1 תושדח - תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס
Colorectal Cancer - News 1

הקיטויבורפו הקיטויברפ
ןטרס דגנ תולוחכ תוינמכוא
ןטרסו םייתנוזת םיביס
(1) ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
(2) ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
ןטרס דגנ קורי הת
B6 ןימטיו טועימ
ןטרסה יוליגל םד-תקידב
תומימחפ לד טירפת
ןטרסל יטנג רשק
םינוש 3-הגמוא יגוס
סגה יעמה ןטרס רוקיס
ןייו הריב תייתשב ןוכיסה
ןומרוהו ןטרס ןיב רשקה
ןטרס םלוב קורי הת
םישנ יעמב םיפילופו ןילוכ
םיהכ תוקריו תוריפ
ןטרס דגנ םירמוזיא
ןטרסל ןוכיסב בל ילוח
ןטרס ינפמ הניגמ 3-הגמוא
תילופ הצמוח קזחמ B2 'טיו
הניגמ םיבנע תקבא
ןטרסו B ינימטיוב רוסחמ
םיקינקנו םודא רשב
םייח ךיראמ תופורת בוליש
םיליעומ םניא תוקריו תוריפ
ןכסמ םזילוהוכלא
סגה יעמה ןטרסו ןדיס
ןטרסב תנכסמ רתי תנמשה
ןוכיס תיחפמ B6 ןימטיו
ןטרס ענומ םויזנגמ
סגה יעמה ןטרסו םודא רשב
ןטרסו ןדיס D ןימטיו
ןוכיס םיניטקמ בלח ירצומ
ןטרס ינפמ םיניגמ םילונטס
ןטרס ענומ ןנגיל
ןטרס דגנ תינפוג תוליעפ
םיניגמ םידיאונובלפ
ןוכיס הניטקמ תיליצילס 'ח
ןטרס םלוב ןימוכרוכ
ןטרסו םיבנע ינצרח
ןוכיס ןיטקמ לורטרבזר
ןטרסל ןוכיסו תילופ הצמוח
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןדיס
ןטרס ינפמ הניגמ 3-הגמוא
ןטרסל ןוכיסו יברעמ טירפת
סגה יעמה ןטרסמ ןגמ ןדיס
ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
ןטרסל ןוכיסו 3-הגמוא


...סגה יעמה ןטרס ואר

2000 רבמטפס
סגה יעמה ןטרס ילפוטמ ייח ךיראמ תופורת בוליש
יפרתומיכ לופיטל (Irinotecan) ןקטוניריא הפורתה תפסוה
סגה יעמה ןטרס ילוח לש םייחה תלחות תא ךיראמ יטרדנטס
.הלחמה לש םדקתמ בלשב
University of Pennsylvania Cancer Center ירקוחה ירבדל
,דבלב םיישדוח ,הנטק םנמוא תפסותה ב"הרא סטסו'צסמ ןוטסוב
.הווקית הבוחב תנמוט איה איה
םייחה תלחות .הלחמב לש םדקתמ בלשב 700 ופתתשה רקחמב
תמועל ,םישדוח 14.8 התייה השדחה תפסותה םע םילפוטמה לש
.הידעלב םישדוח 12.6

New England Journal of Medicine


2000 רבמבונ
סגה יעמה ןטרס דגנ םיליעומ םניא תוקריו תוריפ
20 ךשמנש ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ
16 ךשמב ונייאורש האופר ישנא 136,000-מ עדימ ףסאנ ובו הנש
ןטרסל ןוכיס לע העפשה ןיא תוקריו תוריפ תכירצל יכ אצמ הנש
.תעבטה-יפ ןטרסלו סגה יעמה
ןזואמ טירפתב ךרוצה תא םישיגדמ םירקוחה ולא םיאצממ ףא לע
ןהב תורחא תובר תולחמ ינפמ םיניגמה תוקריבו תוריפב רישעה
.תורחא ןטרס תולחמו תרכוס ,ץבש ,תוירלוקסו-וידרק תולחמ

