3 תושדח - ץבש
Stroke - News 3

ץבשל ןוכיס רתיו הירוניאטורפ
ץבשל ירקיעה םרוגה אוה םד-ץחל
ץבשו בל-ףקתה דגנ הקנה
ץבשו הכומנ םויזנגמ תמר
ץבשל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
חומב םד-ילכל םינכמות
ץבשל ןוכיס לידגמ ךומנ םד-ץחל
ץבשה תואצותו תוזפשאתהב CRP
תודעסמב ןוזמב חלמ ידמ רתוי
ץבשל תורושק הליה םע תונרגימ
ץבש לע תינפוג תוליעפ תעפשה
םייתרכוסב ץבשו לורטסלוכ
םיריעצב התומתל ןוכיס ימרוג
ץבשל ןוכיס םימצמצמ בלח-ירצומ
םיהבגב ןטק ץבשל ןוכיסה
םירבשל לופכ ןוכיסב ץבש ילפוטמ
הקיטסלפויגנא וא ץבש רחאל חותינ
ץבשמ םיריעצ תתומתו הובג BMI
ץבשו היצנמיד ןיב רשקה
ץבשל ןוכיס הלידגמ תרגוח תקבלש
ץבשו הליה םע הנרגימ ןיב רשקה
ץבשו בל-ףקתה דגנ תולוז תופורת
ץבשב תונכסמ תוקלד
ץבש תענומ חלמ תכירצ םוצמיצ
ץבשל ןוכיס הזוח דנואסרטלוא
רבעמה 'ג רחאל ץבשו ןואכיד ידגונ
ץבש תואצותו הנותמ הייתש
ץבש רחאל חומה תואירבו E 'טיו
ימכסיא ץבשל ןוכיסב תפחש ילוח
ץבשל ןוכיס ןיטקמ ההכ דלוקוש
ץבש רחאל םוקישל SSRI תופורת
ץבשל ןוכיס םימצמצמ םילונובלפ
ץבשל ןוכיסו יניע רטסוז ספרה
ץבשל ןוכיס םרוג - הנתשמ םד-ץחל
םיירוטומ םידוקפית רפשמ ודנטנינ
ץבשו ןגמה תטולב תוליעפ רתי
םישנב ץבש תענומ הכילה
היתשבש בלל תלעותה לטבמ ןושיע
ץבש ילפוטמל םייטובור םירזע
ץבשמ התומת םימצמצמ B ינימטיו
יחומ קזנ םיניטקמ תוקריו תוריפ
םדה 'שירקו בלל היוסב תלעותה
ןכסמ תופורתב רתי שומיש
ןוכיס הלידגמ הליה םע הנרגימ
ץבש ילפוטמל תלוגלוגה תחיתפ
ץבשב תנכסמ לזיד תטילפ
ץבשל ןוכיסו אירב םייח חרוא
תוריעצב ץבשל ןוכיסו ןושיע
ץבשב ןכסמ Red Bull הקשמ
ץבשו תויטוכיספ-יטנא תופורת
ץבשו ןידמוקב םילופיט
חומל םד תמירז דדועמ ואקק
העינמ רב ץבשו םירודזורפ רופרפ
םישישקב ץבשל ןוכיסו ןואכיד
הנישב המישנ םודו ןדקרפ תביכש
םדה-ילכ תואירבו םינובלפוזיא
בוטה ןורתפה - שירקה תסמה
ץבשב תונכסמ COPD-ל תופורת
ינלטק יחומ םומידל תמרוג הפורת
םד-תמירז תרפשמ תידגנ המיעפ
ץבש תרמוח התיחפמ תינפוג 'עפ
הרישב רבדל םידמול ץבש ילוח
ץבשל ןוכיס הניטקמ תילופ 'ח
ץבש רחאל עזג יאתב לופיט
ץבשל ןוכיסו תילובטמ תנומסת
בלל םד תמירז ליבגמ חלמ
םימומ ענומ ץבשב לוהב לופיט
םישנב ץבשל ןוכיס םצמצמ הפק
ץבש עונמל רזוע אירב םייח-חרוא
ץבשל ןוכיס םצמצמ קורי הת
ץבשו תיטמוארט-טסופ קחד 'פה
42 ליג ינפל רוזחמה תקספה
ץבשמ תוששואתהל חומב םוגיפ
ץבשב תנכסמ ןוירהב הנרגימ
ץבשל םימרוג םיפלוד םד-ילכ
40 ליג רחאל םיימכסיא םיצבש
ץבש רחאל לקשמ יווישל י'צ יאט
ןוירה תלער םע ןוירהל םיאצאצ
תיטמוארט-'פ קחד תערפהו ץבש
ץבש תאצות עירמ יתרבח דודיב
ץבשל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס


...ץבש ואר
 
2005 לירפא
יחומ קזנ הניטקמ תוקריו תוריפ תכירצ
,ב"הרא Uni. of South Florida College of Medicine ירקוח
היושע תולוחכ תוינמכואו דרת הברה תליכאש וליג ,תודלוחב רקחמב
תויגולוריונ תוערפהו ץבש רחאל יחומה קזנ תרכינ הדימב ליבגהל
המוד העפשה .ההובגה תיטנדיסקוא-יטנאה םתלוכתל תודוה תורחא
.הנילוריפס הצאה לש התכירצב םג האצמנ
75% דע 50% רועישב יאת ןדבוא לש ותנטקהב האטבתה הבטהה
ולביקש תודלוחב ץבש רחאל תויתעונתה לש תרפושמ תוששואתהבו
.ץבשה תורק ינפל ולא תונוזמ

Experimental Neurology


2006 טסוגוא
םדה תוישירקל הרושק היוסבש בלל תלעותה
...ירבדל


2006 רבוטקוא
בלה תא ןכסמ תופורתב זרפומ שומיש
...שומיש


2007 טסוגוא
ימכסיא ץבשל ןוכיס הלידגמ הליה םע הנרגימ
...רקחמ


2007 סרמ
ץבש ילפוטמל תרזוע תלוגלוגה תחיתפ
Neurologischen Universitaetsklinik Heidelberg-ב םירקוח
,ינמז ןפואב ,ריסהל שי לודג ימכסיא ץבש רחאל יכ םיחוודמ הינמרג
,ימינפה ץחלהמ חומה לע לקהל ידכ תלוגלוגה תפילק תיצחמ תא
.תועש 48 ךותב תאז
ראשיהל חתונמה ייוכיס תא 3 יפ הלידגמ וז הלועפ םירקוחה ירבדל
.יביסמה ץבשה ללגב םירטפנ םילפוטמהמ 80%-כ תאז אלל .םייחב

