לטינש Applephenon רצומה יכ םיחוודמ ןפי
רשוכ ינפוא לע ושוודש םינייסנב תושישת וניטקהו םיינפוג םיעוציב
.םייתעש ךשמב םיימעפ

ולא .39 עצוממ ליג ינב ,םיאירב םיבדנתמ 18 ופתתשה רקחמב
.רתוי תוהובג תויוריהמ וגישה ףסותה תא ולבקש

Nutrition


2007 יאמ
בוט לורטסלוכ רפשמ לוגרית
עובק סיסב לע לוגריתש וליג ןפי Ochanomizu University ירקוח
.םדב (HDL) בוטה לורטסלוכה תמר תא רפשמ
תועובש 8 וכשמנש תוקידב 25 ללכ 2005 דע 1966-מ ךשמנש יוסינה
.הלעמו 20 ינב םיפתתשמ 20 ופתתשה ןהב ,רתויו

לורטסלוכה חפנ לדג עובשב םימעפ 3 תוקד 40 הלגריתש הצובקב
היהית לוגריתלש ידכש וליג םירקוחה .רטיליצדל ג"מ 2.53-ב HDL
תוקד 120 תוחפל לגרתל שי ,בוטה לורטסלוכה תמר לע העפשה
.תוירולק 900 ףורשלו עובשב

ולאב התיה לורטסלוכה לע לוגריתה לש רתויב הבוטה העפשהה
סקדניא ילעב ולאבו ההובג תללוכ לורטסלוכ תמר התיה םהל
.28-מ תוחפ ףוג תסמ

JAMA


2007 יאמ
תתחפומ התומתו תצרמנ תינפוג תוליעפ
אלל ,התומתה רועיש תתחפהל הרושק תצרמנ תינפוג תוליעפ
ופתתשה ,וגוסמ לודגה ,רקחמב .ףוג תסמ וא ליג ,ןימל רשק
.2005 דע 1995-מ ךשמנ אוהו 71 דע 50 ינב םישנו םירבג 559,898

ןיב וושיה ב"הרא דנלירמ National Cancer Institute ירקוח
תינפוגה םתוליעפל רקחמב םיפתתשמה לש התומתה ימושיר
.םוי ידמ תוקד 20 תוחפלכ הרדגוהש ,תצרמנה

תצמואמ תינפוג תוליעפב וקסעש ולא תמועל האוושה התשענ ןכ
דע 3 ,עובשב םיימעפ דע םעפ ,שדוחב םימעפ 3 דע תחא םעפ
.עובשב םימעפ רתוי וא 5-ו עובשב םימעפ 4

54th ann. meeting of the Am. College of Sports Med.


2007 ינוי
תינורגיש םיקרפ תקלד ילוחב ירלוקסו-וידרק ןוכיסו הכילה
-וידרק הלחמל ןוכיס ןיטקהל םייושע תינורגיש םיקרפ תקלד ילוח
Cornell University ירקוח .רתוי הבורמ הכילה ידי-לע תירלוקסו
תויוליעפו ינפוג לוגריתב היגרנא תאצוה וושיה ב"הרא קרוי-וינ
תמועל תינורגיש םיקרפ תקלד ילוח 122 -ב םייחה ןונגסל םאתהב
.םיאירב םישנא 122
םיליעפה רועישש רורב היה ,שדוח 14 ךשמנש ,רקחמה תליחתמ
.(48%) םיאירבל סחיב ךומנ (32%) םילוחה ברקב תינפוג

Rheumatism & Arthritis


2007 ילוי
תואירבל םיבוט תינפוג תוליעפ םע ןיאפק
...בוליש


2007 ילוי
םישישקלו םירגובמל הליעומ ןיגוריסל הריהמ הכילה
הכילה תועפשה ןחב ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic-ב רקחמ
וב ופתתשהו םישדוח 5 ךשמנ רקחמה .םישישקו םירגובמ לע
3-ל וקלחנ םיפתתשמה .63 עצוממ ליג ינב ,םישנ 186-ו םירבג 60
תכשמתמ הנותמ הכילה םיכלוהה ,םיכלוה םניאש ולא :תוצובק
.םיקרפל תצמואמ הכילה םיכלוהה ולאו