Journal of the National Cancer Institute


2002 ראוני
סגה יעמה ןטרסבו תומונדאב ןכסמ םזילוהוכלא
600 ונחב תפרצ טרמלק Hopital Antoine Beclere-מ םירקוח
תקידבב תחא (ריפש לודיג) המונדא תוחפל התלגתה םהב םילפוטמ
יעמה ןטרס הובג ןוכיסב המונדא תווהתהל סחיב ,היפוקסונולוק
.סגה
152 ,םידבכ םינייתש הרדגהל ומיאתהש שיא 401 ויה םיקדבנה ןיב
החפשמל םהב םירקמ 108-ו זיגרה יעמה תנומסתמ ולבסש םילפוטמ
.ןטרס וא תומונדא לש הירוטסיה התייה
ללכ לש הזל המוד זיגרה יעמה תנומסת ילוח לש ןוכיסה יכ אצמנ
לדגומ ןוכיסב םייוצמ תיתחפשמ הירוטסיה ילעב .היסולכואה
יעמה תנומסת ילוחל סחיב 1.8 יפ ןוכיסב ואצמנ םידבכ םינייתשו
ןוכיס תלעב המונדאב תוקלל 1.6 יפ ןוכיסבו המונדאב תוקלל זיגרה
.זיגרה יעמה תנומסת ילוחל סחיב ,ןטרסב וא הובג

Gut


2002 סרמ
סגה יעמה ןטרסו ןדיס
...ירבדל


2005 יאמ
סגה יעמה ןטרסבו טשו ןטרסב תנכסמ רתי תנמשה
היושע לקשמ תדרוה יכ וליג ןפי University of Tokyo ירקוח
המונדא :ריפש לודיג תוחתפתהל ןוכיס תיתועמשמ תיחפהל
.תעבטה-יפו סגה יעמ ןטרסל תחתפתמה (Adenoma)
.תומונדא תוחתפתהו לקשמ ןיב רשי סחי לע ועיבצה םיאצממה
8,788-ב ושענש היפוקסונולוק יאצממ םירקוחה וחתינ ףסונב
תא ריסהל היה ןתינש ולאכבו סגה יעמב םילודיג אלל םילפוטמ
.היפוקסונולוקה ידכ ךות םילודיגה
ךירעהל ידכ הנש רחאל הינש היפוקסנולוק ורבע םילפוטמהמ 2,819
םהמ 1,817-ב .סגה יעמב תומונדא לע לקשמה תדרוה תעפשה תא
הייה (BMI) ףוגה תסמ סקדניא םהב ולאבשכ ,תומונדא ואצמנ
.רתוי הפירח התייה הייעבה - רתוי הובג

Digestive Disease Week 2005 (DDW)


2005 ינוי
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס תיחפמ B6 ןימטיו
...ירבדל


2006 ראוני
סגה יעמה ןטרס ענומ םויזנגמ
...םירקוח


2006 ראורבפ
סגה יעמה ןטרסו םודא רשב
רישע טירפת עודמ וליג Cambridge university-מ םייטירב םירקוח
.סגה יעמה ןטרסל ןוכיס לידגמ םודא רשבב
(DNA) ייא.ןא.יד יקזנ לש תוהובג תומרל םרוג םודא רשבש ררבתמ
,ןטרסל תמרוגה היצטומל ןוכיס רתיב יטנגה דוקה תא םיריתומה
.םייתנוזת םיביסב רישע וא ינוחמצ טירפתל האוושהב
םיטירפת וכרצ תועובש 6 ךשמבש ,םיבדנתמ 21 ורטינ םירקוחה
וססבתהש םייעובשו ינוחמצ טירפת םייעובש ,רשב םייעובש :םינוש
.םיביס לש ההובג הלוכת לע רקיעב
תונוש תוגרד וליג האוצהמ ולטינש סגה יעמה םינפ יאת לש תומיגד
.רשבה ידי-לע םרגנ קזנה רקיעשכ ,ייא.ןא.יד יקזנ לש

Cancer Research


2006 ראורבפ
סגה יעמה ןטרסו ןדיס ,D ןימטיו
ןוכיסה לע םיעיפשמ םניא ןדיס לשו D ןימטיו לש םיימוי םיפסות
.תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל
םישנ 18,176 ורטינ ב"הרא קרוי-וינ University at Buffalo ירקוח
יכ וליגו םינש 7 ךשמב ,ולא םיפסות 2 ולטנש ,רבעמה ליג רחאל
.הלחמל ןוכיסה לע העפשה לכ התייה אל ולא םיפסותל