NNO


2007 רבמבונ
םירבגב ץבשו בל-ףקתהל ןוכיס הלידגמ לזיד תטילפ
...םירקוח


2008 טסוגוא
ץבשל ןוכיס תיתועמשמ תיחפמ אירב םייח חרוא
ידי-לע וכרענ רשא (NHS-ו HPFS) םילודג םירקחמ 2 לש םתריקס
ופתתשה םהבו ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health
תרכוס לש םתעינמ לע ףסונב ,יכ התליג םירבג 43,685-ו םישנ 71,243
,ימכסיא ץבשל ןוכיס םצמצמ אירב םייח חרוא ,תילילכ בל-תלחמו
.80%-ב םירבגבו םישנב
 
,ןושיעמ תוענמיה בלשמ (Healthy Lifestyle) אירב םייח חרוא
לוהוכלא לש הנותמ הייתש תללוכה האירב הנוזתו אירב לקשמ
.ימוי סיסב לע תינפוג תוליעפו

Circulation


2008 טסוגוא
תוריעצ םישנב ץבשל ןוכיס לידגמ ןושיע
ןושארה ץבשה תא ווחש 15-49 תונב םישנ 466 ופתתשה וב רקחמ
תוריעצ םישנש הליג ץבש ווח אלש םישנ 604-ל ןתוא הוושיהו ןהייחב
לככו תונשעמ ןניאש םישנ תמועל ץבשל ןוכיס רתיב תונותנ תונשעמ
.לדג ןוכיסה םויב תוירגיס רתוי תונשעמ ןהש
Uni. of Maryland School of Medicine ירקוח לש םהירבדל
םויב תוירגיס 10 דע ונשיעש םישנב 2.2 יפ לדג הז ןוכיס ב"הרא
.9.1 יפ לדג אוה םויב רתוי וא תוירגיס 40 ונשיעש ולאבו

Stroke


2008 טסוגוא
ץבשל ןוכיס לידגמ Red Bull הקשמ
תייתשב ידש םיחוודמ הילרטסוא Royal Adelaide Hospital ירקוח
םטואל ןוכיס לידגהל ידכ Red Bull היגרנאה הקשמ לש תחא תיחפ
.םיריעצב םג ץבשלו (Myocardial Infarction) בלה רירש
תא םירקוחה וקדב םהב םיריעצ םירגוב 30 ופתתשה רקחמב
ל"מ 250 תייתש רחאל העשו ינפל העש הקשמה לש ותעפשה
תייתש רחאל תחא העש יכ וארה םיאצממה .רכוס לוטנ ,הז הקשממ
םירושקה םימוטפמיס רקחמה יפתתשמ ברקב ומרגנ הקשמה
.תירלוקסו-וידרק הלחמל

Cardiovascular Research Centre at the Royal Adelaide
Hospital Australia


2008 טסוגוא
ץבשל ןוכיס תולידגמ תויטוכיספ-יטנא תופורת
-יטנא תופורת םילטונו הזוכיספמ םילבוס רשא םישנא םירקוח ירבדל
.1.7 יפ ,ץבשב תוקלל ןוכיס ךכב םילידגמ ,אוהש גוס לכמ ,תויטוכיספ
London School of Hygiene and Tropical Medicine-ב רקחמב
ולטנ רשא ,דחא ץבש תוחפל ווחש םילפוטמ 6,790 ופתתשה הינטירב
ןיבמ ולאש אצמנ .2002 ףוסו 1988 ראוני ןיב תויטוכיספ-יטנא תופורת
.ץבשל 3.5 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ היצנמידמ םילבוסה תופורתה ילטונ

BMJ


2008 טסוגוא
םיצבשל םרוג ןידמוקב םילופיט טועימ
...ירבדל


2008 טסוגוא
חומל םד תמירז דדועמ ואקק
...ואקק


2008 טסוגוא
ענמנ ץבשמ םילבוס םירודזורפ רופרפ םע םישנא הברה
םיבר םישנא יכ םיארמ הדנק Uni. of Toronto-ב רקחמ יאצממ
ידי-לע עונמל היה ןתינ ותוא ץבשמ םילבוס םירודזורפ רופרפ םע
(Warfarin) ןיראפרוו = (Coumadin) ןידאמוק הפורתב שומיש
.ולא םירקממ תיצחמ תענומ התיהש
ווחש םירודזורפ רופרפ םע םילפוטמ 597 ופתתשה ידנקה רקחמב
60%-ו ורטפנ םיפתתשמה ןיבמ 20% יכ אצמנ .הנושארל ץבש
.ץבשה תובקעב תורומח תולבגיממ ולבס

WebMD


2008 רבמטפס
םישישקב ץבשל ןוכיס רתיו ןואכיד
...רקחמ


2008 רבמטפס
ץבש ילפוטמב הנישב המישנ םודו ןדקרפ תביכש
רשא בצמ ,םבג לע בורל םינשי ףירח ימכסיא ץבש רחאל םילפוטמ
הייעב ,(Sleep Apnea) הנישב המישנ םוד לש התרמוח תא ףירחמ
.וב לופיטה לש תומוגע תואצותל הרושקו ץבש רחאל הצופנה
ופתתשה ב"הרא University of Michigan-ב ךרענ רשא ,רקחמב
.67 עצוממ ליג ינב ,ףירח ימכסיא ץבשב םילפוטמ 30

Stroke


2008 רבמטפס
םדה-ילכ תואירב תא רפשמ םינובלפוזיאב רישע ףסות
םיקרועה דוקפית תא רפשל יושע םינובלפוזיאב רישע יתנוזת ףסות
.ץבש רחאל םילפוטמב
12 ךשמנ ,גנוק גנוה Uni. of Hong Kong-ב ךרענ רשא ,רקחמב
לע ףסותה תעפשה הקדבנ ,םילפוטמ 102 וב ופתתשהו תועובש
.תוירלוקסו-וידרק תולחמב םילפוטמ
תובחרתה רשוכ תא רפיש ג"מ 80 ןב ימוי ןונימב םינובלפוזיא ףסות
ןב רופישל ךרע הווש ,םדה תמירזב 1%-ב רופישל איבהו םדה-ילכ
שומיש ךות התשענ םדה תמירז תדידמ .ץבשב םילפוטמב 50%
.CRP-ה תמר תא םג דירוה ףסותה .דנואסרטלוא רישכמב