ילוטסיסה םדה-ץחל תא הניטקמ הריהמ הכילהש ואצמ םירקוחה
תלוביק תא ,ךריה רירש לש וחוכ תא הלידגמ ,(הובגה ךרעה)
.םייכרבה תושימג תא תרפשמו ריואה תמישנ

Mayo Clinic Proceedings


2007 רבמבונ
םינש 7 רבצנש לקשמ התיחפמ תצרמנ תינפוג תוליעפ
...רקחמ


2007 ילוי
היצנמידל ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
רזוח חותינ ועציב הדנק סקפילה Dalhousie University ירקוח
ולבס אלש הלעמו 65 ינב שיא 466 ופתתשה וב רקחממ עדימ לש
.תונקדזהה לע רקחמב ופתתשהו היצנמידמ רקחמה תליחתב

ולבס 65 ,םייחומ םיעוריא 194 םיפתתשמב ומשרנ םינש 5 רחאל
.רמייהצלא תלחממ 47-ו היצנמידמ
תילופה הצמוחה תמר תא הלעמ תינפוג תוליעפש וליג םירקוחה

ןוכיס הדירומ ךכבו םיניאטסיצומוהה תמר תא הדירומו םדב
.רמייהצלא תלחמלו היצמנידל

Journal of the American Geriatric Society


2007 טסוגוא
םיאטרופס תושבייתה דגנ ןמוש-לד בלח
תוששואתה זרזל היושע ינפוג ץמאמ רחאל ןמוש-לד בלח תייתש
תואקשמ וא םימ רשאמ רתוי בוט ףוגל םילזונ רזחהו האיציו
.(םדה לש הזל המודה ליהמת ילעב) םיינוטוזיא טרופס

University School of Sports and Exercise Sciences ירקוח
עצוממ ליג ינב ,םיאירב םיבדנתמ 11 הז םרקחמל וסייג הינטירב
םפוג לקשמ תא התיחפהש תינפוג תוליעפ ורבע םיפתתשמה .24
לקשממ 150%-ל ךרע תווש תומכ תחא םעפ ותש זאו 1.8%-ב
.ודביא םה התוא העיזה
.לוגריתה רחאל תועש 5 ןתש תקידב םיפתתשמב וכרע םירקוחה

British Journal of Nutrition


2007 טסוגוא
ןמוש תיחפהל תולוקשמ ימירמל רזוע בלח
56 ופתתשה וב רקחמב ,הדנק McMaster University ירקוח
ץמואמ לוגרית רחאל ןמוש לוטנ בלח תייתשש ואצמ ,םיאירב םירבג
היוס הקשמ רשאמ רתוי ,ףוגב ןמושה תומכ תא ןיטקהל עייסמ
.תולוקשמ ימירמ םירבגב ,תומימחפ הקשמו

American Journal of Clinical Nutrition


2007 טסוגוא
בלבל ןטרסב םינכסמ תוליעפ רסוחו רתי תנמשה
רקחמב ,ב"הרא ןוטסוב Dana Farber Cancer Institute ירקוח
רושק רשא ,םדב IGFBP-1 ןובלחש וליג ,שיא 144 ופתתשה וב
ןוכיסל רושק םג תויהל לולע ,תינפוג תוליעפ רסוחלו רתי תנמשהל
.(Pancreatic cancer) בלבל ןטרסל לופכ

Cancer Research


2007 טסוגוא
הלק הציר לע לגרודכ ףידע רשוכה תרימשל
תופתתשה קרמנד University of Copenhagen-מ םירקוח ירבדל
הלק הציר לע ,תיאופר הניחבמ ,הפידע לגרודכ קחשמב העובק
.(גניגו'ג)

ךורא קחשמב ופתתשה רשא ,לגרודכ ינקחש 14 ןיב וושיה םירקוחה
ךשמב הצירב הקסעש הצובקל ,םישדוח 3 ךשמב ,עובשב םימעפ 3
תדירי זוחא תא ,םירירשה תסמ תא וושיהו וקדב םה .המוד ןמז
.םדה-ץחל תאו ףוגב ןמושה
אוהש ןוויכ ,ידדצ-בר ןומיא אוה לגרודכ קחשמ םירקוחה ירבדל
הציר תמועל ,תויביסנטניא תולועפל םרוגו הובג בל קפוד םרוג
.ףוגב םידוקפית תוחפ הליעפמש