New England Journal of Medicine


2006 סרמ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ בלח ירצומ
טירפת הידבש םלוהקוטש Karolinska Institute ירקוח ירבדל
.תיצחמב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל יושע בלח ירצומב רישע
.79 דע 45 ינב םירבג 45,306 ופתתשה ,םינש 7 ךשמנש ,רקחמב
ושקבתה םתוא םינולאש לע הכירצה ינותנ תא וססיב םירקוחה
.אלמל רקחמב םיפתתשמה
וניטקה םויב בלח ירצומ תונמ 7 לעמ וכרצש ולא יכ וליג םירקוחה
2-מ תוחפ וכרצש ולאל האוושהב ,54%-ב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס
.םויב תונמ
הלחמל ןוכיס הניטקמ הניא ןדיס לש ההובג הכירצ יכ םג ררבתה
תדמוצמ תיאלוניל הצמוח ומכ םירחא םירמוח ךכל םימרוג יכו
םידיפילוגוניפס ,(Conjugated Linoleic Acid - CLA)
.בלח ינובלחו (Sphingolipids)

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ינוי
סגה יעמה ןטרס ינפמ םיניגמ םילונטס/םילורטס ירטסא
...יוסינ


2006 ינוי
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס תעינמל ןנגיל
...םירקוח


2006 ילוי
סגה יעמה ןטרס דגנ תלעופ תינפוג תוליעפ
ןטרס חותינ רחאל הרידס הנותמ תינפוג תוליעפש וליג םירקחמ 2
.50%-ל בורקב ,הלחמה בושל ןוכיס תיחפהל היושע סגה יעמה
לש םדקומה בלשב חותינ ורבע רקחמב ופתתשהש םילפוטמה
.תורורג אלל סגה יעמה ןטרס לש םדקתמ בלשב וא ןטרסה
6 ךשמב הכילהכ םירקוחה ידי-לע הרדגוה הנותמ תינפוג תוליעפ
.עובשב תוחפל תועש

Journal of Clinical Oncology


2006 טסוגוא
סגה יעמה ןטרס ינפמ םיניגמ םידיאונובלפ
יושע תוריפבו תוקריב םרוקמש םימייוסמ םידיאונובלפב רישע טירפת
.40%-מ הלעמלב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל
ופתתשה הילטיא Universita degli Studi di Milano-ב רקחמב
םילוח 4,154-ו תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסב םילפוטמ 1,953
.הרקב תצובקכ ושמיש תוינטרס ןניאש תולחמב

Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention


2006 טסוגוא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמו שאר יבאכ התיחפמ תיליצילס 'ח
תיחפהל היושע ןוזממ (Salicylic Acid) תיליצילס הצמוח תכירצ
.תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהלו שאר יבאכ
יראק ,םוכרוכ ומכ) םינוש םינילבתב הייוצמ תיליצילס הצמוח
.תוקריבו תוריפב ,(הקירפפו
Dumfries and Galloway Royal Infirmary ירקוח ירבדל
ההובג םידוהה לש םמדב תיליצילסה הצמוחה לש התמר הינטירב
יראק ומכ םינילבת תכירצמ תאז ,םיטוקסה לש םמדב רשאמ 5 יפ
.ךומנ וז ץראב סגה יעמה ןטרס רועיש יכ עודיו םוכרוכו (Curry)

The Times


2006 רבמטפס
סגה יעמה ןטרס םלוב ןימוכרוכ
ןיזנטוריונ ןומרוהה לש ותוליעפ תא םלוב (Curcumin) ןימוכרוכ
,תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס תוחתפתהל רושקה (Neurotensin)
תעינמל לאיצנטופ שי םוכרוכה ןילבתלש ךכ-לע העיבצמה הדבוע
.ןטרס
ןוטסוולג University of Texas Medical Branch ירקוח ירבדל
תעינמל ןה שמשל יושע ןימוכרוכש םיארמ רקחמה יאצממ ב"הרא
.םייק ןטרס לש ויוכידלו סגה יעמה ןטרס

Clinical Cancer Research


2006 רבוטקוא
תעבטה-פו סגה יעמה ןטרסו םיבנע ינצרח
...יוסינב


2006 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םודא ןייב לורטרבזר
תמיגל יכ וליג ב"הרא קרוי-וינ Stony Brook University ירקוח
ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע עובשב םודא ןיי תוסוכ 3-מ רתוי
.70%-מ רתויב סגה יעמה
360 ברקב ןבל ןייו םודא ןיי תייתש ילגרה רחא ובקעש ,םירקוחה
ןיא ןבל ןיי תייתשלש דועב יכ וליג ,המוד םייח ןונגיס ילעב שיא
הניטקמ םודא ןיי תכירצ ,סגה יעמה ןטרס ירקמ לע העפשה
.68%-ב הז ןטרסל ןוכיס

71st Annual Scientific Meeting of the American College
of Gastroenterology in Las Vegas