European Heart Journal


2008 רבמטפס
רתויב בוטה ןורתפה ןיידע איה שירקה תסמה
Tissue Plasminogen Activator/TPA םדה ישירק תסיממ הפורתה
הווחש לפוטמל תתל שי התוא רתויב הבוטה הפורתל תבשחנ ןיידע
.עוריאה ןמזל ךומס רתויש המכ (יתמיסח) ימכסיא ץבש
שמתשהל ןתינ יכ אצמ הינמרג Heidelberg University-ב רקחמ
תמקרב קזנ עונמל ידכ ,עוריאה רחאל תועש 4.5 דע תאז הפורתב
,ךכ בקע יחומ םומיד תמירגל ןוכיסה תאלעה אלל תאזו חומה
.עוריאה רחאל תועש 3 דע קר הכ דע ןתינש לופיטל האוושהב
ימעטמ לופיטה תא תוהשהל ןתינש ךכמ ןיבהל ןיא םירקוחה ירבדל
הקד לכבש ןוויכ ,ןתינש המכ דע םדקומ ןתניהל וילעו תוריהז
.םיפסונ חומ יאת םיתמ תפלוחש

WebMD


2008 רבמטפס
תוומו ץבש ,בל-ףקתהב תונכסמ COPD-ל תופורת
...ירקוח

2008 רבוטקוא
ינלטק יחומ םומידל תמרוג הפורת
ןידאמוק ירחסמה םשב םג היורקה (Warfarin) ןיראפרוו הפורתה
חומב םומידה תלדגהל תמרוג םדה לולידל תשמשמו (Coumadin)
.ץבש םיווחה םישנא לש םתומלו
רשא םישנא ב"הרא University of Cincinnat-ב םירקוח ירבדל
(Hemorrhagic Stroke) םמדמ ץבש םיווחו וז הפורתב םישמתשמ
ליג ינב םילפוטמ 258 ופתתשה רקחמב .התומתל ןוכיס רתיב םייוצמ
הפורתב ושמתשה םהמ 51-ו יחומ םומידמ ולבס רשא 69 עצוממ
.ןיראפרוו

Neurology


2008 רבוטקוא
ףירח ץבשב םד-תמירז תרפשמ ץחלב תידגנ המיעפ תטיש
,(Mechanical External Counterpulsation/ECP) ץחלב דגנ תמיעפ
יזכרמה חומה קרועב םדה תמירז תא לידגהל הדעונש תינשדח הטיש
.ףירח ץבש ווחש םישנאל ליעוהל היושע
םיבדנתמ 8 ופתתשה ב"הרא University of Alabama-ב רקחמב
רדחוה םהב ,תונותחתה םהיפג לע ץחל ילוורש ושבלוה םהל םיאירב
םיווקמ םירקוחה .םהלש יבבלה רוזחמה םע ליבקמב ןמזות רשא ץחל
.רוחיאב לופיטל ועיגהש םישנאל ליעות וז הטיש יכ

Stroke


2008 רבוטקוא
תוששואתה תרפשמו ץבש תרמוח התיחפמ תינפוג תוליעפ
...םירקוח


2008 רבמבונ
הריש תרזעב רבדל םידמול ץבש ילפוטמ
הליעפמ (Melodische Intonationstherapie) תידולמ המעטה תייפרת
ץצ וז ךרדב לופיטל ןויערה .תינמיה חומה תיצחמ לש לאיצנטופה תא
שמתשהל תלוכיה יא - (Aphasia) היזפא ילפוטמ יכ תילגתה תובקעב
םילוכי םניא ךא ,ללמ םע םיריש רישל םילגוסמ - ןתוא ןיבהלו םילימב
תינמיה חומה תיצחמ תא תנברדמ ללמ םע הריש .הז ללמ תוגהל
תא ררועל תילאמשה דיה תועצמאב תיבצק השקה לע .העגפנ אלש
.םלוהינלו םילילצה ןיב םירושיקל םיבושחה םירוזיאה

NNO


2008 רבמבונ
ץבשל ןוכיס הניטקמ םירחא הנוזת ירמוחו תילופ הצמוח
םהב ,םירחא םילרנימו B2 ןימטיו ,תילופ הצמוח לש התואנ הכירצ
הניטקמ (דרפנב דחא-לכ אל ךא) םייחמצ ןוזמ תורוקממ ,ןגלשא
הרושק ,המצע ינפב ,תילופ הצמוח לש הכומנ הכירצ .ץבשל ןוכיס
.ימכסיא ץבשל ןוכיס רתיל
תונשמ לחה םינותנ ופסא ןאווייט הפייט Academia Sinica ירקוח
10.6-כ ךשמנ רשא רקחממ ,תמדוקה האמה לש תומדקומה 90-ה
וללכנ .תירלוקסו-וידרק הלחמב תוקלל םינוכיסה תא ןחבו םינש
.ץבש ווח אלש 40-מ רתוי ינב שיא 1,700 וב

Stroke


2008 רבמצד
ץבש רחאל עזג יאתב לופיט
וחילצה הינמרג רבונה Int. Neuroscience Institute/INI-ב םיאפור
ולתשוה ושארב רשא ןושארה םמדמה ץבשה לפוטמ תא אפרל
.לבס אוה םהמ רוביד תוערפהמו וינפב קותישמ ותוא ואפירש עזג יאת
ולאו תולוספקב םינותנ םהשכ חותינב חומל ורדחוה רשא ,עזגה יאת
ךילהה .הייחד עונמל ידכ םייעובש רחאל חומהמ ואצוה ,תויקש ךותב
.םייח-ילעב לע חותינל םדוק הסונ
.הלועמ ותשגרה לופיטה רחאלו רתויב עורג היה ובצמ לפוטמה ירבדל
תא ונקיתש םה עזגה יאת יכ תואדווב רמול םילוכי םניא םירקוחה
םיכילה 20 דוע ךורעל םהילע .תאז השע ומצע חותינהש וא בצמה
.תאז ררבל ידכ םימוד

NNO


2009 ראוני
ץבשל ןוכיס לש תרבגומ תועראיהו תילובטמ תנומסת
ותועראיהל תיתועמשמ הובג ןוכיסל הרושק תילובטמ תנומסת
יביכרמ רפסמ ןיב רורב הבוגת סחי םייקו ימכסיא ץבש לש
.ימכסיא ץבשל ןוכיסהו תילובטמה תנומסתה
Pennsylvania State Uni. College of Medicine ירקוח ירבדל
ילעב ברקב םייק ימכסיא ץבשל רתויב הובגה ןוכיסה ב"הרא
ורזענ םירקוחה .םוצב ההובג רכוס תמר ילעב וא הובג םד-ץחל
עצוממ ליג ינב שיא 14,993 ופתתשה וב םדוק רקחממ םינותנב
.םינש 9 ךשמב ורטונו ץבש ווח אלש 54

