2002-6 תושדח - תרכוס
Diabetes - News 2002-6

ןיאפק לוטנ הפק
רדה-ירפ תפילק תיצמת
תרכוס ילוחל הינדרג
דלוול ןוכיסו תרכוס
תרכוסמ ןגמ הפק
תומימחפ תלד הטאיד
םיצופנ םימוהיזו תרכוס
רמייהצלא תלחמו תרכוס
ןילוסניאו ףירח לפלפ
B6 ןימטיוו תילופ הצמוח
ןוכיס ןיטקמ ןמוש-לד בלח
לקשמ תיחפמ םורכ
םינומיר-ץימ
ןכסמ תינומרע-ןטרס
הבוט הניש
םיביכ יופירו לונגונקיפ
ןוכיס ןיטקמ הפק
םישישק תרכוס ילוח
יוצמ ןלדג
ןגמ הפק
ACE יבכעמ
תוילכב עגופ ןושיע
יטויבורפ ידוה טרוגוי
תרכוס ענומ םייניש לופיט
םדב רכוסבו םידקש
יתרכוס-יטנא הפקה
תולחמ דגנ לורטרבזר
תרכוס ילוחל E ןימטיו
דועו םד-ץחל ,תרכוס
תרכוס ענומ םיגד-ןמש
םייניעה רואמ תרימש
ןילוסניאו םיאלמ םינגד
חומ יקזנו 1-גוס תרכוס
ןילוסניא דירומ לוהוכלא
תרכוס ענומ הפק
םיביכו לגרה םוח
תרכוס ילוח לש םהיניש
תרכוס ילוחל היצלאס
ןילוסניאל תושיגרו ןיאפק
תירטיציסקורדיה הצמוח
םינובלח תבורעת
ןואכידו תרכוס
הנגה תרפשמ הקיטויבורפ
הפיאשב ןילוסניא
תרכוסו ןמוש לד טירפת
םידליל יבוריא לוגרית
תומימחפב רישע טירפת
םיצופנ םילקימיכ תעפשה
םד-ילכו ןילוסניא
םינכסמ המדא-יחופת
תרכוסל תימוי הלולג
תוילכב םינבאב לופיט
ןוכיס הניטקמ ןרופיצ
םיסיסמ יתלב םיביס


...תרכוס ואר

2000 ילוי
2 גוס תרכוס ילוחב תקלד דגונ E ןימטיו
ילוחל עייסל היושע E ןימטיו לש תרבגומ הכירצש הליג רקחמ
םיכוביס בקע ץבשלובל תלחמל ןוכיס תנטקהב 2 גוס תרכוס
ןפודה תובעתהו תוקלדב םיאטבתמה ,(םדה ילכ לש) םיירלוקסו
.התמיסח ידכ דע םדה-ילכ לש תימינפה
.םישדוח 3 ךשמב 'חי 1,200 תב תימוי הנמ ולבק רקחמה יפתתשמ

םדה תקפסא רופישב E ןימטיו לש ותוליעי תא קדב רחא רקחמ
רופיש אצמו 1 גוס תרכוס ילוחב תוילכה דוקפית רופישו םייניעל
.םייניעל םדה-תמירזב לודג
המרל ןיניטארקה תדרוהב האטבתה תוילכה דוקפית לע העפשהה
.'חי 1,800 תב תימוי הנמ ולבק הז הרקמב םיקדבנה .תילמרונ

Circulation


2001 ראוני
תיביטינגוק תורדרדהו םד-ץחל רתי ,תרכוס
םישנא יכ אצמ ב"הרא University of Minnesota-ב רקחמ
תילטנמ תוינויח דבאל םיטונ םד-ץחל רתיו תרכוסמ םילבוסה
.70 דע 47 ינב שיא 11,000-ל בורק וקדבנ .םיאירב םישנאמ רתוי

60 ליגל העגה ינפל ולא תויעב יתשב לופיט ,םירקוחה תעדל
.םייחה ךשמהב תויביטינגוק תויעב ןיטקת

ההובג לורטסלוכ תמר ,ןושיע ןיב רשק לכ אצמנ אל רקחמב
תורדרדיהל ,תוידיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת תליטנו
.תיביטנגוק

Neurology


2002 לירפא
תרכוס תעינמל םיגד-ןמש
סל'גנא סול Baton Rouge, State University-מ םירקוח ירבדל
ןמוש-תצמוח תלוכתל תודוה) םיגד-ןמש תכירצ היושע ב"הרא
םינמש םישנאב ןילוסניאה דוקפית תא רפשל (הב 3-הגמוא גוסמ
.2-גוס תרכוסל ןוכיסב םייוצמה


2002 ינוי
2-גוס תרכוס ילוחב םייניעה רואמ לע הרימש
תרכוס ילוח הינטירב Cardiff University-ב רקחמ יאצממ יפל
תיבה תורוא תראשה ידי-לע ןורוויעל ןוכיס ןיטקהל םילוכי 2-גוס
.הלילב םיקלוד
,םייניעה יתשב יוקל םד רוזחממ ללכ-ךרדב םילבוס ולא םילוח
,םייניעה לש ידימת יוריג .ךוראה חווטב קזנ םורגל הלולעש הדבוע
תיתשרל םד םירזהל ידכ וב יד ,הלילב הרואת רוקמ תועצמאב
.הל שורדה ןצמחה תא הל קפסלו תיתשרל