2006 רבמבונ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסו תילופ הצמוח טועימ
...רקחמ


2006 רבמבונ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןדיס
...הכירצ


2006 רבמבונ
סגה יעמה ןטרס ינפמ הניגמ 3-הגמוא
יכ וליג ןפי היוגנ Aichi Cancer Center Hospital-מ םירקוח
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל יושע 3-הגמואב רישע טירפת
ןוכיס לידגהל לולע תויוור ןמוש תוצמוחב רישע טירפתו 85%-ב
.700%-ב הז
םישנא 221-ו סגה יעמה ןטרס ילוח 74 ןפתתשה רקחמב
זוכיר ןיב יתועמשמ רשק וב אצמנו הרקב תצובקכ ,םיאירב
.74% רועישב ,הלחמל ןוכיסה תנטקהו םדב DHA

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2006 רבמצד
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסל רושק יברעמ טירפת
יברעמ טירפת יכ ואצמ תפרצ Institut Gustave Roussy ירקוח
הווהמ דבועמ ןוזמב רישעו םייתנוזת םיביסב לד ,תוירולקב רישע
.סגה יעמה ןטרסל לדגומ ןוכיס
םירקמ 516 וקדבנ ,לודג יאפוריא ללכ רקחמ ךותמ רזגנש ,רקחמב
םישנ לש םירקמ 4,804 ,סגה יעמב (םיריפש םילודיג) המונדא לש
67,312-ו סגה יעמה ןטרסב םילוח 172 ,סגה יעמב םיפילופ אלל
.תואירב םישנ
רתיב ואצמנ יברעמ טירפתל רתויב המד ןטירפתש םישנ יכ ררבתה
תואקשמ ללכ ןטירפתש ולאו סגה יעמה ןטרסל 39% רועישב ןוכיס
,סגה יעמב תומונדאל 42% ןב ןוכיס רתיב ויה םיבר םיילוהוכלא
.אירב טירפתל האוושהב
הלחמל ןוכיס ולידגה בר רשב וכרצש ולא יכ םירקוחה םיחוודמ ןכ
.אירב טירפתל האוושהב ,58%-ב

American Journal of Epidemiology


2007 ראוני
סגה יעמה ןטרס ינפמ תוכשוממ ןגמ ןדיס
היושע סגה יעמה ןטרס ינפמ ןדיס ףסות לש הניגמה ותעפשה
.הז ףסות תליטנ תקספה רחאל םינש 5 ךשמיהל
יכ וליג ב"הרא הדירולפ Dartmouth Medical School ירקוח
(Calcium Polyp Prevention Study) רחא רקחמב ולטנש ולא
5 יהשלכ המונדאל 12% ןב תחפומ ןוכיסב ואצמנ ןדיס ףסות
.ובצלפה תצובקל האוושהב ,ףסותה תליטנ תקספה רחאל םינש
וא ,ןדיס ג"מ 1,200 ולבקש שיא 930 ופתתשה ירוקמה רקחמב
רקחמב ,ןטק סגה יעמה ןטרסל ןוכיסה .םינש 4 ךשמב ,ובצלפ
.17%-ב ןטק ,הז

Journal of the National Cancer Institute


2007 ראורבפ
דש ןטרסל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
...רקחמ


2007 ראורבפ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ 3-הגמוא
תיחפהל היושע 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח לש תרבגומ הכירצ
ולאב קר תאז ךא ,66%-ב םירבגב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס
.ןיריפסא םילטונ םניאש
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
גוסמ ןמושה תוצמוח תורצוי םירמוחה ףוליח ךילהתב יכ םיריבסמ
ינפמ ןגהל םייושעש ,םייתקלד-יטנא םינידנלגטסורפ 3-הגמוא
.תויתקלד-ורפ ןה 6-הגמוא ןמוש תוצמוחש דועב ,ןטרס תוחתפתה
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ילוח םירבג 178 קלח ולטנ רקחמב
.הרקב תצובקכ ,םיאירב םירבג 282-ו

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2007 סרמ
סגה יעמה תואירבל הקיטויבורפו הקיטויברפבש תלעותה
היגלב ןבול University Hospital Gasthuisberg-מ םירקוח ירבדל
לש ןרוציי תא םצמצל היושע ןוזממ הקיטויבורפו הקיטויברפ תכירצ
םימיזנא לש םתוליעפ יוכיד ידי-לע תוינגוניצרק וא תוליער תובוכרת
.םימייוסמ
תואירב .26 דע 19 ינב ,םיאירב םיבדנתמ 53 ופתתשה רקחמב
.האוצ תואמגוד תניחב ידי-לע הקדבנ סגה יעמה