Stroke


2009 ראוני
בלל םד תמירז ליבגמ חלמ
...תתחפה


2009 ראורבפ
םימומ ענומ ץבשב לוהב לופיט
ףלוח יחומ עוריא/לק ץבשמ לבס רשא לפוטמב םיריהמ לופיטו הכרעה
ןכו םימומל ןוכיס םצמצל םייושע (Transient Ischaemic Attack/TIA)
וב זופשיאה ןמז תא םימצמצמ םהש ךכב םילוחה-תיבל םיליעומ םה
.תויולע םימצמצמו

Lancet


2009 ראורבפ
םישנב ץבשל ןוכיס םצמצמ הפק
(Nurses' Health Study) םדוק לודג רקחממ םינותנ לש שדח חותינ
לע הניגמ םויב רתוי וא הפק ילפס 4 לש חווט תכורא הכירצ יכ הליג
.תונשעמ םישנ לע הלח הניא תאז העפשה .ץבש ינפמ םישנ
ףותישב ולעפש דרפס Universidad Autonoma de Madrid ירקוח
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח םע
הת ומכ ,םירחא תואקשמ תייתש יבגל אצמנ אל הז רשק יכ םירסומ
.ןיאפק םה םג םיליכמה ,םילק תואקשמו

Circulation


2009 ראורבפ
ץבש עונמל רזוע אירב םייח-חרוא
לש םירקמ 20,040 וקרס רשא הינטירב Uni. of Cambridge ירקוח
םילהנמה ולאש וליג םינש 11.5 ךשמב 79 דע 40 ינב םישנו םירבג
תוקלל (2.3 יפ) תיתועמשמ תחפומ ןוכיסב םייוצמ אירב םייח-חרוא
םניא רשאו תנזואמ יתלב הנוזת םילכוא רשא ולא תמועל ץבשב
.תינפוג הניחבמ םיליעפ
תוריפ לש הלודג הכירצ :תואירב תויוגהנתה 4-ב ודקמתה םירקוחה
הלודג הייתשמ תוענמיה ,עובק סיסב לע תינפוג תוליעפ ,תוקריו
.ןושיעמ תוענמיהו לוהוכלא לש ידמ

BMJ


2009 ראורבפ
ץבשל ןוכיס םצמצמ קורי הת
...רקחמ


2009 ראורבפ
ץבש ידרושל תרזוע תיטמוארט-טסופ קחד תערפה ןוחביא
הקידבל תודוה רפתשהל יושע ץבש רחאל ודרשש םישנאב לופיטה
תיטמוארט-טסופ (ץחל וא הקע) קחד תערפהמ םילבוס םה םא
.(Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD)
םידרוש 105 ונחב רשא ,הינטירב Durham University ירקוח
רשא ,וז הייעבמ םילבוס םהמ 1/3 יכ וליג ,םמדמ ץבש רחאל
ותוא ץבשל םירושקה םיביאכמ תונורכזלו םיקבשאלפל םהל המרג
.םתמלחה תא רפשי וז הערפהב לופיט .ווח םה

Neurosurgery


2009 ראורבפ
ץבשל ןוכיס הליפכמ 42 ליג ינפל רוזחמה תקספה
...ירקוח


2009 סרמ
ץבשמ תוששואתהל חומב םוגיפ
ךרד תצירפ לע םיחוודמ הינטירב King's College London ירקוח
רשא חומ תמקרל רדחומ רשא ריעז (Scaffolding) םוגיפ חותיפב
.ץבשמ עגפנ
םירוח אלמל ודעונש עזג יאתב ונעטוה םוגיפב םינוש םיקיקלח
דעונ הז יעצמא .הלועפל ןכומה הנבמכ שמשלו ץבשה ללגב ורצונש
םוקמב םיאירב חומ ירוזיאל דודנל עזגה יאת לש םתייטנ תא עונמל
תיגולויב הניחבמ הגרדהב םיקרפתמ םיקיקלחה .רסחה תא אלמל
םד-ילכו םיביס ,המקר לש םירבעמלו םירעפל םוקמ רתוי םיריתומו
רשא MRI קרוסב שומישל תודוה גשוה וז הדובעב קוידה .םהילא
.ןמזה ךשמב חומה תמקר תוחתפתה רוטינל םג שמיש

Biomaterials


2009 סרמ
ץבשב תנכסמ ןוירה ךלהמב הנרגימ
...רקחמ


2009 סרמ
ץבשל םימרוג םיפלוד םד-ילכ
20%-כ יכ הנקסמל ועיגה הינטירב Uni. of Edinburgh ירקוח
חומב םיפלודה םימוגפ םד-ילכ ללגב םימרגנ םיצבשהמ
םרוגה והמ רורב אל ןיידע םירקוחה ירבדל .(Lacunar Strokes)
תקלד וא םד-ץחל ,ליג אוה םרוגה יכ ןכתי .םדה-ילכ לש םתושלחהל
.וז הצופנ הייעב רותפל ידכ הז אשונב םיפסונ םירקחמ םישורדו

University of Edinburgh


2009 סרמ
40 ליג רחאל דאמ הלדג םיימכסיאה םיצבשה תורידת
Helsinki Young Stroke Registry רקחמ ינותנ לש שדח חותינ
דנלניפ Helsinki University Central Hospital ירקוח וכרעש
.40 ליגב תודחב תקסונ םיימכסיאה םיצבשה תורידת יכ הליג
44 ליג תוביבסב רבטצהל םיליחתמ םייתרוסמה ןוכיסה ימרוג
.חיכש רבד םניה (םירומח םניאש) םיינילק-תת םימטואו
וניש ירב םניה רתויב םירידתה ןוכיסה ימרוג םירקוחה ירבדל
לש תינושאר העינמל רתויב םיאתמה ליגה םיאצממל םאתהבו
.44 דע 35 אוה םיימכסיא םיצבש

Stroke


2009 לירפא
ץבש ידרושב לקשמ יוויש רפשמ י'צ יאט
...רקחמב

2009 סרמ
ץבשל ןוכיס רתיב ןוירה תלער םע ןוירהל םיאצאצ
ב"הרא דנלטרופ Oregon Health and Science University ירקוח
םד-ץחל רתיב וא ןוירה תלערב הוול רשא ןוירה רחאל הדיל יכ וליג
ץבשל ןוכיס םרוג לפכ הווהמ (Gestational Hypertension) ינוירה
םדוק רקחמ ינותנמ ולע רקחמה יאצממ .תורגבה תעב
.שיא 6,410 וללכנ וב (Helsinki Birth Cohort Study)