British Journal of Sports Medicine


2007 רבמטפס
המישנה יכרדב תקלד םיענומ םיחופת
...ירקוח


2007 רבמטפס
דש ןטרס תולוחב תואירו בל ידוקפית תרפשמ תולמעתה
ב"הרא University of Northern Colorado-מ םירקוח ירבדל
תא בצייל תולוכי ,לופיט ומייסש וא ,תולפוטמ דש ןטרס תולוח
תומר תא תיחפהלו םייתאירהו םיירלוקסו-וידרקה ןהידוקפית
.דחוימ ןומיא סרוקב תופתתשה ידי-לע ןהב תושישתה

ומייסש םישנ 96-ו לופיטב ןיידע ויהש םישנ 17 ופתתשה רקחמב
תכרעה םשל תופיקמ תויאופר תוקידב ןהב וכרע םירקוחה .לופיט
תמרו ןהלש האירה ידוקפית ,ןהלש ירלוקסו-וידרקה לבסה חוכ
תילאודיבידניא םינומיא תינכותל ושמש ולא םינותנ .תושישתה
.םישדוח 6 תב
םדה-ץחל תא ורפיש םינומיאה תינכות תא ומייסש םישנה
.החונמב בלה בצק תאו םדה-ץחל תא ,ילוטסאידהו ילוטסיסה
תושישתה תומרב תיתועמשמ הדירי ווח ןה ףסונב

Cancer


2007 רבמטפס
ךרבה תואירב תא תרמשמ תינפוג תוליעפ
םיקרפמל ליעוהל היושע תינפוג תוליעפש ואצמ םיילרטסוא םירקוח
הנבמ תא ףקשל ידכ MRI רישכמב ושמתשה םה .לקשמ יאשונ
.םיירשפא ןוכיס ימרוג ךירעהלו םיקרפמה

סוחס לש חפנ תלדגהל רושק ירלוקסו-וידרק לוגריתש הליג רקחמה
,תינפוגה תוליעפה תורידת םע דבב דב לדג סוחסה חפנ .אירב
הכילה ומכ ,הנותמ תוליעפ תאז תמועל .התמצוע םעו התורידת םע
םיבאכו םצעה חומב תולבח תוחפל הרושק האצמנ ,הליגר
.ינווינ ןורגיש תוחתפתהלו

Research Arthritis Care


2007 רבוטקוא
שישקל םירזוע תינפוג תוליעפו ןיטארק
...ונימאה תצמוח


2007 רבוטקוא
םיינפוא יבכורב הכומנ םצע תופיפצ
...רקחמ


2007 רבמבונ
דליה תואירבל בוט ליעפ ןוירה
...תוהמא


2007 רבמצד
ןואכיד דגנ תינפוג תוליעפ
...ירבדל


2007 רבמצד
התומתל ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
יכ הליג ,יאקירמאה תואירבה דרשמ דמע ושארבש לודג רקחמ
ןוכיס הניטקמ ,עובשב תועש 3 תוחפל תב ,תינפוג תוליעפ
50 ינב 252,925 ופתתשה וב ,רקחמה ךשמב .27%-ב התומתל
.םיפתתשמהמ 7,900 ותמ ,71 דע
תוקד 30 תוחפל) הנותמ תינפוג תוליעפב וקסעש ולאש אצמנ
תוחפל) תצרמנ תינפוג תוליעפ וא (עובשה ימי תיברמ ךשמב
.27%-ב ךומנ התומתה רועיש היה (עובשב םימעפ 3 תוקד 20

Archives of Internal Medicine


2007 רבמצד
בל תקיפס יאב ינפוג רשוכ רפשמ הלידג ןומרוה
University Federico II School of Medicine-ב יקלטיא רקחמ
ינפוג רשוכ רפשמ הלידג ןומרוה תועצמאב לופיטש אצמ ילופנ
םילפוטמב (Cardiopulmonary Performance) האיר-בל יעוציבו
.תינורכ (Heart Failure) בל תקיפס יאמ םילבוסה