2002 טסוגוא
לורטסלוכו ןילוסניא םיתיחפמ םיאלמ םינגד
תרכוסל ,בל תלחמל ןוכיס ןיטקהל םייושע םיאלמ םינגד ילכאמ
לורטסלוכה תדרוה ידי-לע ןטרס לש םיגוס רפסמלו 2-גוס
.ןילוסניאל ףוגה תונעיה רופישו (LDL-הו ללוכה)

,םינש 4 ךשמנש ,ב"הרא ןוטסוב Tufts University-ב רקחמב
רתויב ההובגה ןילוסנאה תמר .הדימעה-ליגב שיא 3,000 ופתתשה
.רתי תנמשהמ ולבסש ולאב האצמנ

לש רתוי ההובג הכירצש םיארמ ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
ןילוסניאל תדוגנת לש התעינמב עייסל היושע םיאלמ םינגד
םישנא לע דחוימב הלודג התיה העפשהה .(Insulin Resistance)
.הלחמל ןוכיס רתיב םייוצמה ,םינמש

American Journal of Clinical Nutrition


2003 לירפא
חומ יקזנו 1 גוס תרכוס
ב"הרא State University of New York-מ םיגרוריכ-וריונ ירבדל
,(Cerebral atrophy) יחומ ןווינמ םילבוס 1-גוס תרכוס ילוח
.םהב םייביטינגוק םייוקיל תעפוה הריבסמ רשא הדבוע

חומ חפנ ילעב םניה תרכוסה ילוחמ 90%-כש וארה MRI תוקידב
.הלחמהמ םילבוס םניאש ולא לשמ ןטק

רשא םא םאה וקדב ב"הרא University of Minnesota ירקוח
.םיטועפה הידליב ןורכיזה דוקפית לע ךכב העיפשמ תרכוסמ תלבוס
בקע ןמיאב תרכוסה תלחמממ עגפנ םידליב ןורכיזהש וליג םה
.םחומב םימיוסמ םירוזיא לש היוקל תוחתפתה

Annual meeting of the American Academy of Neurology


2003 רבמבונ
ןילוסניא תמר דירומ לכואה רחאל לוהוכלא
ותמר תא הדירומ החורא רחאל לוהוכלא לש הנותמ הייתש
הבושח העפשה ול שיש רבד ,תיתועמשמ םדב ןילוסניאה לש
.זוקולגה לש םירמוחה ףוליח לע
םהיתומר תא ודדמ הילרטסוא La Trobe University ירקוח
םישנא 8-ב ,הירחאו החוראה ינפל ,זוקולגהו ןילוסניאה לש
.ןייה תייתש רחאלו ינפל ,תרכוסמ םילבוס םניאש
Alcoholism: Clinical and Experimental Research


2004 סרמ
תרכוס תענומ הפק תייתש
דנלניפ יקניסלה National Public Health Institute-ב רקחמ
הניטקמ ןיאפק םיליכמה םירחא תואקשמו הפק תייתש יכ הליג
.2-גוס תרכוס תוחתפתהל ןוכיס

12-כ דחי וכשמנש ,םימדוק םירקחממ םינותנ וחתינ םירקוחה
תא ונחב רשאו 1992-ו 1982, 1987 םינשב וכרענ רשא ,הנש
.םישנ 7,655-ו םירבג 6,974-ב ,תרכוסו הפק תכירצ ןיב רשקה

רקחמב תיברימה תומכה - םויב הפק ילפס 10 לעמ ותששש ולא
.79%-ב תרכוסל ןוכיס ךכב וניטקה - הז

Journal of the American Medical Association


2004 רבמבונ
םייטבאיד םיביכ ענמית לגרה ףכ םוח תקידב
,םיילגרה תופכבו םיילגרב םיביכל ןוכיס רתיב םייוצמ תרכוס ילוח
תרזעב ולא םיכוביס עונמל םילוכי םה .ךכ בקע העיטקלו םוהיזל
.םהילגר רוע תרוטרפמט רוטינ
ועיגה ב"הרא Texas A&M Health Science Center ירקוח
תרזעב ,לגרה םוח תקידב תוליעי תא ונחבש רחאל וז הנקסמל
.הלחמל ןוכיסב םילפוטמ 85-ב ,םודא-הרפניא םוח-דמ

ךוביס לש םירקמ 8 וערא וכלהמבו םישדוח 6 ךשמנ רקחמה
הצובקב דבלב דחא הרקמ תמועל ,תרוקיבה תצובקב הלחמב
,םירקמ ינשב רצונ הרקבה תצובקב .םיילגרה םוח קדבנ הב
דחא הרקמ אל ףא תמועל ,לגרה ףכ תא עוטקל ךרוצ היהו םוהיז
.תונריע םיפתתשמה וליג הב ,הינשה הצובקב

Diabetes Care


2005 ראוני
םהינישל גואדל תרכוס ילוח לע
םינאידניאה ברקב .תרכוס ילוחל דחוימב הבושח םייניש תואירב
םילוח וב םיבר רשא ,ב"הראב (Pima Indians) המיפה טבש ינב
הזוח (Periodontal Disease) ןשה בסימ תלחמ ,2-גוס תרכוסב
.תוילכ תלחממו בל תלחממ תוומ
National Institute of Diabetes and Digestive and ירקוח
ינב ,הז טבש ינב 628 ורטינ ב"הרא סקינפ Kidney Disease
.2-גוס תרכוסב םילוח רשא ,הלעמו 35