Stroke


2009 סרמ
תיטמוארט-טסופ קחד תערפהו ץבש ילפוטמ
וא הקע) קחד תערפה חתפל םילולע ץבש ןיגב םילפוטמה םישנא
.(Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD) תיטמוארט-טסופ (ץחל
םילפוטמהמ 37%-כ הינטירב Durham University-ב םירקוח ירבדל
ריבסמ הזו תיטמוארט-טסופ קחד תערפה םיחתפמ םמדמ ץבש ןיגב
תאצות תורמל הדורי םייח תוכיא תווחל םיכישממ םהמ קלח עודמ
תוכיאל תמרוגה איה תיגולוכיספ הייעב רמולכ ,הבוט ינילק לופיט
.הדורי םייח

Neurosurgery


2009 לירפא
ץבש תאצות ערימ יתרבח דודיב
.םייתרבח הבריק יסחימ תועפשומ תויהל תויושע ץבש לש ויתואצות
םימטואמ םילבוס ,רתוי םדקומ םיתמ םה יכ אצמ םירבכעב רקחמ
תויבצע-תויתקלד תובוגת םילבוס םה ףסונבוו םילודג (Infarcts)
,ימכסיא ץבש רחאל תונוש (Neuroinflammatory Responses)
.גוז ינב םע ויחש םירבכע תמועל
ב"הרא סובמולוק Ohio State University ירקוח לש םהירבדל
.תיתרבחה הביבסה הבושח המכ דע םיארמ רקחמה יאצממ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 לירפא
ץבשל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
ןכו 20%-ב ץבשל ןוכיס תוניטקמ םיניטאטסה תחפשממ תופורת
.בל-ףקתה ומכ ,םיירלוקסו-וידרק םיעוריאלו רזוח ץבשל ןוכיסה תא
ןהש ךכל תודוה ,םישנו םירבג יבגל ןה תלעופ הביטימה ןתעפשה
.דבכב לורטסלוכ לש רוצייה בצק תא תוטיאמ
ךות הז אצממ ולעה תפרצ Paris-Diderot University-ב םירקוח
.שיא 165,000-מ רתוי ופתתשה ןהב םימדוק םירקחמ תריקס

Lancet Neurology


2009 לירפא
ץבשל ןוכיס הלידגמ הירוניאטורפ
םימדוק םירקחמ וקרסש ,הילרטסוא University of Sydney ירקוח
לש םירקמ 3,266 וקדבנ םהמו שיא 140,231 ופתתשה םהב ,םיבר
הירוניאטורפ/ןתשב ןובלח ןיב יאמצע רשק יוליג לע םיחוודמ ,ץבש
רתיב ויה ןתשב ןובלחמ ולבסש ולא יכ ררבתמ .ץבשו (Proteinuria)
רועישב ןוכיס רתיב ויה ןתשב ןובלחמ ולבסש ולא יכ ררבתמ .ץבשו
.ךכמ ולבס אלש םירחא תמועל ץבשב תוקלל 71%

American Journal of Kidney Diseases


2009 לירפא
ץבשל ירקיעה םרוגה אוה םד-ץחל
...לע


2009 לירפא
ץבשו בל-ףקתהל ןוכיס תמצמצמ הקנה
...הקנה


2009 לירפא
ץבשל ןוכיס הלידגמ הכומנ םויזנגמ תמר
School of Public Health University of Minnesota-ב רקחמ
ןוכיסה תא לידגהל הלולע םדב הכומנ םויזנגמ תמר יכ אצמ ב"הרא
.25%-ב ימכסיא ץבשל
וב םדוק לודג רקחמ ינותנ ושמש ,הנש 15-כ ךשמנ רשא ,רקחמב
ילוחש ררבתה .64 דע 45 ינב םישנו םירבג 14,000-מ רתוי ופתתשה
.ץבשל הובג ןוכיסב ויה םד-ץחל רתי ילעבו תרכוס

American Journal of Epidemiology


2009 לירפא
ץבשל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
םירקחמ 24-מ םינותנ ופסאש תפרצ Paris-Diderot Uni. ירקוח
,הלעמו 18 ינב םילפוטמ 165,792 ופתתשה םהב ,םימדוק םילודג
הניטקמ םיניטאטס תרזעב LDL לורטסלוכה תמר תדרוה יכ וליג
.רזוח ץבשלו ינושאר ץבשל ןוכיס

Lancet Neurology


2009 לירפא
חומב םד-ילכל םינכמות
Northwestern Uni. Feinberg School of Med.-ב ריכב רקוח ירבדל
חומב ומסחנש םד-ילכב םויכ םימייקה םיעצמאב לופיטה ב"הרא וגקיש
(Stents) םיטנטס/םינכמות הנומתל םיסנכנ ןאכו רתויב השק וניה
תא ביחרהל וא םסוחה םדה-שירק תא ףולשל ןתינ םתרזעב רשא
.וז ךרדב לופיטל םימיאתמה םילפוטמב ,םדה-ילכ

MedScape


2009 יאמ
ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס לידגמ ךומנ םד-ץחל
ב"הרא קרוי-וינ St. Luke's-Roosevelt Hospital-ב רקוח ירבדל
לולע תוירלוקסו-וידרק תולחממ םילבוסה ולאב ידמ ךומנ םד-ץחל
םד-ץחל םה ןוכיסה תולובג .ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס םהב לידגהל
.60 ילוטסאיד םד-ץחלו 110 ילוטסיס
ופתתשה וב (TNT) םדוק לודג רקחמ היה רקחמל םינותנה רוקמ
.תילילכ בל-תלחמב םילפוטמ 10,001

The American Society of Hypertension in San Francisco


2009 יאמ
ץבשה תואצותל הרושק תוזפשאתהה תעב CRP-ה תמר
CRP-ה תמר היגברונ ןגרב Haukeland Hosp. ירקוח לש םהירבדל
תרמוחל הרושק ץבשה רחאל תונושארה תועשה 24-ב תדדמנה
.ץבש רחאל םילפוטמ ברקב ךוראה חווטב התומתלו ץבשה תואצות
.עוריאהמ תועש 24 ךותב וזפשואש םילפוטמ 498 ופתתשה רקחמב

BMC Neurology


2009 יאמ
תודעסמב ןוזמב חלמ ידמ רתוי
...תותשר


2009 ינוי
ץבשל תורושק הליה םע תופוכת תונרגימ
הנרגיממ תולבוס רשא םישנ יכ ואצמ תפרצ זירפ INSERM ירקוח
ןוכיס רתיב תונותנ עובשב םעפ תוחפל ,(Aura) הליהב הוולמ
.הנרגיממ תולבוס ןניאש םישנ תמועל ץבשב תוקלל 4 יפ רועישב
םעפמ תוחפ הליהב הוולמה הנרגיממ תולבוסה םישנ יכ םג ררבתה
חותינ רובעלו בלה רירש םטואל ןוכיס לפכב תונותנ שדוחב תחא
לע ססבתשה רשא ,רקחמב .הנרגיממ תולבוס ןניאש םישנ תמועל
.םישנ 27,798 ופתתשה וב (WHS) םדוק לודג רקחממ םינותנ