(Cardiomyopathy) בלה רירש תלחמ ילוח 22 ופתתשה רקחמב
וא ,הלידג ןומרוה תועצמאב ולפוטש ,תינורכ בל תקיפס-יאו
.םיימויב םעפ (המד) ובצלפ

תועפשה רפסמ לופיטל ואצמנ םישדוח 3 םותב ושענש תוקידבב
איש תלדגהו תינפוגה תוליעפה ןמז ךשמ תלדגה ןהב ,תוביטימ

.ץמאמה תלוכי

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2008 ראוני
רבעמה ליג לש םייגולוכיספ םינימסתו תינפוג תוליעפ

,ב"הרא היפלדליפ Temple University-ב רקחמ
םינימסתמ תולבוסה םישנש אצמ ,םינש 8 ךשמנש
חתמ ,תוששח םהב ,רבעמה ליג לש םייגולוכיספ
.הריהמ הכילהב רזעהל תויושע ,ןואכידו

תוליעפש וליג ,42 עצוממ ליג תונב ,םישנ 380 ורטינש ,םירקוחה
הניא תוליעפה .רבעמה ליג רחאל םישנל דחוימב הליעומ תינפוג
בצקב הכילהב ידו תלעות הנממ קיפהל ידכ תצמואמ תויהל תבייח
.עובשב םימעפ 5 ,יצחו העש ךשמב ןותמ

Medicine and Science in Sports and Exercise


2008 ראורבפ
תינפוג תוליעפ רחאל תושישת לע לקמ Q10
ופתתשה ןפי Osaka City University - Graduate-ב רקחמ
ףסות יכ אצמ ,םימי 8 ךשמנו 37.5 עצוממ ליג ינב ,םיבדנתמ 17
תיחפהלו ינפוג רשוכ רפשל יושע (ג"מ 300 ןונימב) Q10 םיזנא-וק
.ינפוג ץמאמ רחאל תופייע תשגרה

.תומוד תואצות בינה אל Q10 ג"מ 100-ב שומיש ךות המוד יוסינ
.רשוכ ינפוא לע ובכר רקחמב םיפתתשמה

Nutrition


2008 ראורבפ
םיינורכ םיבאכמ םילבוסל הנותמ תינפוג תוליעפ
אצמ ב"הרא ויהוא Cleveland Clinic Foundation-ב רקחמ
תינפוג תוליעפב םיקסועה ,םיינורכ םיבאכמ םילבוסה םישנאa
.ךוראה חווטלו תידיימ תלעות ךכמ קיפהל םייושע ,הנותמ

תיבוריא תוליעפ םיפתתשמה ועצב ,תועובש 3 ךשמנש ,רקחמב
םירקוחהו םוי ידמ תוקד 10 ךשמב ,תויליבקמ לע (ןצמח תשרוד)
חור בצמ ,באכ תמר ,תוליעפהמ דחפ ,היצביטומ םיפתתשמב ורטינ
.הנושארה השיגפהמ רבכ ורפתשה ולא לכ .ינפוג רשוכו

Am. Academy of Pain Medicine 24th Annual Meeting


2008 סרמ
2 תרכוס ילוחב ןילוסניאל תושיגר רפשמ יבוריא לוגרית
ב"הרא יסנט Vanderbilt University Medical Center-ב רקחמ
ךירצמה) יבוריא לוגריתש הארה רתי תנמשהמ םילבוסה שיא 18-ב
.ןילוסניאל תושיגר םהב רפשמ םימי 7 ןב (ריוא

תופורתה תליטנ תא וקיספה םינייסנה לכש םיחוודמ םירקוחה
ןמוש 30% ,תומימחפ 50%-מ בכרומה טירפת לע ורמשו תרכוסל
.םימי 15 ךשמב ,םינובלח 20%-ו
לע םוי לכב וכלה יערקאב ורחבנש םהמ 9 ינשה עובשה ךשמב
ןצמחה תכירצמ 70% לוצינ ךות ,תוקד 50 ךשמב רשוכ ןוכילה
.םהלש תיברימה

לודיג היה ,הנותמ הכילה ללכש ,ןושארה עובשב לוגריתל הבוגתב
.ןילוסניאל הבוגתב ,םירירשב רכוס תגיפסב םישרמ