ידכ ןגטנר רישכמ תועצמאב םייניש תוקידב םהב וכרע םירקוחה
םהיאצממ תא וגוויסו ןשה בסימ תלחממ םילבוס םה םא קודבל
הגרדב הלחמהמ םילבוס ואצמנ 60%-כ .הלחמה תרמוח יפל
.םהיניש תא 70% ודביא םכותמ ,הרומח

םיווהמב םיפתתשמ 204 ותמ ,הנש 11 ךשמנש ,בקעמה ךשמב
.םירחא תוומ ימרוגל סחיב ,תוומ ירקמ לש דאמ ההובג רועיש

Diabetes Care


2005 ראורבפ
תרכוס ילוחל השדח הרושב - היצלאס
תידרוויאה האופרב שמשמה חמצ ,(Salacia oblonga) היצלאס
החורא רחאל םדב רכוסה תמרב היילע ענומ ,תיתרוסמה תידוהה
.2-גוס תרכוס תוחתפתה עונמל ,םירקוחה ירבדל ,יושעו

ידי-לע ךרענ ,תרכוס ילוח םירגובמ 39 קלח ולטנ וב ,רקחמב
תרבח ידי-לע ןמומו ב"הרא Ohio State University
חמצמ הקשמש אצמנ ,Columbus-based Abbott Laboratories
ןכו החורא רחאל םדב רכוסה תמרב הלודג הילע ענמ היצלאסה
רזועש רבד ,םדב ןילוסניאה תמרב דבלב הנטק היילע התיה
.היגרנא םשל ול םיקוקזה םיאתל םדהמ רכוס תרבעהב

הנטק ,הלודג התיה םינייסנה ולבק התוא היצלאסה תנמש לככ
.םדב רכוסה תמרב הילעה

Journal of the American Dietetic Association


2005 סרמ
ןילוסניאל תושיגר ןיטקמ ןיאפק
...ידנק רקחמ


2005 לירפא
תרכוס תענומ תירטיציסקורדיה הצמוח
...הצמוח


2005 טסוגוא
ןילוסניאל הבוגת תרפשמ םינובלח תבורעת
(Casein hydrolysate) ןיאזק תזילורדיה תבורעת לש םתכירצ
ןילוסניאה רוציי תא הריבגמ תומימחפ םע דחי ונימא תוצמוחו
.2-גוס תרכוס ילוחב

לע תאז וקדב דנלוה University of Maastricht-מ םירקוח
הב תרוקיב תצובקל האוושהב ,2-גוס תרכוס ילוח םירבג 10
.םינובלחב רשעומ הקשמ תכירצ רחאל ,םיאירב םישנא 9 ויה

תצובקבו 299%-ב הלדג תרכוסה ילוחב ןילוסניאה תבוגת
.132%-ב הלדג איה םיאירבה

American Journal of Clinical Nutrition


2005 רבוטקוא
ילאטפ בוליש םה ןואכידו תרכוס
,תוומל הובג ןוכיסב םה ןואכידמו 2-גוס תרכוסמ םילבוסה םישנא
.דבלב תרכוסב םילוחש ולא תמועל

םישנאש ואצמ ב"הרא University of Washington-ב םירקוח
לקשמ רתימ םילבוס ,םינשעמ בורל םניה ,תולחמה יתשב םילוחה
ףוסבל םיליבומ ולא לכו תועיבקב םהיתופורת תא םילטונ םניאו
.בל תלחמל

םינש 3 הזמ תרכוסב םילוח רשא םישנא 4,124 ופתתשה רקחמב
.רתויו

Diabetes Care


2005 רבוטקוא
תוינומיאוטוא תולחמ ינפמ הנגה תרפשמ הקיטויבורפ
...םיקדייח


2006 ראוני
הפיאשב ןילוסניא
ףאשמב שומיש הרשיא (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
.2-גוסו 1-גוס תרכוס ילוחב לופיטל ,Exubera ןילוסניא
םישדוחה 6-ב ןשעל וקיספהש ולאלו םינשעמל דעוימ וניא רישכמה
.(Emphysema) תחפנו טיכנורב ,המתסא ילוחל ,םינורחאה

םילוכי המישנה יכרדב תקלדמ םילבוס וא םיננוצמ רשא ולא
.לעתשהל םהל םורגל לולע הז רבד ךא ,ןקתמב שמתשהל

שומישה תליחת ינפל האיר ידוקפת תקידב עצבל ץילממ FDA-ה
.םישדוח 12 דע 6 לכ ךכ לע רוזחלו ןילוסניאה ףאשמב


2006 ראוני
תרכוס לטבמ ןמוש לד טירפת
תלד הטאיד ב"הרא University of California-מ םירקוח ירבדל
2-גוס תרכוס גיסהל היושע תועובש 3 ךשמב םיביס תריתעו ןמוש
.תילובטמ תנומסתו

50% תוחפלו תויטמרד ןה הטאידה תואצות םירקוחה ירבדל
.םייתרכוס ,תינילק הניחבמ ,רתוי םירדגומ םניא התוא םיטקונהמ
.םיכיפה םניא תרכוסה בקע ומרגנ רבכש םיקזנש םיפיסומ םה

