ףוגב םיזג
יעבט רבד ,םויה ךשמב ופוגמ םיזג טלופו רציימ וניאש םדא ןיא
ללכ ,ומצע טלופה ללוכ ,שיאש ,תוריעז תויומכ רבודמ .ןיטולחל
.םהב ןיחבמ וניא
אוהש רבד ,םילדג םיזגה יחפנ רשאכ ,יתייעב ךפוה רבדה
...ומכ ,יהשלכ הייעבל םוטפמיס
!יתואירב ןוכיס לכ הב ןיא ךא ,המיענ הניא העפותה
.לוכיעה תכרעמב יוצמו עלבנש ריוא בורל אוה ,םיזגה רוקמ
ןפואב עלבנ ריואשכ ,הייתש וא הליכא ןמזב שחרתמ רבדה   
.תונבצע תעב ,עדומ יתלב   
.קוהיגכ הפהמ ,סנכנ אוה הב ךרדב אצוי הז ריוא תיברמ
.םייעמה לא עיגמ ונממ קלח   
.לוכיעה תכרעמל םיזג תרידח ריבגהל םילולע םיזגומ תואקשמ

,(Hydrogen) ןמימ ,(Methane) ןאתמ זג םירצונ םייעמב
.(Carbon dioxide) ינצמח-וד ןמחפו (Nitrogen) ןקנח
לוכיעה תכרעמב םייוצמ רשא םיקדייחב הלא םיזג רוקמ
.ונימא תוצמוחו תומימחפ םיסיסתמו
תומכב םייעמב יוצמ (Hdrogen sulfide) יתרפוג ןמימ
םיציב לש ,ינייפואה חירל יארחאה אוה ךא ,הריעז
.תוחורס
םיביס תלוכת םהב ,תוריפהו תוקריהמ קלח
יארחאה אוה (םאולמב ולכענ אלש) ההובג
.זג תריצי ידי-לע ,האוצה תחפתהל
 
.ףוגהמ תלוספ תקחרה ךילהתב תינויח וז הלועפ

ןמימ רצונ (בלחה רכוס) זוטקלל תוליבס יאמ םילבוסה ףוגב
.תולודג תויומכב   
םיזג תריצי םורגלו בצמה תא רימחהל לולע תופורתב שומיש
.דחא לכ לש תישיאה תושיגרל םאתהב ,תרבגומ   
התועמשמ ,הקיטויביטנא תליטנ רחאל ,הגירח םיזג תורצוויה
.אפורל תונפל שי הז הרקמב .םייעמב םיקדייח תורבטצה   

תויברת ליכמ רשא ,טרוגוי תכירצב עייתסהלו תוסנל ןתינ
.םיעייסמ םיקדייח לוכיעה תכרעמל ריזחהל ידכ ,תוליעפ

םימוטפמיס
 
.ןטבה תוחפנתה
.תינוצר יתלב וא תינוצר ,םיזג תטילפ
 
תועבצא תחיפט תועצמאב ,םייעמב זג תואצמה אדווי אפורה
.םיזג ותועמשמ םומע לילצ .רצונה לילצל הבשקהו ןטבה לע

...ב תורצונ דחוימב תולודג זג תויומכ
.םיזגומ תואקשמ יתוש
.הסיעל ימוג יסעול
.םינוחמיצ
.םינשעמ

םימרוג
...םינמנ םיזגל םימרוגה םיימוימויה םילכאמה לע
.קסרפא
.סגא
.ןרוקפופ
(2) .םישבוימ םיפיזש
לוטיברוס
(3) .(Sorbitol
 
.לופ
.רזג
.ליצח
.םיזוגא
.םיקומיצ
.היוס
.לצב
.ץע-חופת
.שמשמ
(1) .תיעועש
.ילוקורב
.בורכ
.תיבורכ
.םינצינ בורכ
הבר תומכב יוצמה ,תתל רכוס ,(Raffinose) הזוניפר
.בלח ירצומבו בורכב ,תיעועשב   
.תלשובמ םגו השבי ,תיעועש (1)
.םישבוימה תוריפה ראש םג (2)
.יתוכאלמ קיתממ (3)

ךא ,תיאופר הייעב לע העיבצמ העפותה ןיא םירקמה תיברמב
תוסנל ןיא .הירוחאמ רתתסמה ,רומח םרוג לע זמרל הלולע איה
.יעוצקמ ץועי תלבקל תונפל שי ,הרקמ לכב .דבל הז םרוג ןחבאל

...תויהל לולע ,םירחא םימוטפמיס אלל םיזגל םרוגה
.ץופנה םרוגה .לוכיעה ךילהתב יאוול ירצומ
.םייעמב ינטרס לודיג
תמדקתמ תינורכ תוקלטצה .(Cirrhosis) תמחש
.דבכה יאת לש   
(Hernia) עקב ייומד םיסיכ תקלד וא ףיעסה תקלד
.םייעמה ךותב   
.םימהוזמ םימ/ןוזמ תכירצ לש האצות ,יטיזרפ םוהיז
 