European Journal of Clinical Nutrition


2007 סרמ
סגה יעמה ןטרס תוענומ תולוחכ תוינמכוא
...יוסינ


2007 לירפא
סגה יעמה ןטרסו םייתנוזת םיביס
Aichi Cancer Center Research Institute ירקוח ירקוח ירבדל
יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל יושע םייתנוזת םיביסב ריתע טירפת ןפי
.תעבטה-יפ ןטרס לע העפשה לכ םהל ןיאש הארנ ךא ,40%-ב סגה
40 ינב םישנו םירבג 43,115 ופתתשה ,םינש 7.6-כ ךשמנש ,רקחמב
.ןטרס לש םירקמ 443 ולגתה רקחמה תעב .79 דע
.ןוזמה תכירצ יבגל םינולאש ךותמ התשענ םיביסה תכירצ תכרעה
רועישב תחפומ ןוכיסב ואצמנ םיביסה תומכ ברימ תא וכרצש ולא
.תומכה רעזימ תא וכרצש ולאל סחיב 27%

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2007 לירפא
(1) סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
יכ ואצמ ב"הרא הי'גרו'ג American Cancer Society-מ םירקוח
השולשל ןוכיס תנטקהב רוזעל היושע ןיריפסא לש תימוי הליטנ
תינומרע ןטרס ,תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס :ןטרס לש םיגוס
.15%-ב ,ולא תולחמל הטונה היסולכואב ,דש ןטרסו
קרו םינש 5 ךשמב ג"מ 100 ןב ןונימב ןיריפסא תליטנב רבודמ
.וז ותעפשה הליחתמ זא
יעמה ןטרסלו 20%-ב תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסאה
.33%-ל בורקב תעבטה יפו סגה

Journal of the National Cancer Institute


2007 יאמ
(2) סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
יושע ,םינש 10 ךשמב לטינה ,ג"מ 300 ןב ימוי ןונימב ןיריפסא
.74%-ב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םצמצל
University Department of Clinical Neurology ירקוח ירבדל
הערל עיפשהל לולע לודג הכ ןונימ יכ ןייצל שי הינטירב דרופסקוא
רשא ולאל קר השעמל ליעוהל יושע רבדהש ךכ ,ותוא םילטונה לע
.דבלב אפור תארוהב תאז םגו הז ןטרסל הובג ןוכיסב םייוצמ
וכרענש םילודג םירקחמ ינשב ופתתשהש םילפוטמ ורטינ םירקחה
.תמדוקה האמה לש 70-ה תונש ףוסב

The Lancet


2007 ינוי
סגה יעמה ןטרס דגנ קורי הת
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע עבק ךרד קורי הת תייתש
.57%-ב תעבטה-יפ ןטרסלו
69,710 ופתתשה Shanghai Cancer Institute-ב יניסה רקחמב
ןמזב .םינש 6 ךשמב םירקוחה ורטינ םתוא ,70 דע 40 תונב םישנ
.סגה יעמה ןטרס לש םירקמ 256 ונחבוא הז
תכרצנה התה תומכל יסחי אוה ןוכיסה םוצמיצ יכ וליג םירקוחה
.קוריה התה ךרצנ םהב םייחה ךשמלו

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2007 ינוי
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל רושק B6 ןימטיו טועימ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס לידגהל הלולע B6 ןימטיו לש הכומנ הכירצ
.31%-ב םירבגב תעבטה-יפו
ותכירצ תעפשה תא וכירעה ןפי National Cancer Center ירקוח
,רחא לודג ינפי רקחמב קלח ולטנש שיא 81,184-ב B6 ןימטיו לש
.1998-ו 1995 םינשה ןיב
ולאל דחוימב הליעומ B6 ןימטיו לש ההובג הכירצ יכ םג וליג םה
.לוהוכלא לש תולודג תויומכ םיכרוצה

Journal of Nutrition


2007 ינוי
םד-תקידב תועצמאב סגה יעמה ןטרס יוליג
רומיטלוב Johns Hopkins School of Public Health-מ םירקוח
םינייפאמה םינובלח 2 סגה יעמה ןטרס ילוח לש םמדב וליג ב"הרא
.CCSA-4-ו CCSA-3 םינובלחב רבודמ .הז ןטרס ילוח
םיפילופה תורצוויהב םיפתתשמ ולא םינובלח 2 םירקוחה ירבדל
.סגה יעמה ןטרסל םיכפוהה ,םייעמב
תוקידבל ףילחתכ ,ולא םינובלח רתאתש םד-תקידב חתפל םתנווכב
.םינש דוע ךראיש רבד ,תוביאכמה םייעמה