ונחבוא םהמ ,רתי תנמשהמ םילבוסה שיא 31 ופתתשה רקחמב
תוירולק 10% ללכ טירפתה .תילובטמ תנומסת ילוחכ שיא 15
.תומימחפמ זוחא 75 דע 70-ו ןובלחמ םיזוחא 20 דע 15 ,ןמושמ

Journal of Applied Physiology

2006 ראוני
םייטבאיד םידלי לע ךשוממ יבוריא לוגרית תעפשה
Diabetes Research in Children Network (DirecNet) רקחמ
רשא ,1-גוס תרכוס םילבוסה םידלי יכ הליג Study Group
הימקילקופיהמ םילבוס ,תכשוממ תיבוריא תולמעתה םיעצבמ
,רכוס םרג 15 תרזעב םהב לופיטו הרומח (םדב רכוס טועימ)
.יד וב ןיא ,תובורק םיתיעל
תוקד 75 ךשמב ולגרתש 17 דע 10 ינב םידלי 50 ופתתשה רקחמב
דע ,תוקד 15 ךשמב הכילה ןקתמ יבג לע ודעצ םה .שגפמ לכב
.הקדב תומיעפ 140-ל עיגה םבילש

הדרי איה םירחאבו 28%-ב םדב רכוסה תמר הדרי םהמ 83%-ב
.םהב לפטל ךרוצ היהש ךכ ,םיימקילגופיה ושענ םהו 30%-ב

Diabetes Care


2006 ראוני
ןילוסניאב הטילש רפשמ תומימחפב רישע טירפת
ריתע טירפת הינטירב University of Ulster-ב השדח הריקס יפל
.ןילוסניאב הטילש רפשל יושע תומימחפ

תומימחפ תכירצמ ענמיהל שי היפל תלבוקמה הסיפתל דגונמ רבדה
הבוגתל םימרוג םיבר םיינלימע םילכאמש ןוויכ ,םירכוסמו תוטושפ
.םיטושפ םירכוס רשאמ רתוי ההובג תימקילג

םיעגונה םיבר םימדוק םירקחמ לע תססבתמ וז השדח הריקס
.םיאירבלו תרכוס ילוח םישנאל

Nutrition Research Reviews


2006 ראורבפ
ןילוסניאל תדוגנתל םירושק םיצופנ םילקימיכ
רמוחה תוקירזש וליג ,םירגוב םירבכעב רקחמב ,דרפסמ םירקוח
לוידרטסא ןומרוהה וא (Bisphenol-A - BPA) לונפסיב יטטניסה
ןילוסניאה תומכ תא ולידגהו זוקולגה תמר תא וניטקה (Estradiol)
.םדה-רוזחמב

רתימ לובסל ולחה ולא םירמוחב ולפוטש םירבכע ,םימי 4 רחאל
,ןילוסניאה תוקידב תואצותו (Hyperinsulinemia) םדב ןילוסניא
.ונתשה ,רכוס תסמעה תקידבב

תקזחהל םילכ םהב ,םיבר םיימוימוי קיטסלפ םירצומב יוצמ BPA
טרופס דויצ ,הקינורטקלא ירצומ ,םיינישל םוטיא ירמוח ,ןוזמ
.תוינוכמו
תדוגנתו םייתביבס םינגורטסא ןיב רשק אצמנ םירקוחה ירבדל
תרכוסל ןוכיס הלידגמ םינגורטסאל הדבכ הפישח יכו ןילוסניאל
.(Dyslipidemia) יוקל םינמוש ליפורפו םד-ץחל רתי ,2-גוס

Environmental Health Perspectives


2006 סרמ
םד-ילכ תורצוויהב חתפמ דיקפת ןילוסניאל
הנושארל יכ םיחוודמ ב"הרא Joslin Diabetes Center-ב םירקוח
אצממ יכו םד-ילכ לש םתורצוויה םשל שורד ןילוסניאש םגדוה
.םייטבאיד בל-ילוחב לופיט רפשל יושע הז

יכ אצמנ ןילוסניאל תדוגנתמ םילבוסה םירבכעב ךרענש רקחמב
לודיג םרוג רצייל יתמ בלה יאתל ןמסמה רמוחה אוה ןילוסניא
,(Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF) ילאילתודנא
םיקרוע רוצייב ךרוצ תעב ומכ ,םד-ילכ לש םרוציי דדועמ רשא
.םיילילכ םיקרוע תלחמ ללגב םיפסונ

ינטלוקל רשקנ םדה-רוזחמב ןילוסניא רשאכ יכ וליג םירקוחה
תא ליעפמ רבדה ,בלה יאת לש םיינוציחה םימורקב ןילוסניא
.VEGF לש ורוצייל םרוגה ,PI3K/AKT-ה ביתנ

השקמו ןילוסניאל תדוגנתמ םילבוסה םילפוטמב שלחנ הז ךילהת
.ורוציי לע

Joslin Diabetes Center


2006 סרמ
2-גוס תרכוסל ןוכיס םילידגמ המדא-יחופת
תליכא ב"הרא Harvard Medical School-מ םירקוח ירבדל
.2-גוס תרכוסב תנכסמה ןילוסניאל תדוגנת הלידגמ המדא-יחופת