Neurology


2009 ילוי
ץבש תעפשה תא תמצמצמ תינפוג תוליעפ
תא ןיטקהל היושע ץבש ינפל העצוב רשא הרידס תינפוג תוליעפ
וקדבנ רשאו ץבש ווחש םילפוטמ 673 ופתתשה רקחמב .ותרמוח
הנטק ץבשה תרמוח יכ ררבתה .םישדוח 3 ןב שרפהב ,םיימעפ
.עובשב םימעפמ רתוי תינפוג תוליעפ העצובש לככ
תוליעפה ב"הרא הדירולפ ליוונוסק'ג Mayo Clinic ירקוח תעדל
תמירז לע םיליקמה םדה-ילכ לש םתואירב תא תרפשמ תינפוגה
.ףוגה ירוזיא לכל ןצמחהו םדה

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2009 ילוי
םייתרכוס םישישקב ץבשל ןוכיסו לורטסלוכ
Nagoya University Graduate School of Medicine-ב רקחמ
ןוכיסל הרושק HDL לורטסלוכ תמר ןיב רשק םויק לע חוודמ ןפי
םד-ילכ תלחמלו (Ischemic Heart Disease) תימכסיא בל-תלחמל
.םייטבאיד םישישק ברקב (Cerebrovascular Diseases) חומב
םע הלעמו 65 ינב ,םילפוטמ 4,014 ופתתשה וב ,רקחמה ינותנ
םדוק רקחממ ופסאנ ,2-גוס תרכוס
.(Japan Cholesterol and Diab. Mellitus Study)
בל-תלחמ לע העפשה שי HDL לורטסלוכה תמרלש אצמנ
בל-תלחמ עונמל ידכ LDL לורטסלוכה תמרב לפטל יד אלו תימכסיא
תמר יכו תרכוס ילוח םישישק לש םחומב םד-ילכ תלחמו תימכסיא
.איה םג הבושח HDL לורטסלוכה

Diabetes Care


2009 ילוי
ץבש רחאל םיריעצב התומתל ןוכיס ימרוג
םימוהיזו 1-גוס תרכוס ,ןטרס ,בל תקיפס-יא ,הדבכ לוהוכלא תייתש
ווחש םיריעצ םילפוטמ ברקב התומתל ןוכיס רתיל םירושק םימדוק
Helsinki Uni. Central Hospital-מ םירקוח ירבדל תאז ,ץבש
49 דע 15 ינב לש התומתה ירקמ 731 לכ תא ונחב רשא דנלניפ
.םינש 5 תב הפוקת ךשמב ימכסיא ץבשמ הנושארל ולבסש

Stroke


2009 ילוי
ץבשל ןוכיס םימצמצמ בלח-ירצומ
...םהירבדל


2009 ילוי
םיהבגב ןטק תוירלוקסו-וידרק תולחמלו ץבשל ןוכיסה
התומתל תחפומ ןוכיס ילעב םה םיהובג תומוקמב ודלונ רשא םישנא
ךרענ רשא רקחמ יאצממ יפל תאז ,ץבשמו תירלוקסו-וידרק הלחממ
תויחל ורבע ולא םישנא רשאכ םג .ץייווש University of Zurich-ב
ולאל האוושהב רתוי ךומנ ןיידע היה ןוכיסה רתוי םיכומנ תומוקמב
.םיכומנ תומוקמב ודלונש

םור ירוזיאב ויחש תינמרג ירבוד םירציווש ןוילמ 1.64 וללכנ רקחמב
תא ןיטקה רטמ 1,000 ןב םור שרפה יכ אצמנ .רטמ 1,960 דע 259-מ
.12%-ב ץבשל ןוכיסו 22%-ב תירלוקסו-וידרק התומתל ןוכיסה
בלה לש תיגולויזפ המאתה םה םירקוחה םילעמש םיירשפא םירבסה
הלודג הפישח ,םיבוט הליכא ילגרה ,רתוי הלודג תינפוג תוליעפ ,םורל
.ריוא ימוהיזל הפישח תוחפו D ןימטיו רוציי תרפשמש שמשל רתוי

Circulation


2009 טסוגוא
ךרי םצעו ךרי רבשל לופכ ןוכיסב ץבש ילפוטמ
...םישנא


2009 טסוגוא
הקיטסלפויגנאמ רתוי חוטב ץבש רחאל חותינ
Duke Uni. Med. Center’s Stroke Center ירקוח לש םהירבדל
תמועל ליעי טעמו רתוי החוטב הריחב אוה חותינ ב"הרא
םיצבש תעינמ םשל (Balloon Angioplasty) ןולב תקיטסלפויגנא
.חומל ןצמח קפסל ודעונש ,ראווצב םימוסח םיקרוע תחיתפ ידי-לע
טנטס/ןכמות המיסחה תחיתפ םוקמל רדחומ הקיטסלפויגנאה רחאל
,ורטינ םירקוחה .םד-תמירזל חותפ רוזיאה תא קיזחהל ידכ (Stent)
ורבעש םילפוטמ 253-ו חותינ ורבעש םילפוטמ 251 ,םינש 11 ךשמב
.יטסלפויגנא לופיט

Duke University Medical Center’s Stroke Center


2009 טסוגוא
םיריעצ ץבש ילפוטמב התומת רתיו הובג BMI
...ירבדל


2009 רבמטפס
ץבשו היצנמיד ןיב רשקה
םיחוודמ הינטירב דרופסקוא John Radcliffe Hospital-ב םירקוח
היצנמידו (Multiple Strokes) םיצבש יוביר ןיב רשק םויק לע
ץבשלש הארנ םהירבדל .(Poststroke Dementia) ץבש רחאל
התוחתפתהל עגונב הלודג תובישח שי ונממ םיעבונה םיכוביסלו
.ץבש רחאל היצנמיד לש

Lancet Neurology


2009 רבוטקוא
ץבשל ןוכיס םילידגמ תרגוח תקבלש יפקתה
Taipei Medical University Hospital-ב רקחמ יאצממל םאתהב
30%-ב לדג (םמדמו ימכסיא) ץבשה יגוס ינשב תוקלל ןוכיסה ןאווייט
תברועמ וב ףקתהו רטסוז ספרה/תרגוח תקבלש לש ףקתה רחאל
- (Herpes Zoster Ophthalmicus) סוקימלטפוא רטסוז ספרה - ןיעה
.4 יפ הז ןוכיס לידגמ
שיא 23,280-ו םילפוטמ 7,760 וללכנ ,תחא הנש ךשמנש ,רקחמב
.תרוקיב תצובקכ יארקאב ורחבנש