ScienceDaily


2007 ינוי
םייעמל ןכוסמ תומימחפ טועימ
טירפתש וליג הינטירב ןידרבא Rowett Research Institute ירקוח
.ךוראה חווטל םייעמה תואירב תא ןכסל לולע תומימחפב לד
.לקשמב הדרוהל שמשמ (סניקטא תטאיד) תומימחפ לד טירפת
םיניגמ רשא םיקדייחה תייסולכוא תא ןיטקמ תומימחפה טועימ
יורקה רמוח םירציימ ולא םיקדייח .םינמש םישנאב ,םייעמה לע
תעינמב עייסמו סגה יעמה תונפד תא הפצמה (Butyrate) טאריטוב
.סגה יעמה ןטרס
וליכהש םינוש םיטירפת ולבקש םינמש םישנא 19 ופתתשה רקחמב
רתויב הנטקה תומכה תא וכרצש ולאב .תומימחפ לש תונוש תויומכ
וכרצש ולאל האוושהב 400%-ב טאריטובה תומכ הנטק (םרג 24)
.(םרג 400) רתויב הלודגה תומכה תא

Applied and Environmental Microbiology


2007 ילוי
סגה יעמה ןטרסל יטנג רשק
8 םוזומורכב טנאירו ןיב רשק וליג םיימואלניב םירקחמ רפסמ
.סגה יעמה ןטרס לש תוחתפתהו
University of Michigan-מ םירקוח םיברועמ ויה םהמ דחאב
ןיב האוושהמ האצותכ אצמנ הז רשק .םילארשי םירקוחו ב"הרא
תכרעהו םיאירב םישנא תמועל סגה יעמה ןטרס ילוח יפלא
םיבורקה החפשמה ינב ברקב סגה יעמה ןטרס ירקמ תוחיכש
.םיקדבנה לש
ןוכיס רתיב םייוצמ יטנגה טנאירוה תא םיאשונה םישנא יכ אצמנ
הז טנאירו יכ םיכירעמ םירקוחה .הלחמב תוקלל 23% רועישב
.לארשיב הלחמה ירקמ לכמ 14%-ל יארחא תויהל לולע
50-מ תוחפ ינב םילפוטמב דחוימב בושח הז יטנג רשק יכ אצמנ
.סגה יעמה ןטרס ילוחכ ונחבואש

Cancer Biology and Therapy


2007 ילוי
סגה יעמה ןטרסמ הנוש ןפואב םיניגמ םינוש 3-הגמוא יגוס
ןמוש תוצמוח יכ ואצמ הינטירב University of Edinburgh ירקוח
ןטרס ינפמ תונוש הנגה תומר תוקפסמ DHA גוסמו EPA גוסמ
.סגה יעמה
,םיאירב םישנא 1,455ו סגה יעמה ןטרס ילוח 1,455 וסייג םירקוחה
תתחפהל הרושק EPA לש תרבגומ הכירצ יכ וליגו הרקב תצובקכ
האוושהב ,37%-ב ןוכיסה תא הניטקמ DHA-ו 41%-ב ןטרסל ןוכיס
.תירעזמל תיברימ הכירצ ןיב

American Journal of Epidemiology


2007 ילוי
םיבר ליצי סגה יעמה ןטרס רוקיס
,תומיאתמ תוקידב תרזעב ,סגה יעמה ןטרס (Screening) רוקיס
.דיתעב םג ךכב ךישמהלו םישנא יפלא לש םהייח ליצהל יושע

,(Fecal Occult Blood Test) האוצב יומס םד יוליגל הקידב
.התוא ורבעי 69 דע 60 ינב םא םיפלא לש םתומ תא עונמל היושע
.הקידבל התוא חולשלו האוצ תמיגד תליטנ תרשפאמ הקידבה
.היפוקסונולוקל לפוטמה ןמוזמ האוצב םד םילגמ רשאכ