.הנש 20 ךשמב ,59 דע 34 תונב םישנ 84,555 ורטינ םירקוחה
.2-גוס תרכוסב תולוחכ ןהמ 4,496 ונחבוא וז הפוקתב
תוליעפ ןניאש ולאב ,תונמש םישנב אצמנ רתויב לודגה ןוכיסה
.םיאלמ םינגד םוקמב ןתוא ושמיש המדא-יחופתש ולאבו תינפוג

תרכוסל ןוכיס ןיטקהל ידכש הלוע ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
תולעמה) תוימקילג תומימחפ ילכאמ תכירצ ןיטקהל ףידע 2-גוס
.םיביס תוריתע תומימחפ ףידעהלו (םדב רכוסה תמר תא

American Journal of Clinical Nutrition


2006 סרמ
תרכוסל תימוי הלולג
.םתלחמ דגנ תימוי הלולג עולבל בורקב ולכוי 2-גוס תרכוס ילוח
,Novartis תרבח ידי-לע תרצוימה ,Galvus הפורתה קוויש
תופורתהו ןוזמה תושר ידי-לע שומישל הרשוא ,הפב תלטינ רשא
.(FDA) ב"הראב
תרימשו בלבלה תקופת תרבגהל תלעופ השדחה הפורתה
4,000 לע הכרע הרבחהש יוסינב .םדב רכוסה תמר לש התוביצי
תמר תא התיחפמ איה הנש ןב לופיט רחאלש אצמנ םילפוטמ
.יתועמשמ ןפואב םדב רכוסה


2006 לירפא
םד-ץחל רתילו תרכוסל ןוכיס לידגמ הילכ-ינבאב לופיט
םיילוק ףדה ילג תרזעב הילכ ינבא לש ןקוסירל לבוקמה לופיטה
תרכוסל ןוכיס לידגמ (Shock-wave Lithotripsy - SWL)
הטוסנימ Mayo Clinic-מ םירקוח ירבדל תאז ,םד-ץחל רתילו
.ב"הרא

רשאו םהיתוילכב םינבאמ םילבוסה שיא 578 קלח ולטנ רקחמב
.בקעמ תחת זאמ ואצמנו 1958 תנשב ולפוט

ןוכיסהו 3 יפ לדג הז לופיט בקע תרכוסב תוקלל ןוכיסה
.ידיצ-וד לופיט ולבקש ולאל סחיב דחוימב הובג היה םד-ץחל רתיל

םהב ףדהה ילג רפסמל יסחי ןפואב הלוע ןוכיסהש וליג םירקוחה
בקע םרגנש קזנה ןושארה הרקמב .םתמצועלו הלוחה לפוט
.תוילכל ינשבו בלבלל אוה לופיטה

Journal of Urology


2006 לירפא
תוילוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס הניטקמ ןרופיצ
םפוגב ןילוסניאה דוקפית תא רפשל םייושע 2-גוס תרכוס ילוח
תרזעב םמדב לורטסלוכה ךס תאו רכוסה תמר תא תיחפהלו
.ןרופיצ תיצמת

יד ןטסיקפ ראוושפ Agricultural University ירקוח ירבדל
ןילוסניאה דוקפית תא רפשל ידכ םויב םייתש וא תחא ןרופיצ ןשב
םידירצילגירטה תאו LDL-ה תא ,רכוסה תמר תא דירוהלו
.2-גוס תרכוס ילוח לש םמדב

,תוצובק 4-ל וקלחנש ,שיא 36 ופתתשהו םוי 30 ךשמנ רקחמה
.הנוש ןונימב ןרופיצ הלבק ןהמ תחא לכ רשא

Experimental Biology 2006, San Francisco


2006 לירפא
תרכוס ינפמ םיניגמ םיסיסמ יתלב םיביס
,םימי 3 ךשמב םייטטאיד םיביסב רשעומ םחל תכירצש וליג םירקוח
תולבוסה םישנבו תונמש םישנב ןילוסניאל תושיגר רופישל הב יד
.8%-ב ,רתי תנמשהמ
German Institute of Human Nutrition-ב ךרענש רקחמב
.53 עצוממ ליג תונב תונמש םישנ 17 קלח ולטנ הינמרג םדסטופ
הכרצש הרקב תצובק לומ םיביסה תכירצ תעפשה וב התוושוה
.ןבל םחל

Diabetes Care

2006 ינוי
2-גוס תרכוס ינפמ ןגמ ןיאפק לוטנ הפק
...תייתש


2006 ינוי
רדה-ירפ תפילק תיצמת
תדוגנת התיחפמ רדה ירפ תפילק תיצמת לש ימוי ףסות תליטנ
תרכוס עונמל הארנכ היושעו (Hamsters) םירגואב ןילוסניאל
.םדא-ינבב

םייתליסקותמילופ םינובלפ תויצמת לש םיפסותלש חווד רבעב
לע תיבויח העפשה שי (Polymethoxylated flavones - PMFs)
לע חוודמ רקחמש הנושארה םעפה וז ךא ,לורטסלוכה תומר
יתקלד ןיקוטיצ תומר לע תויבויחה םהיתועפשה
.(Inflammatory Cytokine Levels)

(Hypertriglyceridemia) םדב םינמוש רתי תוגיסמ ולא תויצמת
University of Hawaii ירקוח ירבדל ,ןילוסניאל תושיגר תובישמו
.ב"הרא