Stroke


2009 רבוטקוא
ץבשו הליה םע הנרגימ ןיב רשקה
ןוכיס רתיב םייוצמ (Aura) הליה םע הנרגיממ םילבוסה םישנא
ורקס רשא Brigham and Women's Hospital ירקוח .ץבשל
תוערפה םע הנרגיממ םילבוסה םישנא יכ ואצמ םדוק רקחמ
תוקלל לופכ ןוכיסב םינותנ (הרוא/הליה) הייארה שוחב תוינמז
.וז העפותמ םילבוס םניאש ולא תמועל ץבשב
תונב םישנ ברקב דחוימב הובג הז ןוכיס יכ םינייצמ םירקוחה
ילארוא העינמ יעצמאב תושמתשמו תונשעמה 45-מ תוחפ
הליה םע הנרגיממ תולבוסה םישנ יכ ץלמומ .ןגורטסא ליכמה
.העינמה יעצמא תא ופילחיו ןושיעמ וענמי

BMJ


2009 רבוטקוא
ץבשו בל-ףקתה תוענומ תולוז תופורת
הינשהו לורטסלוכה תמר תדרוהל תחאה ,תופורת יתשב שומישה
ןיריפסא רודכו בל-תלחמ וא תרכוס םע םישנאב םדה-ץחל תדרוה
ץבש וא בל-ףקתה ללגב זופשיאל ןוכיסה תא ןיטקהל יושע ימוי
.60%-ב
דנלקוא Kaiser Permanente Care Management Inst. ירקוח
םניה בל-תלחממ וא תרכוסמ םילבוסה ולא יכ םיריבסמ ב"הרא
ופתתשה רקחמב .ץבשבו בל-ףקתהב תוקלל הובג ןוכיס ילעב
.בל-תלחמ וא תרכוס םע 55 ליג לעמ םילפוטמ 170,000 לעמ

WebMD


2009 רבמבונ
ץבשל ןוכיס םילידגמ ספרהו תואיר תקלד
ץבשל ןוכיס תולידגמ ,(Herpes) ספרהו תואיר תקלד ןהב ,תוקלד
םירקוח ירבדל .םדה-ילכב תוקלד לע תרבצנ העפשה ידכ ךות
ותמואי ולא םיאצממ םא ב"הרא קרוי-וינ Columbia University-ב
ףאו ןוסיח ביכרת ןהב ,ץבש תעינמל תושדח םיכרדל רבדה איבי
.הקיטויביטנא
אל רשא הלעמו 40 ינב םישנא לש םירקמ 1,625 וחתינ םירקוחה
.ךשמנ ןיידעש םדוק לודג רקחמב ופתתשהו ץבש ווח

Archives of Neurology


2009 רבמבונ
ץבשו בל-תלחמ ענומ ןכא חלמ תכירצ םוצמיצ
...רקחמ


2009 רבמצד
ץבשל ןוכיס הזוח דנואסרטלוא
30 וקרסש ,הינטירב St. George's University of London ירקוח
(םינימסת אלל) םייתמוטפמיסא (Emboli) םיפיחסת יכ וליג ,םירקחמ
תלוגלוגה ךרד (תיפרגונוס) רלפוד דנואסרטלוא תקידבב םילגתמ רשא
ןוכיס תוזחל םייושע (Transcranial Doppler Ultrasonography/TCD
.(Transient Ischemic Attack/TIA) ףלוח ימכסיא ץבשלו ץבשל

Stroke


2009 רבמצד
רבעמה ליג רחאל םישנב ץבשו תוומ ,ןואכיד ידגונ
...ירקוח


2010 ראוני
ץבש תואצות לע העיפשמ הניאו טעמכ הנותמ הייתש
,ץבשל ןוכיס ןיטקהל היושע לוהוכלא תייתשש ואצמ םירקחמש דועב
ותרמוח לעו ץבשל ןוכיסה לע לוהוכלאה תעפשה יכ אצמ שדח רקחמ
.ךוראה חווטב רתויב הנטק
,תפרצ סירפ INSERM ןוכמב (Physicians' Health Study) רקחמב
.הנש 22-כ ךשמב ורטונ רשא ,48 דע 40 ינב ,םירבג 22,000 קלח ולטנ

Stroke


2010 ראוני
ץבש רחאל חומה תואירב תא רפשמ E ןימטיו
...רקחמ


2010 ראוני
ימכסיא ץבשל רתי ןוכיסב תפחש ילוח
ימכסיא ץבשב תוקלל 52% ןב ןוכיס רתיב םינותנ תפחש ילוח םילפוטמ
םניאש םירחא תמועל הלחמה ןוחביא רחאל תואבה םינשה 3 ךותב
.םמדמ ץבשל ןוכיס רתיב םניא תפחש ילוח תאז םע .תפחש ילוח
ופתתשהו םינש 3 ךשמנ ןוייט Taipei Medical University-ב רקחמה
ורחבנש שיא 6,849-ו תפחש דגנ לופיט ולביק רשא םילפוטמ 2,283 וב
.האוושה תצובקכ ,יארקאב

Stroke


2010 ראורבפ
ותמצוע תאו ץבשל ןוכיס ןיטקמ ההכ דלוקוש
הדנק McMaster University-בו Uni. of Toronto-ב םירקחמ
(םהב םידיאונובלפה תלוכתל תודוה) ההכ דלוקוש תכירצ יכ ואצמ
ולאב יכ אצמ דחא רקחמ .ץבשמ התומתלו ץבשל ןוכיס הניטק
הליג ינשה רקחמהו 22%-ב ןוכיסה ןטק תחא תיעובש הנמ םיכרוצה
ץבשמ התומתל ןוכיסה תא הניטקמ עובשב דלוקוש םרג 50 תכירצש
.ללכב דלוקוש תכירצ יאל האוושהב ,46%-ב ץבשמ תואוושהה .46%-ב

American Academy of Neurology 62nd Annual Meeting


2010 ראורבפ
ץבש רחאל םוקישל SSRI תופורת
ןינוטורס לש תשדוחמ הטילק תובכעמ רשא תופורת יכ הארנ
תורפשמ (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor/SSRI)
.ץבש רחאל יביטנגוקה םוקישה תא
םישנא 129 ופתתשה ב"הרא University of Iowa-ב רקחמב
דוקפיתב אטבתה רופישה .םיינואכיד ויה אלו ץבש ווח רשא
.(Visual Memory) יתוזחה ןורכיזבו (Verbal Function) לולימה