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2008 סרמ
תושישק לש ןהירירש רומישל ןובלח
...םישנ לע


2008 לירפא
ןושיעמ הלימגב עייסמ רצק לוגרית
םא םהיצמאמב רתוי וחילצי ןושיעמ למגיהל םיסנמ רשא םישנא
.המצועבו רצק ןמז ,םעפ ידמ ולגרתי םה
גוסמ תוליעפש וליג הדנק University of Toronto-ב םירקוח
.ןושיעל הקושת הניטקמ ,הציר וא הריהמ הכילה ,הז

British Psychological Society annual conference


2008 לירפא
הנקיז תבכעמ רשוכה לע הרימש
...ירבדל


2008 לירפא
םילודיג הניזמ תינפוג תוליעפ
...תוליעפ


2008 לירפא
םיאטרופסל קורי הת
Federal University of Santa Catarina-ב ךרענש ןטק רקחמ
יושע םיטנדיסקוא-יטנאב רישעה קורי התש תורשפא הלעמ ליזרב
יקזנ ןיטקהלו תצמואמ תינפוג תוליעפ לש היתועפשה דגנ לועפל
.תינוצמיח הקע
םגל םקלחש 30 דע 19 ינב ,םיאירב םירבג 14 ופתתשה רקחמב
.עובש ךשמב ,םויב םימעפ 3 ,קורי הת ותש םירחאהו םימ קר
תומיגד םהמ ולטנ םירקוחהו ץמאמ יליגרת ועציב םה ןכמ רחאל
.םהב תללוכה םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכת תא בשחל ידכ ,םד

64%-ב Lipid hydroperoxide תומר ונטק קורי הת ותשש ולאב
ןויתטולגה תמר םג הלדג ףסונב .27%-כב ולע םילונפילופה תומרו
.37%-כב ,תינוציח הקע ינפמ ןגמה בושח ןובלח ,(Glutathione)

Nutrition


2008 לירפא
בל תקיפס יא רפשמ רצק לוגרית
םילוח םייושע ב"הרא M University&Texas A-מ םירקוח ירבדל
תא תיתועמשמ רפשל (Heart Failure) בל תקיפס יאמ םילבוסה
,הנותמ תינפוג תוליעפ תרזעב םהיתואיר דוקפית תאו םביל דוקפית
.דחא שדוח ךשמב

,בל תקיפס יאמ םילבוסה ,םירבג 298ו םישנ 68 ופתתשה רקחמב
.םביל ידוקפית תא ךכב רפשל וחילצהש
תוקד 22 דע 14 ךשמב ,רשוכ ינפוא לע עובשב םימעפ 6 ובכר םה
תזרוזמ הכילהב ופתתשהו ותלוכיל םאתהב דחא לכ ,םעפ לכב
.םוי ידמ ,תוקד 45 ךשמב

רשוכה ינפוא לע הביכרב םרשוכ תא םלוכ ורפיש תועובש 4 םותב
.12%-ב תיברימה ןצמחה תלוביק תא ורפישו 18%-ב עוצממב

Circulation


2008 לירפא
רבועב תיבבלה םיבצעה תכרעמ תא רפשמ םאה לוגרית
Kansas City Uni. of Medicine and Biosciences ירקוח
ךכב הליעומ ןוירהה ןמזב תלגרתמה דיתעל םאש וליג ב"הרא
.חתפתמה רבועה לשו הלש תירלוקסו-וידרקה תכרעמל

ןותמ יבוריא תוגרית ועצבש תורה םינש 10 ופתתשה רקחמב
וקדב םירקוחה .עובשב םימעפ 3 ,תוקד 30 תוחפל ךשמב
.וביל בצק תדידמ ידי-לע רבועה לע הז לוגרית תעפשה
ןפואב ךומנ היה הלגרית םמיאש םירבועב בלה בצקש אצמנ
.הלגרית אל םמיאש םירובע לש הזמ יתועמשמ