Life Sciences


2006 ינוי
תרכוס ילוח תרזעל הינדרג
ירפמ תיצמת יכ וליג ב"הרא Harvard Medical School ירקוח
לופיטל םינשב תואמ הזמ שמשמה חמצ ,(Gardenia) הינדרגה
םיזנא לש ותלועפ תא לרטנמה ימיכ רמוח הליכמ ,תרכוס ילוחב
.בלבלה תלועפ תא שבשמה (Uncoupling Protein 2 - UCP2)

לע (Genipin) ןיפינג תיצמתה תעפשה תא וקדבש םירקוחה
הפורת חתפל םיווקמ םה תעכ .תואצותהמ ועתפוה םירבכע
.םדא-ינבל םג םיאתתש

Cell Metabolism


2006 ינוי
םידלומ םימגפל ןוכיס הלידגמ תרכוס
ןוכיסב םייוצמ ,תרכוסמ תלבוס םמיא רשאו ודלונ םרטש תוקונית
.םידלומ םימגפ םע דלוויהל רבגומ
Confidential Enquiry into Maternal & Child Health ירקוח
הדילה רחאל רצק ןמז תוומל ןוכיסהש וליג הינטירב
תולבוסה תוהמיאב 4 יפ טעמכ לודג (Perinatal Mortality)
.תואירב תוהמיא תמועל ,2-גוס וא 1-גוס תרכוסמ

British Medical Journal


2006 ינוי
2-גוס תרכוס ינפמ ןגמ הפק
תרכוסל ןוכיס ןיטקהל היושע םוי ידמ רתוי וא הפק ילפס 6 תייתש
.33%-ב ןטק ןוכיסה ןיאפק לוטנ אוה הפקה םא .21%-ב 2-גוס

University of Minneapolis ירקוח וחתינ הנש 11 ךשמנש בקעמב
הז ןמזב .רבעמה ליג רחאל םישנ 28,812 לש ןטירפת תא ב"הרא
.תרכוס תולוח םישנהמ 1,418 ונחבוא

אלא ,ןוכיסה תנטקהל יארחאה אוה ןיאפקה אל םירקוחה ירבדל
.וררבוה םרטש םיפסונ םימרוגו וב םילונפילופהו םויזנגמה תלוכת

Archives of Internal Medicine


2006 ינוי
םינמש תרכוס ילוחל תומימחפ-תלד הטאיד
חווט תכורא תיבויח העפשה שי תומימחפ לד טירפת לע הדפקהל
םדוק רקחמ קזחמ הז אצממ .םדב רכוסה תומר לעו לקשמה לע
תא ךכ רפשל םייושע 2-גוס תרכוסמ םילבוסה םינמש יכ אצמש
הטאידה ךשמהו םישדוח 6 ךות ,םדב רכוסה תומר תאו םלקשמ
.בצמה תא רפשל ךישמת םישדוח 22 ךשמב

הז רקחמל וסייג הידבש םהסלראק Blekingesjukhuset ירקוח
תישארב היה ,עצוממה ןפוג לשמש ,תונמש תויטבאיד םישנ 31
.ג"ק 100.6 רקחמה

הדירי תמועל ,ג"ק 11.4-ב עצוממה ןלקשמ דרי םישדוח 6 םותב
.םייתנש ךשמנ הז רופיש .הרקבה תצובקב ג"ק 3.5 תב

Nutrition and Metabolism


2006 ילוי
םיצופנ םימוהיזל הרושק תרכוס
הלולע םירגבתמבו םידליב תרכוסה תלחמ תוחתפתהל רוקמה
.םיצופנ םימוהיזב הצוענ תויהל

יסופד תא וקדב הינטירב Universitiy of Leeds-מ םירקוח
תולגל ידכ ,19 דע 10 ינב ברקב 1-גוס תרכוס לש תוחתפתהה
,םיצבקמב תחתפתמ הלחמהש וליג םה .םיירשפא םימרוג
.םימוהיז בקע תומרגנה תולחמל המודב

םילולע םייתביבס םימרוגש רבדה עיבצמ םירקוחה ירבדל
.םייטנג םימרוג םע דחי תאז ,תרכוסל םרוג תווהל

Diabetologia


2006 ילוי
רמייהצלא-תלחמו תוהובג רכוס תומר
...ירקוח


2006 ילוי
ןילוסניאב הטילש רפשמ ףירח לפלפ
רחאל ןילוסניאב הטילש תרפשמ ףירח לפלפ לש העובק הכירצ
.םייתרכסלו םינמשל עייסיש רבד ,החורא
יוסינב תאז ואצמ הילרטסוא University of Tasmania ירקוח
ןמזב ףירח לפלפ לש העובק הכירצ יכ הארהש ,שיא 36-ב
.60%-ב ןילוסניאב הטילש תרפשמ תוחורא

םילפלפ תבורעת הללכנ הב ,החורא רחאל יכ וליג םירקוחה
תמועל ,רתוי הנטק םדב רכוסה תמר תיילע התיה ,םיפירח
.וז תבורעת הללכנ אל הב החורא

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ילוי
םייתרכסב בלה קוזיחל B6 ןימטיוו תילופ הצמוח
רשא םידלי יכ וליג הילרטסוא University of Adelaide ירקוח
ףסות לש ההובג הכירצמ םירכשינ ואצי 1-גוס תרכוסמ םילבוס
.תירלוקסו-וידרקה םתואירב תא וקזחיש ,B6 ןימטיוו תילופ הצמוח