Archives of General Psychiatry


2010 ראורבפ
ץבשל ןוכיס םימצמצמ םילונובלפ
111,067 ופתתשה וב ,דנלוה Wageningen University-ב רקחמ
םילכאמ לש םתכירצ תרבגה יכ אצמ ,םינש 28 ךשמנ רשאו שיא
.20%-ב ץבשל ןוכיסה תא ןיטקהל היושע םילונובלפ יריתע

Journal of Nutrition


2010 סרמ
ץבשל ןוכיס לידגמ סוקימלטפוא רטסוז ספרה
ופתתשה וב ,ןאווייט Taipei Medical University-ב רקחמ
סוקימלטפוא רטסוז ספרה ילוח יכ אצמ ,םילפוטמ 658
4 יפ ןוכיס רתיב םינותנ (Herpes Zoster Ophthalmicus/HZO)
.תרוקיבה תצובק ישנא תמועל םנוחביאמ הנש ךות ץבש חתפל
לופיט הלביקש הצובקה לש המוד היה ץבשה תוחתפתה בצק
.ולפוט אלש ולאלו יתכרעמ ילאריו-יטנא

Neurology


2010 סרמ
ץבשל ןוכיס םרוג - הנתשמ םד-ץחל
םד-ץחל הינטירב University of Oxford-ב םירקוח לש םהירבדל
4 ופתתשה רקחמב .ץבשל םרוג הווהמ ינוציק ןפואב הנתשמ רשא
הנוכמה ,ןטק יחומ ץבשב רבעב וקל רשא שיא 2,000 תונב תוצובק
עירתמה עוריא (Transient Ischemic Attacks/TIAs) 'ץבש ינימ' םג
.ץבשל ןוכיס לע

The Lancet


2010 סרמ
ץבש ידרושב םיירוטומ םידוקפית םירפשמ ודנטנינ יקחשמ
םילשהל םיקחשמה לע םהב ,(Nintendo Wii) ודנטנינ יקחשמ
דוקפיתה תא םירפשמ ,םעוציב ןמז תנטקה ךות תונוש תומישמ
.תיתיב םוקיש תינכותב םבלשל ןתינו ץבש ילפוטמב ירוטומה
רקחמ תובקעב ךכ-לע םיחוודמ הדנק Uni. of Toronto ירקוח
.61 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 22 ופתתשה וב ותועובש 6 ךשמנש

Int. Stroke Conference 2010, San Antonio, Texas


2010 לירפא
ץבשב םירגבתמ תנכסמ ןגמה תטולב תוליעפ רתי
ןאווייט School of Medicine, Taipai Medical University ירקוח
םינותנ ןגמה תטולב לש רתי תוליעפ הלגתמ םהב םירגבתמ יכ ולי
רחאלש תואבה םינשה 5-ב ימכסיא ץבש חתפל ,44% ןב ,ןוכיס רתיב
.ןוחביאה
האוושהה תצובק .45-מ תוחפ ינב םילפוטמ 3,176 ופתתשה רקחמב
.םינש 32.3 עצוממ ליג ינב שיא 25,408 הללכ

Stroke


2010 לירפא
ץבש ינפמ םישנ לע הניגמ הכילה
רקחמב ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
םישנ 39,315 ופתתשה וב Women's Health Study/WHS הנוכמה
יכ אצמ תובר םישנ ורטונ וב ,הנש 12-כ ךשמנ רשא ,הלעמו 45 תונב
תצרמנ הכילה דחוימב ,עובשב רתוי וא םייתעש ךשמב תדעוצה השיא
ימכסיא) אוהש ץבש לכ הווחת לש יאדול בורק ,(העשב מ"ק 4.8)
.(םמדמ וא

Stroke


2010 לירפא
הלק היתשבש בלל תלעותה תא לטבמ ןושיע
היתש יכ םיחוודמ הינטירב University of Cambridge-ב םירקוח
הז רבד ךא ץבש דגנו בלה תואירבל הבוט ןיי לש הנותמ דע הלק
.םינשעמ יבגל ןוכנ וניא
רתיב םייוצמ םינשעמו ץבשל יתועמשמ ןוכיס םרוג הווהמ ןושיע
.ונשיע אל םלועמש םישנאל האוושהב ,64% רועישב ץבשל ןוכיס
.םישנו םישנא 22,500-מ הלעמל ופתתשה הנש 12 ךשמנש ,רקחמב

American Academy of Neurology Ann. Meeting in Toronto


2010 לירפא
םייטובור םירזע תרזעב םייפג םיעינמ ץבש ילפוטמ
ץבש ילפוטמל רוזעל יושע םייטובור םירזע עויסב יביסיטניא לופיט
.תויתעונת לש המ תדימ שדחמ שוכרל
םירקמ 127 ודמל ב"הרא דנלייא דור Brown University ירקוח
ילעב ויהו ןכל םדוק םישדוח 6 תוחפל ץבש ווחש המחלמ יקיתו לש
ןוילעה רביאה לש היפרת ורבעש ולאש ררבתה .לבגומ יעורז דוקפית
ךשמב ,תיטובור הרזעב תועייתסה ךות (Upper Limb Therapy)
ןוילעה קלחה דוקפיתב רופיש ,םישדוח 6 ךות ,וניגפה ,םישדוח 3
לש םרופישל ךשמהב ליבוה הז רופיש .םהייח תוכיאבו עורזה לש
.םיפסונ םיינפוג םידוקפית

New England Journal of Medicine


2010 לירפא
בל-תלחמו ץבשמ התומת םימצמצמ B ינימטיו
(B6 ןימטיוו תילופ הצמוח ומכ) B ינימטיוב םירישע רשא םילכאמ
םירבגב .םישנבו םירבגב בל-תויעבמו ץבשמ התומת םימצמצמ
םימצמצמ םה םישנבו (Heart Failure) בל תקיפס-יא םיענומ םה
.בל-תלחממו ץבשמ התומת
ןיאטסיצומוהה תומר תא םיניטקמ ולא םינימטיו םירקוח ירבדל
Osaka University ירקוח .תירלוקסו-וידרק האולחת ןכל םימצמצמו
40 ינב םישנ 35,611-ו םירבג 23,119-מ ולבקתהש םינותנ ונחב ןפי
תרגסמב םהלש הנוזתה ילגרהל םיעגונה םינולאש ואלימש 79 דע
.Japan Collaborative Cohort Study רקחמ

Stroke