121st annual meeting of the American Physiological
Society


2008 לירפא
ץמאמ ירבש תיחפמ ןדיסו D ןימטיו בוליש
...ףסות


2008 יאמ
םירבגב ןטרסמ תודרשיה תרפשמ תינפוג תוליעפ
תוומל ןוכיס ןיטקהל היושע םויב תוקד 30 ךשמב תינפוג תוליעפ
.םירבגב ןטרס תלחמ בקע
עגונה עדימ וחתינ הידבש Karolinska Institute-ב םירקוח
םיינפוא לע הביכר וא הכילהש ואצמו םירבג 40,708-ל
.33%-ב תודרשיהה ייוכיס תא הלידגמ םויב תוקד 30 ךשמב

British Journal of Cancer


2008 יאמ
םד-ץחל הדירומ הכילה
תא רפשל םייושע םד-ץחל רתימ םילבוסה דאמ םינמש םישנא
תוקד 40-ב ידש הליג ינאירוק רקחמ .הכילה תועצמאב םמד ץחל
.םדה ץחל תא םהב דירוהל ידכ םוי ידמ הכילה

ורטינ לואיס Korea Institute of Sport Science-מ םירקוחה
,םד-ץחל רתימ ולבס םירחאהו םדקמ לבס םקלחש םירבג 23
הכילה םימעפ 4-ו תוקד 40 ךשמב הריהמ הכילה וכלהש
.תוקד 10 ךשמב תזרוזמ

5-ב םדה-ץחל לש הובגה ךרעה דרי הכילהה תוקד 40 םותב
.תודוקנ 3-ב תוקד 10 תב הכילה ירחאו תודוקנ

Annual meeting of the Am. College of Sports Medicine


2008 ינוי
ןוכיס ימרוג הניטקמ םוי 40 ךשמב תצרמנ תוליעפ
הילרטסוא דיילדא University of South Australia ירקוח ירבדל
ןוכיס ימרוג הניטקמ םוי 40 ךשמב תיביסנטניא תינפוג תוליעפ
.םיילובטמו םיירלוקסו-וידרק

ךכב םיעיקשמ) ךרוצה יד םיליעפ םניאש םישנא ופסא םירקוחה
םתיצחמ תא וליעפהו 60 דע 18 ינב ,(עובשב תוקד 150-מ תוחפ
.תינפוגה םתוליעפ תלדגהל םוי 40 תב תינכותב

-וידרק ןוכיס ימרוג םהב םירקוחה וכירעהםישדוח 6 רחאלו 3 רחאל
.םיילובטמו םיירלוקסו

תוצובקה לכ ןיבמ רתויב הליעפה הצובקה השמש הרקב תצובקכ
ויה תוצובקה ראשו עובשב תוליעפ תוקד 700 ,רקחמב ופתתשהש
.ןמז תניחבמ ,תוחפ תוליעפ

סקדניא תניחבמ םירכינ םירופיש ומיגדה םוי 40-ה תצובק ישנא
תלוכיו תיבוריא תלוביק ,לורטסלוכ ,םיינתומ ףקיה ,ףוג תסמ
.ץמאמב הדימע

הבושח תיביסנטניא תינפוג תוליעפש םירקוחה םיקיסמ ןאכמ
,םהילפוטמ ינפב ץילמהל םיאפור לע ןכלו ןוכיס ימרוג יוניש ךרוצל
הגרדהב עיקשהל םיילובטמו םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג םהל
.םילדגו םיכלוה םיינפוג םיצמאמ

Am. College of Sports Medicine 55th Annual Meeting


2008 ינוי
םצע חומ תלתשה רחאל םידליב תינפוג תוליעפ
ואצמ דרפס Universidad Europea de Madrid-מ םירקוח
רחאל ,תועובש 8 תב ינפוג ןומיא תינכות ורבע רשא םידלי יכ
קלחכ ,(םינורחאה םישדוחה 12 ךותב) םצע חומ תלתשה
.םהייח תוכיא תאו םדוקפית תא ךכב ורפיש ,הימקיולב לופיטמ

,יאופר חוקיפ תחת ,םיזפשואמ ןיידע םתויהב העצובש,תינכותה
.תיתועמשמ ,יתאיר דוקפיתו חוכ ,תויעונת םהב הרפיש