םילבוס רשא 14 עצוממ ליג ינב םידלי 122 ופתתשה רקחמב
.הניקת םמדב תילופה הצמוחה תמר רשאו 1-גוס תרכוסמ
,םירקוחה ירבדל ,ולמרינ B6 ןימטיוו תילופה הצמוחה תופסות
(םדה-ילכב יופיצה יאת תבכש לש) ילתודנאה דוקפיתה תא
.תועש 8 הכשמנ העפשההו םייתעש ךות

Pediatrics


2006 ילוי
םינשב תרכוסל ןוכיס םיניטקמ ןמוש-ילד בלח ירצומ
תרכוסל ןוכיס תיחפהל יושע ןמוש-ילד בלח ירצומ ריתע טירפת
ךרענש רקחמ יאצממ יפל תאז ,20%-ב ,םישנב 2-גוס
.ב"הרא סטסו'צסמ Harvard Medical School-ב

םתעינמו תולחמ תרקבל זכרמה םג ףתתשה וב ,רקחמה
.םישנ 37,183 וב ורטונו םינש 10 ךשמנ ,(CDC)

ןמוש-ילד בלח ירצומ תנמ תכירצ לכ רקחמה יאצממ יפל
.4%-ב 2-גוס תרכוסל ןוכיסה תא הניטקמ םויב תפסונ

Diabetes Care


2006 טסוגוא
תרכוס ילוחב לקשמ תיחפמ טנילוקיפ םורכ
...רקחמ


2006 טסוגוא
תרכוס ילוחל בוט םינומיר ץימ
...רקחמ


2006 רבמטפס
תרכוסל ןוכיס לידגמ תינומרע ןטרס
...ירבדל


2006 רבמטפס
םייתרכוסב תימקילג הטילש תרפשמ הבוט הניש
הטילש רפשל היושע התוכיאו הנישה ךשמ לש היצזימיטפוא
.2-גוס תרכוס ילוחב תימקילג
הדבעמ ייוסינ ב"הרא University of Chicago-מ םירקוח ירבדל
ריבגהל הלולע תוכיאב וא ןמזב תתחפומ הנישש ךכ-לע םיעיבצמ
.םיאקירמא-ורפא 161 ופתתשה רקחמב .תרכוסל ןוכיס
.הניש תויעב ואר

Archives of Internal Medicine


2006 רבמטפס
תרכוס ילוחב םיביכ יופיר זררזמ לונגונקיפ
...רקחמ


2006 רבוטקוא
2-גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקמ הפק
...ירבדל


2006 רבוטקוא
בל-תלחמל ןוכיסב םישישק תרכוס ילוח
בקע תוומל לופכ ןוכיסב םייוצמ תרכוסב םילוח רשא םישישק
.תרכוס ילוח םניאש םישישק רשאמ תירלוקסו-וידרק הלחמ

6,000 ורטינ ב"הרא הי'גרו'ג Kaiser Permanente-מ םירקוח
40% ותמ הז ןמז ךשמב .הנש 11 ךשמב הלעמו 65 ינב שיא
רתויב לודגה ןוכיסה .בל תויעבל 60%-כ וסחוי םכותמ ,םהמ
.תוקירז תועצמאב םילפוטמה ולאב הלגתה
ןוכיס רתיב ויה ןילוסניאב ולפוטש ולא יכ םג וליג םירקוחה
םירחא תמועל תוילכ תקיפס-יאמ וא תימוהיז הלחממ תומל 6 יפ
.ןוכיס רתיב ואצמנ םישנ .תרכוס ילוח םניאש

יביסנטניא תוחפ לופיט ללכ-ךרדב םילבקמ םישישק םירקוחה ירבדל
ןוקית יכו לורטסלוכו םד-ץחל רתי ומכ ,םייבבל ןוכיס ימרוג יבגל
.תרכוסמ םילבוסה םיבר םישישק לש םהייח תא ךיראי הז בצמו

Public Library of Science


2006 רבוטקוא
תרכוסב טולשל עייסמ יוצמ ןלדג
םדב רכוסה תומר תא הניטקמ יוצמ ןלדג תיצמת לש ימוי ףסות
.רטיליצד/ג"מ 133-ל 156-מ - 15%-ב םוצ רחאל
וליג ןרהט Institute of Medicinal Plants-מ םינריאה םירקוחה
ןיבולגומהה לש ותמר לע הביטמ העפשה שי הז ףסותלש םג
,לורטסלוכה ךס לע ,(Glycosylated Hemoglobin) ררכוסמה
.םייתרכס םישנאב םידירצילגירטה תמרו LDL-ה תמר לע

תרכוסמ םילבוסה שיא 51 ופתתשה ,םישדוח 4 ךשמנש ,רקחמב
.(המד) ובצלפ וא ג"מ 200 ןב ףסות םויב םימעפ 3 ולבקש 2-גוס

Phytotherapy Research


2006 רבמבונ
2-גוס תרכוס ינפמ ןגמ הפק
...רקחמ


2006 רבמבונ
2-גוס תרכוסל ACE יבכעמ
Mario Negri Institute for Pharmacological Research ירקוח
ילוחל ליעומ ACE יבכעמב םד-ץחל רתיב לופיטש אצמ הילטיא
.2-גוס תרכוס
רשא ,2-גוס תרכוס דגנ םילפוטמ 1,180 ופתתשה וב ,רקחמב
בכעמ ולא תופורת בולישש אצמנ ,םד-ץחל רתימ םג םילבוס
םתורבטצה :(Microalbuminuria) הירנימובלאורקימ ףקתה
לע םיאירתמ רשא ,ןתשב (Albumin) ןימובלא םד ינובלח לש
.תוילכ תלחמ