Cancer Research UK


2007 ילוי
םוי ידמ ןייו הריב תייתשבש ןוכיסה
םוי ידמ ןיי לש הלודג סוכ וא הריב רטיל יצחמ תוחפ תייתשב יד
לודג םע רבוג הז ןוכיסו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס לידגהל ידכ
.תכרצנה תומכה
10 יבשות שיא ןוילמ יצחכ לש הייתשה ילגרה תא וקדב םירקוחה
שיא 1,833 וחתפ ולא ךותמ .םינש 6 ךשמב תויאפוריא תונידמ
.סג יעמ ןטרס
הלידגמ םויב לוהוכלא תודיחי 2 לש םתייתש יכ םיארמ םיאצממה
הלעמ תודיחי 4 דע 3 תייתשו 10%-ב סגה יעמה ןטרסל ןוכיסה תא
.25%-ב ותוא

International Journal of Cancer


2007 טסוגוא
ןומרוהו סגה יעמה ןטרס ןיב רשקה
הלעמ ב"הרא היפלדליפ Kimmel Cancer Centre ירקוח תווצ
.סגה יעמה ןטרסל םרוגה אוה ןומרוהב רוסחמ יכ תורשפא
Guanylyl Cyclase C יורקה ןובלח ןטלוק יכ וליג םירקוחה
(Guanylin) ןילינאוג םינומרוהל שיגר רשא ,(GCC רוציקבו)
.םילודיג תווהתה אכדל יושע ,(Uroguanylin) ןילינאוגורואו
יכ וליגו םירבכע לע GCC-ב רוסחמ תעפשה תא וקדב םה
לודג רפסמבו רתוי םילודג םילודיגב אטבתמ GCC-ה רוסחמ
.םירבכעב םיחתפתמה םילודיג לש רתוי

Gastroenterology


2007 טסוגוא
סג יעמ ןטרס םלוב קורי הת
,םביאב םדועב סגה יעמב םילודיג תוחתפתה םולבל יושע קורי הת
ויהש םילודג םילודיג דגנ הליעומ הניא דבלב קורי הת תייתש ךא
.קוריה התה תייתש תליחת ינפל םימייק
םיאצממה ב"הרא University of South Carolina םירקוח ירבדל
יעמב רצונה ןטרס לע דחוימב דקמתמ קורי התש ךכ-לע םיעיבצמ
.העינמ תניחבמ תובישח הנשי קוריה התה תייתש ןמזלו סגה

Carcinogenesis


2007 טסוגוא
םישנ יעמב םיפילופל רושק ןילוכ יוביר
המונדא תוחתפתהל ןוכיס לידגהל לולע ןילוכ ריתע טירפת
יאצממ יפל ,םישנ לש םהיעמב (Distal Colorectal Adenoma)
.ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women' Hospital ירקוח
ןטירפת בכרה יבגל 1984-ב לבקתהש עדימ לע ססבתה רקחמב
ןיב היפוקסונולוק תוקידב ורבעו רקחמב ופתתשהש םישנה לש
םייתנש לכ ןנוזמ בכרה לע חוודל וכישמה םישנה .2002-ו 1984
.תומונדאב םישנהמ 2,408 וקל רקחמה ךשמב .םינש עברא דע

Journal of the National Cancer Institute


2007 טסוגוא
סגה יעמה ןטרס דגנ םיהכ תוקריו תוריפ
עבצ תוקריו תוריפ רפסמל הנקמ רשא יעבטה ןעבצ/טנמגיפה
.המצוע בר ינטרס-יטנא םרוג תווהל םג יושע ההכ לוגס וא םודא
םיליכמה תונוזמ יכ וליג ב"הרא Ohio State University ירקוח
םילודיג תטאהב דאמ םיליעי םינינאיצותנא לש תוהובג תובר
.סגה יעמב םיינטרס
השענש ,ןינאיצוטנאה תלוקלומ הנבמב ןטק יוניש יכ ואצמ םירקוחה
םחליהל תבוכרתה תלוכי תא רפשל היושע ,רכוס תפסוה ידי-לע
.ןטרסב
ןה .רתויב תוליעיה ןה לוגס סריתמ וקפוהש תויצמת יכ ררבתה
םיאתהמ 1/5 תודימשמו ןטרס יאת תוחתפתה ןיטולחל תוענומ
.ביבסמ
םינינאיצותנאב םירישעה תוקריהו תוריפה לכב םירקוחה ירבדל
,סגה יעמה ןטרס יאת תוחתפתה תא טיאהל תויושעש תובוכרת שי
.םדאה ףוגב וא הדבעמ יאנתב רבודמ םא ןיב