International Journal of Sports Medicine


2008 ינוי
םייתרכוס םירבגב התומת תיחפמ ןותמ רשוכ
George Washington University Hospital-ב ךשוממ רקחמ
רתוי הבוט תודירש ושורפ רתוי בוט ינפוג רשוכש הליג ב"הרא
לקשמ ילעב םה םא ןיב ,2 גוס תרכוסב םילוחה םירבגב
.רתי תנמשהמ םילבוס םהש וא ליגר

לקשמ ילעב ,2 גוס תרכוס ילוח םירבג 2,690 ופתתשה רקחמב
שדחמ הקלוח ולא תוצובקמ תחא לכ .רתי תנמשה דעו ילמרונ
.םהב התומתה ימרוג רחא בקעמ ךרענו ינפוגה םרשוכ יפל

םיפתתשמה לש ינפוגה םרשוכ ןיב ךופה סחי ואצמ םירקוחה
וניא לקשמהש ךכוה םהירבדל .םהב התומתל ןוכיסל רקחמב
לעופה ,ינפוגה רשוכב ובוליש אלא ,דיחי ןוכיס םרוג הווהמ
.לקשמה לש הזמ ךופהה ןוויכב

ENDO 2008, The Endocrine Society 90th Ann. Meeting


2008 ילוי
םיינפוא יבכור םירבגב ןימ תויעב
םיריהזמ הינטירב ןודנול St Bartholomew's Hospital יאפור
.םירבגב ןימ תויעב םורגל הלולע םיינפוא לש הנוכנ אל הריחבש
,םנימ רביאב השוחת רסוחל םירע תויהל םיינפוא יבכור לע
םילולע ולא לכ .העשפמה רוזיאב םייוריגו םיבאכ ,הפקיז תויעב
.םיינפואה לש יוקל ןוויכל םינמיס תויהל
רוזיא םע רישי עגמב אב םיינפואה בשומש םיריבסמ םיאפורה
םיכשאה קש לא םיליבומה םד-ילכו םיבצע לע ץחולו ןימה רביא
בלח תוטולבו רעיש ,רעיש יקיקז וב שי ,שיגר הז רוזיא .ןיפה לאו
.םימוהיז תורצוויהל בוט םוקמ םיווהמ הלא לכו

British Journal of Urology, International


2008 ילוי
רמייהצלא תלחמ טאמ ינפוג לוגרית
לש התומדקתה תא בכעל היושע בוט ינפוג רשוכ לע הרימש
תליחת יבלשב םישנאב ואצמ םייטירב םירקוח .רמייהצלא תלחמ
תוצווכתהל םינמיס רתוי 4 יפ ,בוט ינפוג רשוכב םניאש ,הלחמה
.בוט ינפוג רשוכב םייוצמה ולאב רשאמ חומה

University of Kansas School of Medicine ירקוח יאצממ
םהירבדל .הלעמו 60 ינב ,שיא 121 תקידב לע םיססובמ ב"הרא
.רמייהצלא תוחתפתהל םינמיסה דחא הווהמ חומ תוצווכתה

Neurology


2008 ילוי
חומה תונוונתה תא ענומ יתמישנ-בל רשוכ
וליג ב"הרא University of Kansas School of Medicine ירקוח
תונקדזה תעב (Cardiorespiratory Fitness) יתמישנ-בל רשוכש
רמייהצלא ילוחב ליגה בקע חומה לש רתוי הנטק תונוונתהל רושק
.הלחמה לש םיינושארה היבלשב

תא םיירטמוכיספ םינחבמו MRI רישכמ תרזעב ,ונחב םירקוחה
הלחמה לש םיינושארה היבלשב רמייהצלא ילוח 57 לש םהיתוחומ
ןצמח תכירצ איש תקידב .היצנמידמ םילבוס םניאש שיא 64 -ו
.יתמישנ-בלה םרשוכ תא ךירעהל ידכ התשענ (VO2peak)

הזל סחיב ךומנ רמייהצלא ילוחב ןצמחה תכירצ אישש הלגתה
חומה לדוג היה םאתהב יכו היצנמידב םיקול םניאש םישנאבש
.םילוחה ברקב רתוי ןטק
תדימו ינפוג רשוכ ןיב רשק אצמנ אל םילוח םניאש ולא ברקב
.חומה לש ותונוונתה

Neurology