העינמו הרדגה
תקבדמו הפירח תיתקלד הלחמ איה הנשוש
תרידח בקע תמרגנה ,רועה רוביח תומקר לש
רועה ינפ לע ללכ-ךרדב םייוצמה ,םיקדייח
לא ,רועב עצפ ךרד ,(סוקוקוטפרטסה קדייח
.תקלדו םוהיז תמירגו ףוגה ךות
.םיירועה הפמילה לזונ תלבוה ילכ םג םיברועמ
תנייפאתמ רשא ,(Cellolitis) סיטילולצ לש הפירח הרוצב רבודמ
.רוע תחירפב
העינמ
ותוא ענמת אל ךא ,ןוכיס ןיטקת רועב םיעצפה ןויקנ לע הרימש
.ןיטולחל.
תוקידבו םימוטפמיס
,םירורב םיילוש םע ,ההכ םודא עבצב החופנ רוע תחירפ
ללכ-ךרדב העיפומ החירפה .דוריגב ךרוצו הבירצ םימרוגה    
.ףוגב םוקמ לכל טשפתהל הלולע ךא ,ףרועהו םינפה ירוזאב    
םילולעש ,הטירש וא ןטק עצפכ הליחתב עיפוהל הלולע איה    
.תוריהמב תטשפתמ איה הז עגרמו תועוב לולכל    
תוחופנ םייניעה ,םיחופנ םינפה ויהי ,תיסחי םילק םירקמב םג    
.םוח היהיו םיבועמ םייתפשהו םיינזואה ,תומוצעו    

תועש ךותו םוח וא/ו תרומרמצב םיליחתמה םירקמ םנשי
.םייחלהו ףאה רשג לע תוימומדא העיפומ תודחא    
.תועש 24 ךות ,תועוב ועיפוי םימודאה םירוזיאב    

.(Diaphoresis) רתי תעזה ןכתית

םינבל םד-יאת..יובירו תקלד הלגת תיללכ םד תריפס
.םדב םוהיז תולגל הלולע ,תיבויח םד-תיברת    
םיכוביסו ןוכיס ימרוג
.(Cortisone) ןוזיטרוק וא ןוסיחה תכרעמ יוכידל תופורת
שילחהש םוהיז וא םירוענ תרכוס ומכ ,תוינורכ תולחמ
.ףוגה לש ונסוח תא הנורחאל    
.רוע תועיצפ

םיירשפא םיכוביס
.רזוח םוהיז
.םירחא םירביאל םוהיזה תוטשפתה
םיקדייח תרידח לש הרקמב ,(Blood poisoning) םד תלערה
.םדה-רוזחמל    
תעיגפ םע ,(Meningitis) חומה םורק תקלד וא חומב םוהיז
.םינפה לש יזכרמה קלחב הלחמה    
.(Gangrene) קמנ :םירידנ םירקמב .תוקלצ תווהתה
תיזחתו לופיט
.טלחומ דודיב שרדי ךכיפלו רתויב תקבדמ הלחמה
רוב ימ תסימתב אלא ,ןובסבו םימב םיעצפה תא ץוחרל ןיא
.דבלב הייוור (Boric acid)  

ומכ ,תויטויביטנא תופורת תועצמאב אוה לבוקמה לופיטה
תטלחומ החונמ ךות ,םוהיזב המחלמל ,(Penicillin) ןיליצינפ   
.הטימב   

שמתשהל ,ךרוצ שי םאו תורידס תואיצי תרימש לע דיפקהל שי
.ןקוח וא םילשלשמ אפרמ-יחמצב    

תיזחת
.םימי 10 דע 7 ךות ףולחת תלפוטמ הלחמ   
הלקה יעצמא
םיבאכה לע הלקהל הסימת
םיביכרמ
.הבוהצ העמוח שרוש תיפכ 1/2
.רוב-ימ תיפכ 1
.רומ תיפכ 1

.בהז םתוח תיפכ.1/2
.הילבול תיפכ 1
.תירוקד תיפכ 1

תוארוה
.םיחתור םימ רטיל 1-ב תבורעתה תא וטלח
.םיעוגנה תומוקמה לכב ועגו הסימתב ןפג רמצ תסיפ ולבט
.םיקולדה תומוקמה לע וחינהו הסימתב הזאג תסיפ וביטרה
!רועה תא בגנל ןיא    

-ףילחתכ וא-

תיבכוכ הת
.םיחתור םימ רטיל 1/2-ב תררופמ תיבכוכ לש השודג תיפכ
-ןכו- 
.ליעוי ליבגנז וא הוורממ ,תירוקד הת תייתש   
.תוחותפ תויבובקנ לעו רועה תוחל לע םירמוש ולא םיחמצ   

הרזעל תיחמצ החשמ
ג"ק 3/4-ל םיחמצ ג"ק 1/2 סחיב ,םינוחט םיחמצב ושמתשה
.והשלכ רוהט יחמצ ןמש וא (Cocoa fat) ואקק ןמוש

.(Beeswax) םירובד גנוד םרג 100 ופיסוה
,םירובדה גנוד תומכ תא לידגהל ןתינ ,םח ריוא גזמב    
.החשמה תא קצממ רשא ביכרמה    
וא שמשב וחינהו וסכ ,םירמוחה לכ תא דחי ובברע
.תועש 4 דע 3 ךשמ ךומנ םוחב ,רונתב    
.גירא וא הנידע תננסמל דעבמ וננס

.שומישל הנכומו הקצומ תבורעתה היהת ,התוררקתה םע
.התוררקתהל םדוק םג החשמב שמתשהל ןתינ

המדא-יחופתב שומיש
המדא-יחופת תבכש תחנה ידי-לע םג גישהל ןתינ הבר הלקה
.םיעוגפה תומוקמה לע ,מ"ס 1/2 יבועב ,םיררוגמו םיירט
.םיירטב המדאה-יחופת תא ףילחהל שי ,םתושביתה םע
אפרמ-יחמצ