National Meeting of the American Chemical Society
in Boston


2007 רבמטפס
סגה יעמה ןטרס דגנ תודמוצמ תיאלוניל תוצמוח םירמוזיא
CLA/תודמוצמ תויאלוניל תוצמוח לש (Isomers) םירמוזיא
ותוטשפתה תא םולבל םייושע (Conjugated Linoleic Acid)
.סגה יעמה ןטרס לש
רפסמ יכ םיחוודמ Dankook University-מ םיינאירוק םירקוח
ןטרס יאת (תורורג) תוטשפתה תעינמב םיליעי ואצמנ םירמוזיא
.םירבכעב סגה יעמה

The Journal of Nutritional Biochemistry


2007 רבמטפס
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסב בל ילוח
לופכ ןוכיסב טעמכ םייוצמ תילילכ בל תלחממ םילבוסה םילפוטמ
.היסולכואה ראש תמועל ,סגה יעמה ןטרס חתפל
רתוי יכ אצמ גנוק גנוה University of Hong Kong-ב רקחמ
יעמב (םיריפש בורל) םילודיגמ םילבוס בלה ילוח ןיבמ שילשמ
תא הלעמ הז רבד .סגה יעמה ןטרסל חתפתהל םילולעש ,סגה
.תינורכ תקלד תדמוע םירקמה ינש ירוחאמ יכ תורשפאה

JAMA


2007 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרס ינפמ הניגמ 3-הגמוא
-יפו סגה יעמה ןטרסלו 3-הגמואל םיעגונה םירקחמ 14 לש חותינ
יכ הליג ,דנלוה Wageningen University ירקוח וכרעש ,תעבטה
.הז ןטרס ינפמ ןגמ םיגד ןמש
-יפו סגה יעמה ןטרס תוחיכש תא ןיטקת ונממ רתוי הלודג הכירצ
.ותכירצב לודיגל םאתהב לדגת וז הנגהו 15%-ב תעבטה
ןוכיס ןיטקת עובשב םיגד ןמש לש םרג 100 תב הכירצ תפסות לכ
.3%-ב הז

American Journal of Epidemiology


2007 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרס ינפמ תילופ הצמוח תנגה קזחמ B2 ןימטיו
...ףסות


2007 רבמבונ
סגה יעמה ןטרס ינפמ הניגמ םיבנע תקבא
עונמל היושע ,ךומנ ןונימב ,האפקהב ושבויש ,םיבנע תקבא
.תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס לש תוחתפתה
תלעותה יכ םירובס ב"הרא University of California ירקוח
ץוענ רבדה יכו םיבנעב לורטרבזרה תלוכתל רבעמ איה ךכב
םימסוחה ,םיבנעב םייוצמב םיביכרמ רפסמ ןיב הלועפ ףותישב
85%-ל םירושקה ,(Intracellular Signalling) םייאת-ןיב תותוא
.סגה יעמה ןטרס ירקמ לכמ
.העפשה ןיא (םויב םרג 80-ל רבעמ) ןונימה תלדגהלש אוה ןיינעמה

Society for Integrative Oncology's Fourth International
Conference in San Francisco


2007 רבמבונ
סגה יעמה ןטרס דדועמ B ינימטיוב רוסחמ
ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University-ב ךרענש םירבכעה רקחמ
B6 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,תילופ הצמוחב ןותמ רוסחמ יכ הליג
ייא.ןא.יד יקזנ תורצוויהל עייסל לולע ,דחי םלוכ ,B12 ןימטיוו
.סגה יעמה ןטרסל ןוכיסה תלדגהלו (DNA)
תילופ הצמוחב רוסחמ יכ תחוורה החנהה תא דגונ הז אצממ
.סגה יעמה ןטרסל ןוכיסה תלדגהל םרוג דבלב

Journal of Nutrition


2007 רבמצד
תואירו סגה יעמה ינטרס םידדועמ םיקינקנו םודא רשב
ולא יכ הליג ב"הרא National Institutes of Health-ב רקחמ
ךכב םילידגמ ,תובורק םיתיעל דבועמ רשבו םודא רשב םיכרוצה
.תונוש םייעמ תולחמל ןוכיס
רשא ,71 דע 50 ינב ,שיא 500,000-ל עגונה עדימ וחתינ םירקוחה
תא ורטינו 1996 דע 1995-מ ךשמנש לודג רקחמב ופתתשה
.ןטרסב םהמ 53,396 ולח הז ןמזב .םינש 8 ךשמב וב םיפתתשמה
.הז ןוכיסל םרות תוהובג תורוטרפמטב לושיב יכ םג אצמנ

PLoS Medicine

...2 תושדח - תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ואר