...תינונמש האוצו לקשמב הדירי ,םיזג
הגיפס יאו (Gluten) ןטולגל תושיגר .קאילצ תלחמ
.(Small intestine) קדה יעמב   
 
...לקשמב הדיריו ןטב-יבאכ ,םד םע האוצב םיוולמ םיזג
לכ לע עיפשמה ,תיתקלד הלחמ .ןורק תלחמ
.תעבטה יפ דעו הפהמ ,לוכיעה תכרעמ   
םייעמה תיריר תקלד ,סגה יעמה לש תיביכ תקלד
.תעבטה יפו   
לודיג ,(Colorectal cancer) תעבטה יפ ןטרס
.תעבטה יפבו סגה יעמב ריאממ   
 
...ןטבה לש ןוילעה ינמיה הקלחב ,םיבאכב םיוולמ םיזג
םתואצמה בקע ,(Gallbladder) הרמה סיכב הייעב
.ינטרס לודיג וא (Gallstones) הרמ-ינבא לש   
 
...תויוצווכתהב םיוולמ םיזג
תוריצע לש ןיגוריסל םיפקתה .זיגרה יעמה תנומסית
.לושלישו   
(בלח רכוס) זוטקל לכעל תלוכי יא .זוטקלל תוליבס יא
.בלח ירצומב יוצמה   

זוטקל םיליכמה תונוזמ
.טלסל םיבטר
.הנירגרמ
.בלח תקבא
 
.תויתיבח
.םיטיוקסיב
.תויגועו תוגוע
 
.םחל
.רקוב ינגד
.םיקרמ
 
...םהינימל םירכוס תוליכמ תובר תופורת
.(Fructose) זוטקורפ
 
.(Lactose) זוטקל
.(Sucrose) זורכוס

יעמה תלוכי יא .(Malabsorption) היוקל הגיפס
.הנוזת ירמוח גופסל קדה   
 
...ומכ ,תוקידב תרדס לע תורוהל ,הרקמ לכב ,יושע אפורה
.(Stool analysis) האוצ תקידב
.(Barium enema) םויראב ןקוח
.(Endoscopy) היפוקסודנא
-וא-    
.םד-תוקידב

לופיטו העינמ
תקספה ידי-לע ,היעבה ימרוג םילכאמה תא רתאל שי תישאר
,םיבילצמה תחפשממ תוקרי ,תוינטק ,תוריפ רכוס ,הפק :םתכירצ
.בלחו תיבורכ ,םינצינ בורכ ,ילוקורב ,בורכ ומכ
 
,םיביס רתיב רישע טירפת לע םיעיבצמ םינימסתה םא
.הגרדהב שדחמ הלידגהלו ותכירצ תא ןיטקהל שי    
וא זג תועוב תוסיממ תופורת וליעוי םישנאהמ קלחל
תופורת םירחאלו (Charcocaps) ליעפ םחפ תוילבט    
.(Anticholinergic) תויגרנילוק-יטנא    
,תוחיפנ תשוחת החוראה רחאל תררועתמ םהב םירקמב
העש יצח ,(Antacid) הצמוח לרטנמב שומיש ליעוהל יושע   
.החוראה ינפל   
 
.םינייוצמ לופיטה תחלצה ייוכיס ,ןוזמ אוה םרוגה רשאכ
.לופיט ליעוי אל םהב ,םיינורכ םיזג לש םירקמ םנשי ,תאז םע

לגק יליגרת
לגק יליגרת עוציבו טירפת יוניש תרזעב
ירירש תא קזחל ןתינ (Kegel exercises)
.(Anal sphincter muscles) תעבטה יפ

ןיב קחרמהו תולפוקמ םכיכרבשכ ,םכבג לע ובכש
.מ"ס 30-כ םכילגר תופכ   
,םיליעפמ ותוא רירשה ,תעבטה יפ רירש תא וקדה
לככ קזח ,םיזג טולפל אל םילדתשמ םכנה רשאכ   
.תוינש 20 ךשמ ,ולכותש   
לע ורזחו הקומע המישנ ומשנ ,טאל ותוא וררחש
.ךילהתה   

(תחלקמ ןמזב) הדימעב םג הז ליגרת עצבל ןתינ  

.(תינוכמב הגיהנ תעב) הבישיבו  

תונטק תוסיגנ ןוזמהמ סוגנל שי ,ריוא תעילב אוה םרוגה רשאכ
.רתוי טאל ותוא סועללו רתוי    
.תישק תועצמאב היתשמ ענמיהל יאדכ ,ןכ ומכ    

אפרמ-יחמצ