Journal of the American Society of Nephrology


2006 רבמבונ
2-גוס תרכוס ילוח תוילכב עגופ ןושיע
תוקלל לופכ ןוכיסב םייוצמ תוירגיס םינשעמה 2-גוס תרכוס ילוח
הכ דע .םינשעמ םניאש ולא תמועל ,םהיתוילכ לש יוקל דוקפיתב
.1-גוס תרכוס ילוח תוקלל םילולע וב המוד קזנ לע קר עודי היה

University of Foggia ירקוח ושמתשה תוילכה דוקפית תניחבל
(Glomerular Filtration Rate) יתיילכה ןוניסה בצקב הילטיא
םניאש םישנא לש המוד רפסמבו םינשעמ 158-ב וקדב םה ותוא
.2-גוס תרכוס ילוח םלוכ ,םינשעמ
21% תמועל ,ךומנ GFR-מ ולבס םינשעמ םניאש ולא ןיבמ 12%
םהב ולא ברקב דחוימב הלודג התיה העפשהה .םינשעמה ןיבמ
GFR-מ םילבוסה רועיש היה םהב ,הנורחאל הלחמה התלגתה
.4 יפמ רתויב ךומנ

:םירמוחה ףוליח לש יאוול רצומכ המקר יקזנ םג ואצמנ םינשעמב
.םיישפוח םילקידאר

Diabetes Care


2006 רבמבונ
תרכוס תוחתפתה טאמ יטויבורפ ידוה טרוגוי
(Dahi) יהאד ארקנה יטויבורפ ידוה טרוגוי לש תימוימוי הכירצ
.תרכוסל ןוכיס ןיטקהל היושע

India's National Dairy Research Institute ירקוח ירבדל
סוליפודיסא סוליצבוטקל יקדייח ליכמה ,הז טרוגוי ודוה
ייזק סוליצבוטקלו (Lactobacillus acidophilus)
תוחתפתהב תיתועמשמ הייהשה הארה ,(Lactobacillus casei)
.זוטקורפ רכוס ןתמ ידי-לע המרגנש ,תודלוחב תרכוס

Nutrition


2006 רבמצד
ןטרסו ץבש ,תרכוס ענומ םייניש לופיט
...חוצחיצ


2006 רבמצד
םדב רכוסב טולשל םירזוע םידקש
םידקש יכ ואצמ University of Toronto-מ םיידנק םירקוח
ותמרב הלודג הציפק עונמלו םדב רכוסב טולשל עייסל םייושע
.החורא רחאל
תומכ) תימקילגה הבוגתה תא ההקמ םידקש תכירצ םהירבדל
הבוגתה תאו (םדב רכוסה תמר תאלעהל השורדה ןוזמה
.תומימחפ תכירצ רחאל ,ןילוסניאל

וללכנ הב החוראל תימקילגה הבוגתה יכ םג םיחוודמ םירקוחה
וללכנ הב החורא תמועל הברהב הנטק התיה םידקשו זרוא
.המדא-יחופת

Journal of Nutrition


2006 רבמצד
הפקב תיתרכוס-יטנאה תלעותה
תרכוסל ןוכיס ןיטקהל היושע םויב רתוי וא הפק ילפס 4 תמיגל
.23%-ב 2-גוס

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ירקוח
ןוכיסה לע םיקתוממ תואקשמו הפקה תעפשה תא ונחב ב"הרא
םניאש ,הדימעה-ליגב םישנו םירבג 12,204 לע 2-גוס תרכוסל
.םייטבאיד

,תרכוסו םיקתוממ תואקשמ תייתש ןיב רשק לכ ואצמ אל םירקוחה
תוהובגה תומר תייתשב ,הפקלש וליג ךא ,םתוא העיתפהש הדבוע
4 תכירצב רבודמ .הלחמה ינפמ ,הניגמ העפשה שי ,עצוממהמ
.הפק םיתוש םניאו טעמכש ולאל האוושהב ,םויב הלעמו םילפס

American Journal of Epidemiology


2006 רבמצד
תוילובטמ תולחמ דגנ לורטרבזר
,םירבכעב רקחמב ,תפרצ University of Louis Pasteur ירקוח
ינפמו תרכוס ינפמ ןגמ ,םודא ןייב יוצמה ,לורטרבזר יכ וליג
.רתי תנמשה
םירירש יביס .םירבכעה ירירש לע עיפשמ לורטרבזרש וליג םירקוחה
תינפוג תוליעפ ןמזב םהלש היגרנאה תכירצ ןכלו בר ןצמח םיכרוצ
ןמזב הובג לבס חוכ וליג לורטרבזר ולבקש םירבכעה .ההובג איה
.לוגרית ןמזבו תינפוג תוליעפ

ןירוטיסה תחפשממ ןובלח ליעפמ לורטרבזרהש ואצמו וקדב םה
רושקה רחא ןובלח לש ותוליעפ תא ץירממ ודיצמ הזו (Sirtuin)
.םיאתל היגרנא קפסמה ,ירדנוכוטימה דוקפיתל

Cell